689/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sektoritutkimuksen neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tarkoitus

Opetusministeriön yhteydessä toimii sektoritutkimuksen neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan tarkoituksena on yhteiskunnallista päätöksentekoa ja yhteiskunnan muuta kehittämistä tukevan valtion sektoritutkimuksen suuntaaminen sekä siihen liittyvän ministeriöiden ja hallinnonalojen välisen yhteistyön vahvistaminen.

2 §
Neuvottelukunnan tehtävät

Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) ohjata ja kehittää valtion sektoritutkimusta ja sen hyödyntämistä, edistää ja vahvistaa ministeriöiden ja hallinnonalojen välistä sektoritutkimusta koskevaa yhteistyötä ja tehdä näitä koskevia aloitteita;

2) koordinoida tutkimusohjelmista koostuvia ministeriöiden yhteisen sektoritutkimuksen tutkimusohjelmakokonaisuuksia ja ohjelmien toteuttamista sekä niiden tarpeen mukaista kilpailutusta;

3) tehdä esitykset tutkimusohjelmakokonaisuuksien toteuttamisesta ja seurata niiden toimeenpanoa ministeriöiden ja muiden rahoittajien tekemien päätösten mukaisesti sekä raportoida ohjelmakokonaisuuksien toteutumisesta valtioneuvostolle; sekä

4) valmistella ehdotuksia sektoritutkimuksen rakenteellisesta uudistamisesta sekä suorittaa muut valtioneuvoston tai opetusministeriön antamat neuvottelukunnan toimialaan liittyvät tehtävät.

3 §
Kokoonpano

Valtioneuvosto asettaa sektoritutkimuksen neuvottelukunnan kuudeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 muuta jäsentä sekä enintään 13 varajäsentä.

Neuvottelukunnan jäsenenä on kunkin ministeriön kansliapäällikkö ja hänen varajäsenenään asianomaisen ministeriön esittämä hallinnonalan tutkimustoiminnan tulosohjausasioista vastaava virkamies. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu enintään viisi muuta valtioneuvoston määräämää jäsentä, joiden tulee olla sektoritutkimukseen tai sen hyödyntämiseen hyvin perehtyneitä. Valtioneuvosto määrää neuvottelukunnan puheenjohtajan heidän keskuudestaan.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai muu jäsen taikka varajäsen eroaa kesken toimikauden tai on pysyvästi estynyt osallistumasta sen toimintaan, opetusministeriö määrää hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

4 §
Jaostot

Neuvottelukunnan tehtävien valmistelu tapahtuu jaostoissa, joiden lukumäärän ja toimialan päättää valtioneuvosto ja jotka neuvottelukunta asettaa. Jaostot esittelevät valmistelemansa asiat neuvottelukunnan päätettäväksi.

Jaostossa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään viisi jäsentä, jotka neuvottelukunta määrää neuvottelukunnan varajäsenten tai ministeriöiden tutkimustoiminnasta vastaavien muiden virkamiesten keskuudesta. Neuvottelukunta voi lisäksi määrätä jaostoihin pysyviä asiantuntijoita.

Neuvottelukunnan jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat määrätään tehtäväänsä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Neuvottelukunta antaa jaostoille tarvittaessa tarkemmat ohjeet jaostojen tehtävistä ja niiden toteuttamisesta

5 §
Asioiden käsittely

Neuvottelukunta ja jaostot kokoontuvat puheenjohtajan tai jos tämä on estynyt varapuheenjohtajan kutsusta.

Neuvottelukunta ja jaostot ovat päätösvaltaisia, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet jäsenistä tai varajäsenistä.

Asiat päätetään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Neuvottelukunta ja sen jaostot voivat kuulla asiantuntijoita.

6 §
Sihteeristö

Neuvottelukunnalla on pääsihteeri, jonka opetusministeriö määrää tehtävään. Neuvottelukunnalla ja jaostoilla voi lisäksi olla muita, ministeriöiden tähän tehtävään osoittamia sihteereitä. Pääsihteeri ja sihteerit voivat olla päätoimisia.

7 §
Palkkiot ja korvaukset

Neuvottelukunnan ja sen jaostojen muille kuin ministeriöitä edustaville puheenjohtajille, jäsenille, asiantuntijoille ja sihteereille maksettavien kokouspalkkioiden suuruuden vahvistaa opetusministeriö. Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan valtion virkaehtosopimuksen mukaisesti.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Johtaja
Anita Lehikoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.