885/2007

Annettu Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2007

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta 11 päivänä maaliskuuta 1997 annetun asetuksen (210/1997) 1 a ja 2 §, 3 §:n 2 momentti, 4, 5, 6, 7, 14 ja 15 §, 17 §:n 3 momentti, 17 a §:n 1 momentin johdantokappale ja 3 momentti sekä 19 ja 20 §,

sellaisina kuin ne ovat, 1 a ja 2 §, 3 §:n 2 momentti, 4, 5, 7, 14 ja 15 §, 17 §:n 3 momentti, 17 a §:n johdantokappale ja 3 momentti sekä 19 ja 20 § asetuksessa 429/2005, 6 § asetuksessa 527/2001 ja mainitussa asetuksessa 429/2005, sekä

lisätään asetukseen uusi 19 a § seuraavasti:

1 a §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) VAK-lailla vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia (719/1994);

2) ICAO-TI:llä Kansainvälisen siviiliilmailujärjestön kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen (SopS 11/1949) nojalla standardeina julkaisemia vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevia teknisiä määräyksiä;

3) vaarallisella aineella ainetta, joka räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä taikka muun sellaisen ominaisuutensa vuoksi saattaa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle; mitä tässä asetuksessa säädetään vaarallisesta aineesta, sovelletaan myös vaarallisiin seoksiin, esineisiin, välineisiin, tavaroihin, tyhjiin pakkauksiin, muuntogeenisiin organismeihin ja mikro-organismeihin;

4) ilma-aluksen päälliköllä ilma-aluksen omistajan, haltijan tai käyttäjän määräämää ohjaajaa, jolla on ylin käskyvalta ilma-aluksessa ja vastuu lennon turvallisuudesta;

5) kuljetuksen suorittajalla henkilöä tai yhteisöä taikka muuta oikeushenkilöä, joka harjoittaa lentotoimintaa tai tarjoutuu harjoittamaan sitä;

6) kuljetuksen suorittajan kotivaltiolla valtiota, jonka alueella kuljetuksen suorittajalla on päätoimipaikkansa tai, jos sillä ei ole päätoimipaikkaa, pysyvä olinpaikkansa;

7) maahuolintapalvelujen tarjoajalla henkilöä tai yhteisöä taikka muuta oikeushenkilöä, joka toimittaa kuljetuksen suorittajalle vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä maahuolinta-alan palveluita;

8) vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuudella vaarallisten aineiden kuljetuksen yhteydessä sattuvaa ja siihen liittyvää tapahtumaa, josta aiheutuu henkilön kuolema tai vakava vammautuminen tai merkittäviä omaisuusvahinkoja;

9) vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanteella vaarallisten aineiden kuljetuksen yhteydessä ilma-aluksessa tai muualla sattuvaa ja kuljetukseen liittyvää muuta tapahtumaa kuin onnettomuutta, kun tapahtumasta aiheutuu henkilön vammautuminen, omaisuusvahinko, tulipalo, pakkauksen rikkoutuminen, vaarallisen aineen läikkyminen, nesteen tai säteilyn vuoto tai muuta, josta ilmenee, ettei pakkaus ole säilynyt ehjänä; vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanteeksi katsotaan myös mikä tahansa vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä tapahtuma, joka saattaa ilma-aluksen tai siinä olevat henkilöt vakavaan vaaraan;

10) ilmailuonnettomuudella kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 13 tarkoitettua ilmailuonnettomuutta;

11) vakavalla vaaratilanteella kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteessä 13 tarkoitettua vakavaa vaaratilannetta.

2 §
Sovellettavat standardit

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä noudatetaan Suomen tekemin varaumin ICAO-TI:tä sellaisena kuin se on hyväksytty sovellettavaksi vuosina 2007 ja 2008 siten kuin siitä tässä asetuksessa säädetään ja Ilmailuhallinto määrää.

Ilmailuhallinto antaa tietoja ICAO-TI:stä.

3 §
Vaarallisten aineiden luokitus

Tarkemmat määräykset vaarallisten aineiden luokituksesta ovat Ilmailuhallinnon päätöksessä.


