153/2007

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Valtiovarainministeriön asetus arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 26 päivänä toukokuuta 1989 annetun arvopaperimarkkinalain (495/1989) 2 luvun 6 b:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 442/2006, 2 luvun 10 e §:n 1 momentin ja 2 momentin 1 kohdan, sekä 11 §:n 1 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 152/2007:

1 luku

Yleisiä määräyksiä

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5, 5 c, 6 ja 6 a §:ssä tarkoitetun osavuosikatsauksen, johdon osavuotisen selvityksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöstiedotteen sisältöä ja näissä annettavien tietojen esittämistä.

Asetuksessa säädetään perusteet, joiden nojalla liikkeeseenlaskija voi arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n 4 momentin mukaan päättää olla julkaisematta tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta osavuosikatsausta. Tämä asetus koskee myös osavuosikatsauksen, johdon osavuotisen selvityksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilinpäätöstiedotteen sisällöstä ja julkistamisesta arvopaperimarkkinalain 2 luvun 11 §:n 3 momentin nojalla myönnettävien poikkeusten perusteita.

Mitä tässä asetuksessa säädetään osavuosikatsauksesta, koskee vastaavasti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 d §:ssä tarkoitettua pidennetyn tilikauden osavuosikatsausta.

Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (121/2007) tarkoitetun luotto- ja rahoituslaitoksen sekä vakuutusyhtiölaissa (1062/1979) tarkoitetun vakuutusyhtiön osavuosikatsaukseen, johdon osavuotiseen selvitykseen, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä tilinpäätöstiedotteeseen sovelletaan tätä asetusta soveltuvin osin ottaen huomioon mainittuja liikkeeseenlaskijoita koskevat säännökset ja määräykset.

2 luku

Osakkeen tai siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavan arvopaperin taikka osuuden tai siihen osuuskuntalain mukaan oikeuttavan arvopaperin liikkeeseenlaskija

2 §
Osavuosikatsauksen selostusosa

Osavuosikatsauksen selostusosassa esitetään sanallisesti arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 a §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut tiedot. Selostusosassa on esitettävä sellaiset merkittävät tapahtumat ja liiketoimet, jotka koskevat liikkeeseenlaskijan:

1) liiketoiminnan luonnetta ja rakennetta;

2) yritys- ja liiketoimintakauppoja, investointeja, kehitystoimenpiteitä sekä toimintojen lopettamisia;

3) keskeisiä uusia markkina-alueita ja tuotteita;

4) muutoksia liiketoiminnan näkymissä ja markkina-asemassa;

5) tuloskehitystä;

6) tase- ja rahoitusaseman muutoksia;

7) toimintaympäristön muutoksia.

Jos katsauksessa annetaan tunnuslukuja, niiden esittämisen on oltava johdonmukaista. Katsauksessa on selostettava siinä annettavien tunnuslukujen laskentaperiaatteet sekä muutokset tunnuslukujen laskentaperiaatteissa tai esittämisessä.

Selostusosassa on ilmoitettava osakelajeittain liikkeeseenlaskijan ja sen tytäryhteisöjen hallussa olevien omien osakkeiden kokonaismäärät, yhteenlasketut kirjanpidolliset vasta-arvot tai nimellisarvot sekä suhteelliset osuudet kaikkien osakkeiden lukumäärästä ja yhteenlasketuista äänimääristä.

