212/2007

Annettu Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan tilatukijärjestelmän kansallisen varannon perustamisesta, tukitasoista ja tukioikeuksien vahvistamisesta 12 päivänä lokakuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (887/2006) 4 ja 5 § sekä

lisätään 2 §:n 1 momenttiin uusi 15 kohta seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan


15) tukivuodella sitä vuotta, jolloin tilatukijärjestelmän mukaista tukea haetaan.

4 §
Alueellinen tasatuki

Suorien tukien alueellinen enimmäismäärä saadaan vähentämällä suorien tukien kansallisesta enimmäismäärästä 3 §:ssä tarkoitettu kansallisen varannon perustamiseksi käytettävä osuus ja jakamalla näin saatu enimmäismäärä tukialueittain suorien tukien osalta viitejaksolla maksettujen tukien alueellisen jakauman perusteella. Maitopalkkion osalta alueellinen jako tehdään 31 päivänä maaliskuuta 2006 maidontuottajien hallinnassa olleiden maidon viitemäärien alueellisen jakauman perusteella ja sokerin hinnanalennuskorvauksen ja siirtymäkauden lisätuen osalta markkinointivuoden 2005/2006 sokerin perustoimitusoikeuksien alueellisen jakauman perusteella.

Tasatuen alueellinen enimmäismäärä saadaan vähentämällä suorien tukien alueellisesta enimmäismäärästä tukialueella maksetut tilatukiasetuksen I 4 §:ssä määritellyt tuotantosidonnaiset tuet sekä kyseisellä tukialueella tilatukilain 3 §:n 1 momentissa säädettyihin tilakohtaisiin lisäosiin käytettävä osuus. Neuvoston tilatukiasetuksen 58 artiklan 3 kohdan mukaisesti tasatuen alueellisiksi enimmäismääriksi vahvistetaan tukivuonna 2006 seuraavat euromäärät:

Tukialueet euroa
A 93 502 126
B―C1 229 269 573
C2―C4 112 910 818

Alueellinen tasatuki määräytyy tasatuen alueellisen enimmäismäärän ja neuvoston tilatukiasetuksen 59 artiklan 3 kohdan mukaisen tukikelpoisen pinta-alan osamääränä. Tukikelpoisena pinta-alana käytetään vuoden 2006 maa- ja metsätalousministeriön kasvulohkolomakkeella 102B ilmoitettujen neuvoston tilatukiasetuksen 44 artiklan 2 kohdan mukaisten tukikelpoisten hehtaarien määrää ottaen huomioon mahdollisessa valvonnassa todettu tukikelpoinen pinta-ala. Neuvoston tilatukiasetuksen 59 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi tukikelpoiseksi pinta-alaksi vahvistetaan tukivuonna 2006 seuraavat alueelliset hehtaarimäärät:

Tukialueet hehtaaria
A 379 165
B―C1 1 170 712
C2―C4 739 588

Tilatukioikeuksien alueellisena tasatukena tukikelpoista hehtaaria kohti käytetään tukivuosina 2006―2010 seuraavia euromääriä:

Tukialueet euroa
A 246,60
B―C1 195,84
C2―C4 152,67
5 §
Sokerijuurikkaan lisäosan arvo

Markkinointivuoden 2005/2006 voimassa olevan perustoimitusoikeuden sokerimäärän perusteella muodostettavan tilakohtaisen sokerijuurikkaan lisäosan arvona käytetään 65,54 euroa perustoimitusoikeuden tonnia kohti tukivuonna 2006.

Tukivuonna 2007 sokerijuurikkaan lisäosan arvo saadaan kertomalla edellä 1 momentissa tarkoitetun sokerijuurikkaan lisäosan tukivuoden 2006 arvo luvulla 1,218.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.