675/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1336/2006) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa (1336/2006) tarkoitettua yrityksen kehittämisavustusta ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta myönnettäessä noudatetaan sen lisäksi, mitä mainitussa laissa säädetään, tätä asetusta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) de minimis -tuella perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1998/2006 tarkoitettua tukea;

2) mikroyrityksellä yritystä, joka täyttää kulloinkin voimassa olevan mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä annetun Euroopan yhteisöjen komission suosituksen mikroyrityksen ehdot;

3) I tukialueella kehitysalueesta ja sen tukialueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (44/2007) tarkoitettua ensimmäistä tukialuetta;

4) II tukialueella kehitysalueesta ja sen tukialueista annetussa valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettua toista tukialuetta;

5) III tukialueella muita Suomen alueita kuin kohdassa 3 ja 4 mainitut alueet, lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa.

3 §
Avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin, joissa avustuksella arvioidaan olevan merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen:

1) nopeammassa aikataulussa;

2) korkeatasoisempana;

3) laajempana; tai

4) hanketta ei toteuteta ilman myönnettävää avustusta.

4 §
Avustuksen suuntaaminen

Avustusta suunnataan hankkeisiin, jotka edistävät:

1) uuden yritystoiminnan syntymistä;

2) uusien tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien kehittämistä sekä käyttöönottoa;

3) tutkimustulosten kaupallistamista ja innovaatiotoimintaa;

4) uuden teknologian soveltamista ja käyttöönottoa;

5) pienten ja keskisuurten yritysten yhteistoimintaa;

6) alueiden yritystoiminnan monipuolistamista tai vahvistamista; tai

7) yritysten ja oppi- ja tutkimuslaitosten sekä yritysten ja muiden julkisten yhteisöjen yhteistoimintaa.

5 §
Euroopan yhteisön rakennerahastoista osarahoitettavat hankkeet

Avustuksen myöntämisessä on otettava huomioon Euroopan yhteisön rakennerahasto-ohjelmien tavoitteet ja soveltamisedellytykset.

Rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanossa, valvonnassa ja tarkastuksessa noudatetaan, mitä asiasta säädetään rakennerahastolaissa (1401/2006) ja sen nojalla annetuissa valtioneuvoston asetuksissa.

2 luku

Yrityksen kehittämisavustus

Yleiset säännökset
6 §
Hankkeen merkittävyys

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan hankkeeseen, jolla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus yrityksen:

1) kasvuun;

2) teknologiaan;

3) kansainvälistymiseen;

4) tuottavuuteen; tai

5) liiketoimintaosaamiseen.

Avustuksen myöntämistä puoltavana tekijänä pidetään hankkeen myönteisiä työllisyys-, ympäristö- ja tasa-arvovaikutuksia.

7 §
Avustusta koskevat Euroopan yhteisön säädökset

Yrityksen kehittämisavustusta myönnettäessä noudatetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta pienille ja keskisuurille yrityksille myönnettyyn valtiontukeen annettua komission asetusta (EY) N:o 70/2001 sekä perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen annettua komission asetusta (EY) N:o 1628/2006.

Yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen investointeihin
8 §
Avustuksen enimmäismäärä investoinnin hankintamenosta

Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen enimmäisprosenttiosuus investoinnin hankintamenosta on:

I TUKIALUE Enimmäisprosenttiosuus II TUKIALUE Enimmäisprosenttiosuus III TUKIALUE Enimmäisprosenttiosuus
Suuri yritys 15 10
Keskisuuri yritys 25 15 7,5
Pieni yritys 35 25 15
Mikroyritys 35 25 20
Mikroyritys harvaan asutulla maaseudulla 35 35 30

Avustusta ei voida myöntää II tukialueella suurelle yritykselle Ylä-Pirkanmaan seutukunnan alueella ja Kuusankosken kaupungissa.

Jos III tukialueella avustuksen prosenttiosuus investoinnin hankintamenosta mikroyrityksellä ylittää 15 prosenttia, avustus on myönnettävä kokonaan de minimis -tukena.

Harvaan asutulla maaseudulla tarkoitetaan maaseudun yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (632/2007) 29 §:ssä määriteltyjä alueita.

9 §
Avustuksen ja muiden valtion tukien yhteenlaskettu enimmäismäärä investoinnin hankintamenosta

Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä voi olla investoinnin hankintamenosta enintään 8 §:ssä säädetyn enimmäisprosenttiosuuden mukainen.

Mikroyritykselle myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä voi III tukialueella ylittää 15 prosenttia ainoastaan siinä tapauksessa, että sekä yrityksen kehittämisavustus että muu valtion tueksi katsottava tuki myönnetään de minimis -tukena.

