414/2007

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta 12 päivänä helmikuuta 1996 annetun asetuksen (93/1996) 1, 7, 8, 12 a ja 18 § sekä 19 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi asetuksessa 1274/2005, 7 ja 12 a § asetuksessa 1019/2000 sekä 8 § osaksi viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentin 9 kohta ja 2 momentti sekä 11, 12 ja 21 §,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 1 momentin 9 kohta mainitussa asetuksessa 1019/2000, 2 §:n 2 momentti mainitussa asetuksessa 1274/2005 ja 11 § osaksi mainitussa asetuksessa 1019/2000, seuraavasti:

2 §
Metsäkeskuksen johtokunnan tehtävät

Metsäkeskuksen johtokunnan tehtävänä on:


9) valvoa ylimpänä toimielimenä metsäkeskuksen toimintaa, metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetussa laissa (1474/1995) tarkoitettujen viranomaistehtävien osalta kuitenkin vain viranomaistehtävien hoitoon tarkoitettujen varojen käyttöä; sekä


Käsiteltäessä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja tulosneuvotteluja koskevia neuvottelutavoitteita sekä momentin 2, 4 ja 9 kohdassa tarkoitettuja asioita viranomaispäälliköllä on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa johtokunnan kokouksessa.

11 §
Metsäkeskuksen toimien täyttäminen

Metsäkeskuksen johtajan valitsee ja johtajalle myöntää eron johtokunta. Johtajan valitsemista koskeva päätös on alistettava maa- ja metsätalousministeriön vahvistettavaksi. Johtajan sijaisen määrää johtokunta. Sijaiseksi ei saa määrätä metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaistehtävien yksikön toimihenkilöä.

Viranomaispäällikön valitsee maa- ja metsätalousministeriö metsäkeskuksen johtokunnan esityksestä. Maa- ja metsätalousministeriö myöntää viranomaispäällikölle eron.

Viranomaispäällikkö määrää itselleen sijaiset ja täyttää viranomaistehtävien yksikköön kuuluvat toimet. Muut toimet täyttää johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Viranomaistehtävien yksikköön kuuluvan toimen täyttämisessä noudatetaan, mitä valtion virkamiesasetuksessa (971/1994) säädetään viran haku- ja täyttämismenettelystä. Muun kuin viranomaistehtävien yksikköön kuuluvan toimen avoinnaolosta on ilmoitettava asianmukaisella tavalla.

12 §
Asioiden ratkaiseminen

Metsäkeskuksen johtokunta ratkaisee sen tehtäviksi säädetyt asiat. Metsäkeskuksen tehtäviksi säädettyjen viranomaisasioiden ratkaisemisesta säädetään metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain 5 a §:ssä.

Muut kuin 1 momentissa tarkoitetut asiat ratkaisee johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut asiat ratkaistaan esittelystä. Esittelystä muissa asioissa määrätään työjärjestyksessä.

21 §
Toiminta- ja taloussuunnittelu sekä talousarvio

Toiminnan ja talouden tuloksellisuuden tukemiseksi, perusteiden saamiseksi vuotuisen talousarvion laadintaa varten sekä johtamisedellytysten parantamiseksi kukin metsäkeskus laatii monivuotisen toiminta- ja taloussuunnitelman ja toimittaa sen kehittämiskeskukselle. Kehittämiskeskus koostaa metsäkeskusten ja kehittämiskeskuksen yhteisen toiminta- ja taloussuunnitelman ja toimittaa sen maa- ja metsätalousministeriölle sen mukaan kuin ministeriö määrää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Vilppu Talvitie

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.