504/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen ja maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakemisesta sekä maatalouden ympäristötuen vähimmäisvaatimuksiin liittyvän koulutuksen hyväksymisestä vuonna 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, sekä luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 13 §:n 3 momentin nojalla:

1 luku

Yleistä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tilatukiasetus, III osastossa tarkoitetun tilatuen hakemista vuonna 2007.

Tätä asetusta sovelletaan luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (644/2000) tarkoitettujen luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen sekä luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetussa valtioneuvoston asetuksessa (366/2007) tarkoitetun luonnonhaittakorvauksen ja maatalouden ympäristötuen hakemiseen vuonna 2007.

2 §
Tukihakemus

Hakemus 1 §:ssä tarkoitettujen tukien saamiseksi, jäljempänä tukihakemus, on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A, 101B, 102A, 102B ja 101D vuodelle 2007 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2007 vahvistaman kaavan mukaisilla atktulosteilla. Tukihakemusta ei voida toimittaa ilman esitäytettyä tai muulla tavoin täytettyä peruslohkolomaketta numero 102A.

3 §
Ilmoitettavat perus- ja kasvulohkot

Yhdellä peruslohkolla voi olla vain yhtä maankäyttölajia ja tilatukiominaisuutta.

4 §
Lohkojen merkitseminen

Viljelijän on merkittävä perus- ja kasvulohkolomakkeeseen numeroin ja kirjaintunnistein kaikki perus- ja kasvulohkot. Peruslohkolomakkeella on ilmoitettava kaikki viljelijän hallinnassa oleva maatalousmaa. Peruslohkot on merkittävä hakemuslomakkeisiin viranomaisten niille antamin tunnuksin tai U-lohkoina. Kunkin peruslohkon kasvulohkot on merkittävä aakkosin A:sta alkaen.

5 §
Peruslohkoihin liittyvien muutosten ilmoittaminen

Jos vuoden 2006 jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä tai viljelystä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on tukihakemuksen lisäksi toimitettava maa- ja metsätalousministeriön peruslohkojen muutoslomake numero 102C vuodelle 2007 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2007 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.

6 §
Karttaliite

Tukihakemukseen on liitettävä kartta, jos:

1) viljelijä haluaa muutosta sellaisen peruslohkon digitointiin, joka on tullut viljelijän omistukseen tai hallintaan edellisen tukihakuvuoden jälkeen;

2) peruslohkon rajoissa on tapahtunut muutos verrattuna edelliseen viljelijälle toimitettuun digitoituun peruslohkokarttaan;

3) tukea haetaan uudelle tai sellaiselle viljellylle peruslohkolle, jota ei ole aiemmin digitoitu;

4) talouskeskuksen sijainti on muuttunut; tai

5) jos viljelijä ilmoittaa digitoitua pinta-alaa suuremman pinta-alan peruslohkolle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa kartassa on näyttävä kysymyksessä oleva peruslohko ja kaikki sen rajat.

Tukihakemuksen karttaliitteeksi hyväksytään jäljennökset viimeisimmistä viljelijälle toimitetuista digitoiduista peruslohkokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1:5 000. Jos tällaisia jäljennöksiä ei ole saatavissa, voidaan karttaliitteeksi hyväksyä jäljennös kunnista saatavista ortokartoista, jotka ovat mittakaavassa 1:5 000 tai kunnista saatavien kiinteistörekisterikarttojen jäljennökset, jotka ovat mittakaavassa 1:10 000 tai peltokarttasovelluksesta tulostetut liitekartat mittakaavassa 1:2 000 tai 1:5 000.

7 §
Kylvöalailmoitus

Viljelyalojen muutoksia koskeva kylvöalailmoitus on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007. Kylvöalailmoitus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 117 vuodelle 2007 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2007 vahvistaman kaavan mukaisella atktulosteella.

8 §
Tukihakemuksen korjaaminen

Tukihakemusta voidaan korjata sen jättämisen jälkeen, jos hakemuksessa havaitaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 796/2004, jäljempänä soveltamisasetuksen, 19 artiklassa tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maaseudun kehittämisen tukitoimenpiteitä koskevien tarkastusmenettelyjen ja täydentävien ehtojen täytäntöönpanon osalta annetussa komission (EY) N:o 1975/2006 asetuksen, jäljempänä valvonta-asetuksen, 4 artiklan 3 alakohdassa määritelty ilmeinen virhe.

