628/2007

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

Laki kemikaalilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 17 §:n 3 ja 4 momentti sekä 19 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 17 §:n 3 ja 4 momentti laissa 1412/1992 ja 19 §:n 3 momentti laissa 12/1997,

muutetaan 8 a §:n otsikko, 48 a §:n 2 momentti ja 52 §:n 1 momentin 1 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 8 a §:n otsikko ja 52 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 136/2006 ja 48 a §:n 2 momentti laissa 368/1998, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 1412/1992 ja laeissa 1198/1999 ja 391/2005, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, 8 a §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 136/2006, uusi 4 momentti, lakiin uusi 8 b §, 52 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 404/2002 ja mainitussa laissa 136/2006, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin uusi 62 a § seuraavasti:

2 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan lisäksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006, jäljempänä REACH-asetus, ja sen nojalla annettujen Euroopan yhteisöjen säännösten täytäntöönpanoon.


8 a §
Toimivaltaiset viranomaiset

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ja Suomen ympäristökeskus toimivat REACH-asetuksen 121 artiklassa tarkoitettuina toimivaltaisina viranomaisina kumpikin omalla toimialallaan.

8 b §
Kansallinen neuvontapalvelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ja Suomen ympäristökeskus vastaavat kansallisen neuvontapalvelun järjestämisestä REACH-asetuksen 124 artiklan mukaisen neuvonnan antamiseksi valmistajille, maahantuojille, jatkokäyttäjille, jakelijoille ja muille asianosaisille. Neuvontapalvelun järjestämisestä ja toteuttamisesta voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

48 a §
Tietojen toimittaminen kemikaalista

Kemikaalien valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin saattamisesta markkinoille tai käyttöön Suomessa, on toimitettava tiedot REACH-asetuksen 31 artiklassa tarkoitetusta kemikaalista Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle.


52 §
Kemikaalirikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) laiminlyö 18 a §:ssä tarkoitetun tietojentoimittamisvelvollisuuden, 20 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisen, 25 §:ssä tarkoitetun hyväksymisen hakemisen, 30 c §:ssä tarkoitetun rekisteröinnin hakemisen taikka 30 e §:ssä tarkoitetun luvan hakemisen tai ilmoituksen tekemisen tai


on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuksesta sakkoon.

Jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, kemikaalirikkomuksesta tuomitaan myös se, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo REACH-asetuksen:

1) 31 artiklan velvollisuutta, joka koskee käyttöturvallisuustiedotetta ja siltä edellytettävien tietojen toimittamista vastaanottajalle;

2) 32 artiklan mukaista aineita tai valmisteita koskevaa tiedottamisvelvollisuutta;

3) 33 tai 34 artiklan tiedottamisvelvollisuutta taikka 35 artiklan mukaista työntekijöiden tiedonsaantimahdollisuutta; tai

4) 36 artiklan mukaista velvollisuutta säilyttää tietoja tai toimittaa niitä toimivaltaiselle viranomaiselle tai Euroopan kemikaalivirastolle.


12 luku

Erinäisiä säännöksiä

62 a §
Maanpuolustusta koskevat poikkeukset

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää maanpuolustuksen kannalta välttämättömiä poikkeuksia tämän lain ja REACH-asetuksen noudattamisesta sen mukaan, mitä REACH-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa säädetään. Valtioneuvoston asetuksella voidaan tällöin antaa terveyden ja ympäristön suojelemiseksi tarpeellisia säännöksiä kemikaalien aiheuttamien terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.


Tämä laki tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 2007.

HE 3/2007
YmVM 1/2007
EV 3/2007

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.