194/2007

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus päästökaupasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään 30 päivänä heinäkuuta 2004 annetun päästökauppalain (683/2004) nojalla:

1 luku

Määritelmät

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tarkkailumenetelmällä menetelmää, joita käytetään päästöjen määrittämisessä mukaan lukien määrittämistason valinta ja valinta siitä, tarkkaillaanko päästöjä laskentaan vaiko päästömittaukseen perustuvalla menettelyllä;

2) määrittämistasolla menetelmää, jota käytetään toimintotiedon, päästökertoimen, koostumustiedon, hapettumiskertoimen ja muuntokertoimen määrittämiseen kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän toteuttamisesta yhteisössä ja neuvoston direktiivin 96/61/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY artiklassa 14 tarkoitetussa kasvihuonekaasupäästöjen tarkkailua ja raportointia koskevassa ohjeessa vuosille 2008―2012 (EY:n tarkkailuohje) määritellyllä tarkkuudella; sekä

3) toimintotiedolla sitä tietoa, jonka perusteella laitoksen vuotuiset hiilidioksidipäästöt lasketaan ja joka polttolaitosyksiköiden osalta perustuu käytetyn polttoaineen määrän ja sen tehollisen lämpöarvon tuloon tai polttoon syötettyyn energiamäärään sekä prosessien osalta raaka-ainemäärään, tuotannon määrään taikka prosessin tai sen osan suorituskykyyn.

2 luku

Kasvihuonekaasujen päästölupahakemus päästökauppakaudella 2008―2012

2 §
Lupahakemuksessa ilmoitettavat tiedot ja selvitykset

Toiminnanharjoittajan on haettava kasvihuonekaasujen päästölupaa kirjallisesti. Päästökauppalain (683/2004) 8 §:ssä tarkoitetussa lupahakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, kotipaikka, yritys- ja yhteisötunnus ja yhteystiedot;

2) laitoksen nimi, sijaintipaikka ja yhteystiedot;

3) mihin päästökauppalain 2 §:n 1 momentin alakohtaan toiminta kuuluu ja mikä laitoksen kapasiteetti on;

4) laitokselle ympäristönsuojelulainsäädännön nojalla annetut voimassaolevat luvat ja niiden voimassaoloaika tai muu vastaava selvitys.

Jos samalla hakemuksella haetaan lupaa useamman toiminnanharjoittajan samalla sijaintipaikalla olevalle yhdelle tai useammalle laitokselle, hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, kotipaikka, yritys- ja yhteisötunnus ja yhteystiedot;

2) taho, joka vastaa yhteydenpidosta lupaviranomaiseen;

3) laitokset, joita hakemus koskee ja niiden toiminnasta vastaavat tahot;

4) mihin päästökauppalain 2 §:n 1 momentin alakohtaan laitosten toiminta kuuluu;

5) laitoksille ympäristönsuojelulainsäädännön nojalla annetut voimassaolevat luvat ja niiden voimassaoloaika tai muu vastaava selvitys; sekä

6) perustelu yhteiselle hakemukselle.

Kansallisen päästökaupparekisterin käyttöä varten lupahakemuksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 280/2004/EY mukaisesta standardoidusta ja suojatusta rekisterijärjestelmästä annetun komission asetuksen (EY) N:o 2216/2004 (rekisteriasetus) 15 artiklan ja liitteen III mukaiset, toiminnanharjoittajan päästöoikeustilin valtuutettuja edustajia koskevat tiedot; sekä

2) päästökaupparekisteriin kirjautuessa käytettävä tunnistautumistapa, jos tunnistautumistavan käyttö edellyttää tietoa henkilötunnuksesta, on lisäksi ilmoitettava valtuutettujen edustajien henkilötunnukset.

Päästökauppaviranomaisen pyynnöstä toiminnanharjoittajan on lisäksi annettava hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset muut tiedot ja asiakirjat.