Ilmeinen virhe voidaan korjata tarkastuksessa silloin, kun virhe on havaittavissa hakemuksen, hakemukseen liitettävien kirjallisten asiakirjojen ja muiden vastaavien tietojen perusteella.

9 §
Koko tukihakemuksen tai lohkon peruuttaminen tukihakemuksesta

Tukihakemuksen, lohkon tai lohkon osan peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti 15 §:n 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle ennen soveltamisasetuksen 22 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettuja valvontayhteydenottoja.

10 §
Perus- ja kasvulohkojen muutosmahdollisuudet hakuajan jälkeen

Tukihakemukseen voidaan lisätä yksittäisiä perus- ja kasvulohkoja, joita ei ole vielä ilmoitettu tukihakemuksessa, ja tehdä käyttöä tai tukijärjestelmää koskevia muutoksia siten, kuin siitä säädetään soveltamisasetuksen 15 artiklassa

Tukien maksaminen 1 momentissa tarkoitetulta yksittäiseltä lohkolta edellyttää, että viljelijä toimittaa 8 §:n 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle riittävän selvityksen lohkon hallinnasta, kylvöalailmoituksen sekä peruslohkojen muutoslomakkeen viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007. Riittävänä selvityksenä lohkon hallinnasta hallinnan muutostilanteissa pidetään kauppakirjaa, vuokra- tai muuta hallinnansiirtosopimusta.

11 §
Koko tilan hallinnansiirto

Soveltamisasetuksen 74 artiklassa sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa koko tilan hallinnansiirrossa, joka tapahtuu tukihakemuksen jättämisen jälkeen, mutta kuitenkin ennen maksatusta, tuki maksetaan tilanpidon jatkajalle. Hallinnan siirron on tapahduttava koko tilan hallinnansiirrossa viimeistään elokuun 31 päivänä 2007.

Asiaa koskevat selvitykset ja lomake numero 156 on toimitettava 15 §:n 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 11 päivänä syyskuuta 2007.

2 luku

Tilatuki

12 §
Tukioikeuksien ilmoittaminen

Tuenhakijan ei tarvitse erikseen ilmoittaa tilatukioikeuksia, joiden perusteella tilatukea haetaan. Tuenhakijan 15 päivänä kesäkuuta 2007 hallinnassa olevat tilatukioikeudet tarkistetaan ja otetaan huomioon tuen perusteena viranomaisen aloitteesta tukioikeusrekisteristä.

Jos tuenhakija ei halua hakea tilatukea kaikista hallinnassaan olevista tilatukioikeuksista, tulee hänen ilmoittaa ne tilatukioikeudet, joista tukea ei haeta tukihakemuksen liitteenä palautettavalla maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella 103C.

13 §
10 kuukauden hallinta-aika

Jos tuenhakija on ilmoittanut muun kuin omistuksen perusteella hallinnassa olevan tukikelpoisen lohkon, tuenhakijan on toimitettava tukihakemuksen liitteenä vuokrasopimus, muu hallintaoikeuden siirtosopimus tai kirjallinen selvitys suullisen vuokrasopimuksen sisällöstä, joka osoittaa, että tilatukiasetuksen 44 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu 10 kuukauden hallinta-aika täyttyy.

14 §
Kasvulohkon vähimmäisala

Pienin kasvulohko, jolle voidaan hakea ja maksaa tilatukea on 0,05 hehtaaria.

15 §
Tukihakemuksen ja ilmoituksen toimittaminen

Tilatukea koskeva hakemus ja 7 §:ssä tarkoitettu ilmoitus liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus tai tuotantorakennus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta tai tuotantorakennusta, tukihakemus on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Postitse saapunut tukihakemus tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on leimattu postissa viimeistään viimeisenä hakupäivänä toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

16 §
Maksettavan tuen vähimmäismäärä

Tilatukea ei myönnetä, jos sen määrä on 50 euroa tai vähemmän.

17 §
Asiakirjojen säilyttäminen

Viljelijän on säilytettävä tilatuen hakemiseen liittyvät asiakirjat vähintään hakuvuoden ja sitä seuraavien kolmen kalenterivuoden ajan.

