392/2007

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2007

Opetusministeriön asetus vieraskielisten sekä saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden täydentävään opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettävän valtionavustuksen perusteista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 21 päivänä elokuuta 1998 annetun lain (635/1998) 42 §:n ja 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun samannimisen asetuksen (806/1998) 25 §:n nojalla, sellaisena kuin se on asetuksessa 1395/2001, säädetään:

1 §
Soveltamisala

Kunnalle sekä rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolla on perusopetuslain (628/1998) 7 §:n mukainen opetuksen järjestämislupa perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestämiseen taikka lukiolain (629/1998) 3 §:n mukainen koulutuksen järjestämislupa lukiokoulutuksen järjestämiseen, voidaan myöntää ylimääräistä valtionavustusta perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilaille ja opiskelijoille järjestetystä täydentävästä opetuksesta aiheutuviin kustannuksiin valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa, siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu valtionavustus ei koske lukiolain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettuja opiskelijoita.

2 §
Vieraskielisten oppilaiden suomi tai ruotsi toisena kielenä opetukseen sekä heidän muun opetuksen tukemisen valtionavustus

Vieraskielisten oppilaiden suomi tai ruotsi toisena kielenä opetukseen ja heidän muun opetuksen tukemiseen heidän omalla äidinkielellään suoritetaan valtionavustusta perusopetuksessa enintään yhdestä opetustunnista viikossa koulua kohti sekä enintään yhdestä opetustunnista viikossa suomi tai ruotsi toisena kielenä opetukseen ja muun opetuksen tukeen oikeutettua oppilasta kohti. Vastaavaan opetukseen suoritetaan lukiossa avustusta enintään 0,5 opetustunnista viikossa lukiota kohti sekä enintään yhdestä opetustunnista viikossa suomi tai ruotsi toisena kielenä opetukseen ja muun omalla äidinkielellä annettavan opetuksen tukeen oikeutettua oppilasta kohti.

Suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksen ja muun opetuksen tukeen ovat oikeutettuja ne oppilaat, joiden maahantulosta on kulunut enintään neljä vuotta.

3 §
Oman äidinkielen opetuksen valtionavustus

Jos 1 §:ssä mainituissa oppilaitoksissa ei järjestetä perusopetuslain 12 §:ssä ja lukiolain 8 §:ssä tarkoitettua äidinkielen opetusta saamenkielisille, romanikielisille ja vieraskielisille oppilaille, voidaan avustusta mainittuun opetukseen suorittaa tämän asetuksen mukaan.

Valtionavustusta suoritetaan enintään 2,5 opetustunnista viikossa opetusryhmää kohti. Avustuksen saamisen ehtona on, että asianomaisen kielen opetusryhmään on kuulunut lukukauden alussa vähintään neljä oppilasta tai kurssimuotoisessa opetuksessa kurssin alkaessa siihen osallistuu vähintään neljä oppilasta tai opiskelijaa.

Samassa opetusryhmässä voi olla asianomaista kieltä äidinkielenään tai muutoin tätä kieltä kotonaan puhuvia oppilaita ja ulkomailta muuttaneita suomalaisoppilaita. Samassa opetusryhmässä voi niin ikään olla oppilaita eri vuosiluokilta ja eri kouluista sekä myös esiopetusta perusopetuksessa saavia oppilaita.

Tämän pykälän 1 momentissa tarkoitettua opetusta ei voida kuitenkaan antaa siinä kielessä, joka on koulun tai opetusryhmän opetuskieli.

Tässä pykälässä tarkoitettu opetus tulee sijoittaa oppilaiden ja opiskelijoiden työjärjestykseen ja järjestää oppilaan työpäivän aikana. Opetusta ei kuitenkaan saa yhdistää perusopetuslain 11 §:ssä tarkoitettuihin kaikille opetettavien yhteisten aineiden oppitunteihin tai lukiolain 7 §:ssä tarkoitettujen aineiden oppitunteihin.

4 §
Myöntäminen

Valtionavustusta suoritetaan enintään 86 %:n mukaisesti tässä asetuksessa tarkoitettujen opetustuntien laskennallisten kustannusten perusteella, jotka ovat opetustuntia kohden 22 euroa. Avustuksen myöntää Opetushallitus hakemuksesta vuosittain jälkikäteen.

Opetushallitus antaa tarvittaessa ohjeet avustuksen hakemisesta.

5 §
Erinäiset määräykset

Tässä asetuksessa tarkoitettu suomi tai ruotsi toisena kielenä opetus, oman äidinkielen opetus ja muun opetuksen tukeminen ei koske perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvia oppilaita.

Tässä asetuksessa tarkoitetun opetuksen kustannuksia ei oteta huomioon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) mukaisia yksikköhintoja laskettaessa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan 9 päivänä helmikuuta 1995 annettu opetusministeriön päätös (248/1995) maahanmuuttajien sekä saamenkielisten, romanikielisten ja vieraskielisten oppilaiden täydentävään opetukseen peruskoulussa ja lukiossa myönnettävän valtionavustuksen perusteista.

Hakemuksesta sovelletaan 2 momentissa mainitun päätöksen sijasta kuitenkin tätä asetusta 1 päivästä tammikuuta 2007 lukien.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2007

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Maria Biskop

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.