750/2007

Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 26 päivänä huhtikuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (296/2006) liitteen 1.5.1, 4, 5.3, 5.5, 5.9, 6 ja 7 kohdat, sellaisina kuin niistä ovat liitteen 5.9 ja 6 kohdat osaksi asetuksessa 182/2007, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Maija Salo

Liite

Elintarviketurvallisuusviraston maksutaulukko

1. Lupa- ja hyväksymispäätökset euroa
1.5 Muut päätökset
1.5.1 Elintarvikkeet
Pakasteasetuksen valvonnasta ja siinä käytettävistä menetelmistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (340/1994) 3 §:ssä tarkoitetun hyväksymispyynnön käsitteleminen 168,00
Luontaisen kivennäisveden tunnustamista koskevan hakemusasian käsitteleminen
- luontaisen kivennäisveden tunnustaminen 884,00
- tunnustamisen uusiminen 330,00
Helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen valvonnasta annetun asetuksen 5 §:n 2 momentissa (15/1999) tarkoitetun testauslaitoksen hyväksymisasian käsitteleminen tunnilta 60, 00
4. Ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen
Kliinisistä ravintovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (406/2000) 11 §:ssä tarkoitetun kliinisen ravintovalmisteen markkinoille saattamista koskevan ilmoituksen käsitteleminen tunnilta 60,00
Erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (662/2000) 8 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 25,00
Ravintolisistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (571/2003) 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 25,00
Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (726/2007) 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen vastaanottaminen 25,00
5. Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton, analyysit ja päätökset)
5.3 Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Maksu määräytyy tarkastettavan erän painon perusteella. Yhtenä eränä pidetään tuotteita, joilla on yhteinen terveystodistus. Lopullinen maksu määräytyy joko perusmaksusta tai perusmaksusta kyseisen painoluokan alarajalla, johon on lisätty lisämaksu kultakin alkavalta tonnilta.
5.3.1 Eläimistä saatavat elintarvikkeet
5.3.1.1 Kaikki muut elintarvikkeet kuin kohdan 5.3.1.2 mukaiset tuotteet
- enintään 100 kg 90,00
- 101 - 1000 kg 130,00
- 1001 - 10 000 kg 275,00
- 10 001 - 30 000 kg 335,00
- yli 30 000 kg
- perusmaksu 335,00
- jokaiselta alkavalta tonnilta 7,00
5.3.1.2 Rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (valvonta–asetus) liitteen V B-jakson II luvun kohtien 2 (irtotavara) ja 3 (laivasta suoraan maihin purettavat erät) mukaisiin kalastustuote-eriin ja luvun III kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin elintarvikkeisiin sovelletaan valvonta-asetuksen mukaisia maksuja.
5.3.2 Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen piiriin kuuluvat muut tuotteet kuin elintarvikkeet
5.3.2.1 Kaikki muut sivutuotteet (ml. nahat, vuodat, höyhenet, villa), rehut, heinä ja oljet kuin kohdan 5.3.2.2 mukaiset tuotteet
5.3.2.1.1 - enintään 1 000 kg 55,00
5.3.2.1.2 - 1 001-20 000 kg
- perusmaksu 100,00
- jokaiselta alkavalta tonnilta 5,00
5.3.2.1.3 - 20 001-46 000 kg
- perusmaksu 195,00
- jokaiselta alkavalta tonnilta 9,00
5.3.2.1.4 - yli 46 000 kg 440,00
5.3.2.2 Valvonta-asetuksen liitteen V B-jakson III luvun kohdan 2 (irtotavara aluksessa) mukaisiin sivutuotteisiin sovelletaan valvonta–asetuksen mukaisia maksuja.
5.3.3 Elävät eläimet
Tämän kohdan mukaiset maksut peritään myös eläinten kuljetuksesta annetun asetuksen 30 ja 31 §:n mukaisista tarkastuksista.
5.3.3.1 Tuontitarkastus tarkastettavaa eläintä kohden, ellei kohdista 5.3.3.2 - 5.3.3.5 muuta johdu 85,00
5.3.3.2 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettaville jyrsijöille, linnuille, kaloille, matelijoille, hyönteisille ym. pienille eläimille 100,00
5.3.3.3 Tuontitarkastus yhdessä tarkastettavista sirkus- ja näytöseläimistä
- perusmaksu 100,00
- tarkastusmaksu tunnilta 118,00
5.3.3.4 Vientitarkastukset ja vientitukitarkastukset tunnilta 118,00
5.3.3.5 Tuontitarkastus eläimille, joiden tuonti on sallittua ilman rajatarkastusta 90,00
5.3.4 Elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden asiakirja- ja tuontitunnistustarkastukset sekä todistukset
5.3.4.1 Tarkastus, joka koskee vain tuontiasiakirjoja, muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 70,00
5.3.4.2 Tarkastus, joka sisältää tuontiasiakirjojen lisäksi tunnistustarkastuksen muutoin kuin alennetusta tarkastustiheydestä johtuen 130,00
5.3.4.3 Alennetusta tarkastustiheydestä johtuvasta asiakirjatarkastuksesta ja tunnistustarkastuksesta peritään maksu kohtien 5.3.1 - 5.3.3 mukaisesti
5.3.4.4 Muonituselintarvikevarastosta ulos toimitettavat erät ja muu rajaeläinlääkärin antama todistus, ellei tässä asetuksessa toisin säädetä
