173/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta valtioneuvostolle

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (169/2007) 14 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007), jäljempänä puitelaki, 7 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien sekä 10 §:ssä tarkoitettujen selvitysten ja toimeenpanosuunnitelmien rakenteesta sekä siitä, miten kunnat antavat nämä selvitykset ja suunnitelmat valtioneuvostolle.

Tässä asetuksessa säädetään myös siitä, mitä palveluita puitelain 10 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu selvitys palveluverkon kattavuudesta ja mainitun lain 10 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettu suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä sekä henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä vähintään koskee.

2 §
Eräitä kaupunkiseutuja koskevat suunnitelmat

Puitelain 7 §:ssä tarkoitettujen suunnitelmien tulee sisältää selvitys:

1) maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisen sekä kunnallisten palveluiden kuntarajat ylittävän käytön nykytilasta ja kehittämistarpeesta;

2) keinoista, joilla kunnat ovat päättäneet parantaa maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista seudulla;

3) keinoista, joilla kunnallisten palveluiden käyttöä kuntarajat ylittäen on seudulla päätetty parantaa, sekä

4) suunnitelman toimeenpanosta ja aikataulusta.

Puitelain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetussa pääkaupunkiseutua koskevassa suunnitelmassa tulee 1 momentissa säädetyn lisäksi selvittää, miten suunnitelmassa on otettu huomioon jo käynnissä olevat yhteistyön kehittämishankkeet.

Puitelain 7 §:n 2 momentissa säädettyjä kaupunkiseutuja koskevissa suunnitelmissa tulee 1 momentissa säädetyn lisäksi selvittää, onko suunnitteluun osallistunut lain 7 §:n 2 momentissa mainittujen kuntien lisäksi muita kuntia. Jos seudun kunnat ovat yksimielisesti päättäneet, että suunnitelman laatiminen on tarpeetonta, tästä tulee perusteluineen ilmoittaa valtioneuvostolle. Jos tässä momentissa tarkoitettua suunnitelmaa vastaava suunnitelma on päätetty laatia muulla kuin puitelain 7 §:n 2 momentissa säädetyllä kaupunkiseudulla, voidaan suunnitelmasta toimittaa valtioneuvostolle 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

3 §
Kunnan selvitys

Puitelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen kunnassa lain 5 §:n nojalla toteutettavista toimenpiteistä tulee sisältää tiedot:

1) toimenpiteistä, joihin kunnat ovat ryhtymässä kuntajaon muuttamiseksi kuntajakolain (1196/1997) mukaisesti;

2) kunnista, jotka yhdessä muodostavat puitelain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen perusterveydenhuollossa ja siihen kiinteästi liittyvissä sosiaalitoimen tehtävissä;

3) 2 kohdassa tarkoitetulla yhteistoiminta-alueella järjestettävistä perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävistä sekä siitä, miten ympäristöterveydenhuolto ja työterveyshuolto on tarkoitus järjestää;

4) toimenpiteistä, joihin kunta on ryhtynyt puitelain 5 §:n 4 momentissa tarkoitetun ammatillisen peruskoulutuksen yhteistoiminta-alueen muodostamiseksi;

5) siitä, millä puitelain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla 2 ja 4 kohdassa tarkoitettu yhteistoiminta-alue muodostetaan sekä miten päätöksenteko yhteistoiminta-alueella järjestetään;

6) siitä, miten kielelliset oikeudet on tarkoitus turvata kaksikielisissä kunnissa ja kunnissa, joiden asema yksikielisenä tai kaksikielisenä kuntana muuttuu sekä yhteistoiminta-alueilla, joihin kuuluu erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia;

7) siitä, miksi puitelain 5 §:n 3 ja 4 momentissa säädettyä väestöpohjavaatimusta täyttävää kuntaa tai yhteistoiminta-aluetta ei ole saaristoisuuden tai pitkien etäisyyksien vuoksi mahdollista muodostaa taikka miksi säädetyistä väestöpohjavaatimuksista on tarpeen poiketa kielellisten oikeuksien turvaamiseksi;

8) edellä 1―7 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden aiheuttamista muutoksista; sekä

9) kuntien tai yhteistoiminta-alueiden muodostamisen aikataulusta.

Puitelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun selvityksen kunnassa lain 6 §:n nojalla toteutettavista toimenpiteistä tulee sisältää tiedot:

1) puitelain 6 §:ssä tarkoitetusta kuntayhtymästä, johon kunta tulee kuulumaan ja muista kuntayhtymään kuuluvista kunnista;

2) erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/1977) tarkoitetuista palveluista, joiden järjestämisestä 1 kohdassa tarkoitettu kuntayhtymä vastaa;

3) tehtävistä, jotka kunnan mahdollisesti on tarkoitus antaa 1 kohdassa tarkoitetulle kuntayhtymälle 2 kohdassa mainittujen tehtävien lisäksi;

4) siitä, miten 1 kohdassa tarkoitettu kuntayhtymä kuntien päätösten mukaisesti edistää alueellaan terveyden, toimintakyvyn ja sosiaalisen turvallisuuden huomioon ottamista;

5) 1―4 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden aiheuttamista muutoksista; sekä

6) ajankohdasta, josta kuntayhtymä vastaa 1―4 kohdassa tarkoitettujen tehtävien järjestämisestä.

