305/2007

Annettu Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus erikoistuista ja tulvavahinkokorvauksesta sekä näiden hakemisesta ja tuen tai korvauksen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n, maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 25 §:n 3 momentin sekä poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 4 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 92/1995, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee seuraavia Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamia erikoistukia ja niiden hakuaikoja, tuen perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamista, hakemusten toimittamista sekä hakemuslomakkeita:

1) yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä tukiasetus, säädetty:

a) tilatukeen sisältyvä velvoitekesannon non food -kesantopalkkio;

b) energiakasvituki;

c) tärkkelysperunan tuki;

d) valkuaiskasvipalkkio;

e) siementuki;

f) hampun tilatuki;

2) kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1786/2003 säädetty kuivatun rehun tuki.

Tämä asetus koskee lisäksi osittain seuraavien kansallisten tukien sekä tulvavahinkokorvauksen hakuaikoja, hakemusten toimittamista ja hakemuslomakkeita:

1) nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallinen tuki ja sen pinta-alojen ilmoittaminen;

2) mehiläistalouden kansallinen pesäkohtainen tuki;

3) poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetussa laissa (284/1983) säädetty tulvavahinkokorvaus.

2 §
Hallintoa ja valvontaa koskevat säännökset

Edellä 1 §:n 1 momentin 1 kohdan a―f alakohdassa tarkoitetun tuen hallinnossa ja valvonnassa sovelletaan, mitä suorien pinta-alaperusteisten tukien hallinnosta ja valvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (406/2006) 4―12, 14―19, 21 ja 22 §:ssä säädetään.

3 §
Tukihakemus

Hakemus 1 §:n 1 momentin 1 kohdan b―e alakohdassa tarkoitetun tuen saamiseksi sekä 1 §:n 1 momentin 1 kohdan a ja f alakohdassa ja 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetun tuen hakemiseksi tehtävä pinta-alailmoitus sekä 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun tuen raaka-aineen viljelyaloja koskeva ilmoitus, jäljempänä tukihakemus, on toimitettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007. Tukihakemuksen mukana on toimitettava tarvittavat liitteet.

Tukihakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeilla numero 101A, 101B, 101D, 102A ja 102B vuodelle 2007 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2007 vahvistaman kaavan mukaisilla atk-tulosteilla. Tukihakemukseen on liitettävä esitäytetty tai muulla tavoin täytetty peruslohkolomake numero 102A.

Jos edellisen vuoden jälkeen peruslohkoja on jaettu, yhdistetty tai poistettu pysyvästi käytöstä taikka uusia peruslohkoja on perustettu tai peruslohkojen hallinnassa on tapahtunut muutoksia, on lisäksi toimitettava maa- ja metsätalousministeriön lomake numero 102C vuodelle 2007 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2007 vahvistaman kaavan mukainen atk-tuloste.

4 §
Non food -kesantopalkkio

Tilatukeen sisältyvää velvoitekesannon non food -kesantopalkkiota haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B päätukihaun yhteydessä siten kuin tilatuen hakemisesta säädetään. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä viljeltävän kasvin laji ja tarvittaessa lajike sekä tunniste NF.

Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava viljelysitoumus tilatason energiakäytöstä tai monivuotisen kasvin non food -tuotannosta maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella, jäljempänä lomake, numero 245 tai kopio jalostajan tai keräilijän kanssa solmitusta viljelysopimuksesta, joka on tehty lomakkeella numero 201. Sopimuksen muutoksista on ilmoitettava lomakkeella numero 208.

Non food -kesantojen hoidossa noudatetaan täydentävistä ehdoista tukiasetuksen 3 ja 4 artiklassa sekä suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (183/2006), jäljempänä vähimmäisehtoasetus, säädetyn lisäksi, mitä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004, jäljempänä soveltamisasetus, 16 luvussa säädetään.

5 §
Energiakasvituki

Energiakasvitukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä energiakasvilohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja tarvittaessa lajike sekä tunniste EK.

Hakemuksen liitteenä tuottajan on toimitettava viljelysitoumus tilatason energiakäytöstä lomakkeella numero 417 tai kopio hyväksytyn jalostajan tai keräilijän kanssa solmitusta viljelysopimuksesta, joka on tehty lomakkeella numero 411. Sopimuksen muutoksista on ilmoitettava lomakkeella numero 413.

