680/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään radiotaajuuksista ja telelaitteista 16 päivänä marraskuuta 2001 annetun lain (1015/2001) 6 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 11/2007:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niiden radiotaajuuksien käytöstä (käyttösuunnitelma), joita käytetään viestintämarkkinalain (393/2003) 4 §:ssä tarkoitettuun toimilupaa edellyttävään teletoimintaan ja televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä tarkoitettuun toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen.

Tämä asetus ei koske:

1) satelliitin välityksellä tapahtuvaan televisio- ja radiotoimintaan määrättyjä taajuusalueita;

2) televisiotoiminnan osalta televisiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 2 kW; eikä

3) radiotoiminnan osalta radiolähettimiä, joiden suurin sallittu lähetysteho on enintään 50 W.

Televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen.

2 §
Analogiset televisioverkot

Analogiseen televisiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 174―230 MHz ja 470―790 MHz.

Valtakunnallisia analogisia televisioverkkoja on neljä. Niistä kaksi on varattu toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan harjoittamiseen ja kaksi Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten.

Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten analogisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään tämän asetuksen liitteen kohdissa 1.1 ja 1.2.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, taajuusalueella 47―68 MHz on käytössä kaksi televisiolähetintä.

3 §
Digitaaliset televisioverkot

Digitaaliseen televisiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 470―790 MHz.

Valtakunnallisen ja alueellisen toimiluvanvaraisen digitaalisen televisiotoiminnan yhteiskäytössä on kolme kanavanippua. Tämän lisäksi Yleisradio Oy:n käytettävissä on yksi kanavanippu julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten. Alueelliseen televisiotoimintaan Vaasan seudulla on käytettävissä yksi kanavanippu.

Toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan ja Yleisradio Oy:n julkisen palvelun valtakunnallisten ja alueellisten digitaalisten televisioverkkojen käyttöön tarkoitetut radiotaajuudet ja verkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmat sallitut lähetystehot määrätään liitteen kohdassa 1.3.

4 §
Analogiset radioverkot

Analogiseen FM-moduloituun radiotoimintaan käytettävä taajuusalue on 87,5―108 MHz.

Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän hoitamista varten on varattu viisi valtakunnallista radioverkkoa. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun radioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista sekä sen valtakunnallisissa ja alueellisissa radioverkoissa käytettävien radiolähettimien suurimmista sallituista lähetystehoista on määräykset liitteen kohdassa 2.1.

Muiden kuin 2 momentissa tarkoitettujen radioverkkojen käyttöön tarkoitetuista radiotaajuuksista sekä radiolähettimien sijainnista on määräykset asetuksen liitteen kohdissa 2.2 ja 2.3. Radiolähettimen suurimman sallitun lähetystehon ja antennin korkeuden maanpinnasta määrää Viestintävirasto radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 8 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa. Radiolähettimen voi sijoittaa myös liitteessä mainitun kunnan naapurikuntaan, jos ei televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) nojalla radiotoiminnan harjoittamiseen myönnetyn toimiluvan määräyksissä toisin määrätä.

Analogiseen AM-moduloituun radiotoimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 148,5―283,5 kHz, 526,5―1606,5 kHz, 2300―2498 kHz, 3200―3400 kHz, 3950―4000 kHz, 5950―6200 kHz, 7100―7300 kHz, 9500―9900 kHz, 11650―12050 kHz, 13600―13800 kHz, 15100―15600 kHz, 17550―17900 kHz, 21450―21850 kHz ja 25670―26100 kHz.

