591/2007

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 10 ja 16 §:n sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä ensimmäinen on laissa 423/2007:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, III osaston sekä IV osaston 2, 5, 6, 9 ja 10 e luvun tukijärjestelmien sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 36 artiklassa tarkoitetun luonnonhaittakorvauksen ja ympäristötuen valvonnasta.

Valvontaa toteutetaan osana tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) ympäristötuella ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden muodostamaa kokonaisuutta sekä ympäristötuen erityistukea;

2) digitoinnilla peruslohkojen reunaviivojen piirtämistä tietoteknisellä piirtomenetelmällä digitaaliselle ilmakuvakartalle;

3) hoidetulla viljelemättömällä pellolla sellaista viljelemätöntä peltoalaa, jolle maksetaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukaista tilatukea ja jolla noudatetaan tilatukea koskevia hoitotoimenpiteitä;

4) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota kesannoidaan tai pidetään hoidettuna viljelemättömänä peltona taikka jota käytetään muihin tarkoituksiin;

5) osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksella asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1975/2006;

6) peruslohkolla hakijan viljelemää ja hänen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti yhtenäistä soveltamisasetuksen 2 artiklan 26 kohdan mukaista viitelohkoa;

7) pysyvällä laitumella aluetta, jota tarkoitetaan soveltamisasetuksen 2 artiklan 2 kohdassa;

8) reunaojalla ojaa, joka rajaa peruslohkoa;

9) sarkaojalla ojaa, joka on peruslohkon sisällä ja johtaa pääasiassa vain kyseiseltä peruslohkolta kertynyttä vettä sekä on tarpeen pellon peruskuivatuksen takia;

10) tukitehtävälailla maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annettua lakia (1336/1992);

11) tilapäisesti viljelemättömällä alueella aluetta, joka on tilapäisen syyn perusteella viljelemättä, ei kuitenkaan alueita, jotka eivät vielä ole olleet viljelykäytössä;

12) velvoitekesannolla tilatukiasetuksen 63 artiklan 2 kohdan ja 54 artiklan mukaista kesantoalaa.

2 luku

Valvonta

3 §
Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

Tuen myöntämisen edellytysten täyttyminen on tarkastettava tilatukiasetuksen 23 artiklan mukaisilla hallinnollisilla ja paikalla tehtävillä tarkastuksilla.

4 §
Hallinnolliset tarkastukset

Tukihakemukset on tutkittava tilatukiasetuksen 23 artiklan mukaisin hallinnollisin tarkastuksin, joihin sisältyvät soveltamisasetuksen 24 artiklassa säädetyt ristiintarkastukset.

5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Soveltamisasetuksen 26 artiklan 1 kohdan perusteella Euroopan yhteisön tukia hakeneista maatiloista vähintään viisi prosenttia on tarkastettava paikalla tehtävin tarkastuksin.

Tilat paikalla tehtäviin tarkastuksiin valitaan Maaseutuvirastossa keskitetysti tehtävillä otannoilla sekä työvoima- ja elinkeinokeskusten tekemien omien otantojen perusteella. Otannat tehdään soveltamisasetuksen 27 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

Paikalla tehtävän tarkastuksen suorittaa työvoima- ja elinkeinokeskus. Valvontaa suorittavalla henkilöllä tulee olla Maaseutuviraston tai maa- ja metsätalousministeriön antama valtuutuksen sisältävä valvontapassi tai työvoima- ja elinkeinokeskuksen antama tarkastusoikeuden osoittava asiakirja. Valvontapassi tai asiakirja on pyydettäessä esitettävä tuen hakijalle tai tämän edustajalle ennen tarkastuksen aloittamista.

6 §
Paikalla tehtävän tarkastuksen osa-alueet

Edellä 5 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava siten kuin soveltamisasetuksen 29 artiklassa säädetään.