6 §
Edustavat satotasot energiakasvituessa ja non food -kesantopalkkiossa

Soveltamisasetuksen 30 ja 153 artiklan tarkoittamat edustavat satotasot eli raaka-aineen toimituksen vähimmäismäärät ovat kiloina hehtaaria kohti:

a) rypsillä ja rapsilla 1 100;

b) öljypellavalla 650;

c) sinapilla 1 000;

d) kuminalla 500;

e) ohralla, kauralla ja vehnällä 3 000;

f) rukiilla 2 000;

g) öljyhampulla 900;

h) auringonkukalla 1 100;

i) hampulla varsien kuiva-ainesato 5 000;

j) maissilla kuiva-ainesato 12 000;

k) nurmikasveilla 15 500;

l) ruokohelvellä kuiva-ainesato 3 000; ja

m) energiapajulla (kasvuaika enintään kaksikymmentä vuotta) kuiva-ainesato 6 000.

Edellä 1 momentissa säädetyissä edustavan sadon kilomäärissä öljyhampun, ohran, kauran, vehnän ja rukiin kosteusprosentti on enintään 14 ja rypsin ja rapsin enintään yhdeksän. Näiden sopimuskasvien sato voidaan toimittaa jalostajalle tai keräilijälle myös kuivempana tai kosteampana, kunhan toimitetun sadon kilomäärä vastaa mainitun määrityskosteuden mukaista edustavaa satotasoa. Edellä 1 momentin a―h kohdassa tarkoitettujen kasvilajien oljet ja varret voidaan laskea mukaan hyvän viljelytavan mukaisesti täystiheäksi kylvetyn kasvin raaka-aineen edustavaan satoon, jos ne toimitetaan samalle ensijalostajalle tai keräilijälle jyvä- tai siemensadon yhteydessä ja edelleen tukijärjestelmän edellyttämään käyttöön.

Tuottajan on tarvittaessa toimitettava soveltamisasetuksen 31 artiklassa tarkoitettu perusteltu hakemus enintään 10 prosentin toimitusvajauksesta energiakasvituen edustavasta satotasosta lomakkeella numero 414A viimeistään 30 päivänä toukokuuta 2008 A- ja B-tukialueella ja viimeistään 13 päivänä kesäkuuta 2008 C-tukialueella. Non food -palkkiossa hakemus on tarvittaessa toimitettava lomakkeella numero 207A viimeistään 30 päivänä toukokuuta 2008.

7 §
Tilatason energiakäyttö energiakasvituessa

Tuottajan on toimitettava soveltamisasetuksen, sellaisena kuin se on komission asetuksessa (EY) N:o 270/2007, 34 artiklan 2 kohdan tarkoittama tilatason energiakäytön rypsin, rapsin, ruokohelven ja nurmikasvien sadonkorjuuilmoitus lomakkeella numero 418 kymmenen työpäivän kuluessa viimeisen tilatason energiakäytön lohkon korjuusta, kuitenkin aina viimeistään 31 päivänä lokakuuta 2007.

Näiden energiakasvien 6 §:n mukainen edustava raaka-ainemäärä on käytettävä soveltamisasetuksen, sellaisena kuin se on komission asetuksessa (EY) N:o 270/2007, 34 artiklan 1 kohdan mukaisesti tilatason energiaksi viimeistään sadonkorjuuvuotta seuraavan toisen vuoden 31 päivänä heinäkuuta.

8 §
Tärkkelysperunan tuki

Tärkkelysperunan tukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä tärkkelysperunalohkon osalta viljeltäväksi kasviksi tärkkelysperuna.

Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 29 päivä kesäkuuta 2007, tuottajan on toimitettava kopio perunatärkkelystehtaan kanssa tehdystä viljelysopimuksesta.

Tehtaan on toimitettava viimeistään 29 päivänä kesäkuuta 2007 maaseutuvirastolle perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1868/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2236/2003 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viljelysopimusten yhteenveto.

9 §
Valkuaiskasvipalkkio

Valkuaiskasvipalkkiota on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B.