3 §
Suppea taulukko-osa

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 a §:n 2 momentissa tarkoitettu suppea taulukko-osa laaditaan noudattaen osavuosikatsauksia koskevia kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettuja kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja lukuun ottamatta seuraavia liitetietojen esittämistä koskevia vaatimuksia:

1) vieraan ja oman pääoman ehtoisten arvopaperien liikkeeseenlaskut, takaisinhankinnat ja takaisinmaksut (IAS 34.16 e);

2) maksetut osingot (IAS 34.16 f);

3) segmenttikohtaiset tiedot (IAS 34.16 g);

4) liiketoimintojen yhdistämisistä esitettävät tiedot, joiden esittämistä vaaditaan IFRS 3 liiketoimintojen yhdistäminen –kappaleissa 66―73 (IAS 34.16 i, viimeinen lause);

5) ehdollisten velkojen ja ehdollisten varojen muutokset (IAS 34.16 j);

6) aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankinnat ja vähennykset (IAS 34.17 d);

7) aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankkimista koskevat sitoumukset (IAS 34.17 e);

8) liiketoimet lähipiiriin kuuluvien kanssa (IAS 34.17 j).

Liikkeeseenlaskijan on ilmoitettava osavuosikatsauksessa, että se on laadittu noudattaen IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita, mutta sen laadinnassa ei ole noudatettu kaikkia IAS 34 -standardin vaatimuksia.

4 §
Johdon osavuotinen selvitys

Liikkeeseenlaskija voi päättää, ettei se julkaise tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta osavuosikatsausta, vaan johdon osavuotisen selvityksen, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1) yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden ja niihin rinnastettavien arvopaperien markkina-arvo on enintään 75 miljoonaa euroa silloin, kun yhtiö päättää antaa johdon osavuotisen selvityksen ja julkistaa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 c §:n 1 momentin mukaan tiedon siitä;

2) yhtiön toimiala ja liiketoiminnan luonne sekä niiden tasaisuus huomioon ottaen, voidaan erityisestä syystä katsoa, että sijoittajien tiedonsaanti voidaan riittävästi varmistaa johdon osavuotisella selvityksellä;

3) yhtiön päätoimiala on sijoitustoiminta ja yhtiö on päättänyt säännöllisesti julkistaa osakekohtaisen nettovarallisuuden ja sen perusteena olevan yhtiön nettovarallisuuslaskelman useammin kuin kolmen kuukauden välein;

4) yhtiön osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, muttei Suomessa, ja tämä valtio ei edellytä yhtiöiden julkistavan osavuosikatsauksia tilikauden kolmelta ja yhdeksältä ensimmäiseltä kuukaudelta; tai

5) jos Rahoitustarkastus muutoin vastaavassa tilanteessa hakemuksesta päättää, että muun yhtiöön tai sen liikkeeseen laskemaan arvopaperiin liittyvän erityisen seikan johdosta julkistaminen ei ole sijoittajansuojan kannalta tarpeellista.

5 §
Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot

Osakeyhtiön, jonka osake tai siihen osakeyhtiölain (624/2006) mukaan oikeuttava arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena, tai osuuskunnan, jonka osuus tai siihen osuuskuntalain (1488/2001) mukaan oikeuttava arvopaperi on julkisen kaupankäynnin kohteena, on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa, kirjanpitoasetuksessa (1339/1997) ja osakeyhtiölaissa tai osuuskuntalaissa säädetään, esitettävä toimintakertomuksessaan tiedot:

1) tilauskannasta ja siihen liittyvistä olennaisista riskeistä tilikauden lopussa siltä osin kuin niitä ei ole otettu huomioon tilinpäätöksessä, jos tieto tilauskannasta on olennainen;

2) liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai osuuksien omistuksen jakautumisesta tilastokeskuksen vahvistaman sektorikohtaisen luokituksen perusteella sekä osakkeen- tai osuudenomistuksen jakautumisesta suuruusluokittain siten, että selvityksestä saa helposti selkeän kuvan omistuksen jakautumisesta;

3) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista osakkeen- tai osuudenomistajista, jotka suoraan tai välillisesti omistavat vähintään yhden kahdeskymmenesosan sen osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä tai osakkeiden lukumäärästä tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta, sekä kymmenestä sen osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä ja kymmenestä sen osakkeiden lukumäärästä tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta eniten omistavasta osakkeen- tai osuudenomistajasta sekä kunkin tällaisen osakkeen- tai osuudenomistajan osuus äänimäärästä ja osakkeiden lukumäärästä tai osuudesta osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomaan;

4) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista luonnollisista henkilöistä ja oikeushenkilöistä, joilla on arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta siinä sekä tiedot näiden henkilöiden osuudesta liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä ja osakkeiden lukumäärästä tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta, ellei näitä tietoja ole ilmoitettu 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen yhteydessä;

5) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevista sen osakkeen- tai osuudenomistajien omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyvistä sopimuksista ja järjestelyistä, jotka ovat omiaan olennaisesti vaikuttamaan arvopaperin arvoon;

6) hallintoneuvoston, hallituksen ja vastaavien toimielinten jäsenten sekä toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä heidän arvopaperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla määräysvallassaan olevien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlasketusta omistusosuudesta liikkeeseenlaskijan liikkeeseen laskemista osakkeista tai osuuksista, lisäosuuksista, sijoitusosuuksista ja optiooikeuksista sekä heidän yhteenlasketusta osuudesta liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai osuuksien äänimäärästä sekä osuus äänimäärästä ja osakkeiden lukumäärästä tai osuus-, lisäosuus- ja sijoitusosuuspääomasta, jonka he voivat saada näiden optio-oikeuksien nojalla;

7) osakkeista tai osuuksista ja ääniosuudesta, jotka liikkeeseen laskettujen optiooikeuksien nojalla voidaan saada;

8) liikkeeseenlaskijan hallituksella olevasta valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen tai luovuttamiseen tai ilmoitus, että valtuutusta ei ole.

Lisäksi toimintakertomuksessa on esitettävä:

1) liikkeeseenlaskijan, tai jos liikkeeseenlaskija on konsernin emoyhtiö tai osuuskunta, konsernin keskeiset taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut kolmelta viimeiseltä tilikaudelta taikka jos liikkeeseenlaskija ei ole toiminut kolmea täyttä tilikautta, sen toiminta-ajalta;

2) seuraavat liikkeeseenlaskijan, tai jos liikkeeseenlaskija on konsernin emoyhtiö tai -osuuskunta, konsernin osake- tai osuuskohtaiset tunnusluvut kustakin osake- tai osuuslajista erikseen kolmelta viimeksi päättyneeltä tilikaudelta taikka, jos liikkeeseenlaskija ei ole toiminut kolmea täyttä tilikautta, sen toiminta-ajalta:

a) osake- tai osuuskohtainen tulos;

b) osake- tai osuuskohtainen oma pääoma;

c) osakekohtainen osinko tai osuuskohtainen korko tai muu tuotto;

d) osinko, korko tai muu tuotto tuloksesta prosentteina;

e) efektiivinen osinko-, korko tai muu tuotto prosentteina;

f) hinta/voittosuhde;

g) osakkeen tai osuuden kurssikehitys;

h) osakekannan tai osuuksien markkina-arvo;

i) osakkeiden tai osuuksien vaihdon kehitys lukumääränä ja prosentteina;

j) osakkeiden tai osuuksien antioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana;

k) osakkeiden tai osuuksien antioikaistu lukumäärä tilikauden lopussa;

3) tunnuslukujen laskentakaavat ja tarvittaessa laskentaperusteet.

Tunnuslukujen esittämisen on oltava johdonmukaista. Muutokset tunnuslukujen laskentaperiaatteissa tai esittämisessä on selostettava.

Jos liikkeeseenlaskijan osakkeiden tai osuuksien lukumäärä on kolmen viimeksi päättyneen tilikauden aikana muuttunut osake- tai osuus-, lisäosuus- tai sijoitusosuuspääoman korottamisen tai alentamisen taikka osakkeiden tai osuuksien kirjanpidollisen vasta-arvon tai nimellisarvon muuttamisen tai muun syyn johdosta, 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetut osake- tai osuuskohtaiset tunnusluvut on oikaistava vertailukelpoisuuden saavuttamiseksi sekä ilmoitettava oikaisemisessa käytetty peruste.