3 §
Päästöjen tarkkailusuunnitelma

Päästökauppalain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettuun päästöjen tarkkailusuunnitelmaan on sisällytettävä:

1) kuvaus laitoksesta ja tarkkailun kohteena olevista toiminnoista;

2) tiedot henkilöistä, jotka vastaavat päästöjen tarkkailun järjestämisestä, päästötietojen raportoinnista ja päästöselvityksen tekemisestä laitoksessa;

3) luettelo kaikista laitoksen päästölähteistä;

4) kuvaus kaikista laitoksen polttoaine- ja materiaalivirroista;

5) kuvaus kunkin päästölähteen ja polttoaine- ja materiaalivirran määrittämistasosta, jos käytetään alempia määrittämistasoja kuin EY:n tarkkailuohjeessa edellytetään, perustelut tälle;

6) kuvaus käytettävien mittausvälineiden tyypistä, ominaisuuksista, sijainnista ja kalibroinnista;

7) kuvaus menettelyistä, joita käytetään otettaessa polttoaine- ja materiaalinäytteitä sekä näytteitä tehollisten lämpöarvojen, hiilipitoisuuksien, päästökertoimien, hapettumiskertoimien, muuntokertoimien ja biomassan osuuksien määrittämiseksi;

8) kuvaus tehollisten lämpöarvojen, hiilipitoisuuksien, päästökertoimien, hapettumiskertoimien, muuntokertoimien ja biomassan osuuksien määrittämisessä käytettävistä lähteistä tai analyyttisistä menetelmistä;

9) kuvaus kunkin päästölähteen jatkuvaan seurantaan liittyvästä päästönmittausjärjestelmästä, sisältäen tiedot käytetyistä mittauspisteistä, mittausvälineistä, kalibrointimenettelyistä ja mittaustaajuudesta sekä tietojen keräämis- ja tallennusmenetelmistä, jos jatkuvatoimista mittausta käytetään päästöjen määrittämiseen;

10) kuvaus tiedon dokumentointijärjestelmästä ja tiedonhallinnan laadunvarmennus- ja laadunvalvontamenettelystä;

11) kuvaus hiilen tai hiiliyhdisteen siirrosta ja tähän siirtoon liittyvän hiilidioksidipäästön määrittämismenetelmistä, jos laitokselta siirretään hiiltä tai hiiliyhdisteitä EY:n tarkkailuohjeessa tarkoitetulla tavalla toiseen laitokseen;

12) tiedot polttoaineiden ja materiaalien ominaisuuksien määrittämiseen käytetyistä laboratorioista ja niiden laadunvarmennusmenetelmistä; sekä

13) kuvaus tarkkailumenetelmästä ja menetelmää koskeva epävarmuustarkastelu, jos päästöjen määrittämiseen käytetään EY:n tarkkailuohjeesta poikkeavaa omaa tarkkailumenetelmää.

Päästökauppaviranomaisen pyynnöstä toiminnanharjoittajan on lisäksi annettava tarkkailusuunnitelman käsittelemiseksi tarpeelliset muut tiedot ja asiakirjat.

Tarkkailusuunnitelma laaditaan päästökauppaviranomaisen vahvistamalle lomakkeelle.

Päästökauppaviranomaisen luvalla voidaan poiketa 1 momentissa säädetystä sellaisen laitoksen tarkkailusuunnitelmassa, joka EY:n tarkkailuohjeessa määritellään vähän päästöjä aiheuttavaksi.

3 luku

Hakemus päästöoikeuksista päästökauppakaudelle 2008―2012

4 §
Hakemuksessa ilmoitettavat tiedot ja selvitykset

Toiminnanharjoittajan on haettava päästöoikeuksia kirjallisesti. Päästökauppalain 33 §:ssä tarkoitetussa hakemuksessa on ilmoitettava:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) laitoksen nimi, sijaintipaikka ja yhteystiedot;

3) mihin päästökauppalain 2 §:n 1 momentin alakohtaan toiminta kuuluu ja mikä on laitoksen kapasiteetti;

4) mihin päästökauppalain 31 a §:ssä tarkoitettuun alaryhmään laitoksen tuotanto tai tuotannon osat kuuluvat;

5) laitoksen hiilidioksidipäästöjen lähteet;

6) laitoksen tai sen osan valmistumisaika;

7) 5―12 §:ssä tarkoitetut tiedot kunkin laitosyksikön tai laitoksen tuotannon osan osalta erikseen.

