175/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus tuesta tilaneuvontaan vuonna 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 18 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 618/2006:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maksettaessa tukea yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 13 ja 14 artiklassa tarkoitettujen tilaneuvontapalveluiden käyttämiseen.

Tuki myönnetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:n 4 kohdan mukaisena muuna kansallisena tukena.

Tätä asetusta ei sovelleta Ahvenanmaan maakunnassa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) viljelijällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmää, joka harjoittaa neuvoston tilatukiasetuksessa tarkoitettua maataloustoimintaa;

2) maatilalla viljelijän johtamaa yhden tai useamman kiinteistön tai kiinteistön osan tai tuotantorakennuksen ja sen maapohjan muodostamaa, maatalouden harjoittamiseen käytettävää toiminnallisesti ja taloudellisesti itsenäistä tuotantoyksikköä, jota hallitaan yhtenä kokonaisuutena omistuksen tai vuokrauksen perusteella;

3) neuvontajärjestöllä yksityistä tai julkista yhteisöä, joka tuottaa tilaneuvontapalveluja;

4) neuvojalla henkilöä, joka antaa tilaneuvontaa; ja

5) vähämerkityksisellä tuella Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkityksiseen tukeen maatalous- ja kalastusalalla annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1860/2004 tarkoitettua tukea.

3 §
Tuen määrä

Valtion vuoden 2007 talousarviossa maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen osoitettuja varoja saadaan käyttää enintään 1,0 miljoonaa euroa tilaneuvonnan tukemiseen.

Kustannuksia korvataan kalenterivuoden aikana käytetyistä neuvontapalveluista enintään kahdesta neuvontaosiosta yhteensä enintään 300 euroa maatilaa kohti. Yhden neuvontaosion perusteella annetun neuvonnan kustannuksia korvataan enintään 150 euroa. Yhden neuvontaosion enimmäiskorvaus vastaa kolmea neuvontaan käytettyä tuntia neuvontakäynnin edellyttämä esivalmistelu mukaan lukien. Verohallinnon laskentaperusteiden mukaisesti kilometriperusteella laskutetut matkakustannukset voivat olla mukana korvattavassa määrässä. Tilaneuvontapalvelujen käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia korvataan kuitenkin enintään todellisten arvonlisäverottomien kustannusten verran.

4 §
Tuen hakeminen

Tukea tilaneuvontaa varten voidaan myöntää maatilakohtaisesti viljelijälle, joka käyttää tämän asetuksen mukaisia ja tilatukilain 18 d §:ssä tarkoitettuun neuvontarekisteriin merkityn neuvontajärjestön tai neuvojan tarjoamia tilaneuvontapalveluita neuvontaosiosta, johon neuvoja on hyväksytty.

Tukihakemuksena on käytettävä maa- ja metsätalousministeriön lomaketta numero 364 tai vastaavaa atk-tulostetta. Viljelijän on liitettävä hakemukseensa selvitys neuvontapalvelun käyttämisestä. Hakemuksesta on käytävä ilmi maatilakohtaisesti tuen hakuvuonna ja sitä edeltävänä kolmena kalenterivuonna myönnetyt vähämerkityksiset tuet, tilaneuvonnan antamisen ajankohta, kesto, neuvontaosio sekä neuvontapalvelun hinta jokaisesta neuvontaosiosta erikseen arvonlisäveron osuus eroteltuna.

Tukihakemus on toimitettava 60 kalenteripäivän kuluessa neuvonnan päättymisestä sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella maatilan talouskeskus sijaitsee. Jos maatilalla ei ole talouskeskusta, hakemus toimitetaan sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka alueella pääosa maatilan pelloista sijaitsee. Postitse palautettu hakemus katsotaan oikeaan aikaan toimitetuksi, jos se on leimattu postissa edellä mainitulle toimivaltaiselle viranomaiselle osoitettuna tuen viimeisenä hakupäivänä tai aiemmin. Jos hakemus on myöhästynyt, tukea ei myönnetä, vaan hakemus on hylättävä.

5 §
Tuen myöntäminen ja maksaminen

Tuen myöntämisestä päättää ja tuen maksaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen. Tuki tilaneuvontaan myönnetään vähämerkityksisenä tukena. Vähämerkityksisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuen määrä ei ylitä Euroopan yhteisön lainsäädännössä säädettyä maatila- ja maakohtaista vähämerkityksisen tuen enimmäismäärää.

6 §
Muutoksenhaku

Tämän asetuksen nojalla tehtyyn kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen päätökseen saa hakea muutosta maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 10 §:n mukaisesti.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitussihteeri
Outi Kostama

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.