594/2007

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä 21 päivänä maaliskuuta 2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (277/2002), sellaisena kuin se on osittain muutettuna liikenne- ja viestintäministeriön asetuksilla 313/2003, 1105/2004, 312/2005 ja 363/2005, liitteen A kohdan 1.1.3.2 alakohta (f), jolloin nykyinen alakohta (g) siirtyy alakohdaksi (f), kohdat 1.6.5.0, 1.6.5.3, 1.6.5.11, kohdan 4.3.3.2.5 taulukon nimikkeet UN 1014, 1015, 1979, 1980, 1981 ja 2600, kohta 5.2.2.1.12, kohdan 5.2.2.2.2 lipukemalli nro 11, kohdat 5.5.1.1―5.5.1.3, kohdan 6.1.3.1 alakohdan (d) huomautus, kohdat 6.4.8.13, 6.5.1.5, 6.5.1.6 ja 6.7.5.6.2, jolloin nykyinen kohta 6.7.5.6.3 siirtyy kohdaksi 6.7.5.6.2, ja kohdan 7.3.3 erityismääräys VV9b, jolloin erityismääräys VV9a siirtyy erityismääräykseksi VV9,

muutetaan 11 §:n 3 ja 4 momentti, liitteiden sisällysluettelo, liitteen A kohdan 1.1.3.1 alakohta (d), kohdan 1.1.3.2 alakohta (d), kohta 1.1.3.6.2, kohdan 1.1.3.6.3 taulukko, kohta 1.1.4.2.1, uudelleennumeroitu kohta 1.1.4.2.3, kohdat 1.1.4.3 ja 1.2.1, luku 1.5, kohdat 1.6.1.1, 1.6.1.2, 1.6.1.7, 1.6.1.8, 1.6.3.14―1.6.3.17, 1.6.3.25―1.6.3.29 ja 1.6.3.31―1.6.3.39, kohdan 1.6.4 otsikko, kohdat 1.6.4.6, 1.6.4.8―1.6.4.10 ja 1.6.4.12, jolloin luvun 1.6 nykyiset alaviitteet 1 ja 2 siirtyvät alaviitteiksi 2 ja 3, kohdat 1.6.4.15, 1.6.4.17―1.6.4.19, 1.6.4.20, 1.6.5.4 ja 1.6.5.8, uudelleennumeroitu kohta 1.6.5.11, kohdat 1.6.6.2.2, 1.7.1.1, ja 1.7.2.1―1.7.2.4, kohdan 1.7.3 kolmas kappale, kohta 1.8.3, luku 1.9, kohta 1.10.5, kohdan 2.2.1.1.3 ensimmäinen kappale, kohdan 2.2.2.1.3 huomautus 1, kohdan 2.2.2.1.5 kappale "Hapettavat kaasut", kohdan 2.2.2.3 taulukon luokituskoodi 1A, kohta 2.2.3.1.1, kohdan 2.2.3.1.2 luokituskoodit F1 ja F2, kohdan 2.2.3.1.3 taulukko, kohdan 2.2.3.3 taulukon luokituskoodit F2 ja FC, kohdan 2.2.41.1.9 alakohta (b), kohdan 2.2.42.3 taulukon luokituskoodi SW, kohdan 2.2.43.3 taulukon luokituskoodit W1 ja WF1, kohta 2.2.61.1.7, kohdan 2.2.61.1.4 uudelleennumeroitu alaviite 4, kohdan 2.2.61.3 taulukon alaviite k), kohta 2.2.62.1.2, kohdan 2.2.62.1.3 määritelmä "Viljelmät", kohta 2.2.62.1.4, kohdan 2.2.62.1.4.1 ensimmäinen kappale ennen huomautuksia sekä