700/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista 13 päivänä lokakuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (894/2006) 9 ja 10 § sekä

lisätään 4 §:n 1 momenttiin uusi 2 a kohta ja asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2 a) yhdistelmätuotteella elintarviketta, joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista;


2 luku

Tuontivaatimukset

7 a §
Maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontivaatimukset

Suomeen tuotavien yhdistelmätuotteiden sisältämien maitopohjaisten tuotteiden on oltava peräisin komission päätöksen 2004/438/EY liitteessä I luetelluista maista, ja kyseisten maitopohjaisten tuotteiden on tuontimaakohtaisesti täytettävä mainitun päätöksen 2 artiklassa mainitut käsittelyvaatimukset siten kuin päätöksen liitteessä I säädetään. Vaatimukset koskevat myös 7 §:ssä tarkoitettua tuontia.

Sellaisten yhdistelmätuotteiden, joiden kokonaismäärästä vähintään puolet on maitopohjaisia tuotteita tai joita tarkoitetaan rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista annetun komission päätöksen 2007/275/EY 4 artiklan c kohdassa, mukana on Suomeen tuotaessa oltava 6 §:n 1 momentissa mainittu terveystodistus tai 7 §:ssä mainittujen erien osalta 7 §:ssä mainittu eläinlääkärintodistus.

9 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettuja maidon, maitopohjaisten tuotteiden sekä maitopohjaisia tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontieriä, lukuun ottamatta ternimaitoa, ternimaitotuotteita ja ternimaitotuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita, joiden tuontivaatimuksista säädetään 10 §:ssä, saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka on mainittu komission päätöksen 2004/438/EY liitteessä I. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että kyseiset tuotteet täyttävät komission päätöksen 2004/438/EY liitteen I mukaiset tuontimaakohtaiset käsittelyvaatimukset. Tuontierän mukana on oltava ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9 artiklan mukainen eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä eläinlääkärintodistus. Tuonnissa tulee lisäksi noudattaa kolmannen maan eläintautitilanteen muutoksen vuoksi annettavia suojapäätöksiä.

10 §
Ternimaidon, ternimaitotuotteiden sekä ternimaitotuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuonti

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen ternimaitoa, ternimaitotuotteita sekä ternimaitotuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan.

Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle tai eläintautien leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9.

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.