646/2007

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2007

Oikeusministeriön asetus oikeusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä heinäkuuta 2006 annetun oikeusministeriön työjärjestyksen (670/2006) 11 § 5 momentti ja 54 §:n 2 kohta,

muutetaan 11 §:n 4 momentti, 17 §, 19 §:n 2 momentin 4 kohta, 20 §, 53 §:n 2 kohta ja 54 §:n 3 kohta, joka samalla siirretään 2 kohdaksi, sekä

lisätään 21 §:ään uusi 5 a kohta, seuraavasti:

11 §
Yksiköt ja vastuualueet

Hallintoyksikössä on demokratian, hallintoasioiden, henkilöstöasioiden, kieliasioiden, sisäisten palvelujen, tietopalvelujen ja vaalien vastuualue. Hallintoyksikköön kuuluu myös johdon tuki, joka on tehtävissään kansliapäällikön alainen.


17 §
Oikeushallinto-osaston hallinnonalaa koskevat tehtävät

Osasto huolehtii tuomioistuimia, ulosottolaitoksen yksiköitä, oikeusaputoimistoja, Konkurssiasiamiehen toimistoa, Kuluttajariitalautakuntaa, Oikeusrekisterikeskusta ja tuomarinvalintalautakuntaa koskevista tulosohjaustehtävistä.

19 §
Kriminaalipoliittisen osaston tehtävät

Osaston tehtävänä on myös:


4) käsitellä Rikosseuraamusalan koulutuskeskusta, rikoksentorjuntaneuvostoa, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia ja henkilövahinkoasiain neuvottelukuntaa koskevat asiat.

20 §
Kriminaalipoliittisen osaston hallinnonalaa koskevat tehtävät

Osasto huolehtii Rikosseuraamusvirastoa, Valtakunnansyyttäjänvirastoa, Rikosseuraamusalan koulutuskeskusta, Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia ja rikoksentorjuntaneuvostoa koskevista tulosohjaustehtävistä.

21 §
Hallintoyksikön tehtävät

Hallintoyksikön tehtävänä on huolehtia:


5 a) kansalaisvaikuttamisen edistämisestä


53 §
Kriminaalipoliittisen osaston osastopäällikön ratkaisuvalta

Kriminaalipoliittisen osaston osastopäällikkö ratkaisee:


2) nimittämisen määräaikaiseen virkasuhteeseen aluevankilan johtajaksi, johtavaksi ylilääkäriksi ja Kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimiston johtajaksi, siltä osin kuin asia kuuluu ministeriön toimivaltaan,


54 §
Kriminaalipoliittisen osaston apulaisosastopäällikön ratkaisuvalta

Apulaisosastopäällikkö ratkaisee:


3) Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen ja henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan oikeusministeriön ratkaistaviksi säädetyt henkilöstöasiat noudattaen 62―66 §:ssä säädettyjä periaatteita.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2007

Oikeusministeri
Tuija Brax

Kansliapäällikkö
Kirsti Rissanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.