taulukko, kohta 2.2.62.1.4.2, kohdat 2.2.62.1.6―2.2.62.1.8, 2.2.62.1.11.1, 2.2.62.1.11.2 ja 2.2.62.2, kohdan 2.2.62.3 taulukon luokituskoodi I4, kohdan 2.2.7.1.2 alakohta (e), kohdan 2.2.7.2 määritelmät "Monenkeskinen hyväksyntä", "Radionuklidin ominaisaktiivisuus" ja "Uraani", kohdan 2.2.7.3.2 alakohta (a)(ii), kohdat 2.2.7.4.6, 2.2.7.7.1.7 ja 2.2.7.7.1.8, kohdan 2.2.7.7.2.1 taulukon kohta "Telluuri (52)" sekä taulukon alaviitteet a ja b, kohta 2.2.7.7.2.2, kohdan 2.2.7.8.4 alakohdat (d) ja (e), kohta 2.2.7.9.7, kohdan 2.2.8.1.6 toinen kappale, jolloin nykyiset luvun 2.2 alaviitteet 6―8 siirtyvät alaviitteiksi 9―11, kohta 2.2.8.1.9, kohdan 2.2.8.3 taulukon luokituskoodit C2, CF1 ja CT1, kohdan 2.2.9.1.11 huomautus 1, kohdat 2.2.9.1.12, 2.2.9.1.14 ja 2.2.9.2, kohdan 2.2.9.3 taulukon luokituskoodi M8, kohdat 2.3.3.1.7, 2.3.3.1.8 ja 2.3.6, kohdan 3.2.1 sarakkeiden selitteet (5), (11), (13) ja (15) sekä taulukko A, kohdan 3.2.2 taulukko B, kohdan 3.3.1 erityismääräykset 162, 181, 204, 216 ja 247, erityismääräyksen 251 ensimmäinen kappale, erityismääräykset 282, 289, 292, 298, 303, 309, 316, 319, 320, 322―499, 529, 601, 617, 634, 637, 642 ja 645, erityismääräyksen 649 alaviite 2 ja erityismääräys 651, kohta 3.4.6, kohdan 4.1.1.2 huomautus, kohta 4.1.1.3, kohdan 4.1.1.4 alakohta (b), kohdat 4.1.1.5, 4.1.1.8, 4.1.1.9, 4.1.1.12, ja 4.1.1.18.1, kohdan 4.1.1.19.1 ensimmäinen kappale, kohdan 4.1.1.19.2 ensimmäinen kappale, kohdan 4.1.1.19.3 alakohdat (c) ja (d), kohdan 4.1.1.19.6 taulukko, kohdat 4.1.2.1, 4.1.2.2 ja 4.1.3.6, kohdan 4.1.4 huomautus, 4.1.4.1 pakkaustavan P001 erityismääräys PP2, pakkaustavan P002 erityismääräys PP37, pakkaustapa P110(a), pakkaustapa P200, pakkaustapa P204, pakkaustavan P400 kohta (1), pakkaustavan P401 kohta (1), pakkaustavan P402 kohta (1), pakkaustapa P404, pakkaustavan P520 lisämääräys 4 ja erityispakkausmääräys PP21, pakkaustavan P601 kohdat (1) ja (4), pakkaustavan P602 kohdat (1) ja (4), pakkaustapa P650, pakkaustavan P800 kohdat (1) ja (2) ja pakkaustavan P802 kohdat (4) ja (5), kohdan 4.1.4.4 taulukon koodin PR1 sarake "YK-numero", kohdat 4.1.5.5, 4.1.6.4, 4.1.6.14, 4.1.8.5, 4.1.9.1.3 ja 4.1.9.2.2, kohdan 4.1.10.4 erityismääräykset MP5, MP20, MP22 