292/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta maidosta ja maitopohjaisista tuotteista 13 päivänä lokakuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (894/2006) 4 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohta, 6 §:n 1 momentti sekä 7, 9 ja 10 § seuraavasti:

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) maidolla raakamaitoa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 4.1. sekä ternimaitoa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson IX kohdassa 1;

2) maitopohjaisella tuotteella meijerituotetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.2. sekä ternimaitotuotetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen III jakson IX kohdassa 2;


6 §
Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontivaatimukset ternimaitoa ja ternimaitotuotteita lukuun ottamatta

Maitoa ja maitopohjaisia tuotteita, lukuun ottamatta ternimaitoa ja ternimaitotuotteita, joiden tuontivaatimuksista säädetään tämän asetuksen 10 §:ssä, saadaan tuoda maahan vain niistä kolmansista maista, jotka on mainittu eläinten terveyttä ja kansanterveyttä sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista ihmisravinnoksi tarkoitetun lämpökäsitellyn maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja raakamaidon yhteisöön tuontia varten annetun komission päätöksen 2004/438/EY liitteessä I. Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden on tuontimaakohtaisesti täytettävä komission päätöksen 2004/438/EY artiklassa 2 mainitut käsittelyvaatimukset siten kuin mainitun päätöksen liitteessä I on säädetty. Maahan tuotavan maidon ja maitopohjaisten tuotteiden on oltava peräisin komission hyväksymästä laitoksesta. Tuontierien mukana on oltava komission päätöksen 2004/438/EY liitteen II mukainen terveystodistus. Uudesta-Seelannista tuotavien maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontierien mukana on kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.


7 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi tai varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan

Maidon ja maitopohjaisten tuotteiden, ternimaitoa ja ternimaitotuotteita lukuun ottamatta, jotka tuodaan laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai tuodaan Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan, on täytettävä vähintään komission päätöksen 2004/438/EY artiklan 4 mukaiset eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, ja erän mukana on oltava mainitun päätöksen liitteen II osan 3 mukainen eläinlääkärintodistus.

9 §
Tuonti lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen lähetystöjen ja kansainvälisten järjestöjen käyttöön tarkoitettuja maidon ja maitopohjaisten tuotteiden tuontieriä, lukuun ottamatta ternimaitoa ja ternimaitotuotteita, joiden tuontivaatimuksista säädetään tämän asetuksen 10 §:ssä, saadaan tuoda niistä kolmansista maista, jotka on mainittu komission päätöksen 2004/438/EY liitteessä I. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että kyseiset tuotteet täyttävät komission päätöksen 2004/438/EY liitteen I mukaiset tuontimaakohtaiset käsittelyvaatimukset. Tuontierän mukana on oltava ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY 9 artiklan mukainen eläinten terveyttä koskevat takeet sisältävä eläinlääkärintodistus. Tuonnissa tulee lisäksi noudattaa kolmannen maan eläintautitilanteen muutoksen vuoksi annettavia suojapäätöksiä.

10 §
Ternimaidon ja ternimaitotuotteiden tuonti

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen ternimaitoa ja ternimaitotuotteita saadaan tuoda maahan vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen tuontiluvan.

Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että maahantuonti ei aiheuta vaaraan ihmisten terveydelle tai riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan kansanterveyttä sekä eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission asetus (EY) N:o 1662/2006 (32006R1662) EUVL N:o L 320, 18.11.2006, s. 1

Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.