246/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 13 päivänä lokakuuta 2005 annetun sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen (826/2005) 4 §, 5 §, 8 §:n 1 momentti, 35 §, 40 §, 41 a §, 43 §, 45 § ja 52 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 5 § asetuksessa 611/2006 ja 41 a § asetuksessa 923/2006, seuraavasti:

4 §
Vakuutusosasto

Vakuutusosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) toimeentuloturvaa

2) työterveyshuollon rahoitusta

3) vakuutusmarkkinoiden toimintaa sekä

4) Vakuutusvalvontavirastoa, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaa, työttömyysturvan muutoksenhakulautakuntaa, lääkkeiden hintalautakuntaa, Kansaneläkelaitosta ja Eläketurvakeskusta.

5 §
Terveysosasto

Terveysosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä

2) terveyspalveluja sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon yhteensovittamista

3) lääkehuoltoa

4) ympäristöterveydenhuoltoa, kemikaalivalvontaa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston käsiteltäviin asioihin ja geenitekniikkaa

5) työterveyshuoltoa siltä osin kuin se ei kuulu työsuojeluosaston tai vakuutusosaston käsiteltäviin asioihin sekä

6) Kansanterveyslaitosta, Lääkelaitosta, Lääkehoidon kehittämiskeskusta, sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskusta, säteilyturvakeskusta, terveydenhuollon oikeusturvakeskusta ja työterveyslaitosta.

8 §
Työsuojeluosasto

Työsuojeluosasto käsittelee asiat, jotka koskevat

1) työsuojelua

2) työsuojeluvalvontaa

3) ministeriön työsuojelupalveluja

4) työterveyshuollon järjestämisvelvollisuuden toteuttamista ja sen valvontaa

5) työssä käytettävien kemikaalien valvontaa

6) työsuojelun piirihallintoa

7) metsäpalkkatilastoa

8) työsuojelurahastoa sekä

9) virastopalveluja ja turvallisuusasioita Tampereen toimipisteen osalta.


35 §
Kansliapäällikön ratkaistavat asiat

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) sivutoimilupia

2) valtion kiinteistövarallisuuden hallinnosta annetussa asetuksessa (159/1995) tarkoitetun hankesuunnitelman vahvistamista

3) kirjallisen varoituksen antamista ministeriön virkamiehelle

4) vaativuusluokkiin 6-7 kuuluvan ministeriön virkamiehen nimittämistä, irtisanomista virkamiehestä johtuvasta syystä ja virkasuhteen purkamista

5) harkinnanvaraisen virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston, ministerin ja kansliapäällikön nimitettävälle virkamiehelle yli yhdeksi vuodeksi

6) harkinnanvaraista palkkauksen maksamista virkavapauden ajalta

7) ministeriön, terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan henkilöstöä koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen hyväksymistä

8) lausunnon antamista tasavallan presidentin kanslialle, korkeimmalle oikeudelle, korkeimmalle hallinto-oikeudelle, oikeuskanslerille tai eduskunnan oikeusasiamiehelle tai Euroopan Unionin toimielimelle tai lausunnon ja selvityksen antamista eduskunnan tilintarkastajille tai valtiontalouden tarkastusvirastolle taikka lausunnon antamista muulle viranomaiselle laki- tai asetusehdotuksesta, ellei asia periaatteellisesti tärkeänä ja laajakantoisena kuulu ministerin ratkaistavaksi tai ellei lausunto liity merkitykseltään vähäiseen asiaan

9) ministeriön edustusta ulkopuolisissa toimielimissä, ellei asia periaatteellisesti tärkeänä ja laajakantoisena kuulu ministerin ratkaistavaksi

10) sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 39 §:n nojalla kunnille suoritettavien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuksien myöntämistä

11) tutkimus- ja kehittämishankkeita koskevia sopimuksia sekä vastaavia ministeriön ulkopuolelta tilattavia selvityksiä 41 a §:ssä tarkoitettuja ministeriön toimintamenomomentilta rahoitettavia hankkeita lukuun ottamatta

