498/2007

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus polttoturpeen turvavarastoista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään polttoturpeen turvavarastoista 30 päivänä maaliskuuta 2007 annetun lain (321/2007) nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan polttoturpeen turvavarastoista annetussa laissa (321/2007) säädettyyn polttoturpeen turvavarastointiin.

2 §
Esitys turvavaraston perustamisesta

Esitys polttoturpeen turvavaraston perustamisesta on tehtävä kirjallisesti Huoltovarmuuskeskukselle sen vuoden lokakuun loppuun mennessä, jonka aikana polttoturve on nostettu.

Esityksessä on ilmoitettava:

1) turvavaraston koko varastoitavan polttoturpeen energiasisällön mukaisesti määritettynä;

2) suunnitelma turvavaraston piiriin kuuluvista soista ja polttoturveaumoista;

3) selvitys polttoturpeen toimittajan lämmön ja sähkön tuotantolaitoksille toimittaman polttoturpeen määrästä kolmelta edelliseltä kalenterivuodelta;

4) polttoturpeen toimittajan tekemät voimassaolevat polttoturpeen turvavarastosopimukset.

3 §
Turvavarastosopimuksen sisältö

Turvavarastosopimuksen tulee sisältää seuraavat ehdot:

1) turvavarastoijan antama sitoumus polttoturpeen turvavaraston perustamisesta ja ylläpitämisestä polttoturpeen turvavarastoista annetun lain mukaisesti sekä maininta siitä, että polttoturpeen turvavarastointia pidetään Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvänä palveluna;

2) varastoitavan polttoturpeen kauppanimike, kokonaismäärä ja vähimmäislaatu sopimuksen päättymisajankohtana;

3) varastoitavan polttoturpeen laadusta mahdollisesti aiheutuvat erityisehdot;

4) riittävän tarkka karttapiirros tai muu esitys sopimuksen mukaisista polttoturpeen varastointipaikoista;

5) suunnitelma varastoitavan polttoturpeen kierrättämisestä;

6) Huoltovarmuuskeskuksen oikeus tutustua turvavarastoijan materiaali- ja varastokirjanpitoon sekä tehdä tarvittaessa sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä tarkastuksia ja mittauksia polttoturpeen varastointipaikoilla.

Turvavarastosopimukseen voidaan sisällyttää lisäksi sopimuskohtaisia ehtoja, jotka ovat polttoturpeen turvavarastoinnin tarkoituksen toteutumisen kannalta tarpeellisia.

4 §
Polttoturpeen määrän ja laadun määrittäminen

Turvavaraston koko määritetään varastossa olevan polttoturpeen energiasisällön perusteella noudattaen toimialalla yleisesti hyväksyttyjä sekä todennettavissa olevia mittaus- ja laskentamenetelmiä.

Turvavarastossa olevan polttoturpeen laatu määritetään Nordic Innovation Centren 1 päivänä syyskuuta 2006 julkaiseman Energiaturpeen laatuohje 2006:n (NT ENVIR 009.fi) tai sen myöhemmän version mukaisesti.

5 §
Varastoitavan polttoturpeen laatu

Varastoitavan polttoturpeen tulee olla laadultaan sellaista, että se säilyy käyttökelpoisena koko sopimuskauden ajan. Polttoturpeelta sopimuksen päättymisajankohtana edellytettävä laatu kirjataan turvavarastosopimukseen käyttäen tehollista lämpöarvoa ja kosteuden ilmaisevaa luokkaa.

6 §
Varastotason määrittely ja polttoturpeen kierrätys

Turvavarastosopimukseen hyväksyttävän yksittäisen jyrsinturvetta sisältävän turvavarastoauman tulee olla vähintään 5 000 megawattituntia ja yksittäisen palaturvetta sisältävän turvavarastoauman vähintään 2 000 megawattituntia.

Yksittäisen turvavarastoauman sisältämä polttoturpeen määrä ei saa sopimuskauden aikana alittaa aumalle turvavarastosopimuksessa sovittua energiasisältöä.