ja MP23, kohdat 4.2.1.9.7 ja 4.2.2.9, kohdan 4.2.5.3 erityismääräykset TP4 ja TP33, kohdat 4.3.4.1.2, 4.5.1.1, 5.1.2.1 ja 5.1.2.2, kohdan 5.1.5.1.2 alakohdat (c) ja (e), kohdat 5.1.5.2.2 ja 5.2.1.4, kohdan 5.2.1.6 alaviite 1, kohdan 5.2.1.7.4 alakohta (c), kohdat 5.2.2.1.7, 5.2.2.2.1, 5.2.2.2.1.1, 5.2.2.2.1.2 ja 5.2.2.2.1.3, kohdan 5.2.2.2.2 lipukemallit nro 5.1 ja 5.2, kohdat 5.3.1.1.1―5.3.1.1.2, 5.3.1.5.1, 5.3.1.5.2, 5.3.2.1.1, 5.3.2.1.3, 5.3.2.1.5―5.3.2.1.8 ja 5.3.2.2.1, kohdan 5.3.2.3.2 vaaran tunnusnumerot 30, 36, 38, 63, 638, 639, 663, 83, X83, 839, X839 ja 883, kohdat 5.4.1.1.1, 5.4.1.1.3, 5.4.1.1.6, 5.4.1.1.6.1, 5.4.1.1.6.2 ja 5.4.1.1.6.3, kohdan 5.4.1.2.1 alakohta (d), kohdan 5.4.1.2.2 alakohta (a), kohta 5.4.1.2.3.3, kohdan 5.4.1.4.2 alaviite 2, kohdan 5.4.2 alaviite 3, kohdan 5.4.4 lomakemallin suomenkielinen ja englanninkielinen alaviite *, kohdat 5.5.1 ja 6.1.2.5, kohdan 6.1.2.7 taulukon toinen kohta, kohdat 6.1.4.6, 6.1.5.1.6 ja 6.1.5.2.4, kohdan 6.1.5.2.5 huomautus, kohdat 6.1.5.2.6 ja 6.1.5.2.7, kohdan 6.1.5.3.1 taulukon ensimmäisen sarakkeen kohta (a), kohta 6.1.5.7, kohdan 6.1.6 otsikko, ensimmäinen kappale ja alakohdat (a) ja (f), kohta 6.2.1.1.2, kohdan 6.2.1.2 otsikko ja ensimmäinen kappale, kohdan 6.2.1.3.2 alakohta (c), kohdan 6.2.1.3.3.5.4 alaviite 1, kohdan 6.2.1.4 otsikko, kohdan 6.2.1.4.4 alakohta (a), kohdan 6.2.1.5.3 otsikko ja alakohta (a), kohdan 6.2.1.6.1 alakohta (c) ja huomautus 2, kohdan 6.2.1.7.2 alakohdat (f), (i), (j) ja (k), kohdan 6.2.1.7.6 huomautus, kohta 6.2.1.7.7, kohdan 6.2.2 taulukko, kohta 6.2.3, kohdan 6.2.3.1 ensimmäinen kappale, kohdan 6.2.3.2 otsikko, kohdat 6.2.3.3, 6.2.3.4.2 ja 6.2.3.4.3, uudelleennumeroitu kohta 6.2.4.3.1.1, kohdan 6.2.5.2.1 taulukko, kohta 6.2.5.2.3, kohdan 6.2.5.6.3.1 alakohdat (a) ja (b), kohta 6.2.5.6.4.10, kohdan 6.2.5.7.3.1 alakohta (e), kohdan 6.2.5.8.2 alakohdat (g), (k) ja (l), kohta 6.4.5.2, kohdan 6.4.5.4.1 alakohta (c)(ii), kohdan 6.4.5.4.2 alakohta (c), kohdan 6.4.5.4.4 alakohta (c)(ii), kohdan 6.4.5.4.5 alakohta (b)(ii), kohta 6.4.7.14, kohdan 6.4.7.16 ensimmäinen lause, kohdan 6.4.8.2 ensimmäinen kappale, kohta 6.4.8.3, uudelleennumeroitu kohta 6.4.8.6, uudelleennumeroitu kohta 