Tukihakemuksen lomakkeella numero 102B tuottajan on merkittävä valkuaiskasvipalkkiolohkojen osalta viljeltäväksi kasviksi ruokaherne, rehuherne, härkäpapu, makea lupiini tai herneen/härkäpavun ja viljan seos, jossa viljan siemenmäärä voi olla enintään 15 % yhteenlasketusta siemenmäärästä sekä tunniste VP.

10 §
Makean lupiinin hyväksytty siemen

Valkuaiskasvipalkkioon oikeuttavan makean lupiinin lajikkeista säädetään soveltamisasetuksen 2 artiklan 5 kohdassa. Sen osoittamiseksi, että makean lupiinin siemen kuuluu palkkioon oikeuttavaan, hyväksyttyyn siemenlajikkeeseen ja laatuun on vakuustodistus sekä ostokuitti tai todistus soveltamisasetuksen 2 artiklan 5 kohdan ja soveltamisasetuksen liitteen I mukaisesta karvaiden siementen pitoisuutta osoittavasta kokeesta säilytettävä hakuvuoden ja kolmen seuraavan kalenterivuoden ajan.

Makean lupiinin osalta on sallittua käyttää omalla tilalla viljeltyä hyväksytyn lajikkeen siementä. Siemenen alkuperä on pystyttävä osoittamaan.

11 §
Valkuaiskasvipalkkioon vaikuttavista poikkeuksellisista sääolosuhteista ilmoittaminen

Jos tuottaja vetoaa tukiasetuksen 77 artiklan toisessa alakohdassa tarkoitettuun poikkeukselliseen sääolosuhteeseen, viljelijän on ilmoitettava asiasta kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle välittömästi, kun poikkeuksellisten sääolosuhteiden vaikutukset valkuaispalkkion kasvustoon on havaittu. Ilmoitus voidaan tehdä lomakkeella numero 166.

Tuottajan on 1 momentissa mainituissa tapauksissa säilytettävä valkuaiskasvipalkkiolohkojen kasvusto kylvämättä uutta kasvustoa tilalle. Säilytystä on jatkettava elokuun 15 päivään saakka. Luomutila voi, jos se on rikkaruohon torjunnan kannalta välttämätöntä ja asianomainen työvoima- ja elinkeinokeskus on tarkastanut tuhoutuneen alan, muokata alaa ennen edellä mainittua määräaikaa.

12 §
Euroopan yhteisön rahoittama timotein siementuki

Vuonna 2007 korjattavan siementimotein kiloperusteista siementukea on haettava tukihakemuksen lomakkeella numero 101B. Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 14 päivänä syyskuuta 2007, on toimitettava jäljennös viljelysopimuksesta tai sitoumus tilapakkaamon omasta tuotannosta.

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike sekä tunniste ST.

Tuottajan on toimitettava tukihakemuksen kohteena olevien siementen sertifiointipäätösten jäljennökset yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004, jäljempänä hakuasetus, 13 artiklan 8 kohdan mukaisesti viimeistään 13 päivänä kesäkuuta 2008.

13 §
Tilatukikelpoisen hamppualan ilmoittaminen

Hampun tilatukea haetaan tukihakemuksen lomakkeella numero 101B päätukihaun yhteydessä siten kuin tilatuen hakemisesta säädetään. Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä hampun osalta viljeltäväksi kasviksi kuituhamppu sekä tarkennus kuidutukseen tai muuhun käyttöön. Hakemuksessa on ilmoitettava muuhun kuin energiakasvi- tai non food -sopimukseen perustuvan hampun käyttötarkoitus.

Viljelyn tukikelpoisuus edellyttää sekä tilatuen yleisten ehtojen että hampun erityisehtojen täyttymistä.

14 §
Hampun hyväksytty siemen

Tukeen oikeuttavista hampun lajikkeista säädetään tukiasetuksen 52 artiklassa ja hakuasetuksen 33 artiklan 4 kohdassa ja liitteessä II. Hampun lajiketta osoittavat asiakirjat on toimitettava tilatukihakemuksen liitteenä tai viimeistään hakuasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa säädettynä ajankohtana ja säädetyn mukaisena asiakirjana toimivaltaisen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Jos hampun vakuustodistus kohdentuu usealle hakijalle eli saman siemensäkin siemeniä on käytetty usean tukea hakevan viljelijän kylvöissä, yhden viljelijän on toimitettava alkuperäinen vakuustodistus. Liitteenä on oltava selvitys, josta ilmenee muiden hampun tukea hakeneiden viljelijöiden nimet ja tilatunnukset. Muiden hampun tukea hakeneiden viljelijöiden on toimitettava allekirjoitettu valokopio alkuperäisestä vakuustodistuksesta.