3 luku

Luonnonhaittakorvaus ja maatalouden ympäristötuki

18 §
Vuonna 2007 annettava uusi ohjelmakauden 2007―2013 mukainen luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskeva sitoumus

Uusi luonnonhaittakorvausta koskeva sitoumus annetaan täyttämällä vuotta 2007 koskevan maa- ja metsätalousministeriön hakulomakkeen numero 101B asianomainen kohta.

Uusi maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä koskeva sitoumus annetaan täyttämällä vuotta 2007 koskeva maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 111. Kotieläintilaksi maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteissä ilmoittautuvan on lisäksi toimitettava sitoumuksen liitteenä ilmoitus tilan kotieläimistä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 111A. Sitoumuslomake liitteineen on toimitettava 3 §:ssä tarkoitetun tukihakemuksen ohella viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007.

Jos yksittäisessä tapauksessa todetaan valvonta-asetuksen 4 artiklan 3 alakohdassa tarkoitettu ilmeinen virhe, voidaan myös 25 päivän toukokuuta 2007 jälkeen toimitettu lomake numero 111 ja sitoutuminen luonnonhaittakorvaukseen 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyä.

19 §
Luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskevaan vuonna 2007 alkavaan sitoumukseen tukikelpoisiksi haettavat alueet

Viljelijän on ilmoitettava luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen tukikelpoisiksi vuonna 2007 haettavat peltoa koskevat peruslohkot viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007 edellyttäen, että peltoalueet ovat luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:ssä tarkoitettuja peltoalueita, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan sellaiselta viljelijältä, joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias taikka jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan tilusten järjestelyjen kautta. Peruslohkojen ilmoittamisessa on käytettävä 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lomaketta.

20 §
Luonnonhaittakorvausta ja maatalouden ympäristötukea koskevaan ohjelmakauden 2000―2006 sitoumukseen tukikelpoisiksi haettavat alueet

Viljelijän on ilmoitettava luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen tukikelpoisiksi vuonna 2007 haettavat peltoa koskevat peruslohkot viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007 edellyttäen, että peltoalueet ovat luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2007 haussa ohjelmakaudelta 2000―2006 siirtyvien sitoumusten ja sopimusten osalta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (501/2007) 1 §:ssä tarkoitettuja peltoalueita, jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan sellaiselta viljelijältä, joka tai jonka puoliso on yli 65-vuotias taikka jotka ovat tulleet viljelijän hallintaan tilusten järjestelyjen kautta. Peruslohkojen ilmoittamisessa on käytettävä 5 §:n 1 momentissa tarkoitettua lomaketta.

21 §
Sitoumuksesta tai sopimuksesta luopuminen

Jos sitoumuksen tai sopimuksen tekijä on luopunut sitoumuksesta tai sopimuksesta luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 43 §:n mukaisesti, luovutuksensaajan tulee hakea tukea seuraavalla tavalla:

1) luovutuksensaajan on jätettävä luovutettavista alueista tukihakemus viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007;

2) hakemukseen on liitettävä vuokrasopimuksen tai kauppakirjan jäljennös, josta ilmenee lohkojen hallinnan siirtyminen viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2007; ja

3) luovutuksensaajan on ilmoitettava lohkojen hallinnan siirtymisestä lomakkeella numero 117 viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007.

22 §
Satovahingosta ilmoittaminen

Satovahinkojen korvaamisesta annetun lain (1214/2000) mukaisesta satovahingosta tai vastaavasta on tehtävä kirjallinen ilmoitus maatilan sijaintipaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 118. Talvehtimistuhosta on tehtävä vastaava kirjallinen ilmoitus maatilan sijaintipaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle välittömästi vahingon ilmaannuttua.

23 §
Olosuhteiden muutoksista ilmoittaminen

Luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 11 §:n 2 momentissa tarkoitetuista olosuhteiden muutoksista on ilmoitettava tuen myöntäneelle viranomaiselle kirjallisesti.