6.4.8.8, kohdat 6.4.9.1, 6.4.10.1 ja 6.4.10.2, kohdan 6.4.11.2 alakohta (a), kohdan 6.4.11.7 alakohta (b), kohdan 6.4.17.2 ensimmäinen kappale, kohdan 6.4.17.3 ensimmäinen kappale ja alakohta (b), kohdan 6.4.22.1 alakohta (b), kohdan 6.4.23.3 alakohta (a), kohdan 6.4.23.5 alakohta (a), kohdan 6.4.23.12 alakohta (p), kohdat 6.4.23.14 ja 6.4.23.15, kohdan 6.5.1 otsikko, kohdat 6.5.1.4.3, 6.5.1.4.4, 6.5.3, 6.5.4, 6.6.5.1.3 ja 6.6.5.1.6, uudelleennumeroitu kohta 6.6.5.2.3, kohdat 6.6.5.3.2.4, 6.6.5.3.3.5 ja 6.7.2.19.1, kohdan 6.7.3.8.1.1 alaviite 4, kohdat 6.7.3.15.1 ja 6.7.3.16.1, kohdan 6.7.4.7.4 alaviite 6, kohdat 6.7.4.14.1, 6.7.5.4.1, 6.7.5.5.1, 6.7.5.5.2, 6.7.5.6.1, 6.7.5.8.1 ja 6.7.5.12.1, kohdan 6.8.2.1.14 alakohdat (c) ja (d), kohdat 6.8.2.1.26 ja 6.8.2.1.27, kohdan 6.8.2.2.2 toinen ja viides luetelmakohta, kohdat 6.8.2.2.3 ja 6.8.2.2.7―6.8.2.2.9, kohdan 6.8.2.3.1 neljäs luetelmakohta, kohdan 6.8.2.5.1 kahdeksas luetelmakohta, kohdan 6.8.2.5.2 oikean palstan viimeinen luetelmakohta, kohdat 6.8.2.6, 6.8.2.7, 6.8.3.2.11 ja 6.8.3.2.12, kohdan 6.8.3.5.6 alakohdat (b) ja (c), kohdan 6.8.4 huomautus 1 ja alakohdan (b) erityismääräykset TE1, TE2, TE15 ja TE24, kohdan 6.8.5.1.1 alakohdan (a) toinen luetelmakohta, kohdat 6.9.2.10, 6.9.2.14, 6.9.4.2.1, 6.9.4.2.2 ja 6.9.4.2.3, kohdan 6.10.3.7 alakohta (a), kohdan 6.11.4.1 huomautus, kohdat 7.1.3, 7.3.1.1, 7.3.1.3, 7.3.1.4, 7.3.1.6―7.3.1.8, 7.3.1.10―7.3.1.13, 7.3.2.1―7.3.2.6, 7.3.2.8, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.1.1, 7.5.1.2, 7.5.1.3 ja 7.5.7.1, uudelleennumeroitu kohta 7.5.7.5, kohta 7.5.10, kohdan 7.5.11 lisämääräyksen CV 33 kohdat (1)―(3) ja kohta (5.5), liitteen B kohdan 8.1.2.1 alakohdat (c) ja (d), kohdan 8.1.2.2 alakohta (c), kohdan 8.1.4.4 kolmas kappale, kohta 8.3.2, luvun 8.5 lisämääräyksen S2 kohta (1), kohdan 9.1.1.2 määritelmät "FL-ajoneuvo" ja "AT-ajoneuvo", kohdat 9.1.2.1 ja 9.1.3.1, kohdan 9.1.3.4 huomautus, kohdan 9.1.3.5 hyväksymistodistus, kohdan 9.2.1 toinen luetelma kohta ja taulukko, kohdat 9.2.4.7.1 ja 9.2.5, jolloin nykyiset kohdan 9.2.6 alaviitteet 7 ja 8 siirtyvät alaviitteiksi 8 ja 9, luvun 9.3 otsikko, luvun 9.7 otsikko, kohta 9.7.7.2 ja liitteen C kohdan 20.3.2.2 alakohta (f) ja