Turvavarastoija voi kierrättää turvavarastossa olevaa polttoturvetta liiketoiminnassaan, jos turvavarastossa olevan polttoturpeen määrä ja laatu täyttävät jatkuvasti turvavarastosopimuksen ehdot. Kierrättäminen on toteutettava kokonaisina aumoina vuosittain tuotantokauden päätyttyä. Sopimuksen mukaista turvavarastoaumojen lukumäärää voidaan kuitenkin muuttaa polttoturvetta kierrätettäessä. Uudet turvavarastoaumat on merkittävä ennen vanhojen aumojen käyttöönottoa. Polttoturpeen kierrätyksestä on ilmoitettava työvoima- ja elinkeinokeskukselle seuraavassa kuukausi-ilmoituksessa.

7 §
Turvavarastointikorvauksen hakeminen ja maksaminen

Huoltovarmuuskeskus maksaa turvavarastointikorvauksen hakemuksesta vuosittain maksatuskaudelta, joka alkaa maksatusta edeltävän vuoden toukokuun 1 päivästä tai turvavarastosopimuksen voimaantulopäivästä ja päättyy 30 päivänä huhtikuuta. Viimeinen maksatuskausi päättyy turvavarastosopimuksen päättymispäivänä.

Maksatushakemus on toimitettava Huoltovarmuuskeskukselle kolmen kuukauden kuluessa kunkin maksatuskauden päättymisestä. Turvavarastointikorvausta ei makseta, jos hakemusta ei ole jätetty asetetussa määräajassa.

Maksatushakemukseen on liitettävä:

1) selvitys turvavarastossa maksatuskauden aikana olleen polttoturpeen määrästä kunkin kuukauden alimman saldon mukaan eriteltynä;

2) selvitys turvavarastoijan vuotuisista polttoturpeen tuotantomääristä;

3) selvitys turvavarastoijan lämmön ja sähkön tuotantolaitoksille toimittaman polttoturpeen määristä asiakaskohtaisesti eriteltynä;

4) selvitys maksatushakemuksen kohteena olevaan turvavarastoon kohdistuvista käyttöluvista.

8 §
Materiaali- ja varastokirjanpito

Turvavarastoijan on pidettävä materiaali- ja varastokirjanpitoa turvavarastoistaan aumakohtaisella tarkkuudella. Tämä kirjanpito voi olla osa turvavarastoijan yleistä materiaali- ja varastokirjanpitoa.

9 §
Turvavarastoa koskevat ilmoitukset

Turvavarastoijan on annettava työvoima- ja elinkeinokeskukselle kustakin turvavarastosopimuksesta kalenterikuukausittain ilmoitus, joka sisältää kuukauden alimman saldon mukaisesti määritetyn ja aumoittain eritellyn tiedon turvavarastossa olevan polttoturpeen määrästä kyseisen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialueella. Kuukausi-ilmoitus on annettava ilmoituskuukautta seuraavan kalenterikuukauden loppuun mennessä.

10 §
Turvavaraston käyttölupa

Turvavaraston käyttölupaa koskevassa hakemuksessa on esitettävä selvitys hakemuksen perusteena olevista syistä sekä niiden vaikutuksesta turvavarastoijan harjoittamaan polttoturpeen tuotantoon. Hakemuksessa on lisäksi ilmoitettava käyttöönoton ajankohta sekä yksilöitävä turvavarastoaumat, joille käyttölupaa haetaan. Lisäksi voidaan esittää suunnitelma turvavaraston täydentämisestä alkuperäiseen kokoonsa.

Turvavaraston käyttöluvassa on yksilöitävä turvavarastoaumat, jotka käyttöluvan perusteella saadaan ottaa käyttöön sekä vahvistettava tarvittaessa suunnitelma turvavaraston täydentämisestä.

11 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Polttoturpeen toimittaja voi tehdä Huoltovarmuuskeskukselle esityksen turvavaraston perustamisesta vuoden 2006 tuotantokaudella nostetusta polttoturpeesta. Esitys on tehtävä viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2007. Näin perustetulle turvavarastolle maksetaan turvavarastointikorvausta 1 päivästä toukokuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007

Ministeri
Mari Kiviniemi

Neuvotteleva virkamies
Arto Rajala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.