861/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista 31 päivänä toukokuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (634/2007) 10 §:n 2 momentti, 15 ja 16 § sekä

muutetaan 9 §:n 1 momentti, 10 §:n 1 momentti, 11 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 13 § sekä 14 §:n 1, 3 ja 4 momentti, seuraavasti:

9 §

Toimintaryhmän tulee huolehtia paikallista maaseudun kehittämissuunnitelmaa laadittaessa, että yhteistyössä ovat tasapuolisesti mukana vähintään:

1) asianomaiset paikalliset viranomaiset;

2) riittävä määrä alueen tai sen jonkin osa-alueen kehittämisen asiantuntijoita;

3) alueen yritykset, yhteisöt ja muut toimijat, joiden myötävaikutuksella on olennainen edellytys ohjelman toteutumiselle; sekä

4) paikallista väestöä edustavat henkilöt.


10 §

Maaseutuverkostoyksikkö on maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston yksikkö, jonka tehtävänä on kehittää ja ylläpitää maaseudun kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä maaseutuverkostossa sekä tiedottaa ohjelmaan sisältyvistä mahdollisuuksista ja saavutetuista tuloksista. Maaseutuverkostoyksikkö vastaa maaseutuverkoston toiminnasta.

11 §

Maa- ja metsätalousministeriön nimeämä maaseutuverkoston ohjausryhmä tukee maaseutuverkoston toimintaa ja seuraa toimintasuunnitelman ja vuotuisen toimintasuunnitelman toteutumista. Maaseutuverkoston ohjausryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.


Maaseutuverkoston ohjausryhmän puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön nimeämä edustaja.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa maaseutuverkoston ohjausryhmän työjärjestyksen, jossa määrätään:

1) toimielimen kokoontumisesta ja koolle kutsumisesta;

2) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä;

3) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielimen kokouksissa;

4) jäsenten vaihtumisesta;

5) asian valmistelusta, esittelystä ja päätöksenteosta ohjausryhmässä; sekä

6) muista tarpeellisista maaseutuverkoston ohjausryhmän toimintaan kuuluvista asioista.

13 §

Maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksikön toimintaa ohjaa vuosia 2007―2014 koskeva toimintasuunnitelma, joka käsitellään maaseutuverkoston ohjausryhmässä ja seurantakomiteassa. Toimintasuunnitelmassa on oltava vähintään:

1) maaseutuverkoston strategia;

2) maaseutuverkoston toiminnan sisältö ja tavoitteet;

3) kuvaus maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksikön tuottamista palveluista ja maaseutuverkoston toiminnasta; sekä

4) maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksikön rahoitussuunnitelma vuosille 2007―2014.

14 §

Maaseutuverkoston ohjausryhmä arvioi ja käsittelee maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksikön vuotuisen toimintasuunnitelman. Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy maaseutuverkoston vuotuisen toimintasuunnitelman.


Maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksikön toiminnasta on laadittava vuosikertomus, jossa on kuvaus edellisen vuoden toimintasuunnitelman toteutumisesta. Maaseutuverkoston ohjausryhmän on käsiteltävä vuosikertomus helmikuun loppuun mennessä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu vuotuinen toimintasuunnitelma ja 3 momentissa tarkoitettu vuosikertomus on käsiteltävä seurantakomiteassa.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä lokakuuta 2007.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2007

Ministeri
Paula Lehtomäki

Ylitarkastaja
Sirpa Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.