Eri vuosilta ilmoitettavien tietojen on perustuttava samaan laskentatapaan. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava, miltä osin tiedot perustuvat muille viranomaisille toimitettuihin tietoihin.

Toiminnanharjoittajien on haettava päästöoikeuksia yhdessä, jos ne ovat hakeneet 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa. Toiminnanharjoittajien on haettava päästöoikeuksia yhdessä myös, jos niillä jo on yhteinen päästölupa.

Kauppa- ja teollisuusministeriön pyynnöstä toiminnanharjoittajan on lisäksi annettava hakemuksen käsittelemiseksi tarpeelliset muut tiedot ja asiakirjat.

5 §
Alaryhmään A kuuluvia laitoksia koskevat tiedot

Päästökauppalain 31 a §:ssä tarkoitettuun alaryhmään A kuuluvista laitoksista tai niiden tuotannon osista on 4 §:ssä säädetyn lisäksi ilmoitettava:

1) tuotantoprosessin tai sen osaprosessin nimi ja mahdollinen nimellinen lämpöteho (kilpiarvo);

2) tuotantoprosessin taikka sen osaprosessin tuotantokapasiteetti tai sulatuskapasiteetti vuosina 1998―2002 ja 2005 sekä se, miten kapasiteetti on määritelty;

3) tuotantoprosessissa tai sen osaprosessissa tuotettujen tuotteiden määrä vuosina 1998―2002;

4) tuotantoprosessissa tai sen osaprosessissa käytettyjen päästöoikeuksien laskennan kannalta oleellisten raaka-aineiden määrä vuosina 1998―2002;

5) tuotantoprosessissa tai sen osaprosessissa vapautuneiden hiilidioksidipäästöjen ominaispäästökerroin käytettyä raaka-ainetonnia tai tuotettua tuotetonnia kohden vuosina 1998―2002;

6) tuotantoprosessissa tai sen osaprosessissa käytetyt polttoaineet ja niiden kulutustiedot vuosina 1998―2002;

7) polttoaineiden ominaispäästökertoimet ja hapettumiskertoimet vuosina 1998―2002; jos kertoimet poikkeavat Tilastokeskuksen 27 päivänä toukokuuta 2006 julkaisemassa kansallisessa kasvihuonekaasujen inventaarioraportissa käyttämistä kertoimista (Tilastokeskuksen kertoimet) ja hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) määrittelemistä kertoimista (IPCC:n kertoimet), perustelut sille, miksi kertoimet poikkeavat näistä ja selvitys siitä, miten kertoimet on määritetty;

8) keskimääräinen tuotantokapasiteetti tai arvio keskimääräisestä tuotantokapasiteetista vuosina 2006―2007; jos mainittujen vuosien arvioitu tuotantokapasiteetti poikkeaa 2 kohdassa tarkoitetusta vuoden 2005 tuotantokapasiteetista, selvitys toiminnanharjoittajan kapasiteetin muutosta koskevista päätöksistä ja sitoumuksista.

Jos kyseessä on koksaamo, malmin pasutus- ja sintrauslaitos taikka raakarautaa tai terästä tuottava laitos ja tähän yhteydessä oleva valssaamo, voidaan 1 momentissa säädetyn sijasta ilmoittaa:

1) tuotantoprosessin tai sen osaprosessin kapasiteetti vuosina 1998―2002 ja 2005 sekä se, miten kapasiteetti on määritelty;

2) päästöoikeuksien laskennan kannalta oleellisessa tuotantoprosessissa tai sen osaprosessissa tuotettujen tuotteiden määrä vuosina 1998―2002;

