894/2007

Annettu Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

kumotaan ajoneuvojen hyväksynnästä 19 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1244/2002) 9 § ja 19 §:n 2 momentti,

muutetaan 5 §:n 2 momentti, 6 §, 20 §:n 1 ja 2 momentti, 21 §:n 4 momentin ruotsinkielinen sanamuoto, 5 momentti ja 6 momentin ruotsinkielinen sanamuoto, 24 §:n 1 momentti, 26 §:n 3 momentti sekä 29 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 6 § osaksi asetuksessa 1119/2003, 20 §:n 1 ja 2 momentti asetuksessa 1180/2006, 21 §:n 4 ja 6 momentin ruotsinkielinen sanamuoto asetuksessa 1084/2006, 26 §:n 3 momentti asetuksessa 342/2004 sekä 29 §:n 3 momentti mainitussa asetuksessa 1119/2003, sekä

lisätään 9 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1119/2003, uusi 2 momentti ja 21 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa asetuksessa 1084/2006, uusi 7 momentti, seuraavasti:

5 §
Kansallisen tyyppihyväksynnän ja piensarjatyyppihyväksynnän hakeminen

2. Ajoneuvon kansallista tyyppihyväksyntää ja piensarjatyyppihyväksyntää varten on kirjallisesti ilmoitettava ajoneuvon merkki, tyyppi, variantti, versio, tekniset tiedot ja päämitat. Ilmoitukseen on liitettävä:

a) todistus ajoneuvon valmistajan ajoneuvolle takaamista kokonais- ja akselimassoista sekä valmiille ajoneuvolle takaamista perävaunumassoista; valmistajan yksinomaan Suomea varten ilmoittamia massoja ei oteta huomioon;

b) mitoitettu piirros ajoneuvosta tai sen alustasta sekä paineilmajarruilla varustetusta ajoneuvosta jarrukaavio osaluetteloineen;

c) tiedot niistä kotimaisista tai kansainvälisistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista hyväksymistodistuksista, joihin hakija haluaa vedota;

d) muut hyväksyntäviranomaisen tarpeellisiksi katsomat tiedot ja selvitykset ajoneuvon teknisten vaatimusten täyttymisen osoittamiseksi.


6 §
Tyyppihyväksynnän myöntäminen

1. Ajoneuvon kansallisessa tyyppihyväksynnässä ja piensarjatyyppihyväksynnässä:

a) määrätään, mihin luokkaan ja ryhmään ajoneuvotyyppi kuuluu;

b) todetaan ajoneuvon merkki, valmistajaa ja valmistajan edustajaa koskevat tiedot, ajoneuvon yleiset rakenneominaisuudet, mitat ja omamassa, moottorin, voimansiirron, pyöräntuennan, ohjauksen, jarrujen, korin ja kytkentälaitteiden tiedot, linja-autoja koskevia erityisiä tietoja sekä valmistajan valmiille ajoneuvolle takaamat perävaunumassat;

c) määrätään tarvittaessa ohjaamon tai valmiiksi henkilökuljetukseen rakennetun korin istumapaikkojen lukumäärä sekä tieliikenteessä sallitut kokonaismassa, akseleille kohdistuvat massat sekä valmiin ajoneuvon perävaunumassat;

d) tutkitaan, täyttääkö ajoneuvotyyppi rakenteeltaan, varusteiltaan, mitoiltaan ja muilta osin säännösten vaatimukset.

2. Ajoneuvon kansallista tyyppihyväksyntää ja piensarjatyyppihyväksyntää koskevasta päätöksestä tulee käydä ilmi, mitä versioita tyyppihyväksyntä koskee.

3. Hyväksyntäviranomainen noudattaa myönnetyn EY-tyyppihyväksynnän ja piensarjatyyppihyväksynnän ilmoittamisessa muiden ETA-valtioiden hyväksyntäviranomaisille ja komissiolle tyyppihyväksyntädirektiivien ja niiden nojalla annettujen erityisdirektiivien mukaista menettelyä. Myönnetyn E-tyyppihyväksynnän ilmoittamisessa E-sääntöä soveltavan valtion hyväksyntäviranomaiselle noudatetaan Geneven sopimuksen ja siihen liitettyjen sääntöjen mukaista menettelyä.

9 a §
Tyyppitietojen tallettaminen

2. Hyväksyntäviranomainen tallettaa ajoneuvoliikennerekisteriin EY-tyyppihyväksytystä ajoneuvosta ajoneuvon suomalaisen valmistajan tai valmistajan Suomessa toimivan edustajan hakemuksesta ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen (1116/2003) 14 §:ssä tarkoitetut tekniset tiedot ja 15 §:n 1 momentissa tarkoitetut hyväksyntätiedot.

20 §
Ajoneuvon ilmoittaminen rekisteröintikatsastukseen

1. Rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä vaatimustenmukaisuustodistus tai sellainen selvitys ajoneuvon rakenteiden ja varusteiden vaatimustenmukaisuudesta, johon halutaan vedota.

