525/2007

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 8 päivänä marraskuuta 2006 annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (977/2006) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §
Sirkuksen mukana kuljetettavat eläimet

Sirkuseläinten kuljetukseen jäsenvaltioiden välillä sovelletaan sirkuseläinten kuljettamiseen jäsenvaltioiden välillä sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annettua komission asetusta (EY) N:o 1739/2005. Eläinpassien ja eläinten terveyttä koskevien ehtojen osalta sirkuksen mukana kuljetettavat koirat, kissat, hillerit ja fretit kuuluvat lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 soveltamisalaan. Eläinpassien ja eläinten terveyttä koskevien ehtojen osalta sirkuksen mukana kuljetettavat hevoset kuuluvat rekisteröityjen hevoseläinten mukana seuraavasta tunnistusasiakirjasta annetun komission päätöksen 93/623/ETY soveltamisalaan.

Lisäksi sirkuksen mukana kuljetettaviin eläimiin on soveltuvin osin sovellettava mitä tämän asetuksen 7, 10, 16, 17, 19 ja 21–23 §:ssä säädetään.

Edellä 1 momentissa mainitussa komission asetuksessa tarkoitettuna toimivaltaisena viranomaisena toimii läänineläinlääkäri. Asetuksessa tarkoitettuna virkaeläinlääkärinä toimii läänineläinlääkäri tai kunnaneläinlääkäri.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 2007.

Komission asetus (EY) N:o 1739/2005; (32005R1739); EUVL N:o L 279, 22.10.2005, s. 47

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja
Minna Suokko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.