329/2007

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 9 §:n 4 momentin, sellaisena kuin se on laissa 1446/2006, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, sekä maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan perus- ja kasvulohkojen ulko- ja sisärajoja koskeviin tuen myöntämisen edellytyksiin seuraavien tukijärjestelmien ja tukien osalta:

1) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71, (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 III osaston ja IV osaston 2, 5, 6 ja 9 lukujen tukijärjestelmät;

2) Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 V ja VI luvuissa tarkoitetut tuet, jotka ovat osa Euroopan yhteisöjen komission hyväksymää Manner-Suomea koskevaa horisontaalista maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2000–2006 sekä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 37 ja 39 artiklassa tarkoitetut tuet, jotka ovat osa Euroopan yhteisöjen komission hyväksymää Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2007―2013; sekä

3) maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 9 §:ssä tarkoitetut kasvintuotannon tuet sekä 10 a §:ssä tarkoitetut tuet.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) peruslohkolla hakijan viljelemää ja hänen hallinnassaan olevaa maantieteellisesti yhtenäistä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 2 artiklan 26 kohdan mukaista viitelohkoa;

2) kasvulohkolla yhteen peruslohkoon kuuluvaa yhtenäistä aluetta, jolla viljellään yhtä kasvilajia tiettyä tarkoitusta varten, jota kesannoidaan, pidetään hoidettuna viljelemättömänä tai jota käytetään muihin tarkoituksiin;

3) reunaojalla ojaa joka rajaa peruslohkoa;

4) sarkaojalla ojaa joka on peruslohkon sisällä ja johtaa pääasiassa vain kyseiseltä peruslohkolta kertynyttä vettä sekä on tarpeen pellon peruskuivatuksen takia ja

5) valtaojalla kaivettua avouomaa, jonka tarkoituksena on kerätä kuivatusalueen piiri-, sarka- ja salaojista tulevat vedet sekä yläpuoliselta valuma-alueelta tulevat vedet ja johtaa ne pois kuivatusalueelta.

3 §
Perus- ja kasvulohkot

Peruslohko voi kuulua vain yhdelle maatilalle lukuun ottamatta yhteislaitumia ja kasvinvuorotteluun perustuvia säännöllisiä vuosittaisia kasvulohkojen vaihtoja maatilojen välillä sekä mahdollisia peruslohkon vuokrauksen ulkopuolelle jätettyjä kotitarvekasvimaita, joille ei haeta tukea.

Kasvulohko on enintään peruslohkon suuruinen. Kasvulohko liittyy aina yhteen peruslohkoon ja sillä voi olla vain yhden viljelykasviryhmän kasvia.

4 §
Peruslohkon rajan määrittäminen

Peruslohkon raja on pellon reunassa, jos peruslohkoa rajaa vesistö, tie, metsä, omistusoikeuden raja, tuotantoalueen raja, kesantokelpoisuuden raja, tilatukiominaisuus, kunnan raja tai muu vastaava raja.

5 §
Reunaojan hyväksyminen perus- ja kasvulohkon alaan

Perinteiseen viljely- ja maankäyttötapaan kuuluva enintään kolme metriä leveä reunaoja voidaan hyväksyä perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan peruslohkon rajalle asti. Peruslohkon raja on tällöin reunaojan keskikohdassa. Jos reunaoja on yli kolme metriä leveä, on pellon peruslohkon raja reunaojan ja pellon taitekohdassa eli ojan niskassa.

Peruslohkon rajalta kasvulohkon kasvuston reunaan mitatun reunaojan ja sen viljelemättömän pientareen yhteinen leveys voi olla enintään kaksi metriä. Viljelemättömällä pientareella tarkoitetaan piennarta, jolla ei kasva kasvulohkon viljelykasvia.

Poiketen siitä, mitä edellä 2 momentissa säädetään, voidaan suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (183/2006) mukainen piennar, maatalouden ympäristötuen ehtojen mukainen piennar, keskimäärin enintään kolmen metrin suojakaista, ympäristötuen ehtojen mukainen muu alue, taikka viljelytekninen päiste vesistön tai valtaojaksi luokitellun reunaojan varrella hyväksyä perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan. Viljelyteknistä päistettä ei kuitenkaan voida hyväksyä edellä mainittuun pinta-alaan, jos on kyse vilja-, öljy- tai valkuaiskasvien viljelystä.

6 §
Sarkaojan hyväksyminen perus- ja kasvulohkon alaan

Perinteiseen viljely- ja maankäyttötapaan kuuluva enintään yhteensä kolme metriä leveä sarkaoja ja sen viljelemättömät pientareet voidaan hyväksyä perus- ja kasvulohkon tukikelpoiseen pinta-alaan.

7 §
Puisten ja pensoittuneiden alueiden vähentäminen

Puut ja pensaikot on vähennettävä peruslohkon alasta. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä, jos kyseessä on suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 16 §:ssä tarkoitetun pysyvän laitumen tukikelpoisuusedellytykset täyttävä kasvulohko.

Peruslohkoon kuuluvassa ojassa, tai viljelemättömällä pientareella olevat puita tai pensaikkoa kasvavat alueet on vähennettävä peruslohkon alasta.

8 §
Maatalouden ympäristötuen mukaiset suojakaistat, pientareet ja muut alueet kasvulohkolla

Maatalouden ympäristötuen ehtojen mukaiset enintään keskimäärin kolme metriä leveät suojakaistat, pientareet ja muut ympäristötuen mukaiset alueet hyväksytään kasvulohkon alaan.

9 §
Viljelytekniset päisteet ja puutarhakasvien hoito- ja ajokäytävät

Kasvin normaaliin viljelytapaan kuuluvat välttämättömistä viljelyteknisistä syistä jätetyt keskimäärin enintään kolme metriä leveät päisteet voidaan hyväksyä kasvulohkon pinta-alaan lukuunottamatta 5 §:n 3 momentissa mainittuja kasveja. Monivuotisilla puutarhakasveilla kasvien viljelytapaan kuuluvat hoitokäytävät ja viljely- tai sadonkorjuukoneiden liikkumisen kannalta välttämättömät ajokäytävät voidaan hyväksyä kasvulohkon pinta-alaan. Hoito- ja ajokäytävien on oltava kyseisen kasvin viljelyn kannalta välttämättömiä ja kooltaan, sijainniltaan ja määrältään tarkoituksenmukaisia.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä huhtikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.