363/2007

Annettu Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden kolmansista maista tuotavien eläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista 14 päivänä maaliskuuta 1997 annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (231/1997) 2, 10, 10 a, 10 b, 19 ja 20 §,

sellaisina kuin ne ovat, 2 ja 20 § asetuksessa 666/2004, 10, 10 a ja 10 b § viimeksi mainitussa asetuksessa ja asetuksessa 572/2006 ja 19 § viimeksi mainitussa asetuksessa, sekä

lisätään päätökseen uusi 10 c § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tuonnilla eläinten, niiden alkioiden ja sukusolujen tuomista kolmansista maista Suomeen;

2) nautaeläimillä kotieläiminä pidettäviä nautaeläimiä mukaan lukien biisoni (Bison bison) ja vesipuhveli (Bubalus bubalus);

3) sioilla kotieläiminä pidettäviä sikoja mukaan lukien tarhatut villisiat;

4) lampailla ja vuohilla kotieläiminä pidettäviä lampaita ja vuohia;

5) sukusoluilla munasoluja ja siemennestettä sekä vesieläinten hedelmöitettyä tai hedelmöittämätöntä mätiä taikka maitia;

6) hevosella hevosen- tai aasinsukuista eläintä tai näiden lajien risteytysten jälkeläistä;

7) siipikarjalla kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja ja peltopyitä;

8) sileälastaisilla linnuilla strutseja, emuja ja nanduja;

9) linnuilla muita kuin 7 ja 8 kohdassa mainittuja lintuja;

10) siitosmunilla haudottavaksi tarkoitettuja munia;

11) muilla sorkka- ja kavioeläimillä muita kuin 2, 3, 4 ja 6 kohdassa mainittuja sorkka- ja kavioeläimiä;

12) kaloilla viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi tuotavia eläviä kaloja;

13) nilviäisillä edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai uudelleen sijoitettaviksi tuotavia eläviä nilviäisiä (Mollusca), jotka kuuluvat luokkaan Bivalia (simpukat) tai Gastropoda (kotilot);

14) äyriäisillä viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi tuotavia eläviä äyriäisiä;

15) koristekaloilla kaloja, joita pidetään, kasvatetaan tai saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin;

16) kylmän veden koristekaloilla seuraavia koristekalalajeja: karppi, koikarppi, ruohokarppi, hopeapaksuotsa, marmoripaksuotsa, ruutana, kultakala, suutari, monni, ahven, hauki, piikkikampela, silli ja kilohaili, kuningaslohi, turska, Tyynenmeren turska, kolja, viiksimade sekä kaikki Salmonidae heimon lohikalat, mukaan lukien harjus ja siika;

17) trooppisilla koristekaloilla muita koristekaloja kuin kylmän veden koristekaloja;

18) huolitsijalla yrityksiä tai henkilöitä, jotka toimittavat eläviä eläimiä tai niiden alkioita ja sukusoluja jälleenmyyjille tai tukkukauppiaille, tuovat lähetykset näiden puolesta maahan ja toimittavat yksittäiset tilaukset suoraan asiakkaille Euroopan unionin alueella;

19) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota; sekä

20) tavaralla sukusoluja, alkioita ja siitosmunia.

Milloin tässä asetuksessa viitataan Euroopan yhteisön säädöksiin, tarkoitetaan kyseistä säädöstä sellaisena, kuin se on siihen mahdollisesti myöhemmin tehtyine muutoksineen.

10 §
Elävät kalat ja niiden sukusolut

Viljeltäväksi tarkoitettuja eläviä kaloja ja niiden sukusoluja saadaan tuoda Suomeen edellyttäen, että:

1) kalat ja niiden sukusolut ovat peräisin viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista tehdyn komission päätöksen 2003/858/EY liitteessä I mainitulta alueelta;

2) tuotavan lähetyksen mukana on 1 kohdassa mainitun komission päätöksen 2003/858/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveystodistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III;

3) kalat ja niiden sukusolut on kuljetettu olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveysasemaa; sekä

4) kalat ja niiden sukusolut tuodaan vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (212/1996) mukaisesti rekisteröityyn viljelylaitokseen.