5 §
Toisen sukupolven matkaviestinverkot

Toisen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (GSM) käytettävät taajuusalueet ovat 880–915 MHz ja 925―960 MHz (900 MHz:n taajuusalue) ja 1710―1785 MHz ja 1805–1880 MHz (1800 MHz:n taajuusalue). Taajuuksia 928,9―930,5 MHz (GSM-radiokanavat 994―1001) ei kuitenkaan saa käyttää matkaviestintoimintaan 100 kilometrin säteellä eikä taajuuksia 927,5―928,9 MHz (GSM-radiokanavat 987―993) ja 930,5―931,9 MHz (GSM-radiokanavat 1002―1008) 50 kilometrin säteellä Sodankylässä sijaitsevasta (26E38 ja 67N22) EISCAT-järjestön (European Incoherent Scatter) radiovastaanottoasemasta, jos Viestintävirasto ei radiotaajuuksista ja telelaitteista annetun lain (1015/2001) 8 §:n 1 momentin nojalla määräämissään radioluvan ehdoissa toisin määrää.

Valtakunnallisia sekä 900 MHz:n että 1800 MHz:n taajuusalueella toimivia digitaalisia GSM-matkaviestinverkkoja on kolme.

6 §
Kolmannen sukupolven matkaviestinverkot

Kolmannen sukupolven digitaaliseen matkaviestintoimintaan (UMTS) käytettävät taajuusalueet ovat 1900―1980 MHz, 2020―2025 MHz ja 2110―2170 MHz.

Valtakunnallisia 1900―1980 MHz:n ja 2110―2170 MHz:n taajuusalueilla toimivia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja on kolme. Alueellisia digitaalisia UMTS-matkaviestinverkkoja varten on yhteinen taajuuskaista 2020―2025 MHz.

Teleyritys, jolla on oikeus GSM-matkaviestintoiminnan harjoittamiseen taajuuksilla 880―915 MHz ja 925―960 MHz sekä 1710―1785 MHz ja 1805―1880 MHz taajuuksilla, voi käyttää näitä taajuuksia samassa laajuudessa myös UMTS-matkaviestintoimintaan.

7 §
Digitaalinen laajakaistainen 450 matkaviestinverkko

Valtakunnallisen digitaalisen laajakaistaisen 450 matkaviestinverkon toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 453,700―456,925 MHz ja 463,700―466,925 MHz.

Valtakunnallisia digitaalisia laajakaistaisia 450 matkaviestinverkkoja on yksi.

8 §
Viranomaisradioverkko

Valtakunnallisen digitaalisen viranomaisradioverkon (VIRVE) toimintaan käytettävät taajuusalueet ovat 380―386 MHz ja 390―396 MHz.

Valtakunnallisia digitaalisia viranomaisradioverkkoja on yksi.

9 §
Radiotaajuuksien osoittaminen televerkkoyrityksille

Viestintäviraston on osoitettava samanlaista matkaviestintoimintaa harjoittaville televerkkoyrityksille tasapuolisesti ja syrjimättömästi alueellisesti käytettäväksi yhtä paljon taajuuksia, jos matkaviestinverkkojen alueellisten liikennemäärien tai muiden painavien perusteiden vuoksi ei ole syytä menetellä toisin.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2007. Asetuksen 2 § sekä liitteen kohdat 1.1 ja 1.2 ovat voimassa 31 päivään elokuuta 2007 saakka.

Tällä asetuksella kumotaan 19 päivänä joulukuuta 2002 annettu valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta (1159/ 2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Maaret Suomi

