845/2007

Annettu Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista 7 päivänä huhtikuuta 2006 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (274/2006) liitteessä 1 olevan taulukon 1, 9, 13 ja 22 kohta seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 11 päivänä syyskuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Ylitarkastaja
Päivi Yrjönen

Liite 1

TRAKTOREITA SEKÄ JÄRJESTELMIÄ, OSIA JA ERILLISIÄ TEKNISIÄ YKSIKÖITÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

Vaatimus, järjestelmä, osa tai erillinen tekninen yksikkö Perusdirektiivi Vastaava E-sääntö tai vaihtoehtoinen moottoriajoneuvodirektiivi Ajoneuvoluokat, joita vaatimus koskee Voimaantulopäivä
- muutosdirektiivit Tyyppihyväksyntävaatimus Vaatimus direktiiviä tai E-sääntöä vastaamisesta
uudelle ajoneuvotyypille ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle uudelle ajoneuvotyypille ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle

1. Suurin kokonaismassa, rekisterikilpi, polttoainesäiliö, vastapainot, äänimerkinantolaitteet, äänitaso (ulkoinen), pakokaasujärjestelmä (äänenvaimennin) 74/151/ETY1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 28 T, C, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
70/388/ETY (äänimerkinantolaitteet)
51
70/157/ETY (Ulkoinen äänitaso)
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-88/410/ETY (Polttoainesäiliöt, vastapainot, sallittu melutaso)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
-98/38/EY (Rekisterikilpi, polttoainesäiliöt, vastapainot, melutaso, pakokaasujärjestelmä) 1.10.1999 1.10.2002
-2006/26/EY (Kokonaismassa, akselimassat) T1, T2, T3 1.7.2007 1.7.2007 1.7.2009

9. äänitaso (sisäinen) 77/311/ETY20 T, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-96/627/EY (Komission päätös perusdirektiivin 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyn siirtymäkauden päättymisestä 21) 1.10.1999
-2000/63/EY (Komission päätös perusdirektiivin 2 artiklan 2 kohdassa säädetyn siirtymäkauden päättymisestä) 1.10.2001 1.10.2003
-2006/26/EY (Testiajonopeus äänitasonmittauksessa) T1, T2, T3 1.7.2007 1.7.2007 1.7.2009

13. Valaisimien ja merkkivalolaitteiden asennus 78/933/ETY24,25 86 (Direktiivissä tarkoitettujen laitteiden osalta) T, C, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993

-82/890/ETY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen)
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 23.9.1998
-1999/56/EY (Valaisimien väri, lähivalaisimien kahdennus, jarruvalaisinvaatimus, etuvalaisimien sijoitus) ei koske 1.1.2001 ei koske
-2006/26/EY (Valaisimien ja heijastimien sijoitus) T1, T2, T3 1.7.2007 T1, T2, T3 1.7.2009 1.7.2007 1.7.2009

22. Mitat ja hinattavat massat, nopeuden säädin, vetävien osien, ulkonemien ja pyörien suojaus, tuulilasi ja muut lasit, hinattavan ajoneuvon mekaaninen kytkentä, hinattavan ajoneuvon jarrujen hallinta, pakollinen kilpi 89/173/ETY36, 37, 38 43 (Turvalasit, lukuun ottamatta karkaistuja tuulilaseja) T, C, liikennetraktori T1, T2, T3 1.7.2005 T1, T2, T3 1.7.2009 1993
-97/54/EY (Soveltamisala suurimman rakenteellisen nopeuden suhteen) 92/22/ETY (Turvalasit) 23.9.1998
-2000/1/EY (Leveys, kolmipistekytkentä, hinattavan ajoneuvon mekaaninen kytkentä, tyyppihyväksyntämerkki, tyyppihyväksyntänumero) ei koske 1.1.2001 ei koske

-2006/26/EY (Vaarallisten kohtien suojaus, muiden kuin tuulilasin materiaalit, hinattavan ajoneuvon mekaaninen kytkentä) T1, T2, T3 1.7.2007 T1, T2, T3 1.7.2009 1.7.2007 1.7.2009

1 Vaatimus ei koske C-luokan traktoria muilta kuin rekisterikilven, polttoainesäiliön, vastapainojen, äänimerkinantolaitteiden, ulkoisen äänitason sekä pakoputkiston pään suuntauksen osalta. Vaatimus ei koske muuta traktoria muilta kuin rekisterikilven, polttoainesäiliön, vastapainojen, äänimerkinantolaitteiden, ulkoisen äänitason sekä pakoputkiston pään suuntauksen osalta uuden ajoneuvotyypin osalta 30.6.2005 saakka eikä ensi kertaa käyttöön otettavan ajoneuvon osalta 30.6.2009 saakka.