2. Käytettynä ETA-valtiosta tuodusta ajoneuvosta on katsastuksen suorittajalle luovutettava ulkomainen rekisteröintitodistus tai ulkomaisen ajoneuvojen rekisteröintiasioita hoitavan viranomaisen antama todistus aikaisemmasta rekisteröinnistä. Jos ulkomaisesta kaksiosaisesta rekisteröintitodistuksesta puuttuu II osa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus voidaan hyväksyä, jos aikaisemman rekisteröintivaltion viranomaiselta saadaan tieto siitä, ettei ajoneuvon rekisteröinnille Suomeen ole estettä. Käytettynä muualta kuin ETA-valtiosta tuodusta ajoneuvosta on esitettävä ulkomainen rekisteröintitodistus tai ulkomaisen ajoneuvojen rekisteröintiasioita hoitavan viranomaisen antama todistus aikaisemmasta rekisteröinnistä. Ahvenanmaan maakunnasta käytettynä tuodusta ajoneuvosta on esitettävä Ahvenanmaan maakunnan antama rekisteröintitodistus.


21 §
Rekisteröintikatsastuksen suorittaminen

5. Vientirekisteröitävä ajoneuvo voidaan hyväksyä keskeneräisenä rekisteröintikatsastuksessa ulkomaille tapahtuvaa varustelua varten tai ulkomaisten määräysten mukaisena jos ajoneuvon puutteet eivät heikennä liikenneturvallisuutta siirtokuljetuksen aikana.


7. Hyväksytystä ja hylätystä rekisteröintikatsastuksesta annetaan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle ajoneuvon teknisiä tietoja sisältävä rekisteröintikatsastustodistuksen I osa ja rekisteri-ilmoitusasiakirjana käytettävä rekisteröintikatsastustodistuksen II osa.

24 §
Vaurioituneen ajoneuvon katsastus

1. Ajoneuvolain 60 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun liikennekäytöstä poistetun tai muusta syystä katsastukseen määrätyn ajoneuvon rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan 21 §:ssä tarkoitettujen tarkastuskohteiden lisäksi:

a) ajoneuvon korin tai rungon mitat;

b) pyörien asentokulmat ja akselien asento;

c) mahdolliset korin katkaisukohdat;

d) korirakenteen lujuus;

e) korin osien liitostavat;

f) sellaisten turvalaitteiden toimintakelpoisuus, jotka ajoneuvossa kuuluu säännösten, ajoneuvossa olevien pysyvien merkintöjen ja ajoneuvoa koskevien teknisten tietojen mukaan olla.


26 §
Muutoskatsastuksen suorittaminen

3. Hyväksyttyään muutoksen katsastustoimipaikan on talletettava rekisteritiedoissa tapahtunut muutos ajoneuvoliikennerekisteriin ja annettava ajoneuvon katsastukseen esittäneelle muutosta vastaava rekisteröintitodistuksen I osa. Jos rekisteröintitodistuksen I osaa ei voida tulostaa, ajoneuvoon tehdystä muutoksesta, ajoneuvon hyväksyneestä katsastustoimipaikasta ja hyväksymispäivästä on tehtävä merkintä viimeksi annetun rekisteröintitodistuksen I osaan. Katsastustoimipaikan on toimitettava ajoneuvon omistajalle myös uusi rekisteröintitodistuksen II osa, jos ajoneuvon tekniset tunnistetiedot muuttuvat muutoskatsastuksessa. Yksityisopetukseen käytettävän ajoneuvon opetuslaitteista ei kuitenkaan talleteta tietoa ajoneuvoliikennerekisteriin eikä tehdä merkintää rekisteröintitodistukseen.

29 §
Kytkentäkatsastuksen suorittaminen

3. Kytkentäkatsastuksesta katsastustoimipaikan on talletettava ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut kytkentäkatsastusta koskevat tiedot sekä vetoauton että perävaunun tietoihin. Katsastustoimipaikka antaa kytkentäkatsastusta koskevat tiedot sisältävän rekisteröintitodistuksen I osan ajoneuvon katsastukseen esittäneelle. Jos rekisteröintitodistuksen I osaa ei voida tulostaa, ajoneuvon kytkentäkatsastuksesta, ajoneuvon hyväksyneestä katsastustoimipaikasta ja hyväksymispäivästä on tehtävä merkintä viimeksi annetun rekisteröintitodistuksen I osaan.


Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä marraskuuta 2007.

Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää tämän asetuksen voimaan tullessa Suomessa rekisteristä poistettua ajoneuvoa, joka otetaan uudelleen käyttöön liikenteessä ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi:

a) kolmen kuukauden kuluessa Suomessa rekisteriin merkitystä rekisteröinti- tai määräaikaiskatsastuksesta;

b) kuuden kuukauden kuluessa Suomessa rekisteriin merkitystä käyttöönotosta;

c) jos kysymyksessä on moottorityökone tai muu kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävä traktori.

Jos tämän asetuksen voimaan tullessa Suomessa rekisteristä poistettu ajoneuvo esitetään rekisteröintikatsastukseen ajoneuvon merkitsemiseksi uudelleen rekisteriin, rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä selvitys ajoneuvon aikaisemmasta rekisteröinnistä Suomessa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 11 päivänä lokakuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.