161/2007

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista 7 päivänä joulukuuta 2005 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (981/2005) 3 §:n 1 momentin 2 kohta, sekä

muutetaan 2 §:n 1 kohta, 3 §:n 1 momentin 1 kohdan l alakohta ja 5 kohta, 2 ja 4 momentti sekä liite 1, seuraavasti:

2 §
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Merenkulkulaitos perii oheisissa liitteissä olevien maksutaulukoiden mukaiset kiinteät maksut, ovat seuraavat suoritteet:

1) merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet (liite 1);


3 §
Omakustannusarvon mukaiset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Merenkulkulaitos perii suoritteen omakustannusarvon mukaisen maksun, ovat seuraavat merenkulun tarkastustoiminnan suoritteet:

1) katsastukset ja tarkastukset, joista säädetään tai määrätään:


l) maantielautoista annetussa liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa (20/2006);


5) satamien ja satamarakenteiden turva-arvioinnit, satamien ja satamarakenteiden turvasuunnitelmien hyväksyminen ja alusten katsastukset, joista säädetään eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain (485/2004) 4 §:n 1 kohdassa ja tarkastukset mainitun lain 21 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa;


Omakustannusarvon mukaisen tuntiveloituksen perustana ovat katsastus- ja tarkastustyöhön, laivanisännän turvallisuusjohtamisjärjestelmän ja aluksen johtamisjärjestelyjen tarkastukseen, satamien ja satamarakenteiden turva-arviointien suorittamiseen ja turvasuunnitelmien hyväksyntään, satama-alueen turvallisuusselvityksen hyväksyntään, sataman toiminnan tarkastamiseen ja poikkeuksien myöntämiseen sekä merenkulkualan oppilaitoksen laatujärjestelmän arviointiin kohdennetut kustannukset jaettuna laskutetuilla työtunneilla. Asiakkaalta laskutetaan vain aluksella, telakalla, laivanisännän luona, satamassa, satamarakenteessa, eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista annetun lain 22―30 §:ssä tarkoitettuihin valvontatoimenpiteisiin liittyvillä tarkastuskäynneillä, satama-alueella, merenkulkualan oppilaitoksessa sekä Merenkulkulaitoksessa asiakkaan läsnä ollessa tehdyt varsinaiset katsastus-, tarkastus- ja muut työtunnit sekä niihin liittyvät valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset.

Edellä 1 momentin 5, 6, 8 ja 9 kohdassa tarkoitettujen suoritteiden tuntiveloitus on 228 euroa ensimmäiseltä aloitetulta työtunnilta sekä jokaiselta sen jälkeen aloitetulta puolelta työtunnilta 114 euroa.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Merenkulkuneuvos
Sirkka-Heleena Nyman

Liite 1

MERENKULUN TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEET

TODISTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT

Turvallisuusasiakirjat euroa
Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja 175
Lastialuksen rakenneturvallisuuskirja 175
Lastialuksen varusteturvallisuuskirja 175
Lastialuksen radioturvallisuuskirja 175
Lastiviivakirja 175
Aluserivapaus ja vapautuskirja 264
Vaatimuksenmukaisuustodistus (laivanisäntä)
Ulkomaanliikenne 175
Kotimaanliikenne 88
Turvallisuusjohtamistodistus (alus)
Ulkomaanliikenne 175
Kotimaanliikenne 88
Kotimaanliikenteen matkustaja-alus, turvallisuuskirja 88
Certificate of Compliance, kalastusalus, 24 m ja yli 88
Muut turvallisuuskirjat 175
Lastinkiinnityskäsikirja
Hyväksyminen 439
Lastinkiinnityskäsikirjan uudelleen arviointi 175
Harjoitusopas, (hengenpelastuslaitteet, palosuojelu, suurnopeusmatkustaja-alus tai kalastusalus)
Hyväksyminen 439
Harjoitusoppaan uudelleen arviointi 175
Muut todistukset ja päätökset 88
Lastinkiinnityskäsikirjan tai harjoitusoppaan yksittäisten sivujen korjaaminen yhteystietojen päivittämiseksi tai vastaavasta syystä on maksuton toimenpide.
Meriympäristön suojeluun liittyvät todistukset ja asiakirjat euroa
IAPP-todistus 175
IOPP-todistus säiliöaluksille 175
IOPP-todistus muille aluksille 175
ISPP-todistus 175
CLC-todistus 175
IGC-, GC- tai eGC-koodin mukainen todistus 175
IBC- tai BCH-koodin mukainen todistus 439
NLS-todistuskirja 88
Alusjäte-erivapaus 88
Menettelytapaohjekirjan (täydellisen) tarkastus 878
Menettelytapaohjekirjan (yksinkertaistetun) tarkastus 439
Öljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) tarkastaminen 439
Öljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) päivitys 175
Valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle (SMPEP)
Tarkastus 439
Päivitys 175
INF-lastia kuljettavan aluksen todistuskirja 175
INF-lastia kuljettavan aluksen valmiussuunnitelma
Tarkastus 439
Päivitys 175
Vaarallisten lastien kuljettamista koskeva poikkeuslupa 264
Vaarallisten aineiden kuljetustodistus
Annettaessa todistus alukselle ensimmäisen kerran
perusmaksu 175
lisämaksu kultakin lastitilalta 88
Lastitilaa koskeva muutos 88
Todistuksen uusiminen 88
Lastitilaa koskeva poikkeuslupa 264
Muut todistukset ja päätökset 88