4 §
Toimeenpanosuunnitelma

Puitelain 10 §:n 2 momentissa tarkoitettuun toimeenpanosuunnitelmaan sisältyvät mainitussa säännöksessä säädetyt tiedot ottaen huomioon, mitä tässä pykälässä säädetään. Toimeenpanosuunnitelman tarkoituksena on tukea 3 §:ssä säädetyn kunnan selvityksen valmistelua. Toimeenpanosuunnitelmassa arvioidaan kunnan taloudellisia edellytyksiä turvata asukkailleen lainsäädännön edellyttämät palvelut.

Puitelain 10 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu väestö- ja palvelutarveanalyysi kunnassa vuosille 2015 ja 2025 tehdään puitelain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä, lain 5 §:n 4 momentissa tarkoitetusta ammatillisesta peruskoulutuksesta, lain 6 §:ssä tarkoitetuista erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon tehtävistä, kunnan päättämistä opetus- ja kulttuuritoimen tehtävistä sekä muista kunnan toiminnan ja talouden kannalta keskeisistä tehtävistä. Väestöanalyysi tulee tehdä Tilastokeskuksen tuottamien tietojen perusteella ikäryhmittäin tai perustellusta syystä muiden ennusteiden perusteella.

Puitelain 10 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitetun suunnitelman uudistuksen toteuttamisessa käytettävistä keinoista tulee sisältää:

1) tämän asetuksen 3 §:ssä säädetyt tiedot;

2) selvitys siitä, millä muilla kuin tämän asetuksen 2 ja 3 §:ssä säädetyillä tavoilla kunta on lisännyt yhteistoimintaa muiden kuntien kanssa 2 momentissa tarkoitetuissa tehtävissä; sekä

3) arvio 2 momentissa tarkoitettujen palveluiden tuottamistapojen muutoksista ja tiedot mahdollisista muista toimenpiteistä, joilla palveluiden järjestämistä ja tuottamista on tarkoitus tehostaa.

Puitelain 10 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettu selvitys palveluverkon kattavuudesta sekä mainitun momentin 5 kohdassa tarkoitettu suunnitelma kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä ja henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä tulee tehdä 2 momentissa tarkoitetuista palvelukokonaisuuksista. Selvitys ja suunnitelma tulee tehdä vuosille 2009 ja 2013 ottaen huomioon väestön ja henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma. Lisäksi palveluverkon kattavuuden osalta tulee ottaa huomioon väestön kielijakauma kaksikielisissä kunnissa ja kunnissa, joiden asema yksikielisenä tai kaksikielisenä kuntana muuttuu sekä puitelain 5 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetuilla yhteistoiminta-alueilla ja puitelain 6 §:ssä tarkoitetuissa kuntayhtymissä, joihin kuuluu erikielisiä tai kaksikielisiä kuntia. Suunnitelma henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä tulee tehdä Kuntien eläkevakuutuksen tuottamien tietojen perusteella tai perustellusta syystä muiden ennusteiden perusteella.

5 §
Selvitys organisoinnista ja yhteistoiminnasta henkilöstön kanssa

Tässä asetuksessa tarkoitettuihin selvityksiin ja suunnitelmiin tulee sisällyttää tiedot siitä, miten niiden valmistelu kunnissa ja alueilla on organisoitu sekä toteutettu yhteistoiminnassa kuntien henkilöstön edustajien kanssa. Selvityksistä ja suunnitelmista tulee lisäksi ilmetä muut valmisteluun osallistuneet yhteistyötahot.

6 §
Selvitysten ja suunnitelmien toimittaminen valtioneuvostolle

Tässä asetuksessa tarkoitetut selvitykset ja suunnitelmat toimitetaan valtioneuvostolle sisäasiainministeriön laatimalla lomakkeella.

Jos kunta päättää toteuttaa kuntajaon muutoksen vuoden 2009 alusta, 4 §:ssä tarkoitettu toimeenpanosuunnitelma annetaan valtioneuvostolle vuoden 2007 loppuun mennessä samanaikaisesti kuntajaon muutosta koskevan esityksen ja 3 §:ssä tarkoitetun kunnan selvityksen kanssa. Jos 2 §:ssä tarkoitettu eräitä kaupunkiseutuja koskeva suunnitelma, 3 §:ssä tarkoitettu kunnan selvitys ja 4 §:ssä tarkoitettu toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhdessä, ne tulee toimittaa valtioneuvostolle yhteen sovitettuina 31 päivään elokuuta 2007 mennessä.

Selvitykset ja suunnitelmat tulee toimittaa sähköisesti sisäasiainministeriöön sen ilmoittamaan osoitteeseen.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 23 päivänä helmikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Arto Sulonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.