Liite

TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy

Paikkakunta Kanava ERP (kW) Huom.
Anjalankoski 5 30
Anjalankoski 49 600
Espoo 6 180
Espoo 8 60
Espoo 35 600 SVT
Eurajoki 11 20
Eurajoki 33 600
Fiskars 23 100 SVT
Fiskars 31 100
Fiskars 41 100
Haapavesi 9 60
Haapavesi 28 1000
Iisalmi 22 20
Inari 10 30
Inari 40 600
Joutseno 10 10
Joutseno 32 600
Jyväskylä 11 10
Jyväskylä 25 600
Karigasniemi 23 20
Kaunispää 22 5
Kaunispää 30 5
Kerimäki 9 10
Kerimäki 55 600
Kiihtelysvaara 35 50
Kiihtelysvaara 41 50
Koli 8 20
Koli 51 600
Kruunupyy 7 10
Kruunupyy 30 200
Kruunupyy 44 600 SVT
Kruunupyy 54 600 SVT
Kuopio 7 80
Kuopio 36 600
Kuttanen 5 3
Kuttanen 60 20
Lahti 9 80
Lahti 40 600
Lapua 5 80
Lapua 24 1000
Mikkeli 6 10
Mikkeli 38 600
Näätämö 49 5
Oulu 7 60
Oulu 11 20
Pello 33 3
Pello 39 3
Pernaja 26 100 SVT
Pernaja 36 100
Pernaja 39 100
Pihtipudas 10 50
Pihtipudas 32 1000
Posio 10 10
Posio 30 500
Pyhätunturi 5 60
Pyhätunturi 32 650
Pyhävuori 6 20
Pyhävuori 10 20
Rovaniemi 53 100
Rovaniemi 56 100
Ruka 28 300
Ruka 36 300
Taivalkoski 6 60
Taivalkoski 23 600
Tammela 10 10
Tammela 37 600
Tampere 8 80
Tampere 53 1000
Tervola 3 20
Tervola 22 1000
Turku 7 60
Turku 9 30
Turku 57 1000 SVT
Utsjoki 34 20
Vuokatti 4 40
Vuokatti 56 1000
Ylläs 11 60
Ylläs 55 1000
Ähtäri 26 100
Ähtäri 39 100

1.2 Analoginen televisiotoiminta: toimiluvanvarainen käyttö

Paikkakunta Kanava ERP (kW)
Anjalankoski 41 600
Anjalankoski 56 600
Espoo 24 600
Espoo 52 600
Eurajoki 36 600
Eurajoki 55 600
Fiskars 58 100
Haapavesi 31 1000
Iisalmi 29 20
Inari 54 600
Joutseno 60 600
Jyväskylä 35 500
Jyväskylä 41 600
Karigasniemi 37 20
Kaunispää 34 5
Kerimäki 58 500
Kiihtelysvaara 38 50
Koli 57 500
Kruunupyy 33 200
Kuopio 46 600
Kuopio 49 600
Kuttanen 50 20
Lahti 48 600
Lahti 51 600
Lapua 40 1000
Lapua 48 1000
Mikkeli 28 600
Mikkeli 54 600
Näätämö 56 5
Oulu 33 600
Oulu 37 600
Pello 46 3
Pernaja 55 100
Pihtipudas 43 1000
Posio 27 500
Puolanka 24 500
Pyhätunturi 24 1000
Pyhävuori 22 1000
Raahe 57 500
Rovaniemi 26 600
Rovaniemi 49 100
Ruka 51 300
Taivalkoski 35 500
Tammela 30 500
Tampere 42 1000
Tampere 59 1000
Tervola 25 1000
Turku 54 1000
Turku 60 1000
Utsjoki 31 20
Vaasa 51 20
Vaasa 57 20
Vuokatti 59 1000
Ylläs 52 1000
Ähtäri 29 100

1.3 Digitaalinen televisiotoiminta

Paikkakunta Kanavanippu ERP
A B C E Vaasa (kW)
Anjalankoski 22 27 53 56 50
Espoo 32 44 46 53 50
Eurajoki 38 45 52 55 50
Fiskars 32 44 46 58 10
Haapavesi 34 42 53 50
Iisalmi 26 38 48 30
Inari 48 25 32 50
Joutseno 47 35 57 50
Jyväskylä 30 60 55 41 50
Karigasniemi 50 49 38 30
Kerimäki 30 37 33 50
Kiihtelysvaara 26 59 43 30
Koli 25 40 47 60
Kruunupyy 27 22 41 44 50
Kuopio 24 31 39 52 50
Kuttanen 53 58 27 30
Lahti 33 47 57 51 50
Lapua 38 37 55 48 50
Mikkeli 29 43 59 50
Museokatu (Vaasa) 31 2
Oulu 41 51 54 37 50
Pello 30 36 7
Pernaja 23 50 60 39 10
Pihtipudas 50 45 58 80
Posio 31 39 57 50
Pyhätunturi 60 41 29 50
Pyhävuori 28 41 54 35 50
Rovaniemi 43 46 38 50
Ruka 33 48 59 50
Snåre (Kruunupyy) 35 2
Taivalkoski 32 38 50 50
Tammela 22 27 50 50
Tampere 34 23 58 59 60
Tervola 40 42 44 50
Turku 51 49 29 60 50
Utsjoki 44 51 43 30
Vaasa 38 37 55 57 10
Vuokatti 30 52 55 80
Vuotso 31 50 56 30
Ylläs 30 36 59 50
Ähtäri 52 44 56 50

