793/2007

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus metsästysasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan 12 päivänä heinäkuuta 1993 annetun metsästysasetuksen (666/1993) 11 §:n 1 momentti, 24 §:n 1 momentin 9 kohta, 25 a §:n 2 momentti, 27 ja 29 §, sellaisina kuin ne ovat 11 §:n 1 momentti asetuksessa 1289/1995, 24 §:n 1 momentin 9 kohta ja 29 § asetuksessa 869/1998, 25 a §:n 2 momentti asetuksessa 224/2001 sekä 27 § asetuksessa 440/2005, seuraavasti:

11 §
Loukun ja jalkanarun käyttäminen

Elävänä pyytävää loukkua tai muuta vastaavaa pyyntilaitetta saa käyttää ilveksen, euroopanmajavan, kanadanmajavan, piisamin, tarhatun naalin, ketun, supikoiran, kärpän, minkin, hillerin, näädän, mäyrän, saukon, itämeren norpan ja hallin sekä rauhoittamattomien eläinten pyydystämiseen. Riistanhoitopiirin luvalla tällaista laitetta saadaan käyttää muunkin eläimen pyydystämiseen riistanhoitoa varten. Lupa laitteen käyttämiseen voidaan antaa myös 25 a §:n 2 momentin, 27 tai 29 §:n nojalla tehtävän lupapäätöksen yhteydessä. Loukun ja muun pyyntilaitteen on oltava sellainen, että eläin mahtuu siinä seisomaan ja makaamaan luonnollisessa asennossa vahingoittamatta itseään.


24 §
Yleiset rauhoitusajat

Riistaeläimet ovat rauhoitettuja seuraavasti:


9) hirvi 1 päivästä tammikuuta syyskuun viimeistä lauantaita edeltävään päivään.


25 a §
Rauhoittamattomien lintujen rauhoitusaikoja

Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä rauhoitusajasta poikkeaminen haittaa suotuisan suojelutason säilyttämistä, riistanhoitopiiri voi myöntää luvan poiketa 1 momentissa säädetyistä rauhoitusajoista 29 §:n 1 momentin 1―4 kohdassa säädetyillä perusteilla.

27 §
Poikkeus riistanisäkkäiden rauhoitusajoista

Viljelyksille, metsätaloudelle, kalataloudelle, eläinten pidolle tai omaisuudelle aiheutuvien merkittävien vahinkojen sekä terveydellisten tai muiden merkittävien haittojen estämiseksi riistanhoitopiiri voi myöntää 1 §:ssä tarkoitetun pyyntiluvan villikanin, metsäjäniksen, rusakon, oravan, kanadanmajavan, piisamin, kärpän, näädän, villisian, metsäkauriin ja muflonin 24 §:n 1 momentissa säädetyistä rauhoitusajoista poikkeamiseksi.

Riistanhoitopiiri voi myöntää 1 momentissa tarkoitetun pyyntiluvan myös metsästyslain 38 §:n nojalla annetun kiellon tai rajoituksen aikana.

29 §
Poikkeus riistalintujen rauhoitusajoista

Jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole eikä rauhoitusajasta poikkeaminen haittaa suotuisan suojelutason säilyttämistä, riistanhoitopiiri voi myöntää 1 §:ssä tarkoitetun pyyntiluvan riistalintujen 24 §:n 1 momentissa säädetyistä rauhoitusajoista poikkeamiseksi:

1) kansanterveyden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseksi;

2) lentoturvallisuuden turvaamiseksi;

3) viljelmille, kotieläimille, metsille, kalavesille ja vesistöille koituvan vakavan vahingon estämiseksi;

4) kasviston ja eläimistön suojelemiseksi; tai

5) salliakseen tiukasti valvotuissa oloissa ja valikoivasti tiettyjen lintujen pienien määrien pyydystämisen, hallussa pitämisen tai muuten asiallisen hyötykäytön.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä elokuuta 2007.

Riistanhoitopiirin ennen tämän asetuksen voimaantuloa metsästysvuodelle 2007/2008 myöntämät hirven pyyntiluvat ovat voimassa ilman eri päätöstä 31 päivään joulukuuta 2007 saakka.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Sami Niemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.