697/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan eläinten eläinlääkinnällisistä rajatarkastuksista 12 päivänä toukokuuta 2004 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (398/2004) 11 §,

muutetaan 2 §:n 1 kohta ja liite 1, sellaisena kuin niistä on liite 1 asetuksessa 41/2007, ja

lisätään 1 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tätä asetusta ei sovelleta lemmikkieläimiin, joita tarkoitetaan lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 998/2003.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) eläimellä rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista annetun komission päätöksen 2007/275/EY liitteessä I mainittuja eläimiä;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

komission päätös 2007/275/EY (32007D0275); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 9
komission päätös 2007/276/EY (32007D0276); EUVL N:o L 116, 4.5.2007, s. 34

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöneuvos
Hentriikka Kontio

Liite 1

RAJATARKASTUSASEMAT JA RAJANYLITYSPAIKAT SEKÄ NIIDEN
AUKIOLOAJAT ELÄINTEN ELÄINLÄÄKINNÄLLISTÄ RAJATARKASTUSTA VARTEN
Rajanylityspaikkana toimiva tullitoimipaikka Rajatarkastusaseman sijaintikunta Aukioloajat Eläimet TRACES-koodi
Helsinki-Vantaa / lentoasema Vantaa 8.00―15.45 ma-pe M FI 10199
Vaalimaa / maantie Virolahti 8.00―-15.45 ma-pe S, H, M FI 10599

S = sorkka- ja kavioeläimet

H = rekisteröidyt hevoseläimet

M = muut eläimet

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.