209/2007

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojaksi hyväksymisestä sekä järjestyksenvalvojakoulutuksesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään järjestyksenvalvojista 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun lain (533/1999) 28 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 104/2007:

1 §
Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen hakeminen

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 12 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta;

2) järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen uudistamista haettaessa selvitys järjestyksenvalvojista annetun lain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun järjestyksenvalvojan kertauskoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta;

3) selvitys järjestyksenvalvojista annetun lain 2 a §:n 3 momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta;

4) selvitys yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun vartioimistehtävissä tapahtuvan kaasusumuttimen kantamisen mahdollistavan koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta;

5) selvitys järjestyksenvalvojista annetun lain 11 §:ssä tarkoitetusta järjestyksenvalvontatehtävissä mukana pidettävään koiraan liittyvän tottelevaisuustarkastuksen hyväksytystä suorittamisesta; sekä

6) kaksi valokuvaa hakijasta.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

2 §
Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä koskeva todistus

Järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä koskevassa todistuksessa on oltava valokuva hyväksytystä henkilöstä. Todistuksessa on mainittava:

1) hyväksytyn nimi ja syntymäaika;

2) hyväksymisen voimassaoloaika;

3) tiedot voimankäytön lisäkoulutuksen suorittamisesta;

4) tiedot järjestyksenvalvontatehtävissä tapahtuvan kaasusumuttimen kantamisen mahdollistavan koulutuksen suorittamisesta;

5) tiedot tehtävissä mukana pidettävään koiraan liittyvän tottelevaisuustarkastuksen hyväksytystä suorittamisesta ja kyseisen koiran tunnistetiedot; sekä

6) mahdolliset ehdot ja rajoitukset.

Lupaviranomainen voi tehdä todistukseen myös muita tarpeellisia merkintöjä.

3 §
Järjestyksenvalvojakoulutuksen pituus

Järjestyksenvalvojista annetun lain 12 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu järjestyksenvalvojan peruskoulutus on pituudeltaan vähintään 32 oppituntia.

Järjestyksenvalvojista annetun lain 12 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettu järjestyksenvalvojan kertauskoulutus on pituudeltaan vähintään 8 oppituntia.

Järjestyksenvalvojista annetun lain 2 a §:n 3 momentissa tarkoitettu järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus on pituudeltaan vähintään 12 oppituntia.

Oppitunnin pituuden tulee olla vähintään 45 minuuttia ja opetusta voidaan antaa ilman taukoa enintään kaksi oppituntia peräkkäin. Koulutuksen vähimmäistuntimäärään sisältyvää opetusta ei voida korvata itseopiskelulla.

4 §
Järjestyksenvalvojakoulutuksen toteuttaminen

Järjestyksenvalvojakoulutuksessa annettavan opetuksen tulee olla pääosin luentomuotoista ja siihen tulee sisältyä käytännön harjoituksia. Koulutus tulee toteuttaa sisäasiainministeriön vahvistaman koulutusaineiston ja siihen sisältyvän opetusaihekohtaisen tuntijaon mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä.

Yhden päivän aikana saadaan järjestää enintään kahdeksan oppituntia. Jos koulutus alkaa kello 15 jälkeen iltapäivällä, kyseisen illan aikana voidaan järjestää enintään kuusi oppituntia. Koulutettavan opetusryhmän enimmäiskoko on 40 henkilöä. Koulutukseen sisältyvissä käytännön voimankäyttöharjoituksissa tulee olla vähintään yksi kouluttaja jokaista 20 harjoitukseen osallistuvaa koulutettavaa kohti.

Koulutukseen käytettävien tilojen tulee olla asianmukaiset ja niiden tulee mahdollistaa opetuksen häiriötön seuraaminen ja käytännön harjoitusten toteuttaminen. Koulutukseen osallistujille tulee jakaa sisäasianministeriön vahvistama koulutusaineisto.

5 §
Järjestyksenvalvojan peruskoulutukseen sisältyvä koe

Järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen suorittaminen edellyttää koulutusaineistoon sisältyvän kokeen taikka ammatillisessa perus- tai lisäkoulutuksessa käytettävän näytön hyväksyttyä suorittamista. Teknisten apuvälineiden, koulutusaineiston tai muun siihen rinnastettavan materiaalin hyväksi käyttäminen kokeessa on kiellettyä. Kokeeseen saa osallistua vain se, joka on osallistunut kyseiseen koulutukseen.

