593/2007

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus koltta-asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan 14 päivänä helmikuuta 1997 annetun koltta-asetuksen (133/1997) 31 §:n 7 kohta,

muutetaan 26, 27 ja 32 § sekä

lisätään 31 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti:

26 §
Lainojen, myyntihinnan ja kustannusosuuden periminen

Lainojen, myyntihintojen sekä kustannusosuuksien lyhennysten ja korkojen maksuunpanossa, kannossa ja tilittämisessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä eräiden valtion rahasaamisten maksuunpanosta, kannosta ja tilittämisestä annetussa asetuksessa (559/1967) säädetään siinä mainittujen saamisten osalta. Kantoviranomaisena on kuitenkin Valtiokonttori.

27 §
Ylimääräinen lyhennys

Velallinen ja Valtiokonttori voivat sopia takaisinmaksuajan lyhentämisestä sekä ylimääräisen lyhennyksen maksamisesta ja niiden vaikutuksesta erääntyviin lyhennyksiin. Ylimääräisestä lyhentämisestä huolimatta on maksamattomalle pääomalle lasketut korkoerät suoritettava lyhentämistä seuraavina eräpäivinä.

31 §
Lainan irtisanominen

Valtiokonttori voi lisäksi määrätä lainan kokonaan tai osaksi heti takaisin maksettavaksi, jos koron tai lyhennyksen suorittaminen on viivästynyt kauemmin kuin 3 kuukautta erääntymispäivästä lukien.

32 §
Myyntihintasaamisen irtisanominen

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi irtisanoa valtion myyntihintasaamisen, kolttalain 33 §:n 1 momentissa tarkoitettu kustannusosuus mukaan lukien, kokonaan tai osaksi heti takaisin maksettavaksi soveltuvin osin samoin perustein kuin laina voidaan irtisanoa edellä 31 §:n 1 momentin 2, 4–6 ja 8―11 kohdan mukaan. Työvoima- ja elinkeinokeskus voi irtisanoa saamisen kokonaan tai osaksi myös, jos tilalla tai lisäalueella olevia rakennuksia ei ole palovakuutettu täydestä arvostaan. Valtiokonttori voi lisäksi irtisanoa valtion myyntihintasaamisen noudattaen, mitä 31 §:n 2 momentissa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2007. Asioihin, jotka ovat vireillä 30 päivänä huhtikuuta 2007, sovelletaan kuitenkin sanottuna ajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.