2 Vastapainojen osalta ei sovelleta T3-luokan traktoriin eikä sitä vastaavaan C-luokan traktoriin ja liikennetraktoriin.

3 Vaihtoehto äänimerkinantolaitteen osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Traktorin äänimerkinantolaitteen äänenvoimakkuuden seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon edestä mitattuna on oltava vähintään 93 dBA ja enintään 112 dBA. äänen tulee olla yhtäjaksoista ja äänenkorkeudeltaan tasaista. äänimerkinantolaitteen katsotaan täyttävän edellä esitetyt vaatimukset, jos ajoneuvo tai sen äänimerkinantolaite on tyyppihyväksytty direktiivin 70/388/ETY tai E-säännön n:o 28 mukaisesti ja äänenvoimakkuuden osalta laite täyttää direktiivissä 74/151/ETY säädetyt vaatimukset.

4 Traktorissa saa olla jaksottaista ääntä antava, ajoneuvon peruuttaessa tai peruutus- vaihteen ollessa kytkettynä toimiva peruutushälytin. Peruutushälyttimen äänen voimakkuus seitsemän metrin etäisyydeltä ajoneuvon takaa mitattuna ei saa olla suurempi kuin 75 dBA.

5 Vaihtoehto traktorin äänitason osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Moottorin äänen voimakkuus, mitattuna direktiivissä määrätyllä tavalla, ei saa olla suurempi kuin 89 dBA, kun traktorin omamassa on suurempi kuin 1,5 tonnia eikä suurempi kuin 85 dBA, kun traktorin omamassa on enintään 1,5 tonnia.

6 Traktorin pakoputken on oltava siten sijoitettu, ettei sen mikään kohta ole vaarallisen lähellä polttoainesäiliötä tai -putkea. Jos pakosarjan tai -putken yläpuolella on poltto- ainejärjestelmän laitteita tai polttoaineputkien liitoksia siten sijoitettuina, että mahdollisen vuodon sattuessa polttoainetta voi tippua tai valua pakosarjalle tai -putkistolle, tai jos polttoaineen syttymisvaara muutoin on ilmeinen, on pakosarja tai -putkisto varustettava tarkoituksenmukaisella suojuksella. Vaatimus koskee C-luokan traktoria, muun traktorin uutta ajoneuvotyyppiä 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa 30.6.2009 saakka.

7 Vaihtoehto traktorin pakoputkiston pään suuntauksen osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.9.1999 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.9.2002 saakka: Jos ylöspäin suunnattu pakoputki päättyy ohjaamon etupuolelle, putki ei saa päättyä enemmän kuin 0,10 metriä ohjaamon ylimmän kohdan alapuolelle. Jos ajoneuvo ei ole varustettu ohjaamolla, putken tulee ulottua vähintään 1,00 metriä kuljettajan istuinpinnan alimman kohdan yläpuolelle.


20 Vaatimus ei koske traktorin osalta uutta ajoneuvotyyppiä 30.6.2005 saakka eikä ensi kertaa käyttöön otettavaa ajoneuvoa 30.6.2009 saakka.

21 Perusdirektiivin 2 artiklan 2 kohdan osalta siirtymäkauden päättyminen muutettu komission päätöksellä 2000/63/EY.


24 a) Direktiivin 78/933/ETY ja E-säännön n:o 86 mukaan pakollisina vaadittujen valaisimien ja heijastimien lisäksi vaaditaan: i) tiellä tai sen vierellä tehtävään työhön käytettävässä traktorissa vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin, jonka tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

-varoitusvalaisimen tulee olla tyyppihyväksytty E-säännön n:o 65 mukaisesti tai Ajoneuvo- hallintokeskuksen hyväksymä,

- milloin varoitusvalaisimen eri suunnista havaituksi tuleminen edellyttää, saa valaisimia olla useita,