24 §
Kasvinsuojeluasioiden koulutuksen hyväksyminen

Maatalouden ympäristötuen vähimmäisvaatimuksiin liittyvän ajankohtaisten kasvinsuojeluasioiden koulutuksen, jäljempänä kasvinsuojelukoulutus, järjestäjänä voi olla yksityinen henkilö, yritys, yhdistys, yhteisö, oppilaitos, neuvontajärjestö tai muu vastaava taho. Kasvinsuojelukoulutukset hyväksyy TE-keskus, jonka alueella koulutus järjestetään. Kasvinsuojelukoulutuksen voi yksittäistapauksessa hyväksyä myös se TE-keskus, jonka toimialueen viljelijöille koulutus on kohdennettu. Päätös kasvinsuojelukoulutuksen hyväksymisestä tehdään vain yhdessä TE-keskuksessa. Jos koulutustilaisuus järjestetään kuitenkin tällaisessa tapauksessa toisen TE-keskuksen toimialueella, on koulutustilaisuuden hyväksyjän lähetettävä tiedoksi koulutustilaisuuden hyväksymistä koskeva päätös asianomaiseen TE-keskukseen. TE-keskuksen on lähetettävä päätös koulutuksen hyväksymisestä hakijalle valitusosoituksin. Päätöksessä on todettava, että koulutuksen järjestäjä ei saa hakea mitään muuta tukea välittömästi koulutuksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Kasvinsuojelukoulutuksen järjestäjän on toimitettava TE-keskukseen vähintään 30 työpäivää ennen koulutuspäivää koulutuspäivän ohjelma aikatauluineen sekä tieto kouluttajista. Kouluttajien koulutus ja kasvinsuojeluun perehtyneisyys on ilmoitettava TE-keskukselle. Koulutuspäivälle on oltava nimettynä päävastuullinen kouluttaja. Kaikilla kouluttajilla on oltava vähintään opistotason tai ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan tai ympäristöalan koulutus tai muu koulutus, jonka TE-keskus hyväksyy riittäväksi käsiteltävänä oleva aihe huomioon ottaen.

TE-keskuksen on kirjallisesti ilmoitettava koulutuksen järjestäjälle viimeistään 10 työpäivää ennen koulutusajankohtaa, hyväksyykö se koulutuspäivän ympäristötuen vähimmäisvaatimusten mukaiseksi kasvinsuojelukoulutukseksi. Koulutus on hyväksyttävä, jos sen voidaan todeta täyttävän tässä pykälässä ja luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 28 §:ssä säädetyt ehdot. Tarvittaessa, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, TE-keskus voi esittää tehtäväksi koulutusohjelman tai kouluttajien osalta muutoksia, jotka ovat koulutuspäivän hyväksymisen ehtona.

Koulutuksen järjestäjän on annettava viljelijälle todistus koulutukseen osallistumisesta. Todistuksesta on käytävä ilmi koulutuspäivän ajankohta, koulutuspäivän, pituus, sisältö ja tieto siitä, että kyseessä on ollut TE-keskuksen hyväksymä ympäristötuen vähimmäisvaatimukset täyttävä koulutus.

4 luku

Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset

25 §
Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten hakeminen

Maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusta, jäljempänä erityistukisopimusta, koskeva hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön kutakin erityistukisopimusta koskevalla hakulomakkeella tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2007 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella. Luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmaan perustuvien erityistukisopimusten hakemukseen on liitettävä suunnitelma, joka täyttää edellä mainitun asetuksen 16 §:ssä asetetut edellytykset. Hakemukseen on liitettävä myös tarvittavat muun lainsäädännön edellyttämät luvat. Jos erityistukisopimus koskee vuokrattua aluetta, hakemukseen on liitettävä aluetta koskeva vuokrasopimus. Toimintalinja 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun rekisteröidyn yhdistyksen on liitettävä hakemukseen mukaan sen kokouksen pöytäkirja, jossa on päätetty tuen hakemisesta. Hakemus ja sen liitteet on toimitettava viimeistään 30 päivä huhtikuuta 2007.

Luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevan sopimushakemuksen liitteenä viljelijän on toimitettava 6 §:n 3 momentin mukainen kartta, johon on merkitty kyseiset kasvulohkoittain siirrettävät alat ja ilmoitettava niiden pinta-alat, jos siirtyminen luonnonmukaiseen tuotantoon tapahtuu kasvulohkoittain. Lisäksi viljelijän on toimitettava liitteenä hakemus liittymisestä luonnonmukaisesti tuotettujen maataloustuotteiden, elintarvikkeiden ja alkoholijuomien valvonnan järjestämisestä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (336/2005) tarkoitettuun valvontajärjestelmään viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007. Hakemus tehdään luonnonmukaisen tuotannon osalta Elintarviketurvallisuusviraston lomakkeella Luomuvalvontalomake 1 ja Täydennyslomake 1a. Luonnonmukaisen kotieläintuotannon osalta hakemus tehdään Elintarviketurvallisuusviraston lomakkeella Luomuvalvontalomake 1 ja Täydennyslomakkeet 1a ja 1d. Sopimushakemuksen liitteenä on toimitettava myös luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 44 §:n 2 momentissa tarkoitettu todistus koulutusvaatimuksen täyttämisestä. Edellä mainitut liitteet on toimitettava viimeistään 30 päivä huhtikuuta 2007.