2 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen radiotoiminta

2.1 Analoginen radiotoiminta: Yleisradio Oy

Paikkakunta Taajuus (MHz) ERP (kW)
Aavasaksa 87,9 10
Aavasaksa 89,8 10
Aavasaksa 94,7 10
Espoo 87,9 60
Espoo 91,9 60
Espoo 94,0 60
Espoo 97,5 10
Espoo 98,9 60
Espoo 101,1 60
Espoo 103,7 60
Eurajoki 87,7 30
Eurajoki 92,0 30
Eurajoki 94,8 30
Eurajoki 99,4 30
Eurajoki 103,0 30
Eurajoki 107,7
Fiskars 90,9 3
Fiskars 93,1 3
Fiskars 97,0 3
Fiskars 99,7 3
Fiskars 102,5 3
Haapavesi 89,0 30
Haapavesi 96,1 30
Haapavesi 98,4 30
Haapavesi 101,9 30
Hanko 101,9
Hausjärvi 107,8 0,3
Hämeenlinna 99,2 0,2
Iisalmi 87,7 2
Iisalmi 92,8 2
Iisalmi 96,5 2
Iisalmi 107,9
Inari 88,4 50
Inari 92,8 50
Inari 98,8 50
Inari 101,9 50
Inari 105,3
Joensuu 100,4 5
Joensuu 106,9
Joutsa 91,8
Joutseno 88,0 30
Joutseno 90,9 30
Joutseno 98,5 30
Joutseno 100,7 30
Jyväskylä 87,6 3
Jyväskylä 89,9 30
Jyväskylä 92,5 30
Jyväskylä 99,3 30
Jyväskylä 103,5 30
Jyväskylä 87,6
Karigasniemi 89,5 5
Karigasniemi 93,4 5
Karigasniemi 96,8 5
Karigasniemi 100,8 5
Karigasniemi 103,7
Kerimäki 90,5 30
Kerimäki 95,8 30
Kerimäki 97,7 10
Kerimäki 99,1 30
Kerimäki 103,2 30
Kiihtelysvaara 88,4 5
Kiihtelysvaara 94,9 5
Kiihtelysvaara 97,2 5
Kilpisjärvi 88,0 0,1
Kilpisjärvi 90,9 0,1
Kilpisjärvi 96,0 0,1
Kilpisjärvi 103,7 0,1
Kilpisjärvi 107,1 0,1
Koli 90,2 30
Koli 93,4 30
Koli 99,6 30
Koli 102,4 30
Kruunupyy 91,4 60
Kruunupyy 94,0 60
Kruunupyy 97,6 60
Kruunupyy 99,7 60
Kruunupyy 102,7 60
Kuopio 88,1 10
Kuopio 91,6 50
Kuopio 93,9 50
Kuopio 98,1 50
Kuopio 100,2 50
Kuru 105,6
Kuttanen 94,1 3
Kuttanen 97,2 3
Kuttanen 99,6 3
Kuttanen 102,2 3
Lahti 90,3 0,2
Lahti 93,2 50
Lahti 95,5 50
Lahti 97,9 50
Lahti 100,6 50
Lammaskoski 88,5 5
Lammaskoski 91,4 5
Lammaskoski 98,7 5
Lammaskoski 101,2 5
Lammaskoski 104,6
Lapua 88,2 60
Lapua 90,1 60
Lapua 93,1 60
Lapua 95,2 60
Lapua 101,5 60
Lohja 105,0 0,2
Lohja 96,1
Loimaa 99,2 0,1
Mikkeli 88,9 30
Mikkeli 92,1 30
Mikkeli 94,6 30
Mikkeli 101,8 30
Nilsiä 90,8
Nuorgam 88,6 3
Nuorgam 93,9 3
Nuorgam 97,7 3