Vesiviljelystä peräisin olevia eläviä kaloja, jotka on tuonnin jälkeen tarkoitettu istuta ja ongi -kalastukseen, saadaan tuoda Suomeen edellyttäen, että:

1) lähetys täyttää 1 momentin vaatimukset; sekä

2) kalat istutetaan vain lampiin eikä järvialueille tai muille rajaamattomille vesialueille.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun tuonnin osalta on varmistettava, että kuljetusvesi ei saastuta luonnonvesiä.

Luonnosta peräisin olevia, istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi tarkoitettuja kaloja saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

Ihmisravinnoksi tuotavien elävien kalojen tuontiehdoista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (592/2006).

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän kalalajin tai kalakannan tai niiden sukusolujen maahantuonnista säädetään lisäksi kalastuslain (286/1982) 94 §:ssä.

10 a §
Elävät nilviäiset ja niiden sukusolut

Edelleen kasvatettaviksi, lihotettaviksi tai uudelleensijoitettaviksi tuotavia eläviä nilviäisiä ja niiden sukusoluja saadaan tuoda Suomeen edellyttäen, että:

1) nilviäiset ja niiden sukusolut ovat peräisin nilviäisten sekä niiden mätimunien ja sukusolujen edelleen kasvattamista, lihottamista, uudelleensijoittamista tai ihmisravinnoksi käyttämistä varten tapahtuvaan tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista tehdyn komission päätöksen 2003/804/EY liitteessä I mainitulta alueelta;

2) tuotavan lähetyksen mukana on 1 kohdassa mainitun komission päätöksen 2003/804/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveystodistus, jonka osalta on noudatettava kyseisen päätöksen liitettä III;

3) nilviäiset ja niiden sukusolut on kuljetettu olosuhteissa, jotka eivät muuta niiden terveysasemaa; sekä

4) nilviäiset ja niiden sukusolut tuodaan yhteisön vähimmäistoimista simpukoiden tiettyjen sairauksien torjumiseksi annetun neuvoston direktiivin 95/70/EY 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti rekisteröidylle viljelylaitokselle.

Istutettavaksi tarkoitettuja nilviäisiä saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetty ei kuitenkaan koske pysyvästi akvaarioissa pidettäviä koristenilviäisiä ja niiden sukusoluja.

Ihmisravinnoksi tuotavien elävien nilviäisten tuontiehdoista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa.

10 b §
Elävät äyriäiset ja niiden sukusolut

Viljeltäviksi, luonnonvesiin istutettaviksi tai lampiin siirrettäviksi tarkoitettuja eläviä makeanveden rapuja saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

Makeanveden rapujen sukusoluja sekä muita äyriäisiä ja niiden sukusoluja saadaan tuoda istutusta tai viljelyä varten Suomeen kolmansista maista vain Elintarviketurvallisuusviraston myöntämällä tuontiluvalla. Lupa voidaan myöntää, jos tuonti ei aiheuta eläintaudin leviämisen vaaraa. Luvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetty ei kuitenkaan koske pysyvästi akvaarioissa pidettäviä koristeäyriäisiä ja niiden sukusoluja.

Ihmisravinnoksi tuotavien elävien äyriäisten tuontiehdoista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa.

Muun kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvän rapulajin tai rapukantojen tai niiden sukusolujen maahantuonnista säädetään lisäksi kalastuslain 94 §:ssä.

10 c §
Elävät koristekalat

Tätä pykälää sovelletaan:

1) luonnosta pyydystettyihin kaloihin, jotka tuodaan koristekaloina käytettäviksi;

2) huolitsijoiden tai tukkukauppiaiden tuomiin koristekaloihin;

3) koristekaloihin, jotka on tuotu sijoitettaviksi eläinkauppoihin, puutarhamyymälöihin, puutarhalampiin, näyttelyakvaarioihin ja muihin kaupallisiin tiloihin, joista ei ole suoraa yhteyttä luonnonvesiin.