7 §
Valvonnan laajentaminen

Jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan, että kasvilajiryhmän hakemuksessa ilmoitettu pinta-ala poikkeaa valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta yli kolme prosenttia tai yli 2 hehtaaria, on kaikki kyseisen kasvilajiryhmän kasvulohkot mitattava.

Jos paikalla tehtävässä tarkastuksessa havaitaan kasvulohkolla tukiehdon laiminlyönti, ehdon noudattamista on valvottava tilan kaikilla niillä kasvulohkoilla, joita kyseinen ehto koskee.

8 §
Valvontapöytäkirja

Paikalla tehtävässä tarkastuksessa on laadittava soveltamisasetuksen 28 artiklassa tarkoitettu tarkastuskertomus (valvontapöytäkirja). Valvontapöytäkirja laaditaan Maaseutuviraston vahvistaman mallin mukaisesti. Samoja malleja käytetään hallinnollisissa tarkastuksissa soveltuvin osin.

Soveltamisasetuksen 28 artiklan 2 kohdan mukaan viljelijälle on annettava mahdollisuus allekirjoittaa valvontapöytäkirja ja ilmoittaa olleensa paikalla tarkastuksen aikana sekä lisätä huomautuksensa valvontapöytäkirjaan.

Tarkastuksen tehneen työvoima- ja elinkeinokeskuksen virkamiehen on allekirjoitettava valvontapöytäkirja ja toimitettava jäljennös valvontapöytäkirjasta viljelijälle.

9 §
Valvonnassa käytettävät kartat

Valvonnassa on käytettävä ensisijaisesti peltolohkorekisterin digitoituja karttoja. Valvonnassa voidaan käyttää apuna myös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisella olevia viljelijän toimittamia tukihakemuksen liitekarttoja sekä digitoinnin korjauskarttoja. Valvonnassa voidaan käyttää myös muuta ilmakuva-aineistoa.

10 §
Valvonnassa käytettävät mittauslaitteet

Valvonnassa mittaus on tehtävä:

1) karttaohjelmalla digitaalisesta kartta-aineistosta;

2) takymetrillä;

3) GPS-laitteella;

4) maastossa mittanauhalla; tai

5) planimetrillä.

11 §
Mittapoikkeamat

Mittapoikkeamia on käytettävä, kun lohko tarkastetaan paikalla. Mittapoikkeamat on laskettava mitatusta pinta-alasta. Mittapoikkeamia ei käytetä peruslohkolla, jolla on ilmoittamattomia, tukikelvottomia kasvulohkoja.

Mittaus on tehtävä kahden prosentin mittapoikkeamaa käyttäen, jos lohko mitataan takymetrillä tai GPS-laitteella. Mittaus on tehtävä viiden prosentin mittapoikkeamaa tai enintään 1,5 metrin levyiseen vyöhykkeeseen perustuvaa poikkeamaa käyttäen, jos lohko mitataan:

1) karttaohjelmalla digitaalisesta kartta-aineistosta;

2) mittanauhalla maastossa; tai

3) planimetrillä.

Mittapoikkeama voi olla vähintään 0,01 hehtaaria, mutta kuitenkin enintään 1 hehtaari. Mittapoikkeama voi olla 0,10 hehtaaria pienempien lohkojen osalta enintään 1,5 metrin levyiseen vyöhykkeeseen perustuva poikkeama.

12 §
Vaatimus tarkemmasta mittauksesta

Jos valvonnassa kasvulohkon pinta-alaa ei ole mitattu takymetrillä tai GPS-laitetteella ja mitattu pinta-ala on pienempi kuin viljelijän ilmoittama pinta-ala, voi viljelijä vaatia uutta mittausta kahden prosentin mittapoikkeaman tarkkuudella. Uusi mittaus on suoritettava takymetrillä tai GPS-laitteella.