3) tuotantoprosessiin vuosina 1998―2002 syötetyt päästöoikeuksien laskennan kannalta oleelliset raaka-aineet sekä niiden määrät ja hiilisisältö (tonnia/raaka-aine) sekä tieto siitä, miten hiilisisältö on määritetty;

4) tuotantoprosessiin vuosina 1998―2002 syötetyt polttoaineet sekä niiden määrä ja hiilisisältö ja tieto siitä, miten hiilisisältö on määritetty;

5) tuotantoprosessissa vuosina 1998― 2002 tuotetut tuotteet sekä niiden määrät ja hiilisisältö;

6) tuotannon kiinteiden jätteiden mukana prosessista vuosina 1998―2002 poistuneen hiilen määrä (tonnia);

7) prosessista muuhun käyttöön vuosina 1998―2002 siirretyn hiilen määrä lukuun ottamatta koksaamo-, masuuni- ja konvertterikaasuja;

8) keskimääräinen tuotantokapasiteetti tai arvio keskimääräisestä tuotantokapasiteetista vuosina 2006–2007; jos mainittujen vuosien arvioitu tuotantokapasiteetti poikkeaa 1 kohdassa tarkoitetusta vuoden 2005 tuotantokapasiteetista, selvitys toiminnanharjoittajan kapasiteetin muutosta koskevista päätöksistä ja sitoumuksista.

6 §
Öljynjalostamoa koskevat tiedot

Öljynjalostamon ja sen tuotannon osalta on 4 §:ssä säädetyn lisäksi ilmoitettava:

1) tuotantoprosessiin vuosina 1998―2002 syötetyt polttoaineet ja niiden määrä (TJ);

2) vedyn tuotanto ja sen valmistuksessa käytetyt polttoaineet ja niiden määrä (TJ) vuosina 1998―2002;

3) tuotantoprosessissa käytettyjen polttoaineiden ominaispäästökertoimet ja hapettumiskertoimet vuosina 1998―2002; jos kertoimet poikkeavat Tilastokeskuksen ja IPCC:n kertoimista, perustelut tälle sekä selvitys siitä, miten kertoimet on määritetty;

4) arvio vedyn tuotannosta kunakin vuotena 2005―2007 sekä selvitys siitä, mihin arvio perustuu;

5) arvio jalostamon polttoainekulutuksen kasvusta aiheutuvasta hiilidioksidipäästöjen määrästä, joka on seurausta jalostamomuutoksen aiheuttamasta lopputuoterakenteen muutoksesta vuosina 2005―2007 sekä selvitys siitä, mihin arvio perustuu;

6) selvitys toiminnanharjoittajan vuosina 2005―2007 toteuttamista tai toteutettaviksi aikomista laitoksen toiminnan muutosta koskevista päätöksistä ja sitoumuksista, jotka vaikuttavat 4 kohdassa tarkoitettuun vedyn tuotantoon ja 5 kohdassa tarkoitettuun polttoainekulutukseen.

7 §
Alaryhmään B kuuluvia laitoksia koskevat tiedot

Päästökauppalain 31 a §:ssä tarkoitettuun alaryhmään B kuuluvan laitoksen jokaisesta polttolaitosyksiköstä on 4 §:ssä säädetyn lisäksi ilmoitettava:

1) polttolaitosyksikön nimi tai muu tunnistetieto sekä nimellinen lämpöteho;

2) polttolaitosyksikössä käytetyt polttoaineet ja niiden kulutustiedot vuosina 1998―2005; massa- ja paperiteollisuuden osalta ilmoitetaan ainoastaan käytetyt fossiiliset polttoaineet ja turve;

3) polttolaitosyksikössä käytettyjen polttoaineiden ominaispäästökertoimet ja hapettumiskertoimet vuosina 1998―2005; jos kertoimet poikkeavat Tilastokeskuksen ja IPCC:n kertoimista, perustelut tälle sekä selvitys siitä, miten kertoimet on määritetty;

4) polttolaitosyksikön kaukolämmön tuotantotiedot (MWh) vuosina 1998―2005;