12) ministeriön sisäistä tarkastusta

13) ministeriön virkamiehen luontoisetuja

14) palkkausjärjestelmän vaativuus- ja suoritusarviointien vahvistamista

15) viranomaisen toiminnan julkisuudessa annetun lain (621/1999) 14 §:ssä tarkoitettua asiakirjan antamista koskevaa kielteistä päätöstä sekä 28 §:ssä tarkoitettua lupaa salassa pidettävien sosiaali- ja terveysministeriön asiakirjojen saamiseen elleivät ne tämän työjärjestyksen mukaisesti kuulu työsuojeluosaston osastopäällikön ratkaistaviksi sekä

16) tartuntatautilain (583/1986) 11 a §:n mukaista päätöstä myyntiluvattoman lääkevalmisteen käyttämiseksi sekä varmuusvarastoitujen lääkkeiden lääkintämateriaalin ja suojavälineiden käyttöönoton perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen (279/2006) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen perusteiden olemassaoloa.

40 §
Terveysosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Terveysosaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) toimintaohjeiden antamista osaston toimialaan kuuluville virastoille ja laitoksille

2) valtion talousarvioon sisältyvän terveyden edistämisen määrärahan hallinnointia koskevien sopimusten tekemistä, käyttösuunnitelman mukaisten sopimusten tekemistä ja avustusten myöntämistä sekä käyttösuunnitelmaan sisältyvistä hankkeista säästyneiden varojen uudelleen kohdentamista sekä

3) tartuntatautien valvontaan tarkoitetun määrärahan käyttösuunnitelman vahvistamista sekä rahoitettuja hankkeita koskevien päätösten ja sopimusten tekemistä.

41 a §
Talous- ja suunnitteluosaston osastopäällikön ratkaistavat asiat

Talous- ja suunnitteluosaston osastopäällikkö ratkaisee 36 §:ssä mainittujen asioiden lisäksi asiat, jotka koskevat:

1) Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta myönnettyjen avustusten takaisin perimistä ja avustuksen käyttötarkoituksen ja ehtojen muutoksia siinä tapauksessa, että kyse ei ole olennaisesta muutoksesta

2) Euroopan unionin rakennerahastohankkeita sekä

3) sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenomomentilta rahoitettavia tutkimus- ja kehittämishankkeita koskevia sopimuksia.

43 §
Hallinto-osaston hallitusneuvoksen ratkaistavat asiat

Hallinto-osaston henkilöstöasioita hoitava hallitusneuvos, tai hänen estyneenä ollessaan hallinto-osaston osastopäällikkö, ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) vuosilomaan oikeuttavaa palvelusaikaa, vuosilomakorvauksia ja muita virkaehtosopimuksiin perustuvia muita kuin harkinnanvaraisia etuuksia

2) harkinnanvaraisen palkattoman virkavapauden myöntämistä valtioneuvoston, ministerin, kansliapäällikön ja hallinto-osaston osastopäällikön nimitettävälle virkamiehelle enintään yhdeksi kuukaudeksi sekä

3) todistuksen antamista virkasuhteen päättymisestä sekä työtodistuksen antamista.

45 §
Hallinto-osaston vanhemman hallitussihteerin ratkaistavat asiat

Hallinto-osaston henkilöstöasioita hoitava vanhempi hallitussihteeri, tai hänen estyneenä ollessaan hallitusneuvos, ratkaisee asiat, jotka koskevat virkavapautta, johon virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla oikeus.

52 §
Työsuojeluosaston toimintapolitiikkayksikön päällikön ratkaistavat asiat

Työsuojeluosaston toimintapolitiikkayksikön päällikkö ratkaisee työsuojeluosaston toimintapolitiikkayksikölle annetuista toimintamäärärahoista maksettavien toiminta- ja kehitysprojektien hyväksymisen ja maksatuksen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Kansliapäällikkö
Kari Välimäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.