Hampun alkuperäiset ostokuitit on säilytettävä hakuvuoden ja kolmen seuraavan kalenterivuoden ajan.

15 §
Hampun korjuulupa

Hampun korjuu on mahdollista sen jälkeen, kun hakuasetuksen 33 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tarkastusvelvollisuus on täytetty.

Maa- ja metsätalousminiteriö ilmoittaa tarkastusvelvollisuuden täyttymisestä ja korjuuluvan antamisesta aikaisintaan kunkin vuoden syyskuussa maa- ja metsätalousministeriön Internet-sivuilla osoitteessa http://www.mmm.fi/ kohdan maatalous alakohdassa pinta-alatuet hampun tukien kohdalla.

16 §
Kuivatun rehun raaka-aineen viljelyalan ilmoittaminen

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä viljeltävän kasvin laji ja tarvittaessa lajike.

Kuivaamon tekemässä sopimuksessa on oltava tiedot sopimuskasvulohkoista, joilla raaka-ainetta viljellään sekä viittaus tukihakemukseen siten kuin siitä kuivatun rehun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1786/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 382/2005, jäljempänä rehuasetus, 14 artiklassa säädetään.

Viherheinälohkon raaka-aineesta kuivatun rehun perusteella maksetaan kuivattujen rehujen tuotantotuki kuivaamolle. Hakemus on tehtävä lomakkeella numero 223 ja toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle rehuasetuksen 18 artiklassa säädettyinä määräaikoina.

17 §
Kansallinen nurmi- ja viljakasvien hehtaariperusteinen siementuki

Tukihakemuksen lomakkeelle numero 102B tuottajan on merkittävä siemenviljelyksessä olevien lohkojen osalta viljeltävän kasvin laji ja lajike sekä tunniste ST. Hakemuksen liitteenä, kuitenkin viimeistään 14 päivänä syyskuuta 2007, on toimitettava jäljennös viljelysopimuksesta tai sitoumus tilapakkaamon omasta tuotannosta.

Muilta osin tuen hakemisesta säädetään erikseen. Tuki maksetaan Euroopan yhteisöjen komission hyväksynnän mukaisille lajeille ja lajikkeille sekä hyväksymän tason suuruisena.

18 §
Ilmoitus kylvöaloista

Ilmoitus kylvöalojen muutoksista on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007. Jos Euroopan yhteisöjen komissio myöntää erityisestä syystä poikkeuksen viimeiseen kylvöpäivään, ilmoitus kylvöaloista on toimitettava viimeistään komission poikkeusasetuksessa vahvistamana viimeisenä kylvöpäivänä alueilla, joita poikkeus koskee.

Ilmoitus kylvöaloista on tehtävä lomakkeella numero 117 vuodelle 2007 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2007 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

19 §
Mehiläistalouden pesäkohtainen tuki

Hakemus mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen saamiseksi on toimitettava viimeistään 15 päivänä kesäkuuta 2007.

Tukihakemus on tehtävä lomakkeella numero 204 vuodelle 2007 tai maa- ja metsätalousministeriön vuodelle 2007 vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

Jos hakemuksessa ilmoitettujen mehiläisyhteiskuntien lukumäärä alenee tuotantokauden aikana, hakijan tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti kymmenen päivän kuluessa alenemisesta.

20 §
Tulvavahinkokorvaus

Tulvavahinkokorvauksen saamiseksi vahingonkärsijän on jätettävä korvaushakemus heti ja kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa tulvan päättymisestä.

Kasvavalle puustolle aiheutuneesta vahingosta korvausta on haettava viimeistään tulvaa seuraavan kalenterivuoden kesäkuun viimeisenä päivänä.

Korvaushakemus on tehtävä lomakkeella numero 129A tai maa- ja metsätalousministeriön vahvistaman kaavan mukaisella atk-tulosteella.

21 §
Ennakkohyväksyntä ja sen hakeminen

Energiakasvitukijärjestelmän keräilijöiden ja jalostajien on haettava ennakkohyväksyntää lomakkeella numero 186 tai vastaavalla atk-tulosteella.