5) polttolaitosyksikön lämmön ja sähkön yhteistuotannossa tuotetun sähkön tuotanto (MWh) vuosina 1998―2005;

6) jos polttolaitosyksiköllä tai sen osalla tuotetaan myös lauhdesähköä, lauhdesähkön tuotanto (MWh) vuosina 1998―2005;

7) laitoksen turpiinit ja niiden tunnistetiedot, kuhunkin turpiiniin kytketyt polttolaitosyksiköt sekä turpiinin avulla tuotettu yhteistuotantosähkö ja lauhdesähkö vuosina 1998―2003;

8) kaukolämpöverkot, joihin polttolaitosyksikkö on vuosina 1998―2005 toimittanut kaukolämpöä, ja toimitetut kaukolämpömäärät (MWh);

9) ne teollisuusasiakkaat, joille polttolaitosyksikkö on vuosina 1998―2005 toimittanut lämpöä tai höyryä sekä näille toimitetun lämmön tai höyryn määrä (MWh);

10) polttolaitosyksikön energian tuotantoon kiinteästi kytköksissä olevan massa- ja paperiteollisuuden, kemianteollisuuden tai metallien valmistuksen teollisuusprosessin lopputuotteiden yhteenlaskettu 30 päivänä kesäkuuta 2000 käytössä ollut kapasiteetti ja tiedossa oleva 1 päivänä tammikuuta 2007 kapasiteetti sekä selvitys siitä, mihin kapasiteettitiedot perustuvat;

Jos 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ei ole saatavissa polttolaitosyksikkökohtaisesti, ilmoitetaan laitoksen tai tarkasteltavan laitoksen osan vastaavat tiedot.

Edellä 1 momentin 1―9 kohdassa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan ainoastaan vuosilta 1998―2002, jos:

1) laitoksella tuotetaan ainoastaan teollisuuden höyryä tai lämpöä taikka niiden yhteydessä yhteistuotantosähköä taikka, jos laitos tuottaa myös lauhdesähköä, kyseessä on massa- ja paperiteollisuuden tai öljynjalostuksen alaryhmään B kuuluva laitos; ja

2) toiminnanharjoittaja ei ole rakentanut uusia laitoksia tai niiden osia vuonna 1998 tai sen jälkeen.

Jos alaryhmään B kuuluvan laitoksen laitospaikalla on vuoden 1998 jälkeen otettu käyttöön uusi muiden polttolaitosyksiköiden tuotantoa korvaava polttolaitosyksikkö, jonka osuus laitospaikan yhteenlasketusta tuotannosta on polttolaitosyksikön käyttöönoton jälkeen yli puolet, ja korvatut polttolaitokset tai pääosa niistä on jäänyt toimintaan esimerkiksi vara- ja huippulaitoksina, ilmoitetaan kaikkien laitospaikan polttolaitosyksiköiden tiedot sen tarkastelujakson osalta, joka määräytyy uudelle polttolaitosyksikölle päästökauppalain 31 j §:n perusteella.

8 §
Alaryhmään C kuuluvia laitoksia koskevat tiedot

Päästökauppalain 31 a §:ssä tarkoitettuun alaryhmään C kuuluvan laitoksen jokaisesta polttolaitosyksiköstä on 4 §:ssä säädetyn lisäksi ilmoitettava:

1) polttolaitosyksikön nimi tai muu tunnistetieto sekä nimellinen lämpöteho;

2) polttolaitosyksikössä käytetyt polttoaineet ja niiden kulutus vuosina 1998―2005;

3) polttolaitosyksikössä käytettyjen polttoaineiden ominaispäästökertoimet ja hapettumiskertoimet vuosina 1998―2005; jos kertoimet poikkeavat Tilastokeskuksen ja IPCC:n kertoimista, perustelut tälle sekä selvitys siitä, miten kertoimet on määritetty;

4) polttolaitosyksikön kaukolämmön tuotannon määrä (MWh) vuosina 1998―2005;