4 §
Vaaralliset aineet matkatavarana

Matkustaja ja miehistön jäsen eivät saa viedä vaarallisia aineita ilma-alukseen matkatavaroissaan eikä muutenkaan mukanaan, ellei Ilmailuhallinto joistakin vaarallisista aineista ICAO-TI:n mukaisesti määrää toisin. Niitä vaarallisia aineita, joita saadaan kuljettaa ilma-aluksessa, mutta joiden kuljetukseen vaaditaan ICAO-TI:n mukaan kuljetuksen suorittajan hyväksyntä, matkustaja tai miehistön jäsen ei kuitenkaan saa viedä ilma-alukseen ennen kuin kuljetuksen suorittaja on hyväksynyt kuljetuksen.

Kuljetuksen suorittajan, lentopaikanpitäjän ja matkan järjestäjän on varmistettava, että matkustajille tiedotetaan ICAO-TI:n kohdan 7;5 mukaisesti, millaisten aineiden kuljetus ilma-aluksessa on kielletty.

5 §
Vaaralliset aineet lentorahtina

Vaarallisen aineen ilmakuljetukseen on oltava Ilmailuhallinnon myöntämä VAK-lain 14 a §:n 2 momentissa tarkoitettu kuljetuksen hyväksyntä tai poikkeuslupa, jos vaarallisen aineen ilmakuljetus on ICAO-TI:n mukaan kielletty ilman hyväksyntää tai poikkeuslupaa. Hyväksyntää ja poikkeuslupaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä ainakin seuraavat seikat:

a) lähettäjän ja vastaanottajan nimi ja osoite;

b) lähtö- ja määrälentopaikka sekä esitys kuljetusajankohdaksi ja reitiksi;

c) syyt, joiden perusteella hakija pitää kyseisen aineen ilmakuljetusta välttämättömänä;

d) hakijan näkemys siitä, miten ICAO-TI:ssä edellytetty turvallisuustaso saavutetaan;

e) hakijan mahdollisesti määrittelemät turvallisuuden tarkkailutoimet;

f) aineen nimi, vaarallisuusluokka ja YK-numero sekä aineeseen liittyvät tekniset tiedot;

g) tiedot pakkauksesta;

h) tieto kuljetettavan aineen määrästä;

i) tiedot tarvittavasta erityiskäsittelystä;

j) erityiset ohjeet toimenpiteistä hätätilanteissa.

Kuljetuksen suorittajan ja maahuolintapalvelujen tarjoajan on varmistettava, että paikoissa, joissa lentorahtia jätetään kuljetettavaksi, tiedotetaan ICAO-TI:n mukaisesti vaarallisten aineiden kuljetusta koskevista säännöksistä ja määräyksistä.

6 §
Lähettäjän velvollisuudet

Ennen kuin lähettäjä jättää vaarallista ainetta kuljetettavaksi lentorahtina, hänen on varmistauduttava, että aineen ilmakuljetus ei ole kielletty ja että kuljetuksen suorittajalle on annettu ICAO-TI:ssä tarkoitetut asiakirjat.

Lähettäjän on annettava henkilöstölleen riittävät ohjeet, joita noudattaen henkilöstö kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvät tehtävänsä.

Lähettäjän on varmistettava, että pakkaukset soveltuvat niille vaarallisille aineille, joita on tarkoitus kuljettaa. Tieto siitä, miten pakkauksen soveltuvuus on varmistettu, on pyydettäessä toimitettava radioaktiivisten aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten osalta Säteilyturvakeskukselle ja muiden aineiden kuljetukseen tarkoitettujen pakkausten osalta Ilmailuhallinnolle.

Edellä 1―3 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien lisäksi lähettäjän on noudatettava, mitä hänen velvollisuuksistaan muuten säädetään ja määrätään.

7 §
Kuljetuksen suorittajan ja maahuolintapalvelujen tarjoajan velvollisuudet

VAK-lain 9 §:n 2 momentissa säädetään vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa edellytettävästä luvasta. Lupaa ei kuitenkaan vaadita, jos kyseessä on:

1) ilma-aluksen lennolla käyttämä polttoaine;

2) ilma-aluksen lentokelpoisuutta tai lentotoimintaa koskevien määräysten mukaan ilma-aluksessa kuljetettavaksi määrätty aine;

3) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu, kuljetettavaksi sallittu aine;

4) ICAO-TI:ssä tarkoitettu, matkustajille lennon aikana myytäväksi tarkoitettu aine;

5) ICAO-TI:ssä tarkoitettu, lennon aikana potilaan hoitamiseen tarkoitettu aine;

6) muu ICAO-TI:ssä tarkoitettu vaarallinen aine, joka on jätetty ICAO-TI:n soveltamisalan ulkopuolelle erityisen käyttötarkoituksensa vuoksi.