Jos viljelijä vaatii 1 momentin mukaista tarkempaa mittausta, on vaatimus esitettävä kahden viikon kuluessa siitä, kun viljelijä on saanut valvontatuloksen tiedoksi tai viimeistään ennen kuin ensimmäinen kyseisen valvontavuoden peltoalaperusteinen tuki on maksettu viljelijälle.

3 luku

Lohkorajojen tarkastaminen

13 §
Tukeen kelpaamattomat alueet

Valvonnassa on tarkastettava, että lohkoilla ei ole tukeen kelpaamattomia alueita.

Valvonnassa tukikelvottomina alueina on hylättävä lohkoilla olevat:

1) tilapäisesti viljelemättömät alueet;

2) viljelemättömät alueet; sekä

3) alueet, jotka eivät täytä tuen myöntämisen edellytyksiä.

Pinta-alaltaan alle 0,01 hehtaaria olevista tilapäisesti viljelemättömistä sekä viljelemättömien alueiden pinta-aloista on tehtävä vähennyksiä vain, jos tilapäisesti viljelemättömien sekä viljelemättömien alueiden yhteispinta-ala kasvulohkolla on suurempi kuin 11 §:ssä tarkoitettu käytettävän mittalaitteen mittapoikkeama.

14 §
Peruslohkon raja

Valvonnassa on tarkastettava peruslohkon rajojen digitointi.

Peruslohkon raja on valvonnassa määritettävä pellon reunaan, jos peruslohkoa rajaa:

1) vesistö;

2) tie;

3) metsä;

4) omistusoikeuden raja;

5) tukialueen raja;

6) kesantokelpoisuuden raja;

7) tilatukiominaisuus; tai

8) muu vastaava raja.

15 §
Reunaoja perus- ja kasvulohkolla

Valvonnassa on tarkastettava, että reunaojat ovat tukiehtojen mukaiset.

Perinteiseen viljely- ja maankäyttötapaan kuuluva, enintään kolme metriä leveä, tukiehtojen mukainen reunaoja hyväksytään valvonnassa perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan peruslohkon rajalle asti. Peruslohkon raja on tällöin reunaojan keskikohdassa. Jos reunaoja on yli kolme metriä leveä, on pellon peruslohkon raja määritettävä reunaojan ja pellon taitekohdasta.

Peruslohkon rajalta kasvulohkon kasvuston reunaan mitatun reunaojan ja sen pientareen yhteinen leveys voi olla enintään kaksi metriä. Perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan hyväksytään kuitenkin vesistön tai valtaojan reunalla oleva ympäristötuen ehtojen mukainen:

1) piennar;

2) keskimäärin enintään kolme metriä leveä suojakaista; sekä

3) luonnon monimuotoisuuspiennar.

16 §
Sarkaojat perus- ja kasvulohkolla

Valvonnassa on tarkastettava, että sarkaojat ovat tukiehtojen mukaiset.

Perinteiseen viljely- ja maankäyttötapaan kuuluva, enintään kolme metriä leveä, tukiehtojen mukainen sarkaoja ja sen piennar on valvonnassa hyväksyttävä perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan.

17 §
Puut ja pensoittuneet alueet peruslohkolla

Valvonnassa vähennetään puut ja pensaikot peruslohkon pinta-alasta. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä, jos kyseessä on pysyvän laitumen tukikelpoisuuden edellytykset täyttävä alue.

Peruslohkoon kuuluvassa ojassa tai viljelemättömällä pientareella olevat puita tai pensaikkoa kasvavat alueet on valvonnassa vähennettävä peruslohkon pinta-alasta.

18 §
Suojakaistat, pientareet ja luonnon monimuotoisuuspientareet kasvulohkolla

Ympäristötuen ehtojen mukaiset keskimäärin enintään kolme metriä leveät suojakaistat, pientareet ja luonnon monimuotoisuuspientareet on valvonnassa hyväksyttävä kasvulohkon pinta-alaan.