Nuorgam 101,2 3
Nuorgam 104,2 3
Nuvvus 88,1 0,05
Nuvvus 90,2 0,05
Nuvvus 94,4 0,05
Nuvvus 101,7 0,05
Nuvvus 105,7 0,05
Näätämö 87,6 1
Näätämö 89,9 1
Näätämö 97,4 1
Näätämö 103,3 1
Näätämö 107,5 1
Oulu 90,4 50
Oulu 93,2 50
Oulu 97,3 50
Oulu 100,3 50
Parikkala 95,1
Parkano 98,0
Pattijoki 89,5 0,4
Pattijoki 91,8 0,4
Pattijoki 102,5 0,4
Pello 90,2 10
Pello 97,0 10
Pello 99,7 10
Perho 95,9
Pernaja 89,5 3
Pernaja 92,3 3
Pernaja 95,0 3
Pernaja 98,3 3
Pernaja 102,2 3
Pieksämäki 89,4 3
Pieksämäki 95,3 3
Pieksämäki 97,4 3
Pihtipudas 88,6 50
Pihtipudas 91,1 50
Pihtipudas 97,0 50
Pihtipudas 100,8 50
Porvoo 90,3 0,5
Porvoo 91,4 0,5
Porvoo 95,9
Posio 87,6 30
Posio 91,5 30
Posio 98,6 30
Posio 104,0
Pyhätunturi 91,0 60
Pyhätunturi 97,6 60
Pyhätunturi 99,9 60
Pyhätunturi 102,4
Pyhävuori 88,9 30
Pyhävuori 91,0 30
Pyhävuori 94,2 30
Pyhävuori 97,2 30
Pyhävuori 98,6 30
Pyhävuori 102,6 30
Ratasvaara 103,4
Rovaniemi 88,2 30
Rovaniemi 94,0 30
Rovaniemi 96,7 30
Rovaniemi 103,0 30
Rovaniemi, Vennivaara 106,8
Ruka 90,7 3
Ruka 92,8 3
Ruka 95,1 3
Ruka 104,3
Salo 100,8
Savitaipale 97,2 0,3
Sievi 87,8
Sippola 88,5 30
Sippola 92,8 30
Sippola 96,9 30
Sippola 99,5 30
Taivalkoski 89,2 60
Taivalkoski 91,9 60
Taivalkoski 99,2 60
Taivalkoski 103,6 60
Taivalkoski 106,5
Tammela 89,2 5
Tammela 91,3 5
Tammela 96,0 5
Tammela 105,4
Tampere 88,3 6
Tampere 90,7 60
Tampere 93,7 60
Tampere 99,9 60
Tampere 102,1 60
Tervola 88,6 30
Tervola 92,6 30
Tervola 95,6 30
Tervola 101,6
Turku 89,8 60
Turku 92,6 60
Turku 94,3 60
Turku 96,7 6
Turku 98,2 60
Turku 101,4 60
Utsjoki 90,7 5
Utsjoki 93,1 5
Utsjoki 99,4 5
Utsjoki 102,6 5
Utsjoki 107,1
Uusikaupunki 107,1 0,2
Vaasa 87,8 1,0
Vaasa 89,6 1,0
Vaasa 94,8 1,0
Vaasa 97,3 1,0
Vaasa 101,0 1,0
Vaasa, Mustasaari 105,2
Virolahti, Miehikkälä 95,9
Vuokatti 92,3 60
Vuokatti 94,3 60
Vuokatti 98,9 60
Vuokatti 101,2
Vuotso 87,8 3
Vuotso 90,1 3
Vuotso 94,3 3
Vuotso 101,3 3
Vuotso 106,5
Ylläs 92,2 60
Ylläs 95,3 60
Ylläs 98,1 60
Ylläs 103,8 60
Ylläs 100,7
Ähtäri 91,9 3
Ähtäri 94,6 3
Ähtäri 96,6 3
Ähtäri 102,9