VAK-lain 6 a §:ssä tarkoitettu ulkomaisen viranomaisen kuljetuksen suorittajalle myöntämä lupa vaarallisten aineiden ilmakuljetukseen on voimassa Suomessa, jos kuljetuksen suorittaja, jonka päätoimipaikka tai pysyvä olinpaikka on muussa valtiossa kuin Suomessa, osoittaa täyttävänsä vastaavalle toiminnalle sanotussa valtiossa asetetut lupa-, kelpoisuus- ja muut vastaavat vaatimukset.

Kuljetuksen suorittajan on noudatettava ICAO-TI:n määräyksiä vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä sekä tiedottamisessa ja ohjeistuksessa henkilöstölleen ja muille. Kuljetuksen suorittajan toimintakäsikirjassa ja muissa soveltuvissa ohjekirjoissa on oltava riittävät ohjeet, joita noudattaen kuljetuksen suorittajan henkilöstö kykenee hoitamaan vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät tehtävänsä. Rahtia kuljetukseen hyväksyvillä henkilöillä ja matkustajien lähtöselvitystä hoitavilla henkilöillä on oltava helposti saatavilla tehtävään soveltuvat ohjeet sen välttämiseksi, että ilma-alukseen kuormattaisiin rahtina ilmoittamattomia vaarallisia aineita tai että matkustajat veisivät ilma-alukseen sellaisia vaarallisia aineita, joiden kuljettaminen on heiltä kielletty.

Kuljetuksen suorittajan, jonka käyttämässä ilma-aluksessa kuljetetaan vaarallisia aineita, on hyvissä ajoin ennen lentoa annettava ilma-aluksen päällikölle kirjallisesti ilma-aluksessa rahtina kuljetettavia vaarallisia aineita koskevat, ICAO-TI:n mukaiset tiedot.

Jos lennon aikana syntyy hätätilanne, ilma-aluksen päällikön on tilanteen salliessa ilmoitettava lennonjohdolle tai vastaavalle toimielimelle ilma-aluksessa kuljetettavista vaarallisista aineista.

Edellä 1―5 momentissa tarkoitettujen velvollisuuksien lisäksi kuljetuksen suorittajan on noudatettava, mitä hänen velvollisuuksistaan muuten säädetään ja määrätään.

Mitä tässä asetuksessa säädetään kuljetuksen suorittajan velvollisuuksista, koskee myös maahuolintapalvelujen tarjoajaa.

14 §
Viranomaiset

Vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä valvoo Ilmailuhallinto. Lisäksi vaarallisten aineiden ilmakuljetusta ja tilapäistä säilytystä valvovat tullilaitos, poliisi ja rajavartiolaitos kukin toimialallaan. Sen lisäksi, mitä VAK-lain 6 §:n 2 momentissa säädetään, sotilasviranomaiset valvovat myös muita sotilasilmailuna suoritettavia vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia.

Radioaktiivisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvissä asioissa Suomessa valvontaviranomaisena toimii Säteilyturvakeskus yhteistyössä 1 momentissa mainittujen viranomaisten kanssa.

Jollei VAK-laissa tai sen nojalla toisin säädetä, ICAO-TI:ssä tarkoitettu vaarallisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä toimivaltainen viranomainen Suomessa on Ilmailuhallinto sekä radioaktiivisten aineiden ilmakuljetuksessa ja tilapäisessä säilytyksessä Ilmailuhallinnon lisäksi Säteilyturvakeskus.

15 §
Ilmoitus pakkauksen tai säiliön rikkoutumisesta

Lähettäjä, kuljetuksen suorittaja ja vastaanottaja ovat velvollisia ilmoittamaan Ilmailuhallinnolle tavanomaisissa kuljetusoloissa tapahtuneesta hyväksytyn tai muuten vaatimustenmukaiseksi osoitetun pakkauksen tai säiliön rakenteen rikkoutumisesta. Ilmoitus on lisäksi tehtävä Säteilyturvakeskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut radioaktiivisten aineiden kuljetuksessa, ja Turvatekniikan keskukselle, jos rikkoutuminen on tapahtunut muiden vaarallisten aineiden kuljetuksessa.