Mittakirjat ja vetoisuustodistukset

Mittakirjasta sekä sellaisesta maasta kotoisin olevan aluksen vetoisuustodistuksesta, joka ei ole liittynyt vuoden 1969 kansainväliseen aluksenmittausyleissopimukseen (SopS 31/1982), suoritetaan maksua 0,08 euroa kerrottuna aluksen bruttovetoisuudella. Maksu on kuitenkin vähintään 181 euroa.

Vakavuustietojen hyväksyminen euroa
Matkustaja-alus, uudisrakennus 703
Lastialus, uudisrakennus 703
Vuotovakavuus ja Tukholman sopimuksen mukainen todistus 703
Sisaralus 235
Muutos 439
Määräaikainen kallistuskoe 235
Pienen lastialuksen (alle 80 m) vakavuuslaskelmat 439
Viljan lastauslupa 439
Yksittäisen lastitapauksen hyväksyminen 175
Muut todistukset ja päätökset 88
Miehitystodistukset, pätevyyskirjat ja -todistukset sekä muut miehitykseen ja pätevyyteen liittyvät asiakirjat euroa
Ennakkolausunto miehityksestä tai miehitystodistus
Ulkomaanliikenne 175
Uudistaminen 88
Kotimaanliikenne 88
Uudistaminen 44
Jos miehitystodistus vastaa ennakkolausuntoa, peritään miehitystodistuksesta puolet edellä mainitusta maksusta.
Pätevyyskirja lukuun ottamatta vahtimiehen, kansimiehen, laivakokin ja talousapulaisen pätevyyskirjaa 88
Uudistaminen 44
Lisäpätevyystodistus ja sen uudistaminen 44
Erivapaus toimia ylemmässä tehtävässä 264
Pätevyyskirja; vahtimiehen, kansimiehen, laivakokin, ja talousapulaisen 44
Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus 88
Uudistaminen 44
Alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutuksen hyväksymismerkintä 44
Oikeus toimia merimieslääkärinä 146
Poikkeuslupa terveydellisistä syistä
Myönteinen päätös 88
Uudistaminen 44
Kielteinen päätös on maksuton.
STCW-kelpoisuustodistus 88
Uudistaminen 44
Käsisammuttimien huoltajatodistus 44
Muut todistukset 59
Muut todistukset ja asiakirjat euroa
Kansainvälinen huviveneen kuljettajankirja 88
Uudistaminen 44
Kansainvälinen huvivenetodistus 88
Uudistaminen 44
Todistus vuokraveneiden kuljettamiseksi 88
Uudistaminen 44
Todistus vuokraveneiden koneenhoitamiseksi 88
Uudistaminen 44
Lossinkuljettajan kuulustelutodistus 88
Todistus suoritetusta kuljettajan kuulustelusta, kalastusalukset 88
Kaksoispohjalausunto 88
Aluksen paineastioiden rekisteritodistus 88
Jääluokat
Aluksen jääluokan vahvistaminen 878
Mallikoeraporttien tarkastus konetehon osalta 504
Koneteholaskelmien tarkastus 216
Veneily-yhdistyksen lippupäätös 88
Ammattiveneen tyyppihyväksyntä 88
Muut todistukset ja päätökset 88
Aluksen, sataman ja satamarakenteen turvatoimiin liittyvät turva-asiakirjat euroa
Aluksen turvasuunnitelma
Hyväksyminen 439
Turvasuunnitelman uudelleen arviointi 175
Aluksen kansainvälinen turvatodistus 175
Väliaikainen aluksen kansainvälinen turvatodistus 175
Satamarakenteen vaatimuksenmukaisuusvakuutus 175
Sataman vaatimuksenmukaisuusvakuutus 175
Sataman turvapäällikön ja muun turvahenkilöstön vaatimuksenmukaisuusvakuutus 88
Irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastin purkamisen valvontaan liittyvät asiakirjat euroa
Äskettäin perustetulle terminaalille annettava tilapäinen toimintalupa 175
Arviointilaitoksen nimeämistä koskeva päätös 439
Satama-alueen vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen liittyvät suoritteet euroa
Satama-alueen turvallisuusselvitys
Hyväksyminen ensimmäisen kerran 439
Muutoksen hyväksyminen 175
Hyväksymisen uusinta 175
Poikkeus 264
Laivaväen luettelointi euroa
Ote merimiesluettelosta 10

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.