2.2 Analoginen radiotoiminta: valtakunnallinen toimiluvanvarainen käyttö

Taajuus (MHz) Paikkakunta
Taajuuskokonaisuus 1 105,7 Anjalankoski
106,2 Espoo
106,0 Eurajoki
104,1 Haapavesi
106,3 Inari
103,8 Joutseno
105,8 Jyväskylä
103,9 Kaarina/Turku
107,6 Karijoki (Pyhävuori)
107,7 Kerimäki
104,8 Kiiminki/Oulu
107,9 Kolari (Ylläs)
107,2 Kruunupyy
106,7 Kuopio
100,8 Kuusamo (Ruka)
104,4 Lahti
106,5 Lapua
104,3 Lieksa (Koli)
106,3 Mikkeli
105,8 Pelkosenniemi(Pyhätunturi)
105,1 Pihtipudas
105,5 Rovaniemi
105,7 Sotkamo (Vuokatti)
105,0 Taivalkoski
104,7 Tampere
107,5 Tervola
Taajuuskokonaisuus 2 99,1 Sammatti
96,2 Hanko
104,6 Helsinki
106,5 Hämeenlinna
103,1 Iisalmi
87,9 Liperi
94,2 Joutseno
101,6 Jyväskylä
94,4 Jämsä
102,8 Kajaani
105,2 Keminmaa
99,1 Kokkola
93,0 Kuopio
105,0 Lahti
103,6 Lappi tl
105,4 Lapua
100,5 Mikkeli
104,4 Vaasa
101,2 Orivesi
101,4 Oulu
101,3 Pieksämäki
104,5 Eurajoki
107,0 Raahe
99,6 Hausjärvi
102,0 Rovaniemi
104,2 Savonlinna
102,7 Anjalankoski
89,6 Tampere
98,7 Turku
88,3 Ylivieska
106,9 Ähtäri
Taajuuskokonaisuus 3 93,9 Harjavalta/Rauma
96,8 Helsinki
102,5 Imatra
104,1 Inari
97,3 Hämeenlinna
96,4 Liperi
97,3 Jyväskylä
93,7 Suomussalmi
88,8 Karjalohja
105,2 Kerimäki/Savonlinna
98,7 Kokemäki/Pori
101,5 Kotka
93,8 Kouvola
104,9 Kruunupyy
101,6 Kuopio
107,9 Köyliö
96,6 Lahti
96,5 Lappeenranta
102,8 Lempäälä
96,2 Mikkeli
99,1 Oulu
106,2 Pyhätunturi
87,7 Raahe
101,1 Rovaniemi
96,3 Kuusamo (Ruka)
91,2 Seinäjoki
97,5 Tahko
94,6 Taivalkoski
90,0 Tampere
100,1 Tervola
104,6 Turku
93,9 Vaasa
105,5 Varkaus
88,8 Sotkamo (Vuokatti)
106,0 Kolari (Ylläs)
Taajuuskokonaisuus 4 90,0 Anjalankoski
96,5 Eurajoki
92,3 Hauho/Hämeenlinna
94,9 Helsinki
91,4 Karjaa
103,7 Liperi
97,7 Jyväskylä
