787/2007

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus arseeniyhdisteiden, elohopeayhdisteiden ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien valmisteiden ja tuotteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin ja 44 §:n nojalla, 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 5 §:n 1 momentin ja 18 §:n 1 momentin sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelujen turvallisuudesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annetun lain (75/2004) 40 §:n nojalla, sellaisina kuin niistä ovat kemikaalilain 43 §:n 1 momentti laissa 57/1999 ja 44 § laissa 1412/1992 sekä jätelain 18 §:n 1 momentti osaksi laeissa 605/1997 ja 452/2004:

1 §

Arseeniyhdisteiden, elohopeayhdisteiden ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien valmisteiden ja tuotteiden markkinoille luovuttamista ja käyttöä rajoitetaan liitteen mukaisesti.

Tätä asetusta ei sovelleta tutkimustoimintaan, kehitystyöhön ja analyysitarkoituksiin eikä vientiin Euroopan yhteisön ulkopuolelle.

2 §

Arseeniyhdisteellä tai sitä sisältävällä valmisteella käsitelty markkinoille luovutettava puu on kappaleittain merkittävä seuraavasti: "Vain ammattimaiseen ja teollisuuskäyttöön, sisältää arseenia. Endast för användning i industrianläggningar och för yrkesmässigt bruk. Innehåller arsenik."

Nippuina markkinoille luovutettava 1 momentissa tarkoitettu puu on merkittävä seuraavasti: "Puuta käsiteltäessä käytettävä käsineitä. Hengityksensuojainta ja silmiensuojainta käytettävä puuta sahattaessa tai työstettäessä. Syntynyt puujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä hyväksynnän saaneessa laitoksessa. Använd skyddshandskar vid hantering av detta trä. Använd dammfiltermask och skyddsglasögon vid sågning eller annan bearbetning av detta trä. Avfall från detta trä skall behandlas som problemavfall av ett godkänt företag."

3 §

Arseeniyhdisteellä käsiteltyä puuta, joka on jätelaissa (1072/1993) tarkoitettua jätettä, saa luovuttaa vain jätelain 15 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa tarkoitetulle vastaanottajalle.

4 §

Tämän asetuksen noudattamisen valvonnasta säädetään kemikaalilaissa (744/1989), jätelaissa sekä kulutustavaroista ja kuluttaja palvelujen turvallisuudesta annetussa laissa (75/2004).

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä elokuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan arseeniyhdisteellä ja sitä sisältävällä valmisteella käsitellyn puun, elohopeayhdisteen ja dibutyylitinavetyboraatin sekä niitä sisältävien tuotteiden markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta 5 päivänä kesäkuuta 2003 annettu valtioneuvoston asetus (440/2003).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2006/139/EY; EUVL N:o L 348, 29.12.2006, s. 94

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 2007

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Ympäristöneuvos
Olli Pahkala

