296/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista 21 päivänä heinäkuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (604/2005) 6 a §, sellaisena kuin se on asetuksessa 225/2006, sekä

lisätään asetukseen uusi 6 b § seuraavasti:

6 a §
Raaka-aineen käyttö biopolttoaineena tilalla

Viljelijä voi:

1) käyttää CN-koodiin 1205 10 90 kuuluvaa rypsiä tai rapsia tai niistä jalostettua polttoainetta energian lähteenä tilan rakennusten lämmityksessä tai tilalla käytettävissä työkoneissa ja -laitteissa;

2) jalostaa nurmikasveja CN-koodiin 2711 29 00 kuuluvaksi biokaasuksi, joka käytetään tilalla.

Energiakasvitukeen oikeuttavan käytön ja jalostuksen edellytyksistä säädetään komission asetuksen III, sellaisena kuin se on komission asetuksen (EY) N:o 270/2007, 33―36 artiklassa. Non food -kesantokorvaukseen oikeuttavan käytön ja jalostuksen edellytyksistä säädetään komission asetuksen III 146 artiklassa.

6 b §
Ennakkohyväksyntä ja edustavat satotasot

Energiakasvitukijärjestelmässä otetaan käyttöön komission asetuksen III 37 artiklan tarkoittama ennakkohyväksyntämenettely.

Tukivuodesta 2008 alkaen monivuotisille kasveille, ruokohelpeä lukuun ottamatta, ei aseteta komission asetuksen III 26 artiklan tarkoittamaa edustavaa satotasoa energiakasvitukijärjestelmässä.


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä maaliskuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission asetus (EY) N:o 270/2007 (32007R0270); EUVL N:o L 75, 15.3.2007, s. 8
Komission asetus (EY) N:o 1973/2004 (32004R1973); EUVL N:o L 345, 20.11.2004, s. 1

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.