215/2007

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston päätös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista

Valtioneuvosto on tänään päättänyt kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, asian oltua ensin valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan käsiteltävänä,

vahvistaa Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain (1352/1999) 4 §:n 1 momentin nojalla yhtiön sijoitustoiminnan yleiset suuntaviivat seuraavasti:

1 Lain asettama tehtävä ja sijoitustoiminnan suuntaaminen

Suomen Teollisuussijoitus Oy:n (jäljempänä yhtiö) tehtävä on tukea suomalaisen yritystoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä tekemällä pääomasijoituksia sekä rahastoihin että suoraan kohdeyrityksiin. Sijoitukset kohdennetaan ensisijaisesti sellaisiin kohteisiin, joihin markkinat eivät kanavoi riittävästi varoja.

Yhtiön tulee noudattaa hyvää hallinnointitapaa sijoitus- ja muussa toiminnassaan.

Yhtiön sijoitukset suunnataan alku- ja kasvuvaiheen yritysten rahoituksen parantamiseen. Sijoitukset tehdään ensisijaisesti rahastojen kautta. Erityisen tärkeätä tältä osin on siemen- ja käynnistysvaiheen yrityksiin sijoittavien rahastojen perustaminen, kehittäminen ja pääomittaminen, alueellisen rahastoverkoston toiminnan kehittäminen ja pääomittaminen sekä Euroopan unionin rahoituksen kanavointi.

Sijoituksia voidaan suunnata myös suurehkoihin ja pitkäaikaista riskinottoa edellyttäviin yrityshankkeisiin.

Sijoituksilla ei ole toimialarajoitetta.

Ulkomaille kohdistuvan sijoituksen edellytyksenä on suomalainen intressi. Sijoituksen odotetaan edistävän suoraan tai välillisesti taloudellista kehitystä Suomessa. Tällainen sijoitus voi kohdistua:

suomalaisen yrityksen ulkomaiseen tytär- tai osakkuusyritykseen, jonka voidaan katsoa vaikuttavan myönteisesti taloudelliseen kehitykseen Suomessa,

ulkomaiseen yritykseen, joka käynnistää liiketoimintaa Suomessa tai muulla tavoin hyödyttää Suomen taloutta,

ulkomaiseen pääomarahastoon, jonka varoista osa sijoitetaan suomalaista yritystoimintaa edistävällä tavalla.

2 Yhtiön sijoitustoiminnan tavoitteet

Yhtiön sijoitustoiminnan tavoitteet ovat:

lisätä pääoman tarjontaa siemen-, käynnistys- ja kasvuvaiheen innovatiivisiin yrityksiin

edistää yksityisten varojen kanavoitumista pääomasijoituksina aloittaviin yrityksiin

edistää pääomasijoitusmarkkinoiden toimintaa

nopeuttaa tutkimus- ja kehitystyön tulosten kaupallistamista ja kansainvälistymistä

edistää elinkeinoelämän rakennemuutosta elinkeinopoliittisten tavoitteiden mukaisesti kohdennetuilla sijoituksilla

lisätä yritysten mahdollisuuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen

edistää EU:n pääomasijoitusrahoituksen kanavoitumista Suomeen

3 Sijoitusten hallinta

Yhtiö tekee sijoituksensa samoilla ehdoilla kuin yksityinen sijoittaja. Yksityisten sijoitusten osuus on tyypillisesti vähintään puolet kohteen rahoituksesta. (EYVL 2006/C 194/02; kohta 3.2)

Yhtiön sijoitukset ovat määräaikaisia ja niihin liittyy irtaantumissuunnitelma sijoituksesta.

Rahastosijoituksissa arvioidaan pääomasijoitusrahaston toimintaa ja riskejä sekä seurataan rahaston sijoitustoimintaa sijoituskohtaisesti. Erityisesti kiinnitetään huomiota hallintoyhtiön kykyyn tarjota kohdeyrityksille asiantuntemusta liiketoiminnan kehittämiseen.

Suorissa sijoituksissa kohdeyhtiöihin arvioidaan kanssasijoittajan rooli ja kyky kohdeyhtiön liiketoiminnan kehittämisessä.

Sijoituksista päätettäessä arvioinnin kohteena on lisäksi sijoituksen soveltuvuus yhtiön sijoitussalkkuun sekä julkisen ja yksityisen rahoituksen suhde.

3.1 Alkaviin yrityksiin keskittyvät rahastot

Julkisten varojen kohdentamisella aikaisen kehitysvaiheen teknologiayrityksiin keskittyvään pääomasijoitustoimintaan luodaan edellytyksiä yksityisen pääoman mukaan tulolle siemen- ja aikaiseen kehitysvaiheeseen erikoistuviin rahastoihin. Kannustamalla yksityisen sektorin sijoituksia siemen- ja käynnistysvaiheen yrityksiin yhtiö auttaa luomaan kaupallisesti kehittyvän markkinan. Valtion erityisrahoittajien yhteistyö ja keskinäisen työnjaon koordinointi on tärkeää, jotta käytettävissä olevat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää tässä suhteessa tehokkaasti.

Euroopan unionin rahoituksen hallinnointiin yhtiö antaa asiantuntemustaan siten, että Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) -osarahoitus sekä Euroopan investointipankin (EIB) ja Euroopan investointirahaston (EIF) riskirahoitus Suomessa kasvavat ja kohdistuvat samansuuntaisesti yhtiölle asetettujen tavoitteiden kanssa.

