823/2007

Annettu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007

Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen 7 ja 16 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun opetusministeriön työjärjestyksen (380/2003) 7 ja 16 §, sellaisena kuin niistä 16 § on asetuksissa 647/2005 ja 209/2006, seuraavasti:

7 §
Osaston toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, toimielimet ja yhteisöt

Koulutus- ja tiedepolitiikan osaston toimialaan kuuluvat seuraavat virastot ja laitokset:

yliopistot ja niiden harjoittelukoulut

ammattikorkeakoulut

opetushallitus ja sen toimialaan kuuluvat oppilaitokset

ylioppilastutkintolautakunta

opintotuen muutoksenhakulautakunta

lääninhallitukset siltä osin kuin ne kuuluvat osaston toimialaan

Suomen Akatemia

kotimaisten kielten tutkimuskeskus

arkistolaitos

Varastokirjasto

CSC-Tieteellinen laskenta Oy.

16 §
Kansainvälisten asiain sihteeristö

Kansainvälisten asiain sihteeristö käsittelee asiat, jotka koskevat useamman kuin yhden osaston tai muun yksikön toimialaan kuuluvia yhteisiä kansainvälisiä tehtäviä. Kansainvälisten asiain sihteeristön tehtävänä on myös avustaa osastoja ja muita toimintayksiköitä kansainvälisen toiminnan kehittämisessä, kansainvälisten sopimusten valmistelussa ja pohjoismaisen yhteistyön, monenkeskisen ja kahdenvälisen kansainvälisen yhteistyön, lähialueyhteistyön sekä sukukansoja koskevissa yhteisissä tehtävissä. Sihteeristön tehtäviin kuuluvat lisäksi Euroopan unionia koskevien asioiden yhteensovittaminen, EU-asiakirjahallinnosta huolehtiminen, ministeriön kannalta keskeisten unionin asioita käsittelevien toimielinten toiminnan seuraaminen ja siihen liittyvän tiedon välittäminen, ajankohtaisista unioniin liittyvistä asioista tiedottaminen sekä muu ministeriön avustaminen Euroopan unionia koskevissa asioissa. Lisäksi sihteeristön tehtävänä on vierailuasioissa avustaminen.

Sihteeristön toimialaan kuuluu kansainvälisen henkilövaihdon keskus.

Sihteeristön toimialalla on asiantuntijaelimenä Suomen Unesco-toimikunta.

Sihteeristön päällikkönä on ministerin määräämä virkamies.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Kansliapäällikkö
Harri Skog

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.