lisätään liitteeseen A uusi alakohta (f) kohtaan 1.1.3.1, uusi kohta 1.1.4.2.2, jolloin nykyinen kohta 1.1.4.2.2 siirtyy kohdaksi 1.1.4.2.3, uudet kohdat 1.6.1.11, 1.6.1.12, 1.6.2.4 ja 1.6.2.5, kohdan 1.6.4.0 huomautukseen 1 uusi neljäs luetelmakohta, uudet kohdat 1.6.4.30 ja 1.6.5.10, jolloin nykyinen kohta 1.6.5.10 siirtyy kohdaksi 1.6.5.11, uusi kohta 1.10.6, luvun 1.10 loppuhuomautukseen uusi kohta 1.10.6, A uusi kohta 2.2.1.1.7, jolloin nykyinen kohta 2.2.1.1.7 siirtyy kohdaksi 2.2.1.1.8 ja luvun 2.2 nykyiset alaviitteet 1―3 siirtyvät alaviitteiksi 2―4, kohtaan 2.2.41.1.9 uusi huomautus 2, jolloin nykyiset huomautukset 2 ja 3 siirtyvät huomautuksiksi 3 ja 4, kohdan 2.2.41.4 taulukkoon uusi nimike "asetonipyrogallolikopolymeeri-2-diatso-1-naftoli-5-sulfonaatti", kohtaan 2.2.62.1.3 uusi määritelmä "Potilasnäytteet", uusi kohta 2.2.62.1.5, jolloin nykyinen kohta 2.2.62.1.5 siirtyy kohdaksi 2.2.62.1.5.1, uudet kohdat 2.2.62.1.5.2―2.2.62.1.5.6, 2.2.62.1.12, 2.2.62.1.12.1, 2.2.62.1.12.2 ja 2.2.7.8.5, kohtaan 3.3.1 uudet erityismääräykset 652 ja 653, uudet kohdat 4.1.1.5.1, 4.1.1.8.1, 4.1.1.18.3 ja 4.1.3.6.1―4.1.3.6.9, kohdan 4.1.4.1 pakkaustapaan P001 alaviitteen a jälkeen uusi osio, pakkaustapaan P002 alaviitteen e jälkeen uusi osio, pakkaustapaan P003 uudet erityismääräykset PP17, PP87 ja PP88 sekä loppuun uusi osio, pakkaustapaan P403 uusi osio ennen lisämääräystä ja pakkaustapaan P410 uusi rivi ennen alaviitettä a, kohdan 4.1.4.2 pakkaustapaan IBC02 uusi erityispakkausmääräys BB2, kohdan 4.1.4.3 pakkaustapaan LP02 uusi erityispakkausmääräys L2, uusi kohta 4.2.1.15, jolloin nykyiset kohdat 4.2.1.15―4.2.1.18.2 siirtyvät kohdiksi 4.2.1.16―4.2.1.19.2, kohtaan 4.2.5.1.1 uusi huomautus, uudet kohdat 4.3.2.1.7 ja 5.1.2.3, jolloin nykyinen kohta 5.1.2.3 siirtyy kohdaksi 5.1.2.4, uudet kohdat 5.2.1.7.8, 5.2.1.8, 5.2.1.9, 5.2.2.1.11.5, 5.4.1.1.6.2.1―5.4.1.1.6.2.3 ja 5.4.1.2.5.3, jolloin nykyinen kohta 5.4.1.2.5.3 siirtyy kohdaksi 5.4.1.2.5.4, kohdan 6.1.4.8.8 loppuun uusi huomautus, uusi kohta 6.2.4.3.1, jolloin nykyiset kohdat 6.2.4.3.1―6.2.4.3.3 siirtyvät kohdiksi 6.2.4.3.1.1―6.2.4.3.1.3, uudet kohdat 6.2.4.3.2, 6.2.4.3.2.1, 6.2.4.3.2.1.1―6.2.4.3.2.1.2, 6.2.4.3.2.2, 6.2.4.3.2.2.1―6.2.4.3.2.2.3 ja 6.2.4.3.3, jolloin luvun 6.2 nykyiset alaviitteet 4 ja 5 siirtyvät alaviitteiksi 5 ja 6, uudet kohdat 6.2.5.2.4, 6.2.5.8.7 ja 6.4.8.4, jolloin nykyiset kohdat 6.4.8.4―6.4.8.12 siirtyvät kohdiksi 6.4.8.5―6.4.8.13, uudet kohdat 6.5.5, 6.5.6 ja 6.6.5.2.2, jolloin nykyiset kohdat 6.6.5.2.2 ja 6.6.5.2.3 siirtyvät kohdiksi 6.6.5.2.3 ja 6.6.5.2.4, kohdan 6.8.2.3.1 loppuun uusi kappale, kohdan 6.8.2.4.5 loppuun uusi kappale, kohtaan 6.8.2.5.1 uusi kuudes luetelmakohta, kohdan 6.8.3.4.16 loppuun uusi kappale, kohdan 6.8.4 alakohtaan (b) uusi erityismääräys TE25, kohtaan 7.2.4 uusi erityismääräys V14, uudet kohdat 7.3.2.6.1―7.3.2.6.2, 7.5.1.5, 7.5.7.2 ja 7.5.7.3, jolloin nykyiset kohdat 7.5.7.2 ja 7.5.7.3 muuttuvat kohdiksi 7.5.7.4 ja 7.5.7.5 ja liitteeseen B uusi luku 8.6 seuraavasti:

11 §
Siirtymäsäännökset

Ennen 1 päivää tammikuuta 1999 käyttöönotettuja 5 §:ssä tarkoitettuja siirrettäviä säiliöitä, jotka täyttävät tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten vaatimukset, saa kuljettaa 30 päivään kesäkuuta 2011.

Ennen 1 päivää tammikuuta 1999 poikkeusluvalla käyttöön hyväksyttyjen säiliöiden katsotaan täyttävän tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten rakennevaatimukset. Näihin säiliöihin sovelletaan kaikkia tämän asetuksen liitteiden A ja B säännöksiä, ja niitä saa kuljettaa edelleen.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä saa soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2007 saakka.

Komission direktiivi 2006/89/EY (32006L0089); EYVL N:o L 305, 4.11.2006, s. 4

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Seija Miettinen-Bellevergue

Liitteet HUOM! Tiedoston koko 11,3 Mt

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.