505/2007

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 1a §:n 1 momentti, 9 §:n 3―5 momentti sekä 10 §:n 4 momentin 47, 70 ja 71 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 1a §:n 1 momentti asetuksessa 481/2001, 9 §:n 3―5 momentti asetuksessa 418/2005, 10 §:n 4 momentin 47 kohta asetuksessa 1270/2006 sekä 10 §:n 4 momentin 70 ja 71 kohta asetuksessa 497/1996, seuraavasti:

1a §
Työnantajayhdistys

Valtion liikelaitoksista annetussa laissa (1185/2002) tarkoitetun liikelaitoksen virkamiesten palvelussuhteen ehtoja koskevissa asioissa työnantajaa edustavina neuvottelu- ja sopimusosapuolina ovat:

1) Liikenne- ja Erityisalojen Työnantajat ry, sekä

2) sen jäsenenä oleva liikelaitos.


9 §
Eräät toimivaltajärjestelyt

Ministeriö, jonka toimialaan asianomainen virasto tai laitos kuuluu, päättää virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksista ja luontoiseduista

1) viraston tai laitoksen päällikön osalta;

2) oikeusministeriön ja työministeriön hallinnonalojen virastojen ja laitosten osalta;

3) paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisen yksikön osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa lääniä tai valtakunnallista yksikköä taikka Helsingin poliisilaitoksen päällikköä;

4) puolustusvoimien osalta, jos asia koskee kahta tai useampaa alueellista esikuntaa tai koko puolustusvoimia;

5) työsuojelun piirihallinnon osalta.

Virkaan nimitettyjen virkamiesten palkkauksesta ja luontoiseduista päättää kuitenkin 3 momentin estämättä

1) lääninhallitus alaisuuteensa kuuluvien kihlakunnanvirastojen osalta, siltä osin kuin ne kuuluvat sisäasiainministeriön hallinnonalalle, maistraattien ja paikallispoliisin osalta ja Helsingin poliisilaitos omalta osaltaan, sikäli kuin asia ei ole 3 momentin 3 kohdan perusteella ministeriön ratkaistava;

2) sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus valtion koulukotien ja valtion mielisairaaloiden osalta;

3) rikosseuraamusvirasto omalta osaltaan sekä kriminaalihuoltolaitoksen ja vankeinhoitolaitoksen osalta; sekä

4) valtakunnansyyttäjänvirasto omalta osaltaan sekä syyttäjänvirastojen osalta.

Valtion virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin mukaisesti virkasuhteeseen nimitettyjen virkamiesten palkkauksista ja luontoiseduista päättää

1) nimittävä viranomainen virastojen tai laitosten päälliköiden sekä paikallispoliisin ja poliisin valtakunnallisten yksiköiden osalta; sekä

2) oikeusministeriö hallinnonalansa osalta lukuun ottamatta rikosseuraamusvirastoa, kriminaalihuoltolaitosta ja vankeinhoitolaitosta, joiden osalta päätöksen tekee rikosseuraamusvirasto sekä valtakunnansyyttäjänvirastoa ja syyttäjänvirastoja, joiden osalta päätöksen tekee valtakunnansyyttäjänvirasto.


10 §
Työnantajavirkamiehet

Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:


47) maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja, kehitysjohtaja, tutkimusyksikön johtaja, palveluyksikön johtaja, hallintopäällikkö ja henkilöstöpäällikkö;


70) työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta: toimistopäällikkö;

71) sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta: puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Työmarkkinalakimies
Pirkko Janas

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.