5) polttolaitosyksikön sähkön tuotanto vuosina 1998―2005 (MWh) jaoteltuna yhteistuotantosähköön ja lauhdesähköön;

6) laitoksen turpiinit ja niiden tunnistetiedot, kuhunkin turpiiniin kytketyt polttolaitosyksiköt sekä turpiinin avulla tuotettu yhteistuotantosähkö ja lauhdesähkö vuosina 1998―2005;

7) kaukolämpöverkot, joihin polttolaitosyksikkö on vuosina 1998―2005 toimittanut kaukolämpöä ja toimitetut kaukolämmön määrät (MWh);

8) ne teollisuusasiakkaat, joille polttolaitosyksikkö on vuosina 1998―2005 toimittanut lämpöä tai höyryä sekä näille toimitetun lämmön tai höyryn määrä (MWh);

9) kaukolämpöasiakkaiden vuoden 1997 loppuun mennessä ja vuoden 2005 loppuun mennessä tekemien lämpösopimusten tilaustehojen summat, jos polttolaitosyksikön toiminnanharjoittaja on myös kaukolämpöverkon haltija;

10) polttolaitosyksikön energian tuotantoon kiinteästi kytköksissä olevan massa- ja paperiteollisuuden, kemianteollisuuden tai metallien valmistuksen teollisuusprosessin lopputuotteiden yhteenlaskettu kapasiteetti 30 päivänä kesäkuuta 2000 ja tiedossa oleva kapasiteetti 1 päivänä tammikuuta 2007 sekä selvitys siitä, mihin kapasiteettitiedot perustuvat.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ei ole saatavissa polttolaitosyksikkökohtaisesti, ilmoitetaan laitoksen tai tarkasteltavan laitoksen osan vastaavat tiedot.

Jos toiminnanharjoittajalla on käytössä olevan kaukolämpöä tuottavan laitoksen lisäksi ollut vuosina 1998―2005 käytössä samaan kaukolämpöverkkoon kytketty laitos, joka on sittemmin poistettu käytöstä, tulee 1 ja 2 momentissa tarkoitetut tiedot toimittaa myös käytöstä poistetusta laitoksesta.

9 §
Alaryhmään D kuuluvia laitoksia koskevat tiedot

Päästökauppalain 31 a §:ssä tarkoitettuun alaryhmään D kuuluvan laitoksen jokaisesta polttolaitosyksiköstä on 4 §:ssä säädetyn lisäksi ilmoitettava:

1) polttolaitosyksikön nimi tai muu tunnistetieto sekä nimellinen lämpöteho;

2) polttolaitosyksikössä käytetyt polttoaineet ja niiden kulutus vuosina 1998―2005;

3) polttolaitosyksikössä käytettyjen polttoaineiden ominaispäästökertoimet ja hapettumiskertoimet vuosina 1998―2005; jos kertoimet poikkeavat Tilastokeskuksen ja IPCC:n kertoimista, perustelut tälle sekä selvitys siitä, miten kertoimet on määritetty;

4) lauhdesähkön tuotanto (MWh) vuosina 1998―2005.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ei ole saatavissa polttolaitosyksikkökohtaisesti, ilmoitetaan laitoksen tai tarkasteltavan laitoksen osan vastaavat tiedot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot ilmoitetaan vuosilta 2000―2003, jos laitos tuottaa ainoastaan lauhdesähköä.

10 §
Alaryhmään E kuuluvia laitoksia koskevat tiedot

Päästökauppalain 31 a §:ssä tarkoitettuun alaryhmään E kuuluvan laitoksen jokaisesta polttolaitosyksiköstä on 4 §:ssä säädetyn lisäksi ilmoitettava:

1) polttolaitosyksikön nimi tai muu tunnistetieto sekä nimellinen lämpöteho;

2) polttolaitosyksikössä käytetyt polttoaineet ja niiden kulutus vuosina 1998―2002;

3) polttolaitosyksikössä käytettyjen polttoaineiden ominaispäästökertoimet ja hapettumiskertoimet vuosilta 1998―2002; jos kertoimet poikkeavat Tilastokeskuksen ja IPCC:n kertoimista, perustelut tälle sekä selvitys siitä, miten kertoimet on määritetty.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ei ole saatavissa polttolaitosyksikkökohtaisesti, ilmoitetaan laitoksen tai tarkasteltavan laitoksen osan vastaavat tiedot.