Lannan käytön tehostamissopimusta koskevalla hakemuslomakkeella on ilmoitettava tiedot lantaa luovuttavista tahoista. Kunkin luovuttajan osalta on ilmoitettava luovuttajan nimi, tilatunnus, osoite sekä vastaanotettavat lantalajit ja -määrät. Lisäksi on ilmoitettava lannan kuljetusetäisyys. Hakemukseen on liitettävä jäljennökset kaikista lannan luovutussopimuksista, joista on käytävä ilmi lannan luovuttaja sekä vuosittain luovutettava lantamäärä lantalajeittain.

Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevan sopimushakemuksen liitteenä viljelijän on toimitettava maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (500/2007) 48 §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisterin ylläpitäjän antama rotupuhtauden osoittava todistus eläimen polveutumisesta. Naudoista on esitettävä ajan tasalla oleva Nautaeläinluetteloasiakirja. Lampaista ja vuohista on esitettävä tarvittaessa pitopaikkakohtainen eläinluettelo ja lammas- ja vuohirekisterin valmistuttua rekisteritiedot.

Jos luonnonmukaista tuotantoa, luonnonmukaista kotieläintuotantoa tai lannan käytön tehostamista koskevaan sopimukseen haetaan luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 22 §:n 1 momentissa tarkoitettuja uusia peltoaloja tai viljelijä hakee edellä mainitun asetuksen 22 §:n 2 momentissa tarkoitettua uutta sopimusta, viljelijän on toimitettava maa- ja metsätalousministeriön vahvistama lomake 215K viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007.

26 §
Erityistukisopimushakemukseen liitettävä suunnitelma

Erityistukisopimushakemukseen liitettävään suunnitelmaan sisällytettävät luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:ssä tarkoitetut asiakirjat on hakemukseen liitettäessä merkittävä hakijan tilaa koskevalla tilatunnuksella. Asiakirjat voidaan liittää hakemukseen ilman tilatunnusmerkintää, jos toimintalinja 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetulla rekisteröidyllä yhdistyksellä ei hakuhetkellä ole tilatunnusta.

27 §
Erityistukisopimusta koskeva päätös

TE-keskuksen on tehtävä erityistukisopimusta koskevan päätöksen asiakirjoihin liitettäväksi yksilöity laskelma, josta käyvät selville luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 15 §:ssä tarkoitetun suunnitelmaan edellyttävän sopimuksen hyväksytyt kustannukset, tulonmenetykset, saadut hyödyt, transaktiokustannus ja tuen määrä. Transaktiokustannuksen määrän on oltava alle 20 prosenttia. Tuen määrä, johon transaktiokustannus on lisätty, on pyöristettävä alaspäin. Laskelma on laadittava maa- ja metsätalousministeriön lomakkeelle nro 276.

Viljelijälle lähetettävään TE-keskuksen tekemään päätökseen erityistukisopimusta koskevasta hakemuksesta on liitettävä jäljennös alueellisen ympäristökeskuksen antamasta lausunnosta. Jos alueellisen ympäristökeskuksen lausunnon perusteella todetaan, että hakija on hakenut virheellisesti väärää sopimustyyppiä, voidaan haettu sopimus muuttaa lausuntoa vastaavaksi sopimukseksi sopimuksen hakijan kuulemisen jälkeen. Kuulemisen yhteydessä sopimuksen hakijalle on toimitettava se hakemus kahtena kappaleena, joka hänen on täytettävä oikean sopimuksen hakemiseksi. Kuulemiskirjeessä on todettava määräaika uuden hakemuksen jättämiselle ja selvitettävä sopimuksen hakijalle se, että vain allekirjoitetulla lomakkeella hakija sitoutuu uusien sopimusehtojen noudattamiseen.