3.2 Suorat sijoitukset

Suorien sijoitusten tarkoituksena on madaltaa kynnystä yksityisten sijoittajien mukaantulolle pitkäaikaista ja vaikeasti arvioitavissa olevaa riskiä sisältäviin hankkeisiin katalysoimalla hankkeiden rahoitusta sekä jakamalla riskiä. Suorat sijoitukset mahdollistavat uusien kehityskelpoisten ja elinkeinopoliittisesti merkittävien hankkeiden käynnistämisen. Tällaisia hankkeita voivat olla erityisesti toimiala- ja rakennejärjestelyt sekä mittavat teknologiahankkeet. Kysymykseen voivat tulla myös mahdolliset eurooppalaiset suurhankkeet tai ulkomaiset investoinnit Suomessa.

Suorien sijoitusten tavoitteena on monipuolistaa ja vahvistaa tuotantorakennetta sekä varmistaa tutkimus- ja kehityspanosten hyödyntäminen sekä osaamisen ja tuotannon säilyminen Suomessa. Toimiala- ja yritysjärjestelyissä kiinnitetään huomiota teknologian tason lisäämiseen sekä työllisyysnäkökohtiin.

3.3 Muut sijoitukset

Edellä kohdissa 3.1 ja 3.2 mainitun, elinkeinopoliittisen tehtävän toteuttamista palvelevan sijoitustoiminnan lisäksi yhtiö voi kohdentaa sijoituksiaan myös muihin rahastoihin ja suoriin sijoituksiin, milloin se on yhtiön pitkän aikavälin liiketaloudellisen kannattavuuden turvaamiseksi välttämätöntä.

4 Toimintaperiaatteet ja menettelytavat

4.1 Toiminnan kannattavuus

Yhtiön toiminnan tulee olla liiketaloudellisesti kannattavaa pitkällä aikavälillä (5―10 vuotta). Kannattavuuden tulee olla sillä tasolla, että yhtiön oman pääoman määrä reaalisesti kasvaa.

Yhtiöllä on elinkeinopoliittinen tehtävä. Tämän tehtävän suorittamiseksi voidaan yksittäisissä sijoituspäätöksissä hyväksyä tavanomaista suurempi riski.

4.2 Riskienhallinta

Yhtiön tulee hallita aktiivisesti riskejään. Yhtiön hallituksen asema korostuu riskienhallinnassa; hallitus tekee päätökset yhtiön sijoituksista ja valvoo sijoitustoiminnan toteutusta.

Yhtiöllä tulee olla selkeät sijoitusperiaatteet. Sijoituspäätösten tulee perustua dokumentoituihin sijoitusesityksiin, joissa on toimialan käytännön mukaisesti perusteellinen kohdeyritysanalyysi. Analyysissä on arvioitava mm. sijoituksen kannattavuutta, riskejä sekä irtautumista.

Pääomasijoituksia ja niihin liittyviä riskejä tulee hallita ja seurata aktiivisesti koko sijoitusten elinkaaren ajan.

Yhtiö toimii pääsääntöisesti vähemmistösijoittajana sekä pääomasijoitusrahastoissa että yksittäisissä kohdeyrityksissä.

Yhtiön sijoitusportfoliota tulee hallita kokonaisuutena siten että yhtiön sijoitukset ovat riittävästi hajautettu ja ettei liiketoiminnan pitkän aikavälin kannattavuus vaarannu.

Yhtiön tulee varmistaa, että kauppa- ja teollisuusministeriöllä on omistajan edustajana mahdollisuus seurata sijoituksiin liittyvää riskiä.

4.3 Likvidien varojen sijoittaminen

Yhtiöllä tulee olla riittävästi likvidejä varoja, jotta se voi vastata antamistaan sijoitussitoumuksista. Likvidejä varoja voidaan lyhytaikaisesti sijoittaa niin, että sijoituksen arvo säilyy.

4.4 Sijoitusmuodot

Pääomasijoitusten tulee lähtökohtaisesti täyttää seuraavat tuntomerkit: vakuudettomuus, takaisinmaksun rajoitus tai koron tai muun tuoton maksamisen rajoitus. Tällaisia sijoituksia voivat olla osakesijoitukset, pääomalainat ja vaihtovelkakirjalainat. Lisäksi yhtiö voi sijoittaa välirahoitusinstrumentein. Näiden lainainstrumenttien tuntomerkkejä ovat vakuudettomuus ja heikompi etuoikeusasema.

4.5 Sijoitusneuvosto

Yhtiössä on hallituksen neuvoa-antavana toimielimenä sidosryhmien edustajista koottu sijoitusneuvosto, joka toimii yhtiön hallituksena tukena.

4.6 Yhteistyö

Yhtiön tulee toimia yhteistyössä valtion muiden erityisrahoittajien kanssa.

5 Ohjaus, seuranta ja raportointi

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa yhtiölle raportointiohjeet, joissa otetaan huomioon omistaja-, elinkeino- ja teknologiapolitiikan kannalta keskeisten tavoitteiden seuranta- ja valvontatarpeet. Yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Seurannasta ja raportoinnista kauppa- ja teollisuusministeriö antaa erikseen ohjeet yhtiölle.

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa yhtiölle toimeksiantoja elinkeinopolitiikan toteuttamisen kannalta tärkeiden tavoitteiden saavuttamiseksi ottaen huomioon kohdassa 3 mainitut periaatteet.

Mikäli yhtiö tekisi yli 20 miljoonan euron yksittäisen suoran sijoituksen, kauppa- ja teollisuusministeriö vie asian, saatuaan yhtiön hallituksen esityksen, talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi harkintansa mukaan viedä muunkin yksittäisen suoran sijoituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn.

6 Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 5 päivänä maaliskuuta 2007.

Tällä päätöksellä kumotaan 17.2.2000 tehty valtioneuvoston päätös Suomen Teollisuussijoitus Oy:n sijoitustoiminnan yleisistä suuntaviivoista.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Apulaisosastopäällikkö
Risto Paaermaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.