409/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2007

Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan sosiaalisista yrityksistä 30 päivänä joulukuuta 2003 annetun lain (1351/2003) 1 §:n 2 momentin 2 kohta, 3 §:n 2 momentti ja 5 § seuraavasti:

1 §
Lain tarkoitus ja määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


2) pitkäaikaistyöttömällä työntekijää, joka ennen työsuhteen alkamista on ollut julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) 1 luvun 7 §:n 1 momentin 5 tai 12 kohdassa tarkoitettu työtön työnhakija.

3 §
Sosiaalisen yrityksen tukeminen

Sosiaaliselle yritykselle myönnettävästä palkkatuesta säädetään julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa.

5 §
Työllistettyjen osuus

Työllistettyjen osuuteen luetaan vajaakuntoinen ja pitkäaikaistyötön ajan, jolta maksetaan palkkatukea työnantajalle hänen palkkauskustannuksiinsa.

Laskettaessa työllistettyjen osuutta vajaakuntoiseen rinnastetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d §:n 3 momentin mukaisessa työllistymistä tukevassa toiminnassa oleva vammainen, jonka työllistämiseksi kunta maksaa tukea työnantajalle.

Vajaakuntoinen tai pitkäaikaistyötön, jonka palkkauskustannuksiin ei makseta palkkatukea, luetaan työllistettyjen osuuteen ajan, jolta työnantaja on velvollinen maksamaan hänelle palkkaa, pitkäaikaistyötön kuitenkin enintään vuoden ajan.

Vammainen, jonka työllistämiseen työnantaja on saanut kunnalta tukea 2 momentissa tarkoitetulla perusteella, rinnastetaan tuen päättymisen jälkeen työllistettyjen osuutta laskettaessa vajaakuntoiseen ajan, jolta työnantaja on velvollinen maksamaan hänelle palkkaa.

Työllistettyjen osuudessa tulee aina olla 1 tai 3 momentissa tarkoitettuja työntekijöitä. Laskettaessa työllistettyjen osuutta otetaan huomioon työntekijät, joiden säännöllinen työaika on yli 75 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Vajaakuntoisista työllistettyjen osuuteen luetaan kuitenkin työntekijät, joiden säännöllinen työaika on vähintään 50 prosenttia alan enimmäistyöajasta.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Lain 5 §:n 1 ja 3 momenttia sovellettaessa palkkatukeen rinnastetaan julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta annetulla lailla (1216/2005) kumottujen säännösten nojalla palkkauskustannuksiin myönnetty työllistämistuki sekä yhdistelmätuki, joka on myönnetty työttömyysturvalain muuttamisesta annetulla lailla (1217/2005) kumottujen säännösten nojalla. Vajaakuntoisen ja pitkäaikaistyöttömän lisäksi 5 §:n 1 momentissa tarkoitettuun työllistettyjen osuuteen luetaan vuoden 2007 loppuun saakka myös muu työllistetty, jonka palkkauskustannuksiin maksetaan yhdistelmätukea viimeksi mainitulla lailla kumotussa työttömyysturvalain 7 luvun 11 §:ssä tarkoitettuna yhdistelmätukikokeiluna.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 275/2006
TyVM 18/2006
EV 310/2006

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.