Kyseinen koe voidaan uusia hylätyn suorituksen johdosta enintään kolme kertaa suorittamatta uudelleen 3 §:n 1 momentin mukaista peruskoulutusta. Koe voidaan uusia aikaisintaan kolmantena päivänä hylätystä suorituksesta lukien. Kokeeseen osallistujan tulee olla kokeen suoritustilassa vähintään puoli tuntia.

Koulutuksen järjestäjän tulee säilyttää kokeeseen osallistujien vastausasiakirjoja kuusi kuukautta kokeen suorituspäivästä lukien, jonka jälkeen ne tulee hävittää.

6 §
Järjestyksenvalvojakoulutukseen osallistuminen ja todistus

Koulutettavan tulee osallistua koulutusaineiston mukaisesti toteutettavaan järjestyksenvalvojakoulutukseen ja koulutuksesta voi olla poissa vain pakottavasta syystä. Jos koulutettava on ollut poissa peruskoulutuksesta enemmän kuin neljä oppituntia tai hän on muutoin olennaisesti laiminlyönyt koulutukseen osallistumisen, koulutus on katsottava keskeytyneeksi.

Koulutuksen järjestäjän on viivytyksettä annettava koulutuksen hyväksytysti suorittaneelle koulutusaineistoon sisältyvän mallin mukainen todistus järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen hakemista varten. Koulutukseen osallistuneelle tulee antaa tämän pyynnöstä todistus koulutukseen osallistumisesta.

7 §
Järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutuksen vastaavuus

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 24 §:ssä tarkoitetun vartijan peruskurssin sekä 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun vartijan erityiseen voimankäyttökoulutukseen sisältyvän yleisen osan ja kaasusumutinkoulutuksen hyväksytty suorittaminen 1 päivänä lokakuuta 2002 tai sen jälkeen vastaa järjestyksenvalvojista annetun lain 2 a §:n 3 momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen suorittamista.

Lisäksi järjestyksenvalvojista annetun lain soveltamista koskevan sisäasiainministeriön määräyksen (SM-1999-611/Tu-53) mukaisen järjestyksenvalvojan voimankäyttökoulutuksen hyväksytty suorittaminen 1 päivänä syyskuuta 1999 tai sen jälkeen vastaa järjestyksenvalvojista annetun lain 2 a §:n 3 momentissa tarkoitetun järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksen suorittamista.

8 §
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymisen hakeminen

Hyväksymistä järjestyksenvalvojakouluttajaksi haetaan kirjallisesti. Hakemuksessa on mainittava hakijan nimi ja osoite sekä henkilötunnus.

Hakemukseen on liitettävä selvitys järjestyksenvalvojista annetun lain 18 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun järjestyksenvalvojakouluttajan kouluttajakoulutuksen hyväksytystä suorittamisesta.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijaa esittämään muitakin hyväksymisen edellytyksiä koskevia selvityksiä.

9 §
Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymistä koskeva todistus

Järjestyksenvalvojakouluttajaksi hyväksymistä koskevassa todistuksessa on mainittava:

1) hyväksytyn nimi ja osoite sekä henkilötunnus tai syntymäaika;

2) hyväksymisen voimassaoloaika; sekä

3) mahdolliset ehdot ja rajoitukset.

Lupaviranomainen voi tehdä todistukseen myös muita tarpeellisia merkintöjä.

10 §
Järjestyksenvalvojakouluttajan kouluttajakoulutus

Järjestyksenvalvojista annetun lain 18 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu Poliisiammattikorkeakoulun järjestämä järjestyksenvalvojakouluttajan kouluttajakoulutus on pituudeltaan vähintään 40 oppituntia.

Poliisiammattikorkeakoulu vahvistaa koulutuksen opetussuunnitelmat ja suoritusvaatimukset. Koulutukseen sovelletaan poliisikoulutuksesta annettuja säännöksiä opiskelijoiden opintososiaalisia etuuksia lukuun ottamatta.

Koulutuksen maksullisuuteen sovelletaan valtion maksuperustelakia (150/1992).

11 §
Järjestyksenvalvojakouluttajan voimankäyttökoulutuksen vastaavuus

Vartijan erityisestä voimankäyttökoulutuksesta annetun sisäasiainministeriön asetuksen (781/2002) 8 §:ssä tarkoitetun voimankäyttökouluttajakoulutuksen yleisen osan hyväksytty suorittaminen 1 päivänä lokakuuta 2002 tai sen jälkeen vastaa järjestyksenvalvojista annetun lain 18 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun Poliisiammattikorkeakoulun järjestämän järjestyksenvalvojakouluttajan kouluttajakoulutuksen voimankäyttökoulutusosan suorittamista.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2007

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Yksikön päällikkö
Mika Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.