Tukivuotta 2007 varten hyväksyntää on haettava viimeistään 2 päivänä huhtikuuta 2007. Muina vuosina ennakkohyväksyntää on haettava viimeistään tukivuotta edeltävän vuoden syyskuun viimeisenä työpäivänä. Ennakkohyväksyntähakemus liitteineen on toimitettava jalostus- tai keräilylaitoksen sijaintipaikkakunnan tai yrityksen kotipaikkakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle.

22 §
Hakemuksen ja siihen liittyvien asiakirjojen toimittaminen

Tukihakemus, sopimus ja sitoumus sekä näiden muutos, 4, 7, 11, 13, 16 ja 18 §:ssä tarkoitettu ilmoitus, 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu hakemus, 12 §:ssä tarkoitettu päätös sekä 20 §:ssä tarkoitettu korvaushakemus liitteineen on toimitettava sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos tilalla ei ole talouskeskusta, tukihakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa tilan pelloista sijaitsee.

Jos kysymys on muun kuin maatalouskiinteistön tai -irtaimiston vahingoittumisesta tulvan takia, toimitetaan 20 §:ssä tarkoitettu korvaushakemus sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella kiinteistö tai irtaimisto sijaitsee.

Mehiläistalouden pesäkohtaisen tuen hakemus ja 19 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmoitus toimitetaan sen työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle, jonka toimialueella sijaitsevasta toimintapisteestä mehiläistaloutta harjoitetaan. Kuivatun rehun tuotantotuen hakemus liitteineen on toimitettava jalostuslaitoksen sijaintipaikkakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen maaseutuosastolle.

Postitse toimitettu tuki- ja korvaushakemus tai ilmoitus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos sen sisältävä postilähetys on viimeistään viimeisenä hakupäivänä leimattu postissa toimivaltaiselle maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna.

23 §
Myöhässä toimitettu hakemus

Myöhässä toimitetun Euroopan yhteisön rahoittaman tuen tai palkkion tukihakemuksen, tukihakemuksen liitteen, sopimuksen, sitoumuksen, 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen sekä 12 §:ssä tarkoitetun päätöksen perusteella tehdään tukivähennykset sen mukaan kuin siitä hakuasetuksen 21 artiklassa säädetään.

Tulvavahinkokorvaushakemukseen ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettua vähennystä.

24 §
Muiden erikoistukien hakeminen

Satovahinkokorvauksen ja eläinkohtaisen kansallinen porotuen hakemisesta on voimassa, mitä niiden hakemisesta erikseen säädetään.

Lisäksi kuitupellavan ja -hampun jalostustuen hakemisesta on voimassa, mitä siitä kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1673/2000 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 245/2001 ja kuitupellavan ja hampun jalostustuesta annetussa maa ja metsätalousministeriön asetuksessa (508/2001) säädetään.

25 §
Tukikelpoisuuden vähimmäisedellytykset

Kaikissa pinta-alaperusteisissa erikoistuissa pienin tukikelpoiseksi hyväksyttävissä oleva kasvulohko on 0,05 hehtaaria. Kesantolohkolta vaaditaan vähimmäisehtoasetuksen 7 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymistä, jotta 0,05 hehtaarin kasvulohko voidaan hyväksyä.

Euroopan yhteisön rahoittamaa tukea tai palkkiota ei myönnetä, jos sen määrä on 50 euroa tai vähemmän. Tukikelpoisista vähimmäispinta-aloista on säädetty soveltamisasetuksen 2 artiklan 1 kohdassa.

26 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1782/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 1786/2003; EUVL N:o L 270, 21.10.2003, s. 114
Komission asetus (EY) N:o 1973/2004; EUVL N:o L 345, 20.11.2004, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 270/2007; EUVL N:o L 75, 15.3.2007, s. 8
Komission asetus (EY) N:o 2236/2003; EUVL N:o L 339, 24.12.2003, s. 45
Komission asetus (EY) N:o 796/2004; EUVL N:o L 141, 30.4.2004, s. 18
Komission asetus (EY) N:o 382/2005; EUVL N:o L 61, 8.3.2005, s. 4
Komission asetus (EY) N:o 245/2001; EYVL N:o L 35, 6.2.2001, s. 18

Helsingissä 22 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Mirja Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.