10 §
Julkisen rahoituksen osuus investoinnin hankintamenosta

Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että avustuksen saaja rahoittaa investoinnin hankintamenosta vähintään 25 prosenttia sellaisella rahoituksella, jossa ei ole julkisen rahoittajan myöntämää rahoitusta.

Investointiin myönnettävän avustuksen ohella julkista rahoitusta on kaikki julkisten tai julkisomisteisten rahoittajien myöntämä rahoitus riippumatta siitä, sisältyykö rahoitukseen valtion tukea vai ei. Julkiseksi rahoitukseksi luetaan myös julkisen tai julkisomisteisen rahoittajan takaama laina.

Mitä edellä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei sovelleta kunnan tai sen pääosin omistaman yhteisön investointihankkeeseen siltä osin kuin kyse on kunnan myöntämästä rahoituksesta.

11 §
Avustuksen myöntäminen kunnan investointiin

Kunnalle tai sellaiselle kiinteistöyhtiölle, jossa kunta on omistajana, voidaan I ja II tukialueella myöntää yrityksen kehittämisavustusta toimitilojen rakentamiseen pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön siten, että avustuksen enimmäisprosenttiosuus investoinnin hankintamenosta sekä avustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäisprosenttiosuus määräytyy toimitiloihin sijoittuvan yrityksen koon ja toimitilojen sijainnin perusteella siten kuin 8 ja 9 §:ssä säädetään.

Toimitiloista perittävän vuokran tulee määräytyä rakentamisesta aiheutuneiden menojen perusteella siten, että vuokran määrittelyssä ei oteta huomioon myönnettyä avustusta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksen tulee hyväksyä perittävän vuokran vähimmäismäärä.

Jos yritys ostaa toimitilat ennen kuin kolme vuotta on kulunut avustuksen maksamisesta, kauppahinnan tulee perustua työvoima- ja elinkeinokeskuksen hyväksymään paikallisen markkinahintatason mukaiseen hintaan ja avustus on tällöin siirrettävä yritykselle kauppahinnan vähennyksenä avustuksen prosenttiosuuden mukaisesti, kuitenkin enintään maksetun avustuksen verran. Avustuksen siirrosta on mainittava kauppakirjassa.

12 §
Avustuksen myöntäminen suuren yrityksen investointiin

Yrityksen kehittämisavustusta voidaan I ja II tukialueella myöntää suurelle yritykselle investointiin, kun:

1) kyseessä on yrityksen kannalta merkittävä investointi uuteen toimintayksikköön, liiketoiminta-alueeseen, tuotteeseen, palveluun tai teknologiaan;

2) yrityksen hanke on erityisen tärkeä alueen työllisyyden kannalta; ja

3) hankkeella on merkittävä vaikutus pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantamiseen siten, että suuren yrityksen hanke lisää:

a) teknologian siirtoa pienille ja keskisuurille yrityksille;

b) yhteistoimintaa pienten ja keskisuurten yritysten kanssa; tai

c) alihankintaa pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä.

13 §
Avustuksen myöntäminen liikenteen toimialan yrityksen investointiin

Liikenteen toimialan yritykselle myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen enimmäisprosenttiosuus investoinnin hankintamenosta sekä avustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäisprosenttiosuus on:

I TUKIALUE Enimmäisprosenttiosuus II TUKIALUE Enimmäisprosenttiosuus III TUKIALUE Enimmäisprosenttiosuus
Suuri yritys 15 10
Keskisuuri yritys 15 15 7,5
Pieni yritys 15 15 15

Pienelle ja keskisuurelle yritykselle myönnettävän avustuksen enimmäisprosenttiosuus investoinnin hankintamenosta sekä avustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäisprosenttiosuus II tukialueen pienillä saarilla ja saaristoalueilla, jotka on lueteltu komission valtiontuista 20 päivänä joulukuuta 2006 tekemän päätöksen (N 359/2006) liitteen kohdissa FI181, FI183 ja FI195, on 10 prosenttia.

14 §
Avustuksen myöntäminen kyläkaupan investointiin

Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää kaupunki- tai kuntakeskuksen taikka muun siihen verrattavan taajaan asutun alueen ulkopuolella sijaitsevalle päivittäistavaroita myyvälle kyläkaupalle investointiin, jolla parannetaan tai monipuolistetaan palveluja. Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että kaupan päivittäistavaroiden vuosimyynti on alle kaksi miljoonaa euroa ja päivittäistavaroiden myyntipinta-ala on vähemmän kuin 400 neliömetriä.

Avustuksen enimmäisprosenttiosuus investoinnin hankintamenosta on 40. Avustus myönnetään de minimis -tukena, ja sitä voidaan myöntää vuoden 2008 alusta enintään vuoden 2011 loppuun.