11 §
Vuosina 1998―2004 valmistuneita laitoksia koskevat tiedot

Laitoksesta tai sen osasta, joka on valmistunut vuonna 1998―2004, on ilmoitettava 4―10 §:ssä tarkoitetut tiedot päästökauppalain 31 j §:ssä tarkoitetulta ajalta.

12 §
Päästökauppakauden 2005―2007 uusia osallistujia koskevat tiedot

Laitoksista ja laitoksen osista, jotka ovat päästökauppakauden 2005―2007 uusia osallistujia ja jotka on otettu käyttöön ennen 19 päivää elokuuta 2004, on ilmoitettava 4―11 §:ssä tarkoitetut tiedot.

Laitoksista ja laitoksen osista, jotka ovat päästökauppakauden 2005―2007 uusia osallistujia ja jotka on otettu käyttöön 19 päivänä elokuuta 2004 tai sen jälkeen, on ilmoitettava 13–14 §:ssä tarkoitetut tiedot.

4 luku

Uudet osallistujat päästökauppakaudella 2008―2012

13 §
Hakemus päästöoikeuksien myöntämisestä uudelle osallistujalle

Päästökauppalain 31 m §:ssä tarkoitetun uuden osallistujan hakemuksessa on ilmoitettava mainitun lain 40 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi:

1) hakijan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) laitoksen nimi, sijaintipaikka ja yhteystiedot;

3) mihin päästökauppalain 2 §:n 1 momentin alakohtaan toiminta kuuluu ja mikä on laitoksen kapasiteetti;

4) mihin päästökauppalain 31 a §:ssä tarkoitettuun alaryhmään laitoksen tuotanto tai tuotannon osat kuuluvat.

14 §
Uudet laitokset tai laitoksen osat

Päästökauppalain 31 m §:n 1 momentin 1―4, 6 tai 7 kohdassa tarkoitetun uuden laitoksen päästöoikeuksia haettaessa on 13 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoitettava:

1) laitoksen polttolaitosyksiköiden nimellinen lämpöteho taikka laitoksen tuotanto- tai sulatuskapasiteetti;

2) laitoksen polttolaitosyksiköiden pääpolttoaineet;

3) uuden laitoksen tai päästökauppalain 31 m §:ssä tarkoitettujen lain soveltamisalaan tulevien laitosten osalta näiden arvioitu kaupallisen käyttöönoton ajankohta ja selvitys siitä, mihin se perustuu.

Jos laitosta on muutettu 13 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi on ilmoitettava:

1) polttolaitosyksikön muutoksen aiheuttama nimellisen lämpötehon lisäys ja muiden laitosten muutosten aiheuttama tuotanto- tai sulatuskapasiteetin lisäys;

2) polttolaitosyksikön pääpolttoaine;

3) laitoksen muutoksen arvioitu kaupallisen käyttöönoton ajankohta ja selvitys siitä, mihin se perustuu.

15 §
Olemassa olevat laitokset uusina osallistujina

Haettaessa päästökauppalain 31 m §:n 3―5 kohdassa tarkoitetun olemassa olevan laitoksen tai laitoksen osan päästöoikeuksia uusille osallistujille varatusta päästöoikeusmäärästä on 13 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi ilmoitettava:

1) 4―11 §:ssä tarkoitetut tiedot niistä laitoksen polttolaitosyksiköistä, jotka on otettu käyttöön tai joiden nimellistä lämpötehoa on muutettu ennen 19 päivää elokuuta 2004; ja

2) 14 §:ssä tarkoitetut tiedot niistä laitoksen polttolaitosyksiköistä, jotka on otettu käyttöön tai joiden nimellistä lämpötehoa on muutettu 19 päivänä elokuuta 2004 tai sen jälkeen.