Tätä pykälää ei sovelleta sellaisiin yksityishenkilön mukanaan kuljettamiin tai tilaamiin koristekaloihin, joita ei ole tarkoitettu myytäviksi tai välitettäviksi ja joita pidetään muissa kuin kaupallisissa akvaarioissa tai puutarhalammissa, joista ei ole suoraa yhteyttä luonnonvesiin.

Kylmänveden koristekaloja saadaan tuoda maahan vain niistä maista, jotka on mainittu komission päätöksen 2003/858/EY liitteessä I tai koristekalojen tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista annetun komission päätöksen 2006/656/EY liitteen I osassa I. Trooppisia koristekaloja saadaan tuoda maahan vain niistä maista, jotka on mainittu komission päätöksen 2006/656/EY liitteen I osassa II.

Kylmänveden koristekalojen tuontierän mukana on oltava komission päätöksen 2006/656/EY liitteen II mallin mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus ja trooppisten koristekalojen tuontierän mukana on oltava kyseisen päätöksen liitteen IV mallin mukainen eläinten terveyttä koskeva todistus. Todistusten osalta on lisäksi noudatettava komission päätöksen 2006/656/EY liitettä III.

Kylmän veden koristekalat on kuljetettava suoraan vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (212/1996) mukaisesti rekisteröityihin tiloihin.

Tuotuja koristekaloja ei saa vapauttaa kalanviljelylaitoksiin tai muihin altaisiin, mistä ne voisivat karata luonnonvesiin. Koristekalojen kasvatusvesi ei saa olla suoraan yhteydessä luonnonvesiin.

19 §
Rekisteröinti ja eläintilat

Elintarviketurvallisuusvirasto pitää valvontaa varten rekisteriä 3–6 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa, 8, 9 ja 9 a §:ssä, 10, 10 a ja 10 c §:ssä, 11 §:n 1 momentissa, 12 §:n 1 momentissa sekä 13 §:ssä tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tuojista. Näiden tuojien on viimeistään 10 arkipäivää ennen ensimmäistä tuontia tehtävä kirjallinen ilmoitus tuonnista Elintarviketurvallisuusvirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Ilmoituksesta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) tuojan nimi, osoite ja puhelinnumero;

2) eläinlaji tai tavara, jonka tuojaksi pyytää rekisteröintiä; sekä

3) maa, josta eläimet tai tavarat aiotaan tuoda.

Rekisteröitymisilmoitus on uusittava vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Jos ilmoitusta ei ole toimitettu määräajassa, tuoja poistetaan rekisteristä.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen eläinten tuojilla on oltava käytössään tilat, joissa eläimet voidaan tarvittaessa pitää eristyksessä.

20 §
Luettelo

Edellä 3–6 §:ssä, 7 §:n 1 momentissa, 8, 9 ja 9 a §:ssä, 10, 10 a ja 10 c §:ssä, 11 §:n 1 momentissa, 12 §:n 1 momentissa sekä 13 §:ssä tarkoitettujen eläinten ja tavaroiden tuojien on pidettävä luetteloa kaikista vastaanottamistaan tuontilähetyksistä. Luettelosta on käytävä ilmi seuraavat tiedot:

1) lähetyksen saapumispäivämäärä;

2) lähetyksen sisältö (eläinten laji, lukumäärä ja mahdolliset tunnistusmerkit tai tavara ja määrä);

3) alkuperämaa;

4) eläinten alkuperätila tai tavaroiden alkuperälaitos; sekä

5) seuraavat vastaanottajat, jos tuoja on luovuttanut eläimiä tai tavaroita eteenpäin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa on säilytettävä vähintään viisi vuotta tuonnin jälkeen. Luettelo on pyynnöstä esitettävä kunnan- tai läänineläinlääkärille.


Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission päätös 2006/656/EY (32006D0656); EUVL N:o L 271, 30.9.2006, s. 71

Helsingissä 3 päivänä huhtikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Rahkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.