703/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 30 päivänä joulukuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1370/2004) 1 §:n 5 momentti, 2 §, 3 §:n 1 momentti, 4 §:n 3, 4, 26 ja 27 kohta sekä liite 1 ja 3, sellaisena kuin niistä ovat liite 1 asetuksessa 40/2007 ja liite 3 asetuksessa 341/2006, sekä

lisätään asetuksen 4 §:ään uudet 28―29 kohdat seuraavasti:

1 §

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden eläinlääkinnällistä rajatarkastusta koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa on määrätty.

2 §

Tämä asetus ei koske kolmannen maan lipun alla purjehtivista kalastusaluksista Suomen alueella maihin siirrettäviä kyseisen aluksen kalastamia tuoreita kalastustuotteita.

3 §

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden maahantuonnissa on noudatettava tämän asetuksen lisäksi seuraavissa maa- ja metsätalousministeriön säädöksissä asetettuja vaatimuksia:

1) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1140/2006);

2) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (592/2006);

3) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (894/2006);

4) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista ja munatuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (895/2006);

5) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista mehiläistuotteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (896/2006);

6) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (897/2006);

7) eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (231/1997); ja

8) eräiden Euroopan Unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (273/2004).


4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


3) elintarvikkeella ihmisravinnoksi tarkoitettua elintarviketta, johon liitteen 3 mukaisesti sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä;

4) muulla tuotteella muuta tuotetta, johon liitteen 3 mukaisesti sovelletaan tämän asetuksen määräyksiä, kuin elintarviketta ja eläviä eläimiä;


26) yhteisöllä Euroopan yhteisöä;

27) suojapäätöksellä komission taikka maa- ja metsätalousministeriön kolmannen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi antamaa erillistä tuontia tai kauttakuljetusta rajoittavaa päätöstä;

28) yhdistelmätuotteella elintarviketta, joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista; ja

29) jalostetulla tuotteella jalostettua tuotetta siten kuin se on määritelty eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen I kohdassa 7.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9
komission päätös 2007/276/EY (32007D0276); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 34

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1

RAJANYLITYSPAIKAT JA RAJATARKASTUSASEMAT, ASEMIEN AUKIOLOAJAT SEKÄ ASEMILLA TARKASTETTAVAT ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET
Rajanylityspaikkana toimiva tullitoimipaikka Rajatarkastusaseman Sijaintikunta Aukioloajat Tarkastettavat elintarvikkeet Tarkastettavat muut tuotteet TRACES-koodi
Helsinki / satama Helsinki 8.00―15.45 ma-pe Vain pakatut elintarvikkeet Huoneenlämmössä säilytettävät muut tuotteet FI 00199
Helsinki-Vantaa / lentoasema Vantaa 8.00―15.45 ma-pe Vain pakatut elintarvikkeet Vain pakatut muut tuotteet FI 10199
Hamina / satama Hamina 8.00―15.45 ma-pe Vain pakatut elintarvikkeet Vain pakatut muut tuotteet FI 20599
Vaalimaa / maantie Virolahti 8.00―15.45 ma-pe Vain pakatut elintarvikkeet Kaikki muut tuotteet FI 10599

Liite 3

ELÄINLÄÄKINNÄLLISEN RAJATARKASTUKSEN ALAISET ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET SEKÄ TARKASTUKSEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT TUONTIERÄT
A. ELINTARVIKKEET JA MUUT TUOTTEET, JOILLE TEHDÄÄN ELÄINLÄÄKINNÄLLINEN RAJATARKASTUS

1. Tämän asetuksen määräyksiä sovelletaan rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista annetun komission päätöksen 2007/275/EY liitteessä I lueteltuihin elintarvikkeisiin ja muihin tuotteisiin.

2. Sen lisäksi mitä edellä 1. kohdassa säädetään, tämän asetuksen määräyksiä sovelletaan yhdistelmätuotteisiin, jotka

a) sisältävät jalostettuja lihavalmisteita;

b) sisältävät vähintään puolet tuotteen kokonaismäärästä maitotuotteita, munatuotteita tai jalostettuja kalastustuotteita; tai

c) sisältävät alle puolet tuotteen kokonaismäärästä maitotuotteita ja lopputuotteet eivät täytä B.1. kohdan vaatimuksia.

