188/2007

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2007

Oikeusministeriön asetus kuluttajariitalautakunnasta

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään kuluttajariitalautakunnasta 12 päivänä tammikuuta 2007 annetun lain (8/2007) 25 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Kuluttajariitalautakunnan muu henkilöstö

Kuluttajariitalautakunnassa on kuluttajariitalautakunnasta annetun lain (8/2007) 6 §:ssä mainittujen virkojen lisäksi muita virkoja. Lautakunnassa voi olla myös sivutoimisia esittelijöitä.

2 §
Virkavapaus

Lautakunnan puheenjohtajalle myöntää virkavapauden oikeusministeriö.

Puheenjohtaja päättää virkavapauden myöntämisestä muulle lautakunnan virkamiehelle ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana.

3 §
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävät

Puheenjohtajan tehtävänä on:

1) huolehtia lautakunnan toimintakyvystä ja sen kehittämisestä sekä tulostavoitteiden saavuttamisesta;

2) valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisutoiminnassa;

3) asettaa lautakunnan tulostavoitteet kaikkia henkilöryhmiä kuultuaan;

4) ratkaista ne hallintoasiat, joita ei ole työjärjestyksessä määrätty lautakunnan muun virkamiehen ratkaistaviksi.

Lautakunnan varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena ja hoitaa puheenjohtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan muusta työnjaosta määrätään lautakunnan työjärjestyksessä.

4 §
Johtoryhmä

Lautakunnassa on johtoryhmä. Johtoryhmä toimii puheenjohtajan apuna lautakunnan toiminnan johtamisessa ja kehittämisessä.

Johtoryhmään kuuluvat lautakunnan puheenjohtaja puheenjohtajana sekä varapuheenjohtaja ja vähintään kolme muuta lautakunnan henkilöstöön kuuluvaa jäsentä, joista vähintään yksi on lautakunnan henkilöstön valitsema.

Työjärjestyksessä määrätään tarkemmin johtoryhmän jäsenten lukumäärästä, heidän valitsemisestaan johtoryhmään sekä heidän toimikaudestaan.

5 §
Johtoryhmässä käsiteltävät asiat

Johtoryhmässä käsitellään:

1) esitys lautakunnan työjärjestykseksi;

2) esitys lautakunnan tulostavoitteiksi;

3) lautakunnan tulostavoitteiden seurantaa;

4) esitys lautakunnan talousarvioksi;

5) henkilöstön koulutussuunnitelma;

6) muut kuin tuomioistuimelle annettavat lausunnot;

7) muut työjärjestyksessä määrätyt tai puheenjohtajan määräämät asiat.

6 §
Jaostot

Lautakunnassa on

(I) tekstiilijaosto, joka käsittelee tekstiilejä, vaatetusta ja pesula-alaa koskevat asiat;

(II) jalkinejaosto, joka käsittelee jalkineita, turkiksia ja nahka-alaa koskevat asiat;

(III) huonekalu- ja kodinkonejaosto, joka käsittelee huonekaluja, kodinkoneita ja laitteita sekä kodin elektroniikkaa koskevat asiat;

(IV a ja IV b) kaksi autokauppajaostoa, jotka käsittelevät moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuvälineiden sekä moottoreiden, varaosien ja polttoaineen kauppaa koskevat asiat;

(V) auton huolto- ja korjausjaosto, joka käsittelee moottoreiden, moottoriajoneuvojen ja muiden kulkuvälineiden huolto- ja korjauspalveluita sekä vuokrausta koskevat asiat;

(VI) matkajaosto, joka käsittelee matka-alaa sekä majoitus- ja ravintolapalveluja koskevat asiat;

(VII) yleinen hyödykejaosto, joka käsittelee ne tavaroita koskevat asiat, jotka eivät kuulu muulle jaostolle;

(VIII) rakennusjaosto, joka käsittelee rakentamiseen sekä asuntojen ja kiinteistöjen huoltoon ja korjaukseen liittyvät asiat;

(IX) vakuutus- ja terveydenhoitopalvelut -jaosto, joka käsittelee muut kuin optikkopalveluita koskevat vakuutuksia ja terveydenhoitopalveluita koskevat asiat;

(X) yleinen palvelujaosto, joka käsittelee muita kuin edellä tarkoitettuja palveluita koskevat asiat;

(XI) kiinteistönvälitys ja asuntokauppa -jaosto, joka käsittelee kiinteistönvälitykseen ja asuntokauppaan liittyvistä asioista ne, joissa valituksen osapuolena on elinkeinonharjoittaja;

(XII) yksityishenkilöiden asuntokauppa -jaosto, joka käsittelee asuntokauppaan liittyvistä asioista ne, joissa valituksen osapuolina ovat vain yksityishenkilöt;

(XIII) huoneenvuokrajaosto, joka käsittelee asumisoikeuden luovutukseen ja asuinhuoneiston vuokraukseen liittyvät asiat.

7 §
Poikkeaminen jaostojen asiajaosta

Jos 6 §:ssä säädetty asiajako aiheuttaa jollekin jaostolle tuntuvasti suuremman työmäärän kuin muille, puheenjohtaja voi määrätä poikettavaksi asiajaosta.

8 §
Jaostosta päättäminen

Asiat, jotka ovat asiallisesti yhteydessä keskenään, käsitellään samassa jaostossa. Jos syntyy epäselvyyttä siitä, mikä jaosto käsittelee asian, jaostosta päättää lautakunnan puheenjohtaja.

9 §
Täysistunto

Lautakunnan täysistunnolla on yksi kokoonpano jaostoja I―V ja VII varten, toinen jaostoja VI, IX ja X varten sekä kolmas jaostoja VIII ja XI―XIII varten.

10 §
Palkkiot ja korvaukset

Oikeusministeriö vahvistaa sivutoimisten jäsenten ja sivutoimisten esittelijöiden palkkioiden perusteet.

Oikeusministeriö vahvistaa niiden korvausten perusteet, jotka lautakunta maksaa kuulemilleen asiantuntijoille taikka pyytämistään lausunnoista tai muista selvityksistä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007. Asetuksen 6 ja 9 § tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä toukokuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2007

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Ylitarkastaja
Kirta Heine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.