590/2007

Annettu Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministerin esittelystä,

muutetaan peruskuivatustoiminnan tukemisesta 10 päivänä heinäkuuta 1998 annetun asetuksen (530/1998) 14 §:n 3 momentti, 16 ja 18 §, 20 §:n 2 momentti ja 23 § sekä

lisätään asetukseen uusi 23 a § seuraavasti:

14 §
Valtiontyön lainaluettelo

Peruskuivatuslain 16 §:ssä tarkoitetun päätöksen panttivastuusta vapauttamisesta tekee työvoima- ja elinkeinokeskus. Jos alueellinen ympäristökeskus tarkistaa lainan osittelua peruskuivatuslain 16 §:ssä tarkoitetun kiinteistön osituksen vuoksi taikka maatilakohtaisesti takaisinperittävien lainojen osalta muuttaa lainaluetteloa luovutuksen johdosta, alueellisen ympäristökeskuksen on korjattava lainaluettelo ja lähetettävä se hankkeen toimitsijalle ja Valtiokonttorille.

16 §
Vuotuismaksujen lykkäys

Työvoima- ja elinkeinokeskus voi hakemuksesta myöntää vuotuismaksujen suorittamiseen lykkäystä maksuvelvollisesta riippumattomista syistä aiheutuneiden taloudellisten vaikeuksien lieventämiseksi enintään viisi vuotta. Lainan takaisinmaksuaika pidentyy vastaavasti. Lykkäystä on haettava kantopäivää edeltävän vuoden loppuun mennessä. Työvoima- ja elinkeinokeskus antaa päätöksen tiedoksi Valtiokonttorille.

18 §
Valtionlainojen lyhennysten ja korkojen kanto

Peruskuivatuslain mukaisten valtionlainojen lyhennysten ja korkojen maksuunpanossa, kannossa ja tilittämisessä on soveltuvin osin noudatettava, mitä eräiden valtion rahasaamisten maksuunpanosta, kannosta ja tilittämisestä annetussa asetuksessa (559/1967) säädetään siinä mainittujen saamisten osalta. Kantoviranomaisena on lääninhallituksen sijasta kuitenkin Valtiokonttori ja saamiset kannetaan huhtikuun 30 päivänä.

20 §
Ilmoitus kirjaamisviranomaiselle

Peruskuivatuslain 17 §:n 5 momentissa tarkoitetun ilmoituksen panttivastuusta vapauttamisesta tekee Valtiokonttori silloin, kun laina on täysin maksettu. Muussa tapauksessa panttivastuusta vapauttamisilmoituksen tekee asianomainen työvoima- ja elinkeinokeskus.

23 §
Lainan irtisanominen ja avustuksen takaisinperiminen

Päätös lainan irtisanomisesta tai avustuksen takaisinperimisestä on viipymättä lähetettävä kantoviranomaiselle. Peruskuivatuslain 18 §:n 4 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa Valtiokonttori ilmoittaa työvoima- ja elinkeinokeskukselle lainan irtisanomisesta.

23 a §
Saneerausmenettelyt

Suostumuksen yrityssaneerauksesta annetussa laissa (47/1993) tai yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993) tarkoitettuun menettelyyn taikka niitä vastaavaan vapaaehtoiseen laissa säädettyyn menettelyyn antaa työvoima- ja elinkeinokeskus. Valtiokonttorin on annettava asiasta lausunto työvoima- ja elinkeinokeskukselle. Lausuntoon tulee sisältyä asian käsittelyyn tarvittavat tiedot lainasta tai saamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä toukokuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 2007. Asioihin, jotka ovat vireillä 30 päivänä huhtikuuta 2007, sovelletaan kuitenkin sanottuna ajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 16 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Katriina Pessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.