Liite

Aine Kielto tai rajoitus
--------------------------------------- ---------------------------------------
Arseeniyhdisteet 1. Arseeniyhdistettä ja sitä sisältävää valmistetta ei saa luovuttaa markkinoille eikä käyttää seuraavissa tarkoituksissa:
a) Estämään pieneliöiden, kasvien tai eläinten kasvua
- alusten rungoissa;
- häkeissä, kohoissa, verkoissa ja muissa laitteissa tai välineissä, joita käytetään kalan taikka simpukan ja osterin viljelyssä;
- kaikissa kokonaan tai osittain veden alla olevissa laitteissa tai välineissä.
Arseeniyhdisteellä tai sitä sisältävällä valmisteella käsiteltyjä, edellä tarkoitettuja tuotteita ei saa luovuttaa markkinoille.
b) Teollisuuden jäähdytys-, prosessi- tai jäteveden käsittelyyn.
2. Arseeniyhdistettä ja sitä sisältävää valmistetta ei myöskään saa käyttää puunsuojakemikaalina. Arseeniyhdisteellä käsiteltyä puuta ei saa luovuttaa markkinoille.
Kieltoa tai rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta seuraaviin käyttötarkoituksiin:
a) Puunsuojaukseen tyhjö- tai painekyllästysmenetelmällä teollisuuslaitoksissa käytettäessä epäorgaanisten kupari-kromi-arseeniyhdisteiden seosta (CCA-kylläste, tyyppi C) ja jos aineella tai valmisteella on kemikaalilain 25 §:n mukainen hyväksyntä. Näin käsiteltyä puuta ei saa luovuttaa markkinoille ennen kuin kylläste on täysin kiinnittynyt puuhun.
b) Edellä a kohdassa tarkoitetuissa teollisuuslaitoksissa CCA-kyllästeellä käsitelty puu voidaan luovuttaa markkinoille ammattimaiseen tai teollisuuskäyttöön jäljempänä mainittuihin rakenteisiin vain, jos puun rakenteellinen kestävyys on välttämätöntä ihmisen tai karjan turvallisuuden kannalta ja jos suuren yleisön joutuminen ihokosketukseen käsitellyn puun kanssa on epätodennäköistä puun käyttöaikana sekä jos kohdassa c mainitut ehdot täyttyvät:
- julkisten rakennusten, maatalous- ja toimistorakennusten sekä teollisuustilojen kantavat puurakenteet;
- sillat ja siltarakenteet;
- makean tai murtoveden kanssa kosketuksiin joutuvat puiset rakenneosat, esimerkiksi laiturit ja sillat;
- meluaidat;
- lumivyörysuojat;
- liikenneväylien aidat, liikenteen ohjaus- ja törmäysturvalaitteet;
- karja-aitauksessa käytettävät kuoritut havupuupylväät;
- perustukset ja maan tukirakenteet;
- voimasiirto-, televiestintä- ja valaisinpylväät;
- maanalaisten raiteiden ratapölkyt.
c) Edellä a kohdassa tarkoitettua käsiteltyä puuta ei kuitenkaan saa käyttää:
- asuinalueilla tai kotitalouksissa käytettävissä rakenteissa, käyttötarkoituksesta riippumatta;
- käyttötarkoituksissa, joissa toistuva ihokosketus on mahdollinen;
- merivedessä;
- maataloudessa, lukuun ottamatta edellä b kohdassa tarkoitettuja kantavia puurakenteita ja karja-aitausten pylväitä;
- käyttötarkoituksissa, joissa käsitelty puu voi joutua kosketuksiin ihmisten tai eläinten ravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden tai välituotteiden kanssa.
3. Arseeniyhdisteellä tai sitä sisältävällä valmisteella käsitelty puu, joka on otettu käyttöön ennen 30 päivää syyskuuta 2007, voidaan jättää paikoilleen ja sitä voidaan käyttää puun käyttöiän loppuun saakka.
4. CCA-kyllästeellä (kaikki CCA- kyllästetyypit) käsitellyn puun, joka on otettu käyttöön Euroopan yhteisössä ennen 30 syyskuuta 2007 tai joka on saatettu markkinoille Suomessa tämän asetuksen säännösten mukaisesti taikka muualla Euroopan yhteisössä komission direktiivin 2006/139/EY säännösten mukaisesti:
- käyttö, uudelleenkäyttö ja uudelleenmyynti sallitaan, jos 2 kohdan b ja c alakohtien sekä 2 §:n ehdot täyttyvät.
Elohopeayhdisteet Elohopeayhdistettä ja sitä sisältävää valmistetta ei saa käyttää seuraavissa tarkoituksissa:
a) Estämään pieneliöiden, kasvien tai eläinten kasvua:
- alusten rungoissa;
- häkeissä, kohoissa, verkoissa ja muissa laitteissa tai välineissä, joita käytetään kalan taikka simpukan ja osterin viljelyssä;
- kaikissa kokonaan tai osittain veden alla olevissa laitteissa tai välineissä.
b) Puunsuojakemikaalina.
c) Tekstiilin tai sen valmistamiseen tarkoitetun langan kyllästämiseen.
d) Teollisuuden jäähdytys-, prosessi- tai jäteveden käsittelyyn.
Elohopeayhdisteellä tai sitä sisältävällä valmisteella käsiteltyjä a―c kohdassa tarkoitettuja tuotteita ei saa luovuttaa markkinoille.
Dibutyylitinavetyboraatti (DBB) DBB:tä taikka valmistetta tai tuotetta, jossa on vähintään 0,1 painoprosenttia DBB:tä ei saa luovuttaa markkinoille. DBB:tä ja sitä sisältävää valmistetta saa kuitenkin luovuttaa vähemmän kuin 0,1 painoprosenttia DBB:tä sisältävän tuotteen valmistukseen.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.