19 §
Viljelytekniset päisteet sekä puutarhakasvien hoito- ja ajokäytävät

Tukiehtojen mukaiset välttämättömistä viljelyteknisistä syistä jätetyt keskimäärin enintään kolme metriä leveät päisteet sekä tukiehtojen mukaiset puutarhakasvien hoito- ja ajokäytävät on valvonnassa hyväksyttävä kasvulohkon pinta-alaan, jos ne kuuluvat kyseessä olevan kasvin viljelytapaan.

4 luku

Valvontatulos

20 §
Kasvilajiryhmät

Kasvilajiryhmät on erotettava toisistaan soveltamisasetuksen 49 artiklassa säädetyllä tavalla.

Kasvilajiryhmittäiset tulokset on laskettava tukitasojen mukaisesti erikseen soveltamisasetuksen 50 artiklassa säädetyllä tavalla. Ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen osalta noudatetaan lisäksi, mitä osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksen 16 artiklassa säädetään.

21 §
Kasvilajiryhmään kuulumaton kasvi

Jos valvonnassa kasvulohkolla todetaan muun kasvilajiryhmän kasvi kuin tuen hakijan tukihakemuksessa ilmoittama, on kasvulohko hylättävä niiden kasvilajiryhmien osalta, joissa havaittu kasvi ei ole tukikelpoinen.

22 §
Pinta-alavirheet

Tukikelpoisuuden edellytysten tarkastamisen jälkeen on pinta-alavirheet laskettava kasvilajiryhmittäin 20 §:n mukaisesti. Pinta-alavirheet on laskettava valvonnassa hyväksytystä pinta-alasta.

Velvoitekesannoksi ilmoitetun alueen pinta-ala on hylättävä tilatuen kokonaisalasta, jos velvoitekesannoksi ilmoitettu alue ei ole tukiehtojen mukaisesti kesannoitu. Jos valvonnassa hyväksytty ala on pienempi kuin ilmoitettu ala, tukioikeuksien käytössä noudatetaan soveltamisasetuksen 49 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua järjestystä. Ensimmäisenä tukioikeuksien käytön ja valvonnan etusijajärjestyksessä ovat kesannointioikeudet.

23 §
Pinta-alavirheistä aiheutuvat seuraamukset

Pinta-alan virheellisestä ilmoittamisesta aiheutuvista seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen IV osastossa. Ympäristötukea ja luonnonhaittakorvausta koskee lisäksi, mitä osittain rahoitettujen tukien valvonta-asetuksessa säädetään.

Pinta-alan ilmoittamatta jättämisen seuraamuksista säädetään soveltamisasetuksen 14 artiklan 1 a kohdassa. Ilmoittamattomaan pinta-alaan lasketaan vain kokonaan ilmoittamattomien peruslohkojen pinta-ala. Alle 0,05 hehtaarin peruslohkoja ei lasketa ilmoittamattomaan pinta-alaan.

5 luku

Erinäiset säännökset

24 §
Tarkastukset Ahvenanmaalla

Tarkastuksissa Ahvenanmaalla noudatetaan, mitä tukitehtävälain 2 §:n 3 momentissa sekä Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 9 §:ssä säädetään.

25 §
Valvonnan estäminen

Tukihakemus on hylättävä, jos viljelijä tai tämän edustaja estää paikalla tehtävän tarkastuksen.

26 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen säädetään tukitehtävälain 10 §:ssä.

6 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

27 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) valvonnan tavoitteista ja yleisestä organisoinnista 19 päivänä toukokuuta 2005 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (324/2005);

2) suorien pinta-alaperusteisten tukien hallinnosta ja valvonnasta 24 päivänä toukokuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (406/2006);

3) peltoalaperusteisten tukien valvonnasta 24 päivänä toukokuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (407/2006).

28 §
Siirtymäsäännökset

Muussa laissa tai asetuksessa olevan viittauksen tällä asetuksella kumottavaan asetukseen katsotaan merkitsevän viittausta tähän asetukseen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.