683/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) 21 §:n nojalla:

1 §
Neuvottelukunta ja sen tavoitteet

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä on sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksen ja kehittämisen sekä palvelujen käyttäjien tietojärjestelmien yhtenäistämisen ja kehittämisen edistäminen.

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

2 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 16 jäsentä sekä kullakin heistä henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvottelukunnassa tulee olla ainakin sosiaali- ja terveysministeriön, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen, Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, Kansaneläkelaitoksen, tietosuojavaltuutetun toimiston, Suomen Kuntaliiton, terveyskeskusten, sairaanhoitopiirien, yksityisten terveydenhuollon palvelujen antajien, kuntien tai kuntayhtymien, yksityisten sosiaalihuollon palvelujen antajien sekä apteekkitoiminnan edustaja.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varajäsen eroaa kesken toimikauden, sosiaali- ja terveysministeriö määrää kyseisen viranomaisen, laitoksen tai muun tahon ehdotuksesta hänen tilalleen uuden henkilön jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Neuvottelukunnalla voi olla yksi tai useampi sivutoiminen sihteeri, jonka neuvottelukunta ottaa.

Neuvottelukunta voi kutsua pysyviä tai tilapäisiä asiantuntijoita sekä asettaa keskuudestaan jaostoja. Jaostoon voi kuulua myös neuvottelukunnan ulkopuolisia jäseniä.

3 §
Tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) edistää valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutusta ja kehittämistä sekä palvelujen käyttäjien sähköisten tietojärjestelmien yhtenäistämistä ja kehittämistä;

2) osallistua sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tietohallinnon alaan kuuluvien säädösten, ohjeiden ja määritysten valmisteluun sekä seurata ja arvioida niiden kehittämistarpeita;

3) seurata ja arvioida valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksen, talouden ja muiden voimavarojen sekä käyttäjämaksujen kehitystä;

4) seurata sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon alaan kuuluvaa kansainvälistä kehitystä; sekä

5) hoitaa muut sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelukunnalle antamat valmistelutehtävät.

Neuvottelukunta voi tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja tehtäviinsä liittyvissä asioissa.

Neuvottelukunta vahvistaa vuosittain oman toimintasuunnitelmansa, jossa se päättää tehtäviensä painotuksista.

4 §
Kokoukset

Neuvottelukunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Jaostot kokoontuvat puheenjohtajansa kutsusta.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä tai heidän varajäsenistään on saapuvilla. Jaosto on päätösvaltainen, kun sen puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

5 §
Palkkiot ja korvaukset

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, jäsenille ja sihteereille sekä asiantuntijoille voidaan suorittaa kokouspalkkiota ja matkakustannusten korvausta sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Päivi Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.