695/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista 7 päivänä joulukuuta 2005 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1010/2005) 2 §, 4 §:n 2 momentti ja liitteen 4―7, 9 ja 13 kohta, sellaisina kuin niistä ovat liitteen 4―7, 9 ja 13 kohta asetuksessa 1054/2006, sekä

lisätään liitteeseen, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1054/2006, uusi 16 kohta, seuraavasti:

2 §
Omakustannusarvon mukaiset kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvon mukaisen, tämän asetuksen liitteessä määrätyn kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä;

2) ajoneuvotekniset lausunnot, luvat ja muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut hyväksymiset;

3) liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät suoritteet;

4) autokiinnityssuoritteet;

5) ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet;

6) ajokorttisuoritteet;

7) kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet ja päätökset;

8) vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuusneuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset;

9) todistukset;

10) katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet;

11) katsastusluvat;

12) asiakirjapalvelut;

13) piirturikortit;

14) kansainväliset kuljetusluvat;

15) liikenneyrittäjäsuoritteet;

16) kuljettajien ammattipätevyyteen liittyvät suoritteet.

4 §
Omakustannusarvosta poikkeavat kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Ajoneuvohallintokeskus perii omakustannusarvoa korkeamman kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) päätös erityistunnuksen myöntämisestä 1 000 euroa;

2) koenumerotodistus 300 euroa;

3) poikkeusluvan myöntäminen muualla kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa rekisteröidyn tai käyttöön otetun ajoneuvon suurimmista sallituista mitoista ja massoista 180 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007. Asetuksen 2 §:n 16 kohta ja liitteen 16 kohta tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos
Matti Roine

Liite

M A K S U T A U L U K K O
MAKSUASETUKSEN 2 §
-------------------------------------
4. Autokiinnityssuoritteet
4.1 Autokiinnityksen vahvistaminen 115 euroa
4.2 Muu kiinnitysasiassa tehty päätös 65 euroa
4.3 Rasitustodistus 35 euroa
4.4 Yritysrasitustodistus
- yrityskiinnitystietojen tiedustelemisesta Patentti- ja rekisterihallituksesta peritään sen maksupäätöksessään vahvistama maksu
5. Ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet
5.1 Rekisteröintipalvelut
a) Rekisteröintisuorite, liitteetön rekisteri-ilmoitus 10,20 euroa
b) Rekisteröintisuorite, liitteellinen rekisteri-ilmoitus 13 euroa
c) Tuntityönä suoritettu rekisteröintipalvelu 45 euroa
d) Teknisten tietojen korjauksen vuoksi tulostettu rekisteröintitodistus (hinta/ajoneuvo) 10,20 euroa
5.2 Erityisrekisteröintipalvelut
a) Ennakkoilmoitus 3 euroa
b) Ennakkoilmoitustodistuksen uusintatulostus 10 euroa
c) Vientirekisteröinti 50 euroa
d) Vientirekisteröinnin tietojen korjaus ja poisto 10,20 euroa
e) Siirtolupa 13 euroa
f) Tullikilpien käyttöön oikeuttava todistus 30 euroa
g) Erityistunnuksen myöntämistä koskevan päätöksen korjaus 23 euroa
h) Diplomaattiautojen rekisteröinti 10,20 euroa
5.3 Rekisterikilvet
a) Ajoneuvon rekisterikilpi 6 euroa
b) Erityis-, vienti-, koenumero-, tulli- tai diplomaattikilpi 8,50 euroa
c) Kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava tai muusta syystä yksittäisenä valmistettu rekisterikilpi 8,50 euroa
d) Poikkeus rekisterikilpien lukumäärästä 25 euroa
e) Ennakkoilmoitetun ajoneuvon rekisterikilpi 6 euroa
6. Ajokorttisuoritteet
6.1 Ajokortti 12,50 euroa
6.2 Lyhytaikainen ajokortti 12,50 euroa
6.3 Väliaikainen ajokortti 8 euroa
7. Kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet ja päätökset
7.1 Ajoharjoitteluradan hyväksymistä koskeva päätös 200 euroa
7.2 Kuljettajanopetuksessa käytettävän opetussuunnitelman vahvistaminen 70 euroa
7.3 Teoriakoe 15 euroa
7.4 Suullinen teoriakoe 34 euroa
7.5 Ajokoe A1-, A-, T-, B-, C-, C1- ajoneuvolla 33 euroa
7.6 Ajokoe BE-, D1- tai D-luokan ajoneuvolla 50 euroa
7.7 A1- tai A-luokan käsittelykoe 15 euroa
7.8 E-luokan käsittelykoe 25 euroa
7.9 Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte 32 euroa
7.10 Autokoulun hyväksymistarkastus 60 euroa
- kilometrikorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan
7.11 Ajokoe raskaalla E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä 55 euroa
-------------------------------------
9. Todistukset
9.1 Todistus maksetusta verosta 6 euroa
- lähetysmaksu 2,50 euroa
9.2 Muu erikseen hinnoittelematon todistus 10,20 euroa
9.3 CEMT-todistusmaksu 16,50 euroa/todistus
-------------------------------------
13. Piirturikortit
13.1 Kuljettajakortti 100 euroa
13.2 Yrityskortti 100 euroa
13.3 Korjaamokortti 100 euroa
13.4 Valvontakortti 100 euroa
-------------------------------------
16. Kuljettajien ammattipätevyyteen liittyvät suoritteet
16.1. Koulutuskeskuksen hyväksyminen 70 euroa
16.2. Jatkokoulutusohjelman hyväksyminen 70 euroa
16.3. Perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe 50 euroa
16.4. Perustason ammattipätevyyden rekisteröinti 12,50 euroa
16.5. Jatkokoulutuksen rekisteröinti 12,50 euroa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.