TE-keskuksen on kuultava erityistukisopimuksen hakijaa silloin, kun suunnitelmaa edellyttävää sopimusta tehtäessä suunnitelman ehtojen muuttaminen tulisi olemaan sopimuksen tekemisen edellytyksenä. TE-keskuksen on hankittava myös mahdollisesti tarvittavat lisäselvitykset sopimusta koskevan päätöksen tekemistä varten.

Jos hakemuksen liitteenä olevassa suunnitelmassa esittämiin toimenpiteisiin tehdään muutoksia tai jos sopimusta koskevassa hakemuksessa esitetty toimenpiteiden aiheuttama kustannustaso poikkeaa siitä mikä voitaisiin hyväksyä, on sopimuksen hakijaa kuultava ennen sopimuksen tekemistä.

28 §
Erityistuen maksatuksen hakeminen

Erityistuen maksatusta haetaan täyttämällä vuotta 2007 koskevan maa- ja metsätalousministeriön hakulomakkeen numero 101B asianomainen kohta. Kyseinen lomake on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007.

Jos tuen saaja ei hae pinta-alatukea koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja tukia, maksatusta on haettava erikseen kirjallisella hakemuksella. Tuen saajan on tässä tapauksessa toimitettava erillinen hakemus viimeistään 30 päivä huhtikuuta 2007.

29 §
Erityistuen maksatukseen liittyvien ilmoitusten toimittaminen

Viljelijän on toimitettava erityistuen maksatukseen liittyvä ilmoitus, jos kyseessä on sopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, sopimus lannan käytön tehostamisesta tai sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta.

30 §
Luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus

Jos viljelijällä on sopimus luonnonmukaisesta kotieläintuotannosta, hänen on toimitettava 15 päivään syyskuuta 2007 mennessä TE-keskuksen maaseutuosastolle maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella 215U ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot muiden kuin nautaeläinten osalta. Jos viljelijällä on luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 25 a §:ssä tarkoitettu sopimus, hänen on toimitettava edellä mainittuun päivämäärään mennessä TE-keskuksen maaseutuosastolle maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella 215M ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot muiden kuin nautaeläinten osalta. Viljelijä voi ilmoittaa tuotannossa mahdollisesti olleista tauoista samalla lomakkeella TE-keskuksen maaseutuosastolle 15 päivään syyskuuta 2007 mennessä.

31 §
Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus

Jos viljelijällä on sopimus alkuperäisrotujen kasvattamisesta, hänen on toimitettava 30 päivään huhtikuuta 2007 mennessä työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella 218M ilmoitus, josta ilmenevät tukivuoden eläinmäärätiedot ja nautojen, lampaiden ja vuohien osalta 25 §:n 4 momentissa tarkoitetut identifiointitiedot. Eläinmäärän lisäystä on haettava erikseen edellä mainittuun päivämäärään mennessä TE-keskuksen maaseutuosastolle toimitettavalla maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella nro 218E. Eläinmäärän lisäystä koskevaan hakemukseen on liitettävä mukaan maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 48 §:n 1 momentissa tarkoitetun rekisterin ylläpitäjän antama rotupuhtauden osoittava todistus eläimen polveutumisesta.

32 §
Lannan käytön tehostamista koskevaan sopimukseen liittyvä ilmoitus

Jos viljelijällä on sopimus lannan käytön tehostamisesta, viljelijän on viimeistään 31 päivään lokakuuta 2007 mennessä tehtävässä maksuhakemuksessa ilmoitettava kirjallisesti sopimuslohkoittain, kuinka paljon ja minkä tyyppistä lantaa millekin kasvulohkolle on vastaanotettu. Viljelijän on palautettava kyseisen hakemuksen yhteydessä lannan luovuttajan antama kirjallinen ilmoitus, josta käy ilmi vastaanotettu lantamäärä ja lantalaji sekä ajankohta, jolloin lanta on vastaanotettu.

Jos viljelijällä on sopimus lannan käytön tehostamisesta ja sopimuskauden aikana lannan luovuttaja vaihtuu tai luovuttajien määrä kasvaa tai vähenee, on viljelijän ilmoitettava tästä TE-keskukselle vuosittaisen hakemuksen yhteydessä. Samassa yhteydessä on toimitettava TE-keskukselle jäljennökset uusista lannanluovutussopimuksista.

5 luku

Voimaantulo

33 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.