367/2007

Annettu Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioikeuksien siirroista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 46 artiklan tarkoittamia tukioikeuksien siirtoja. Tukioikeuksien siirroista säädetään myös yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 795/2004 25 artiklassa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tilatukioikeudella yhdistelmämallin mukaisesti tilatukijärjestelmän perusteella neuvoston tilatukiasetuksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti viljelijälle vahvistettavaa hehtaarikohtaista tukioikeutta, jäljempänä tukioikeus, neuvoston tilatukiasetuksen 63 artiklan 2 kohdan mukaista viljelijälle myönnettävää hehtaarikohtaista tukioikeutta, jäljempänä kesannointioikeus ja neuvoston tilatukiasetuksen 47 ja 48 artiklan mukaista oikeutta;

2) tukivuodella sitä vuotta, jolloin tilatukea haetaan;

3) tukihakemuksella kyseisen tukivuoden maa- ja metsätalousministeriön tukihakemuslomakkeita, siten kuin ne on määritelty vuosittain annettavissa maa- ja metsätalousministeriön asetuksissa tukien hakemisesta;

4) luovuttajalla osapuolta, jolta tilatukioikeudet siirretään;

5) vastaanottajalla osapuolta, jolle tilatukioikeudet siirretään;

6) saantokirjalla tilan omistusoikeuden siirron perusteena olevaa asiakirjaa;

7) kansallisella varannolla neuvoston tilatukiasetuksen 42 artiklassa tarkoitettua varantoa.

3 §
Siirtolomake

Tilatukioikeuksien siirroista ilmoitetaan 7 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla tukioikeuksien siirtolomakkeella numero 103B.

4 §
Allekirjoitukset

Tilatukioikeuksien omistus- tai hallintaoikeutta siirrettäessä, lukuun ottamatta jälleenvuokraustapauksia, on tukioikeuksien siirtolomakkeen 103B ja tukioikeuslomakkeen 103A oltava kaikkien luovutettavien tilatukioikeuksien omistajiksi rekisteröityjen allekirjoittama. Tilatukioikeuksia jälleenvuokratessa yllä mainitut lomakkeet on oltava kaikkien tilatukioikeuksia luovuttavan tilan osallisten allekirjoittama.

Tilatukioikeuksien omistusoikeuden siirtyessä lomakkeiden 103B ja 103A on oltava kaikkien tilatukioikeuksien vastaanottajien allekirjoittama, jotka haluavat tilatukioikeudet rekisteröitävän omiin nimiinsä. Jos kysymyksessä on tilatukioikeuksien hallinnansiirto, vastaanottajapuolelta riittää yhdenkin tilatukioikeuksia vastaanottavan tilan osallisen allekirjoitus.

Jos koko tilan omistusoikeuden siirto on tehty viimeistään 30 päivänä maaliskuuta 2007 ja tässä yhteydessä on saantokirjassa yksiselitteisesti sovittu myös kaikkien luovutettavalle tilalle vahvistettujen tilatukioikeuksien omistusoikeuden siirrosta, voidaan siirto ilmoittaa siirtolomakkeella 103B ja 103A ilman tilatukioikeuksien luovuttajapuolen allekirjoituksia. Tällöin tilan saantokirjassa on oltava luovutettavien tilatukioikeuksien omistajiksi rekisteröityjen allekirjoitukset.

5 §
Liitteet

Siirtolomakkeen 103B liitteenä on aina palautettava tilatukioikeuksia luovuttavan tilan esitäytetty tukioikeuslomake 103A.

Tukikelpoisen alan hallintaoikeuden siirtyminen on todennettava joko liitteenä jätettävällä jäljennöksellä maanvuokrasopimuksesta tai muusta hallintaoikeuden siirtosopimuksesta. Suullisen maanvuokrasopimuksen sisällöstä on jätettävä kirjallinen selvitys. Maanvuokrasopimuksesta, muusta hallintaoikeuden siirtosopimuksesta tai suullisen maanvuokrasopimuksen kirjallisesta selvityksestä on käytävä ilmi siirtyvien peruslohkojen tunnukset, pinta-alat ja siirron ajankohta. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös siirtolomakkeella 103B tai peruslohkojen muutoslomakkeella 102C, jolloin erillisiä liitteitä siirtyvästä pinta-alasta ei tarvita.

Tilatukioikeuksien vastaanottajan on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä pystyttävä osoittamaan olevansa tilatukioikeuksien vastaanottohetkellä neuvoston tilatukiasetuksen 2 artiklan a alakohdan tarkoittama viljelijä.

6 §
Tilatukioikeuksien rekisteröinti

Tilatukioikeuksien omistusoikeus rekisteröidään tukioikeusrekisterissä tilan yksilöllisen tunnuksen tasolla sekä henkilötasolla.

Tilatukioikeuksien hallintaoikeus rekisteröidään tukioikeusrekisterissä tilan yksilöllisen tunnuksen tasolla.

7 §
Siirtolomakkeen toimittaminen

Siirtolomake 103B liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella tilatukioikeuksia luovuttavan maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Siirtolomake on toimitettava 1 momentissa tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään kuluvan tukivuoden 15 päivänä kesäkuuta. Myöhästyneenä toimitetulla siirtolomakkeella ilmoitettuja tilatukioikeuksia ei huomioida vastaanottajan tukihakemuksella kyseisen vuoden tukihaussa.

8 §
Neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisen luvan siirtäminen

Kesannointioikeuteen liitetty neuvoston tilatukiasetuksen 60 artiklan mukainen lupa voidaan viljelijän hakemuksesta siirtää tukioikeuteen liittyväksi.

Viljelijän on toimitettava kirjallinen vapaamuotoinen hakemus siihen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, jäljempänä TE-keskus, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan siihen TE-keskukseen, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Ahvenanmaalla hakemus toimitetaan Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitukselle.

9 §
Tilatukioikeuden luovuttaminen kansalliseen varantoon

Viljelijä voi luovuttaa vapaaehtoisesti tilatukioikeuksiaan kansalliseen varantoon, lukuun ottamatta kesannointitukioikeuksia. Viljelijä voi myös luovuttaa kansallisesta varannosta myönnetyn lisäosan arvon tai osan siitä takaisin kansalliseen varantoon.

Toimivaltainen viranomainen 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa on TE-keskuksen maaseutuosasto. Ahvenanmaalla toimivaltainen viranomainen on Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus.

Tilatukioikeuksien vapaaehtoinen luovutus kansalliseen varantoon tehdään vapaamuotoisella kirjallisella ilmoituksella toimivaltaiselle viranomaiselle.

10 §
Muutoksenhaku

Tilatukioikeuksien siirtoa koskevaan päätökseen voi hakea muutosta siten kuin säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992).

11 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä huhtikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.