107,0 Kajaani
98,8 Keminmaa
100,9 Kuopio
89,7 Lahti
93,0 Mikkeli
91,6 Vaasa
95,8 Oulu
95,7 Hyvinkää
89,9 Raahe (Pattijoki)
106,3 Rovaniemi
100,4 Seinäjoki
104,7 Sonkajärvi
107,5 Tammela
97,6 Turku
104,2 Ylöjärvi
Taajuuskokonaisuus 5 89,3 Anjalankoski
104,5 Hanko
98,1 Helsinki
102,9 Joensuu
96,3 Kajaani
104,6 Kalajoki
106,3 Kokkola
94,8 Lappeenranta
105,3 Kuopio
102,4 Lahti
95,1 Jyväskylä
104,5 Lapinlahti
103,4 Mäntsälä
104,8 Mikkeli
96,4 Oulu
90,4 Pori
103,3 Rovaniemi
103,3 Seinäjoki
107,3 Siilinjärvi/Iisalmi
103,3 Tammela
103,2 Pohja
91,6 Tampere
106,0 Tornio
103,4 Turku
102,0 Vaasa
91,0 Varkaus
Taajuuskokonaisuus 6 104,9 Anjalankoski
92,5 Espoo
94,7 Hausjärvi
105,5 Inkoo
101,8 Järvenpää
94,2 Lahti
101,7 Eurajoki
105,2 Pernaja
107,0 Pohja
107,7 Salo
90,1 Tammela
102,4 Turku
105,6 Ylöjärvi
106,1 Haapavesi
106,2 Oulu
102,3 Pihtipudas
89,1 Kuopio
100,9 Mikkeli
101,0 Jyväskylä
Taajuuskokonaisuus 7 104,1 Eurajoki
91,1 Helsinki
97,7 Hämeenlinna
104,5 Jyväskylä
103,8 Kuopio
101,5 Lahti
103,5 Oulunsalo
89,4 Tammisaari
105,2 Tampere
106,4 Turku
96,7 Vaasa
105,4 Joensuu
Taajuuskokonaisuus 8 92,9 Helsinki
107,4 Hollola
88,1 Hämeenlinna
96,2 Jyväskylä
88,8 Jämsä
106,8 Turku
94,8 Kuopio
107,5 Mikkeli
99,6 Oulu
104,3 Pohja (Fiskars)
101.0 Pori
90,8 Porvoo
100,0 Savonlinna
96,2 Seinäjoki
92,2 Tampere
93,3 Vaasa
Taajuuskokonaisuus 9 96,2 Anjalankoski
95,7 Eurajoki
89,0 Helsinki
106,4 Hollola/Lahti
105,9 Hämeenlinna
107,4 Joensuu (Koli)
94,1 Jyväskylä
107,3 Kaarina/Turku
107,2 Karjalohja
91,3 Kerimäki
106,9 Kiiminki/Oulu
104,3 Kokkola/Kruunupyy
106,1 Kuopio
89,4 Lapua
96,0 Luumäki
87,8 Mikkeli
93,4 Rovaniemi
97,2 Ylöjärvi
Taajuuskokonaisuus 10 106,9 Helsinki
107,2 Kotka
102,1 Lappeenranta
88,4 Porvoo

