207/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2007

Opetusministeriön asetus opetusministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun opetusministeriön työjärjestyksen (380/2003) 8, 9 ja 25 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 92/2007, seuraavasti:

8 §
Yksiköt ja tulosalueet

Koulutus- ja tiedepolitiikan osastossa on yleissivistävän koulutuksen yksikkö, ammatillisen koulutuksen yksikkö, korkeakoulu- ja tiedeyksikkö, aikuiskoulutuksen tulosalue sekä esikunta. Korkeakoulu- ja tiedeyksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue.

Aikuiskoulutuksen tulosalueeseen ja esikuntaan sovelletaan, mitä osaston yksiköstä säädetään.

Yksikön ja tulosalueen päällikkönä on johtaja tai muu ministerin määräämä virkamies.

9 §
Yksiköiden ja tulosalueiden tehtävät

Yleissivistävän koulutuksen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat esiopetusta, perusopetusta, perusopetuslain (628/1998) mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, lukiokoulutusta ja taiteen perusopetusta sekä ylioppilastutkintoa, jollei asia kuulu toisen yksikön toimialaan. Lisäksi yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat musiikki- ja muita taideoppilaitoksia sekä muuta taideopetusta.

Ammatillisen koulutuksen yksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat ammatillista koulutusta, jollei asia kuuluu toisen yksikön tai toisen osaston toimialaan.

Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö käsittelee asiat, jotka koskevat yliopistoja ja ammattikorkeakouluja, korkeakouluopintoja ja -tutkintoja, tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta, tutkijakouluja, toimialan tietohuoltoa ja arkistotointa sekä CSC-Tieteellinen laskenta Oy -nimistä yhtiötä, jollei asia kuulu toisen yksikön tai toisen osaston toimialaan. Yksikkö käsittelee lisäksi yliopistojen henkilöstöasiat siltä osin kuin ne kuuluvat ministeriön toimialaan.

Aikuiskoulutuksen tulosalue käsittelee asiat, jotka koskevat aikuiskoulutusta, vapaata sivistystyötä ja elinikäisen oppimisen periaatteelle rakentuvan koulutuspolitiikan edistämistä.

Esikunta valmistelee yhteistyössä osaston asianomaisten yksikköjen kanssa ja yhteensovittaa asiat, jotka koskevat useamman kuin yhden yksikön toimialaa sekä osaston talousarviota ja henkilöstöä.

Yksiköiden ja tulosalueiden tehtävistä, työnjaosta ja yhteistyöstä määrätään tarkemmin osaston päällikön antamassa ministeriön sisäisessä määräyksessä.

25 §
Osaston yksikön ja osaston ulkopuolisen toimintayksikön sekä yksikön tulosalueen päällikön tehtävät

Osaston yksikön, aikuiskoulutuksen tulosalueen, koulutus- ja tiedepolitiikan osaston esikunnan sekä osaston ulkopuolisen toimintayksikön päällikön tehtävistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 24 §:ssä säädetään osaston päällikön tehtävistä.

Yksikön tulosalueen päällikkö johtaa ja valvoo tulosalueen toimintaa, vastaa sille asetettujen tulostavoitteiden saavuttamisesta ja toiminnan kehittämisestä sekä huolehtii, että tulosalueelle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2007

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Kansliapäällikön sijainen Ylijohtaja
Riitta Kaivosoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.