-kuljettajaa varten tulee olla varoitusvalaisimen toimintaa osoittava merkkivalaisin; ii) ajoneuvon ulkopuolelle yli yhden metrin edessä tai takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet (vaatimukset ks. kohta 14 a); b) Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä direktiivissä sallitaan, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet: i) sivuvalaisimet (vaatimukset ks. kohta 14 b; vaihtoehtoisesti sivuvalaisimien tulee olla tyyppihyväksytyt E-säännön n:o 91 mukaisesti), joiden lukumäärän, sijoituksen, näkyvyyden ja kytkennän tulee täyttää seuraavat vaatimukset:

-jos ajoneuvon pituus on suurempi kuin 6,00 metriä, on sivuvalaisimia, milloin ne on asennettu, oltava kummallakin puolella vähintään kaksi; sivuvalaisimien lukumäärän tulee lisäksi olla sellainen, että valaisimien keskinäinen etäisyys ajoneuvon pituussuunnassa on vähintään 2,00 metriä ja enintään 6,00 metriä; sivuvalaisimet on, milloin niitä on ajoneuvon kummallakin puolella vähintään kaksi, asennettava siten, että etummainen on enintään 2,00 metrin etäisyydellä ajoneuvon etupäästä ja takimmainen enintään 1,00 metrin etäisyydellä takapäästä, sivuvalaisimien on oltava vähintään 0,35 metrin ja enintään 1,50 metrin korkeudella; jos sivuvalaisimia on enemmän kuin yksi kummallakin puolella, tulee niiden olla suunnilleen samalla korkeudella, sivuvalaisimen tulee näkyä vähintään 15° ylös- ja alaspäin sekä 45° eteen- ja taaksepäin, sivuvalaisimien tulee olla sivulle suunnattuja ja väriltään ruskeankeltaisia, sivuvalaisimien tulee olla kytketyt siten, että ne toimivat samanaikaisesti etu-, lähi- ja kaukovalaisimien kanssa;

ii) etu- ja sivuheijastimet (vaatimukset ks. kohta 14 a); eteenpäin suunnattujen heijastimien tulee olla valkoiset ja sivulle suunnattujen ruskeankeltaiset; iii) erikoiskuljetukseen käytettävässä traktorissa tai sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet; c) Edellä a ja b kohdassa tarkoitettujen valaisimien ja heijastimien värin, sijoituksen, näkyvyyden ja suuntauksen tulee, jollei toisin mainita, vastata 13 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.

25 Vaihtoehto traktorin jarruvalaisimen osalta uudelle ajoneuvotyypille 21.12.2000 asti: Jarruvalaisin vaaditaan ainoastaan liikennetraktorissa.


36 Vaatimus ei koske C-luokan traktoria muilta kuin tuulilasin ja muiden lasien, hinattavan ajoneuvon mekaanisen kytkennän sekä pakollisen kilven osalta. Vaatimus ei koske muuta traktoria muilta kuin tuulilasin ja muiden lasien, hinattavan ajoneuvon mekaanisen kytkennän sekä pakollisen kilven osalta uuden ajoneuvotyypin osalta 30.6.2005 saakka eikä ensi kertaa käyttöön otettavan ajoneuvon osalta 30.6.2009 saakka.

37 Liikennetraktorissa tulee olla kaikilla pyörillä roiskesuojat. Erityistä roiskesuojaa ei vaadita, jos ajoneuvon korin tai lavan pohja tarpeellisin lisälaittein muodostaa jäljempänä määritellyn suojan roiskumista vastaan. Roiskesuojien tulee ulottua leveydeltään vähintään renkaan tai parirenkaiden yhteenlasketun leveyden suuruisena edessä vähintään 30° pyörän akselin kautta kulkevan pystytason etupuolelle ja takana vähintään 50° kyseisestä pystytasosta taaksepäin. Roiskesuojan poikkileikkauksen tulee olla siten kourumainen, että kourun syvyys akselin yläpuolelta mitattuna on vähintään 30 mm. Kourumaisuus saa vähetä edellä tarkoitettuja kulmia lähestyttäessä. Roiskesuojan etäisyys akselista ei saa mainittujen kulmien välisellä alueella olla renkaan halkaisijaa suurempi.

38 Vaihtoehto traktorin tuulilasin ja muiden lasien osalta C-luokan traktorille, muun traktorin uudelle ajoneuvotyypille 30.6.2005 saakka ja muun traktorin ensi kertaa käyttöön otettavalle ajoneuvolle 30.6.2009 saakka: Tuulilasin ja mahdollisten muiden ikkunoiden tulee vastata standardin SFS 2728 vaatimuksia.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.