2.3 Analoginen radiotoiminta: alueellinen ja paikallinen toimiluvanvarainen käyttö

Taajuus (MHz) Paikkakunta
Uusimaa Helsinki 102,8 Helsinki/Espoo
Helsinki 100,3 Helsinki/Espoo
Helsinki 96,2 Helsinki/Espoo
Espoo 88,6 Espoo/Helsinki
89,4 Tuusula
Espoo 95,2 Espoo/Helsinki
99,4 Siuntio
Porvoo 99,8 Porvoo
Lohja 107,5 Hanko
96,5 Lohja
95,1 Pohja
105,6 Vihti
Varsinais-Suomi Turku 91,5 Turku
Turku 106,8 Jokioinen
96,2 Mynämäki
100,1 Turku
Turku 87,8 Korppoo
89,0 Turku
Turku 100,9 Laitila
95,3 Mellilä
90,5 Turku
97,5 Köyliö
Turku 105,5 Turku
105,2 Salo
Iniö 99,0 Iniö
Salo 88,2 Salo
Salo 93,5 Salo
Satakunta Pori 89,4 Pori
Pori-Rauma 93,0 Huittinen
100,4 Harjavalta/Nakkila
105,1 Köyliö/Rauma
Rauma 93,3 Rauma
97,3 Lappi tl
Kanta- ja Päijät-Häme Lahti 98,6 Lahti
91,0 Jaala
94,9 Sysmä
Lahti 87,6 Heinola
103,0 Lahti
Hämeenlinna 101,7 Hämeenlinna
Pirkanmaa Tampere 98,4 Tampere
Tampere 95,0 Nokia
103,8 Orivesi
94,9 Ruovesi
100,9 Tampere
95,4 Vilppula
99,0 Virrat
Tampere 92,9 Ikaalinen
96,4 Orivesi
103,3 Ruovesi
95,7 Tampere
87,6 Valkeakoski
89,5 Vammala
Tampere 96,3 Ikaalinen
106,7 Kankaanpää
91,7 Parkano
106,1 Tampere
96,7 Valkeakoski
107,8 Ylöjärvi
Tampere 98,0 Kokemäki
107,4 Nokia
101,2 Vammala
Kymenlaakso ja Etelä-Karjala Kotka- 105,3 Imatra
Lappeenranta 87,7 Kotka
100,1 Kouvola
93,5 Lappeenranta
Etelä- ja Pohjois-Savo Mikkeli 96,7 Savonlinna
89,7 Mikkeli
Mikkeli 106,9 Mikkeli/Mäntyharju
96,2 Varkaus
Kuopio- 89,5 Iisalmi
Iisalmi 96,7 Kuopio
92,7 Varkaus
107,1 Sonkajärvi
102,0 Siilinjärvi
Pieksamäki 102,2 Pieksamäki
Pohjois-Karjala Joensuu 92,8 Joensuu
103,3 Juuka
102,2 Kitee
101,7 Outokumpu
Joensuu 101,5 Joensuu
Keski-Suomi Jyväskylä 107,1 Jyväskylä
100,3 Jämsä
107,0 Äänekoski
Jyväskylä 91,3 Jyväskylä
87,9 Pihtipudas
89,6 Viitasaari
Jyväskylä 102,5 Jyväskylä
107,5 Viitasaari
93,5 Äänekoski
Pohjanmaa, Vaasa 97,7 Teuva
Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaa 99,5 Vaasa
Seinäjoki 103,1 Alajärvi
89,1 Ähtäri
105,9 Jalasjärvi
98,2 Lapua
103,9 Lehtimäki
Lapua 92,3 Kurikka
96,9 Lapua
105,1 Teuva
104,3 Alajärvi
97,8 Ähtäri
Alajärvi 89,7 Alajärvi
106,1 Karstula
107,9 Lehtimäki
99,1 Lestijärvi
Kokkola 92,7 Kannus
103,7 Kaustinen
96,7 Kokkola
94,6 Pietarsaari
Kokkola 89,3 Kaustinen
105,9 Kruunupyy
100,3 Pietarsaari
Oulu 95,0 Haapajärvi
103,3 Haapavesi
101,0 Kalajoki
100,5 Nivala
88,0 Oulu
94,8 Raahe
95,5 Sievi
Oulu 98,7 Oulu
Oulu 100,1 Haapavesi
107,7 Kalajoki
89,4 Kiiminki
92,5 Raahe
Oulu 103,1 Oulu
105,9 Muhos
Kemi 89,5 Keminmaa
Lappi ja Kainuu Tornio 92,0 Tornio
101,0 Tornio
Inari 89,0 Inari
95,7 Inari
Rovaniemi 89,3 Rovaniemi
Kajaani 90,9 Hyrynsalmi
95,7 Kajaani
103,2 Kuhmo
104,7 Kuhmo/Vartius
101,8 Kuusamo
95,4 Sotkamo
87,9 Suomussalmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.