Säädökset alkuperäisinä: 2007

899/2007
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kaustisen, Kälviän ja Ullavan kuntien välillä
898/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus ajoneuvojen katsastusluvista annetun liikenneministeriön päätöksen 6 §:n muuttamisesta
897/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 14 §:n ja liitteen 2 muuttamisesta
896/2007
Valtioneuvoston asetus ajoneuvoliikennerekisterin tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
895/2007
Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
894/2007
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
893/2007
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä
892/2007
Laki kansanterveyslain muuttamisesta
891/2007
Laki sosiaalihuoltolain 29 b §:n muuttamisesta
890/2007
Laki Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
889/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvilajikkeiden lajikeluettelosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
888/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus hiilidioksidipäästöjen todentajien hyväksymismenettelystä ja todentamistehtävän suorittamisesta päästökauppakaudella 2008―2012
887/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
886/2007
Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta
885/2007
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
884/2007
Laki Armenian kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
883/2007
Laki Australian kanssa tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
882/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta öljy- ja kuitukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
881/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta viljakasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
880/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta vihanneskasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
879/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta nurmi- ja rehukasvien siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
878/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta juurikkaiden siemenkaupasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
877/2007
Valtioneuvoston päätös Ylikiimingin kunnan liittämisestä Oulun kaupunkiin
876/2007
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta
875/2007
Valtioneuvoston asetus tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
874/2007
Valtioneuvoston asetus tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tullitutkintatietokannan osalta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
873/2007
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
872/2007
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
871/2007
Laki vakuutusyhdistyslain 16 luvun muuttamisesta
870/2007
Laki vakuutusyhtiölain 18 luvun muuttamisesta
869/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen vuoden 2007 turskakiintiön käyttämisestä
868/2007
Oikeusministeriön asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista annetun oikeusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
867/2007
Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun asetuksen muuttamisesta
866/2007
Oikeusministeriön päätös ulosottovirastojen toimipaikoista
865/2007
Valtioneuvoston asetus ulosottopiireistä
864/2007
Sisäasiainministeriön asetus Seinäjoen maistraatin sijaintipaikasta ja yksiköistä
863/2007
Sisäasiainministeriön asetus vesikulkuneuvorekisterin pitämiseen kuuluvien tehtävien määräämisestä
862/2007
Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista annetun asetuksen muuttamisesta
861/2007
Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämiseen liittyvien ohjelmien hallinnoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
860/2007
Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2008
859/2007
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
858/2007
Työministeriön asetus merimiesasiain neuvottelukunnasta
857/2007
Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta
856/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus juustosta
855/2007
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2008 voimavaroista
854/2007
Laki sotilasoikeudenkäyntiasioita käsittelevistä yleisistä alioikeuksista annetun lain 1 §:n muuttamisesta
853/2007
Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista nimetyistä verovelvollisista
852/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen sekä nelipyörien rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
851/2007
Valtiovarainministeriön asetus Itsenäisyyden 90-vuotisjuhlarahoista
850/2007
Tasavallan presidentin asetus Amerikan yhdysvaltojen kanssa elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
849/2007
Tasavallan presidentin asetus Etelämannerta koskevaan sopimukseen liittyvän ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaisten toimenpiteiden voimaansaattamisesta
848/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden maatilalain mukaisten myyntihintasaamisten ja lainojen viitekorosta
847/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräiden porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten asuntolainojen viitekorosta
846/2007
Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kiimingin ja Haukiputaan kuntien välillä
845/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus traktorien, moottorityökoneiden ja maastoajoneuvojen, niiden perävaunujen sekä hinattavien laitteiden rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
844/2007
Valtioneuvoston asetus kasvinjalostajanoikeudesta annetun asetuksen muuttamisesta
843/2007
Valtioneuvoston asetus elokuvataiteen edistämisestä
842/2007
Verohallituksen päätös muiden verovelvollisten kuin yhteisöjen ja yhteisetuuksien verovuoden 2006 verotuksen päättymisestä
841/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta Ralstonia solanacearum -tuhoojan torjunnasta
840/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Pyhtään kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
839/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Rauman kuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
838/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
837/2007
Valtioneuvoston asetus kasvilajikelautakunnasta annetun asetuksen kumoamisesta
836/2007
Valtioneuvoston asetus eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
835/2007
Valtioneuvoston asetus valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta
834/2007
Valtiovarainministeriön asetus vuoden 2006 ennakonpalautusten maksamisesta
833/2007
Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
832/2007
Puolustusministeriön asetus sotilaallisen kriisinhallintahenkilöstön pätevyysvaatimuksista ja palvelussuhteen ehdoista annetun puolustusministeriön asetuksen 16 §:n muuttamisesta
831/2007
Valtioneuvoston asetus kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain soveltamisalueesta
830/2007
Verohallituksen päätös vuoden 2007 kiinteistöverotuksen päättymisestä
829/2007
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta
828/2007
Laki pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälisyksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
827/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen maksullisista suoritteista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta
826/2007
Laki painelaitelain muuttamisesta
825/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus hedelmöityshoidoista
824/2007
Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta
823/2007
Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen 7 ja 16 §:n muuttamisesta
822/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
821/2007
Valtiovarainministeriön asetus rahastoesitteestä ja yksinkertaistetusta rahastoesitteestä
820/2007
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta
819/2007
Valtiovarainministeriön asetus kiinteistörahastolain nojalla annettavien tietojen vähimmäisvaatimuksista
818/2007
Valtiovarainministeriön asetus eräistä arvopaperimarkkinalain 2 luvun 3 a §:ssä ja kiinteistörahastolain 22 §:ssä tarkoitetuista esitteistä
817/2007
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kasvinsuojeluaineissa sallituista tehoaineista ja niiden käytön ehdoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta
816/2007
Verohallituksen päätös ennakonpidätysvelvollisuudesta vapauttamisesta
815/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2007 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta
814/2007
Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa
813/2007
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen maksullisista suoritteista
812/2007
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
811/2007
Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin muuttamisesta
810/2007
Valtioneuvoston asetus Hallinnon tietotekniikkakeskuksesta
809/2007
Valtioneuvoston asetus päiväsakon rahamäärästä annetun asetuksen 1 ja 4 §:n muuttamisesta
808/2007
Laki rikoslain 2 a luvun 2 §:n ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta
807/2007
Valtioneuvoston asetus Ecuadorin kanssa tehdyn viisumivapaussopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
806/2007
Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen suu- ja sorkkatautirokotepankin perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
805/2007
Tasavallan presidentin asetus Makedonian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
804/2007
Laki eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain muuttamisesta
803/2007
Laki valtakunnanoikeudesta ja ministerivastuuasioiden käsittelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
802/2007
Laki Suomen perustuslain 9 ja 38 §:n muuttamisesta
801/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä
800/2007
Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen lipun alla purjehtivien tai Suomessa rekisteröityjen alusten harjoittaman punakampelan kalastuksen keskeyttämisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.