15 §
Vuokraamisesta aiheutuvien menojen hyväksyttävyys

Koneiden ja laitteiden pitkäaikaisesta vuokraamisesta aiheutuvina menoina voidaan yrityksen kehittämisavustuksen piiriin hyväksyä enintään hankinnan ostohintaa vastaavat vuokramenot kolmelta vuodelta. Menoihin ei voida sisällyttää hallinto-, rahoitus-, vakuutus-, korjaus-, huolto- tai muita vastaavia menoja.

Avustus vuokramenoihin myönnetään I ja II tukialueella de minimis -tukena.

Yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen muihin kehittämistoimenpiteisiin
16 §
Hyväksyttävät menot

Yrityksen kehittämisavustusta muihin kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää:

1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin;

2) palkkamenoihin, jolloin avustus myönnetään de minimis -tukena, lukuun ottamatta tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä;

3) matkamenoihin, jolloin avustus myönnetään de minimis -tukena, lukuun ottamatta tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistä;

4) ulkomailla pidettäville messuille tai näyttelyyn osallistumisesta aiheutuviin menoihin, jolloin avustus myönnetään de minimis -tukena, lukuun ottamatta yrityksen ensimmäistä osallistumiskertaa kyseiseen tapahtumaan;

5) kone- ja laitehankinnoista tai niiden vuokraamisesta aiheutuviin menoihin, siltä osin kuin ne kohdistuvat tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen; sekä

6) raaka-aineiden ja puolivalmisteiden hankinnasta aiheutuviin menoihin, jolloin avustusta voidaan myöntää vain tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen.

Tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistoimenpiteisiin kohdistuvaa avustusta ei voida myöntää myytäväksi tarkoitetun prototyypin kehittämisestä aiheutuviin menoihin.

17 §
Avustuksen enimmäismäärä

Yrityksen kehittämisavustuksen määrä muihin kehittämistoimenpiteisiin voi olla enintään 50 prosenttia avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista.

Jos tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistoimenpiteitä koskeva avustus myönnetään siten, että avustuksen prosenttiosuus ylittää I tai II tukialueella 40 prosenttia tai III tukialueella 35 prosenttia hyväksyttävistä menoista, avustus on tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämistoimenpiteiden osalta myönnettävä kokonaan de minimis -tukena.

18 §
Avustuksen ja muiden valtion tukien yhteenlaskettu enimmäismäärä

Muihin kehittämistoimenpiteisiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä voi olla enintään 50 prosenttia.

Myönnettäessä yrityksen kehittämisavustusta tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittämiseen yrityksen kehittämisavustuksen ja muun valtion tueksi katsottavan tuen prosenttiosuuksien yhteenlaskettu enimmäismäärä voi ylittää I ja II tukialueella 40 prosenttia tai III tukialueella 35 prosenttia ainoastaan siinä tapauksessa, että sekä yrityksen kehittämisavustus että muu valtion tueksi katsottava tuki myönnetään de minimis -tukena.

19 §
Avustuksen myöntäminen suurelle yritykselle

Yrityksen kehittämisavustusta muihin kehittämistoimenpiteisiin voidaan myöntää suurelle yritykselle vain yhteishankkeena toteutettavissa kehittämistoimenpiteissä, joiden toteuttamiseen osallistuu suuren yrityksen ohella pieniä tai keskisuuria yrityksiä.

Avustus suurelle yritykselle myönnetään de minimis -tukena.

Yrityksen kehittämisavustuksen myöntäminen pienen yrityksen palkkamenoihin ja toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen liittyviin menoihin
20 §
Avustuksen myöntäminen palkkamenoihin ja muihin toimintamenoihin

Aloittavalle tai laajentavalle pienelle yritykselle voidaan myöntää yrityksen kehittämisavustusta uusien työntekijöiden palkkamenojen perusteella.

Aloittavalle pienelle yritykselle voidaan myöntää avustusta myös yrittäjän kohtuullisten laskennallisten palkkamenojen perusteella. Yrittäjän laskennallisten palkkamenojen osalta myönnettävään avustukseen ei saa sisältyä Euroopan yhteisön rakennerahastojen varoja.

Avustusta voidaan myöntää myös pienelle innovatiiviselle yritykselle toiminnan aloittamiseen tai laajentamiseen liittyvien asiantuntija- ja muiden palvelujen käytöstä aiheutuviin menoihin sekä toimitilojen ja laitteiden vuokramenoihin.

Avustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia, ja sitä voidaan myöntää enintään 24 kuukauden ajalta. Avustus myönnetään de minimis -tukena.

21 §
Avustuksen myöntäminen ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin

Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, yksin toimintaa harjoittavalle yrittäjälle voidaan myöntää yrityksen kehittämisavustusta ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin 30 prosenttia ensimmäisten 12 kuukauden ajalta ja 15 prosenttia seuraavien 12 kuukauden ajalta, jos:

1) työntekijän työpaikka sekä työnantajan kiinteä toimipaikka ovat Kehys-Kainuun, Torniolaakson, Itä-Lapin tai Pielisen-Karjalan seutukuntien alueella taikka Ilomantsin tai Rautavaaran kunnassa;

2) työntekijä palkataan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen; ja

3) työntekijän työaika on vähintään 25 tuntia viikossa.