- ensimmäinen todistus 24,00
- samanaikaisesti annettava seuraava todistus 2,40
5.3.5 Varaston tarkastus tai tuontierälle varastointiaikana tehtävä tarkastus tunnilta 118,00
5.3.6 Säilytys rajatarkastusasemalla
Tuontierän tarkastuksen ollessa kesken ja tuontierän odottaessa toimitusta rajaeläinlääkärin hyväksymään määränpäähän, peritään tuontierän säilyttämisestä rajatarkastusaseman varastossa tai aseman piha-alueella ensimmäisen vuorokauden jälkeen säilytysmaksua jokaista 1000 kiloa kohden vuorokaudelta
- lämpötilakontrolloimattomasta säilytyksestä 0,50
- lämpötilakontrolloidusta säilytyksestä 1,00
5.3.7 Tavanomaista enemmän aikaa vaativa tarkastus ja muut lisäkustannukset
5.3.7.1 Jos 5.3.1 - 5.3.4 kohtien mukainen tarkastus tuojasta johtuvasta syystä vaatii tavanomaista enemmän aikaa, peritään kyseisissä kohdissa määrättyjen maksujen lisäksi tunnilta 118,00
5.3.7.2 Jos tarkastuksessa todetaan, että on perusteltua syytä epäillä erän hygieenistä laatua tai tuonnista epäillään voivan aiheutua eläintautien leviämisen vaaraa, peritään tuojalta tästä johtuviin tutkimuksiin liittyvät kustannukset.
5.5 Luonnonmukainen tuotanto
Luonnonmukaisen tuotannon alkutarkastus 60,00
Luonnonmukaisen tuotannon tarkastuksen perusmaksu 60,00
Luonnonmukainen tuotanto
valmistuksen valvonta tunnilta 84,00
- muu valvonta tunnilta 65,00
Viljelykasvikohtaiset maksut hehtaaria kohti luonnonmukaisesti viljellyn (luomuhyväksytty ala ja siirtymävaiheala) hehtaarin mukaan:
- nurmi, kesanto, viherkesanto tai satoa tarkastusvuonna tuottamaton ala 4,70
- korsi- ja palkoviljat, öljykasvit 9,40
- peruna, vihannekset, marjat, hedelmät ja muut puutarhakasvit sekä taimituotanto kasvihuoneessa omaa avomaatuotantoa varten 23,50
- muut kasvit 9,40
Toiminnanharjoittajan kasvintuotantoon kohdistuvien tuotantotarkastusmaksujen enimmäismäärä tilan tuotantotarkastusta kohden 600,00
Lajikkeen merkitseminen luonnonmukaisen lisäysaineiston rekisteriin
- 1 - 3 kpl 20,00
- 4 - 20 kpl 50,00
- 21 - 100 kpl 100,00
- yli 100 kpl 200,00
Luonnonmukaisen tuotannon yksityisten tuotantoehtojen ja tuotannon valvontajärjestelmän hyväksyminen tunnilta 64,00
5.9 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden 50,00
- viljelystarkastus hehtaarilta, esiperussiemen- ja perussiemenluokat 7,50
- viljelystarkastus hehtaarilta, perussiemenen jälkeiset sukupolvet 10,50
Siemenperunan esiperussiemenen viljelystarkastus, jos tarkastetaan vähintään kymmenen viljelystä samalla tarkastuskerralla, perusmaksu viljelystä ja tarkastuskertaa kohden 14,00
- viljelystarkastus hehtaarilta 7,50
Tehtyjen toimenpiteiden tarkastuskäynti 86,35
Ankeroismaanäytteenoton perusmaksu (ei viljelystarkastuksen yhteydessä) 44,75
- näytteenotto- ja määritysmaksu näytettä kohden 31,00
Siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu 44,75
- siemenperunan virus- ja rengasmätänäytteenottomaksu osanäytteeltä 8,60
- siemenperunan rengasmätämääritys näytteeltä 57,50
- siemenperunan virusmääritys näytteeltä, joko 6 virusta tai uusintana 1 virus 400 mukulan näytteestä 194,00
- siemenperunan virusmääritys näytteeltä, 2 virusta 121,00
Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu näytettä kohden, kun näytteitä otetaan samassa varastossa samalla näytteenottokerralla vähintään 10 erästä 28,10
Siemenperunan varastotarkastus, näytteenottomaksu osaerältä 44,75
Siemenperunan varastotarkastus tarkastettavaa osaerää kohden 88,15
6. Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
Hygieniaosaajatodistus ja -kortti 5,00
Kasvinsuojeluaineisiin liittyvä erityistutkinto (kuulustelu ja todistus) 20,00
Pätevyyden osoittamiskokeet siementarkastajaa kohden määrityksittäin ja lajeittain, vertailunäytekokeet laboratoriota kohden määrityksittäin ja lajeittain
- puhtaus: viljat, palko- ja nurmipalkokasvit, timotei 330,00
- puhtaus: muut lajit 440,00
- itävyys-, kosteus- ja terveysmääritys: 3 kertaa kyseisen määrityksen hinta sekä lisäksi muut kustannukset tunnilta 36,50
7. Siementarkastuksen kenttäkokeet ja alkuperäislajikkeiden tarkastus
Siementavaran kenttäkoetarkastus 270,00
Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpitoerän kenttäkoetarkastus 160,00
Alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröintiin liittyvä vanhan kauppalajike-erän aitouden tarkastus 278,00
DUS-testi, kaikki lajit 1 020,00
DUS-testauksen keskeyttämisestä ennen havainnointia aiheutuva käsittelymaksu 460,00
Alkuperäiskasvilajikkeen rekisteröintiin liittyvä maatiaislajikkeen kuvaustutkimus 473,00
Alkuperäiskasvilajikkeen ylläpidon edellytysten tarkastaminen, perusmaksu 89,00
- jokaiselta alkavalta tunnilta 40,00
Alkuperälajikkeen ylläpitoviljelyksen viljelystarkastus
- perusmaksu 50,00
- lisäksi hehtaaria kohden 7,50

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.