Haettaessa päästökauppalain 31 m §:n 9 kohdassa tarkoitetun polttolaitosyksikön päästöoikeuksia uusille osallistujille varatusta päästöoikeusmäärästä ilmoitetaan 13 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi korvattujen teollisuuden polttolaitosyksiköiden tai muiden vastaavien teollisuuden polttoprosessien käyttämät polttoaineet ja niiden kulutus sekä niistä aiheutuneet hiilidioksidipäästöt vuosina 2001―2005.

16 §
Massa- ja paperitehtaiden tuotantokapasiteetin muutokset

Haettaessa päästökauppalain 31 m §:n 8 kohdassa tarkoitetun massan ja paperin tuotantokapasiteetin muutokselle päästöoikeuksia uusille osallistujille varatusta päästöoikeusmäärästä tulee hakemukseen 13 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi sisältyä energiatasetarkastelu, jonka perusteella on määritetty investoinnin vaikutukset tehdasalueen polttoaineiden käyttöön. Vaikutukset polttoaineiden käyttöön ilmoitetaan osaprosesseittain ja päästökauppalain 31 a §:ssä määritetyissä alaryhmissä.

17 §
Öljynjalostamoiden muutoksia koskevat jakoperusteet

Haettaessa päästökauppalain 31 m §:n 10 kohdassa tarkoitetulle öljynjalostamon hiilidioksidipäästöjen kasvulle, joka ei lisää tuotantolaitosten kokonaistuotantokapasiteettia, päästöoikeuksia uusille osallistujille varatusta päästöoikeusmäärästä tulee hakemukseen 13 §:ssä tarkoitettujen tietojen lisäksi sisältyä energiatasetarkastelu, jonka perusteella on määritetty investoinnin vaikutus laitosalueen hiilidioksidipäästöihin.

Jos öljynjalostamon hiilidioksidipäästöjen kasvu johtuu Euroopan yhteisöjen lainsäädännön takia tehtävistä investoinneista, jotka eivät samalla lisää tuotantolaitosten kokonaistuotantokapasiteettia, toiminnanharjoittajan on lisäksi yksilöitävä, mihin säädökseen investointi perustuu.

Jos öljynjalostamon hiilidioksidipäästöjen kasvu johtuu öljynjalostamon rakennemuutoksesta, tulee hakemukseen liittää selvitys, jossa on yksityiskohtaisesti esitetty rakennemuutoksen vaikutus öljynjalostamon toimintaan ja tuotantoon.

18 §
Päästöoikeusmäärän kohtuullistamista varten tarvittavat tiedot

Päästökauppalain 31 r §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua päästöoikeusmäärän kohtuullistamista varten tulee toimittaa seuraavat tiedot:

1) syy, jonka perusteella kohtuullistamista haetaan;

2) perustelut kohtuullistamiselle;

3) arvio laitoksen normaalia käyttöä vastaavista päästöoikeuksien laskennassa käytettävistä tiedoista.

5 luku

Ylitysmaksu

19 §
Ylitysmaksua koskevasta päätöksestä ilmoittaminen

Päästökauppaviranomaisen päätöksestä määrätä ylitysmaksu sekä hallintotuomioistuimen ylimaksua koskevasta päätöksestä on ilmoitettava Oikeusrekisterikeskukselle.

20 §
Ylitysmaksun palauttaminen

Oikeusrekisterikeskuksen on hakemuksetta palautettava liikaa peritty ylitysmaksu, jos sitä koskeva päätös on poistettu tai jos määrätyn maksun määrää on alennettu.

6 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

21 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan päästökaupasta 5 päivänä elokuuta 2004 annettu valtioneuvoston asetus (730/2004) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Päästökauppakauden 2005–2007 päästölupiin ja päästöoikeushakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi: 2003/87/EY; EYVL N:o L 275, 25.10.2003, s. 32

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Nina Routti-Hietala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.