325/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 2003 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 21 §:n 7 kohta,

muutetaan 3 §:n 20 kohta, 6 §:n 7 kohta, 12 §:n 4 kohta ja 45 §:n 6 kohta, sellaisina kuin niistä ovat 12 §:n 4 kohta asetuksessa 1235/2005 ja 45 §:n 6 kohta asetuksessa 1401/2004, sekä

lisätään 3 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 284/2004, uusi 21 kohta, 12 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1235/2005, uusi 5 kohta ja 45 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa asetuksessa 1401/2004, uusi 7 kohta seuraavasti:

3 §
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat yleiset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat yleiset asiat:


20) pysyväisluontoisten ministeriön yhteydessä toimivien neuvoa-antavien toimielimien asettaminen;

21) määräaikaisen komitean asettaminen yhteiskuntapoliittisesti merkittävän asian valmistelua varten.

6 §
Valtioneuvoston ratkaistaviksi laissa tai asetuksessa säädetyt asiat

Sen lisäksi, mitä 3―5 §:ssä säädetään, valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat laissa tai asetuksessa valtioneuvoston ratkaistaviksi säädetyt asiat:


7) sisärajatarkastusten palauttamiseen ja rajanylityspaikan väliaikaiseen sulkemiseen liittyvät päätökset;


12 §
Valtioneuvoston kanslian toimiala

Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvat:


4) valtioneuvoston yleisten toimintaedellytysten ja palvelujen järjestäminen;

5) valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden yleinen omistajapolitiikka.

45 §
Kansliapäällikön tehtävät

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:


6) vastata ministeriön hallinnonalan organisaatiosta ja sen kehittämisestä;

7) huolehtia ministeriön ja sen hallinnonalan yleisestä turvallisuudesta sekä varautumisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä maaliskuuta 2007

Pääministeri
Matti Vanhanen

Hallitusneuvos
Seija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.