Avustusta ei kuitenkaan voida myöntää, jos:

1) työntekijän työsuhde on alkanut ennen avustuksen hakemista; tai

2) työnantaja saa työntekijän palkkaamiseen samalta ajalta muuta valtion tukea, lukuun ottamatta työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003―2009 annetussa laissa (1200/2002) tarkoitettua maksuvapautusta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005―2009 annetussa laissa (1094/2004) tarkoitettua maksuvapautusta.

Avustus myönnetään de minimis -tukena, ja sitä voidaan myöntää enintään vuoden 2011 loppuun.

3 luku

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus

22 §
Julkisen ja yksityisen yhteisön määritelmät

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta myönnettäessä tarkoitetaan:

1) julkisella yhteisöllä kuntaa, kuntayhtymää, yliopistoa, ammattikorkeakoulua tai muuta niihin verrattavaa voittoa tavoittelematonta tahoa; ja

2) yksityisellä yhteisöllä voittoa tavoittelematonta yhdistystä, osuuskuntaa, yritystä tai muuta yhteisöä.

23 §
Hyväksyttävät menot

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää:

1) ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuviin menoihin;

2) palkkamenoihin;

3) matkamenoihin;

4) tilojen sekä koneiden ja laitteiden vuokrista aiheutuviin menoihin;

5) investointimenoihin;

6) raaka-aine- ja puolivalmistemenoihin; sekä

7) yleiskustannuksista aiheutuviin menoihin, kuitenkin enintään 10 prosenttia avustuksen piiriin hyväksyttävistä menoista.

24 §
Avustuksen enimmäismäärä

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää enintään 80 prosenttia avustuksen perusteena olevista hyväksyttävistä menoista.

Avustus yrityksille tarjottavan maksullisen palvelutoiminnan kehittämiseen myönnetään de minimis -tukena.

25 §
Avustus pääomasijoitustoimintaan

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustusta voidaan myöntää julkiselle ja yksityiselle yhteisölle käytettäväksi pääoman merkintään pääomasijoitusrahastoon.

Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että pääomasijoitusrahasto tekee sijoituksia aloittaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Lisäksi edellytetään, että vähintään 50 prosenttia pääomasijoitusrahaston pääomasta tulee olla yksityisten sijoittajien rahoitusta.

Pääomasijoitusrahastohankkeissa avustusta voidaan myöntää käytettäväksi rahaston rahasto-osuuksien merkintään, rahaston pääoman korottamiseen sekä rahaston hallintomenoihin.

Kohdennettaessa avustusta pääomasijoitustoimintaan noudatetaan yhteisön suuntaviivoja valtiontuesta pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitusten edistämiseksi (2006/C 194/02).

4 luku

Erinäiset säännökset

26 §
Aiemmin myönnetyn avustuksen huomioon ottaminen hakemuksen käsittelyssä

Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain tai sen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla myönnetyn avustuksen vaikutukset on arvioitava kirjallisesti uutta avustushakemusta käsiteltäessä, jos avustuksen myöntämisestä on kulunut enintään viisi vuotta.

27 §
Hankkeen toteuttamisen sekä avustuksen vaikuttavuuden seuranta ja arviointi

Avustuksen myöntäjän on edellytettävä, että avustuksen saaja raportoi hankkeen toteuttamisesta avustuksen viimeisen maksuerän yhteydessä. Lisäksi avustuksen myöntäjän on edellytettävä, että avustuksen saaja raportoi hankkeen toteutumisesta jo ennen avustuksen viimeistä maksuerää, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Avustuksen myöntäjän on avustuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi edellytettävä, että avustuksen saaja raportoi hankkeen vaikutuksista aikaisintaan kahden vuoden kuluttua hanketta koskevan avustuksen viimeisen erän maksamisesta.

28 §
Takaisinperinnästä päättävä viranomainen

Avustuksen maksamisen lopettamista ja takaisinperintää koskevan päätöksen tekee avustuksen myöntänyt viranomainen. Konkurssiin asetettua avustuksen saajaa koskevan päätöksen tekee kuitenkin se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka alueella avustettava hanke on pääosin toteutettu.

5 luku

Voimaantulo

29 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission asetus (EY) N:o 1998/2006 (32006R1998); EUVL N:o L 379, 28.12.2006, s. 5
Komission asetus (EY) N:o 70/2001 (32001R0070); EYVL N:o L 10, 13.1.2001, s. 33
Komission asetus (EY) N:o 1628/2006 (32006R1628); EUVL N:o L 302, 1.11.2006, s. 29

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Mikko Ojala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.