B. TUONTIERÄT, JOILLE EI TEHDÄ ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA

1. Poiketen siitä, mitä edellä A.1. kohdassa säädetään, seuraaviin elintarvikkeisiin ja yhdistelmätuotteisiin, jotka eivät sisällä lihavalmisteita, ei kuitenkaan sovelleta tämän asetuksen määräyksiä:

1.1. Yhdistelmätuotteet, jotka sisältävät alle puolet tuotteen kokonaismäärästä maitotuotteita, munatuotteita tai jalostettuja kalastustuotteita edellyttäen, että kyseiset yhdistelmätuotteet:

a) säilyvät huoneenlämmössä tai on valmistettaessa selvästi täysin kypsennetty tai lämpökäsitelty koko sisältönsä osalta siten, että kaikki raakatuotteet ovat denaturoituneet;

b) ovat selkeästi merkittyjä ihmisravinnoksi tarkoitetuiksi;

c) ovat turvallisesti pakattuja tai puhtaisiin säiliöihin suljettuja; ja

d) ovat jäsenvaltion virallisella kielellä merkittyjä ja tuontierää seuraa kaupallinen asiakirja siten, että asiakirja ja merkintä antavat yhdessä tiedot yhdistelmätuotteen luonteesta ja määrästä sekä pakkausten määrästä, alkuperämaasta, valmistajasta ja ainesosista.

1.2.

a) keksit ja pikkuleivät;

b) leipä;

c) kakut;

d) suklaa;

e) sokerileipomotuotteet mukaan lukien makeiset;

f) tyhjät gelatiinikapselit;

g) loppukuluttajalle pakatut lisäravinteet, jotka sisältävät pieniä määriä eläimistä saatavia elintarvikkeita tai glukosamiinia, kondroitiinia tai kitosaania;

h) lihauutteet ja lihaliemitiivisteet;

i) kalatäytteiset oliivit;

j) makaronivalmisteet ja nuudelit, joita ei ole sekoitettu lihavalmisteiden kanssa tai täytetty niillä; ja

k) loppukuluttajalle pakatut keittoliemet ja mausteet, jotka sisältävät lihauutetta, lihaliemitiivistettä, eläinrasvoja tai kalaöljyä, -jauhoa tai -uutetta.

2. Poiketen siitä, mitä edellä A kohdassa säädetään, tässä B.2. kohdassa mainittuja erityisiä tuontieriä saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista ilman eläinlääkinnällistä rajatarkastusta eikä niitä tarvitse tuoda hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta.

Tässä kohdassa tarkoitettujen tuontierien maahantuonnin ja kauttakuljetuksen yhteydessä on tulliviranomaisten varmistauduttava siitä, että tuontierät täyttävät niille 3 §:n mukaisissa maa- ja metsätalousministeriön säädöksissä asetetut vaatimukset. Tulliviranomaisten on lisäksi varmistauduttava siitä, etteivät tuontierät ole komission suojapäätösten vastaisia eivätkä ne aiheuta vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

2.1. Matkustajien matkatavaroissa tuotavista tai pikkupaketteina yksityishenkilöille lähetettävistä elintarvikkeista, kohdassa 2.2. tarkoitettuja elintarvikkeita lukuun ottamatta, säädetään komission asetuksen (EY) N:o 136/2004 8 artiklassa.

2.2. Matkustajien mukanaan tuomista tai yksityishenkilöille lähetettävästä lihasta, lihatuotteista, maidosta ja maitopohjaisista tuotteista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 745/2004.

2.3. Diplomaattisten edustustojen tai diplomaattisia oikeuksia nauttivien kansainvälisten järjestöjen omaan käyttöön tuotavat tuontierät.

2.4. Kansainvälistä liikennettä harjoittavissa kuljetusvälineissä olevat elintarvikkeet, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien käyttöön sillä edellytyksellä, että niitä ei tuoda yhteisö alueelle.

Jos tässä kohdassa tarkoitetut elintarvikkeet puretaan kuljetusvälineestä, ne on hävitettävä tai toimitettava käytettäväksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 mukaiseen tarkoitukseen. Elintarvikkeet voidaan kuitenkin siirtää samalla tullialueella suoraan yhdestä kansainvälistä liikennettä harjoittavasta kuljetusvälineestä toiseen tullin valvonnassa.

2.5. Vähäinen määrä elintarvikkeita tai muita tuotteita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Suomessa kaupallisina näytteinä tai näyttelytarkoituksiin taikka erityisiin tutkimustarkoituksiin. Kyseisiä tuontieriä ei saa pitää kaupan eikä tarjoilla. Tuontierät on käytön jälkeen hävitettävä siten, ettei niistä aiheudu vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle.

Tässä kohdassa tarkoitetuista tuontieristä, jotka täyttävät yhteisön lainsäädännön vaatimukset tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimukset, on tehtävä kirjallinen ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle vähintään 2 arkipäivää ennen tuontia. Tuontierien, jotka eivät täytä yhteisön lainsäädännön vaatimuksia tai näiden puuttuessa Suomen kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, tuonti on mahdollista ainoastaan Elintarviketurvallisuusviraston tuontiluvalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.