220/2007

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukioikeuksien hakumenettelystä kansallisesta varannosta vuonna 2007

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1100/1994) 11 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 273/2003, seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee tilatukioikeuksien hakumenettelyä yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 42 artiklan tarkoittamasta kansallisesta varannosta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) komission asetuksella I yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 796/2004;

2) komission asetuksella II yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 795/2004;

3) tilatukioikeudella yhdistelmämallin mukaisesti tilatukijärjestelmän perusteella viljelijälle vahvistettavaa hehtaarikohtaista tukioikeutta, neuvoston tilatukiasetuksen 63 artiklan 2 kohdan mukaista viljelijälle myönnettävää hehtaarikohtaista tukioikeutta ja neuvoston tilatukiasetuksen 47 ja 48 artiklan mukaista oikeutta;

4) varantohakemuksella hakemusta, jolla tilatukioikeuksia haetaan kyseisenä vuonna kansallisesta varannosta;

5) tukihakemuksella kyseisen tukivuoden tilatukijärjestelmään ja muihin pinta-alatukijärjestelmiin liittyvää hakemusta;

6) tukikelpoisella maatalousmaalla neuvoston tilatukiasetuksen 44 artiklan 2 kohdan mukaista pinta-alaa;

7) ylivoimaisella esteellä tai poikkeuksellisella olosuhteella neuvoston tilatukiasetuksen 40 artiklassa tarkoitettuja ylivoimaisia esteitä tai poikkeuksellisia olosuhteita.

3 §
Varantohakemus

Kansallisesta varannosta haetaan tilatukioikeuksia maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla lomakkeella numero 289.

Hakulomake on täytettävä huolellisesti ja hakija on vastuussa tietojen oikeellisuudesta.

Hakemus liitteineen on toimitettava 6 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2007.

4 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta maatalous- toimintaansa aloittaville viljelijöille

Tilatukioikeuksia myönnetään kansallisesta varannosta komission asetuksen II 2 artiklan k alakohdassa tarkoitetuille maataloustoimintaansa aloittaville viljelijöille siten kuin tilatukijärjestelmän tilatukioikeuksien siirroista ja kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (46/2007) 6 §:ssä säädetään.

Tukikelpoinen maatalousmaa, jolle tilatukioikeuksia haetaan, on tullut ilmoittaa vuoden 2006 tukihakemuksella lukuun ottamatta maatalousmaata, joka on ollut luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksista annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen alaisena.

Tukikelpoisen maatalousmaan perusteella myönnetään tilatukioikeuksia kansallisesta varannosta, vaikka maatalousmaata ei olisikaan ilmoitettu vuoden 2006 tukihakemuksella, jos ilmoittamatta jättämisen syynä on ollut ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet. Hakijan on ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä tai poikkeuksellisista olosuhteista komission asetuksen I 72 artiklassa säädetyllä tavalla.

5 §
Tilatukioikeuksien myöntämisen ajankohta

Jos toimivaltainen viranomainen hyväksyy hakijan vuoden 2007 varantohakemuksen, tilatukioikeudet katsotaan myönnetyiksi kansallisesta varannosta 15 päivänä kesäkuuta 2007.

6 §
Hakemuksen toimittaminen

Hakemukset liitteineen on toimitettava siihen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, jäljempänä TE-keskus, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan siihen TE-keskukseen, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee.

Ahvenanmaalla hakemus liitteineen toimitetaan Ahvenanmaan lääninhallitukselle.

7 §
Hakemuksen myöhästyminen

Hakemuksen myöhästymisseuraamukset ovat komission asetuksen I 21 artiklan mukaiset.

Hakemuksen myöhästymisestä seuraa vuodelta 2007 maksettavan tilatuen määrän vähentyminen yhdellä prosentilla jokaista myöhästynyttä työpäivää kohden. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä, lukuun ottamatta lauantaita. Hakemuksen liitteiden myöhästyminen katsotaan hakemuksen myöhästymiseksi.

Jos hakemus myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, se hylätään.

8 §
Hakemuksen täydentäminen viranomaisen aloitteesta

Jos TE-keskus huomaa hakemuksessa tai sen liitteissä ilmeisen virheen tai puutteen, TE-keskuksen on lähetettävä hakijalle kirjallinen kehotus täydentää hakemusta täydennyspyynnössä ilmoitetuilta osilta. Täydennyskehotuksessa on asetettava määräaika täydennyksen toimittamiselle. Määräaika ei saa olla 10 kalenteripäivää lyhyempi.

Jos hakija ei toimita pyydettyjä lisätietoja tai täydennystä annetussa määräajassa, hakemus voidaan käsitellä ja ratkaista ilman niitä.

9 §
Muutoksenhaku

Tilatukioikeuksien kansallista varantohakua koskevaan päätökseen voi hakea muutosta siten kuin säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetussa laissa (1336/1992).

10 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2007. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.