17 §
Henkilöstön koulutus

Koulutuksen saaneelle henkilölle, joka edelleen suorittaa vaarallisten aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä tehtäviä, tulee antaa 1 ja 2 momentin vaatimukset täyttävä määräaikaiskoulutus ennen kuin 24 kuukautta on kulunut edellisen koulutuksen päättymisestä. Jos määräaikaiskoulutus suoritetaan sanotun 24 kuukauden jakson päättymistä edeltävien kolmen kuukauden aikana, seuraava määräaikaiskoulutus on suoritettava 24 kuukauden kuluessa edellisen määräaikaiskoulutuksen voimassaolon päättymispäivästä.


17 a §
Koulutusta koskevat hyväksynnät ja ilmoitukset

VAK-lain 11 a §:ssä tarkoitettua hyväksyntää haetaan kirjallisesti Ilmailuhallinnolta hyvissä ajoin ennen koulutuksen aloittamista. Hakemuksessa on annettava seuraavat tiedot:


Jos koulutusta koskevan hakemuksen hyväksymisen tai ilmoituksen jättämisen jälkeen 1 momentissa tarkoitetut tiedot muuttuvat, muutosten hyväksymistä tulee hakea tai muuttuneista tiedoista tulee ilmoittaa Ilmailuhallinnolle viipymättä.


19 §
Onnettomuus- ja vaaratilanneilmoitukset

Kuljetuksen suorittajan on viipymättä ilmailuonnettomuuden jälkeen tai sellaisen vakavan vaaratilanteen jälkeen, johon rahtina kuljetettavat vaaralliset aineet ovat saattaneet olla osallisena, ilmoitettava pelastusviranomaisille ilma-aluksessa rahtina kuljetettavista vaarallisista aineista. Kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava vaarallisista aineista mahdollisimman nopeasti myös kuljetuksen suorittajan kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella ilmailuonnettomuus tai vakava vaaratilanne tapahtui.

Vakavaa vaaratilannetta lievemmän vaaratilanteen jälkeen kuljetuksen suorittajan on pyynnöstä viipymättä ilmoitettava pelastusviranomaisille ja sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella vaaratilanne tapahtui, ilma-aluksessa rahtina kuljetettavista vaarallisista aineista.

Kuljetuksen suorittajan on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuudesta tai vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanteesta kuljetuksen suorittajan kotivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle ja sen valtion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka alueella vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuus tai vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanne tapahtui.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu ilmoitusvelvollisuus koskee myös tapauksia, joissa matkustajalta, miehistön jäseneltä, matkatavaroista tai rahdista löydetään VAK-lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastaisesti kuljetettavaksi jätettyjä tai kuljetettavia vaarallisia aineita.

19 a §
Säteilyrajoitusten ylityksistä annettavat ilmoitukset muille radioaktiivisten aineiden ilmakuljetusten osapuolille sekä muut toimenpiteet

Jos radioaktiivisten aineiden ilmakuljetuksen tai tilapäisen säilytyksen yhteydessä huomataan säteilyn annosnopeutta tai radioaktiivista saastetta koskevien ICAO-TI:n mukaisten raja-arvojen ylitys, vastaanottajan, kuljetuksen suorittajan ja lähettäjän on ilmoitettava ylityksestä muille kuljetuksen osapuolille ja Säteilyturvakeskukselle ICAO-TI:n kohdan 1;1.4.5 mukaisesti sekä ryhdyttävä muihin ICAO-TI:n kohdan 1;1.4.5 mukaisiin toimenpiteisiin raja-arvojen ylityksestä aiheutuvien vaarojen poistamiseksi.

20 §
Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen turvaaminen

VAK-lain 11 d §:n 5 momentissa tarkoitettuina turvatoimina voidaan käyttää ICAO-TI:n kohdan 1;5 suositusten mukaisia turvatoimia.

Lentoasemien turvatoimista säädetään yhteisistä siviili-ilmailun turvaamista koskevista säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2320/2002 ja sen nojalla annetuissa komission täytäntöönpanoasetuksissa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.

Helsingissä 4 päivänä lokakuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.