Jos liikkeeseenlaskijan tilikausi poikkeaa 12 kuukaudesta, osake- tai osuuskohtaisiin tunnuslukuihin sisältyvä tilikauden tulos on oikaistava 12 kuukautta vastaavaksi. Poikkeavasta tilikauden pituudesta on ilmoitettava tunnuslukujen yhteydessä erikseen.

Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitetut tiedot on esitetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan viitata toimintakertomuksessa.

6 §
Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot julkiseen ostotarjoukseen liittyvistä seikoista

Liikkeeseenlaskijan, jonka osake tai siihen oikeuttava todistus on julkisen kaupankäynnin tai sitä Euroopan talousalueella vastaavan kaupankäynnin kohteena, on esitettävä toimintakertomuksessaan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 b §:n tarkoittamina tietoina selvitys seuraavista seikoista:

1) liikkeeseenlaskijan osakelajit ja niihin oikeuttavat arvopaperit;

2) eri osakelajeihin liittyvät oikeudet ja velvollisuudet sekä kunkin osakelajin osuus liikkeeseenlaskijan osakkeiden lukumäärästä ja äänimäärästä;

3) lunastus- ja suostumuslausekkeet sekä muut rajoitukset osakkeiden tai niihin oikeuttavien arvopaperien siirroille;

4) osakkeet tai niihin oikeuttavat arvopaperit, joihin liittyy erityisiä oikeuksia liikkeeseenlaskijan päätöksenteossa;

5) liikkeeseenlaskijan tiedossa olevat 4 kohdassa tarkoitettujen osakkeiden ja arvopaperien haltijat;

6) päätöksentekomenettely työntekijöiden omistusjärjestelyssä, jos he eivät käytä välittömästi päätöksenteko-oikeuttaan;

7) äänioikeuden rajoitukset;

8) järjestelyt, joissa liikkeeseenlaskija on osallisena ja joilla osakkeeseen tai siihen oikeuttavaan arvopaperiin liittyvät taloudelliset oikeudet ja arvopaperin hallinta on erotettu toisistaan;

9) säännökset ja yhtiöjärjestyksen määräykset hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten ja toimitusjohtajan valitsemisesta ja erottamisesta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta;

10) hallituksen ja hallintoneuvoston sekä toimitusjohtajan toimivalta, erityisesti osakkeiden liikkeeseen laskemisessa ja omien osakkeiden hankinnassa;

11) merkittävät sopimukset, joissa liikkeeseenlaskija on osallisena ja jotka tulevat voimaan tai joita voidaan muuttaa tai joiden voimassaolo voi päättyä, jos määräysvalta yhtiössä vaihtuu julkisen ostotarjouksen seurauksena;

12) edellä 11 kohdassa tarkoitettujen sopimusten vaikutukset, jollei julkistamisesta ole vakavaa haittaa liikkeeseenlaskijalle;

13) hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenen taikka toimitusjohtajan tai työntekijän ja liikkeeseenlaskijan väliset sopimukset, jotka koskevat korvauksia, kun hän eroaa tai hänet erotetaan tai kun hänen toimensa muuten päättyy julkisen ostotarjouksen seurauksena.

Jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot on esitetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan viitata toimintakertomuksessa.

7 §
Tilinpäätöstiedote

Mitä 2 §:ssä säädetään osavuosikatsauksen selostusosasta ja 3 §:ssä suppeasta taulukko-osasta, koskee vastaavasti tilinpäätöstiedotetta.

3 luku

Joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskija

8 §
Toimintakertomuksessa esitettävät tiedot

Julkisen kaupankäynnin kohteena olevan joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa, kirjanpitoasetuksessa ja asianomaisessa yhteisöä koskevassa lainsäädännössä säädetään, esitettävä toimintakertomuksessaan 5 §:n 1 momentin 1 ja 4 kohdassa, 2 momentin 1 ja 3 kohdassa, 3 momentissa sekä 5 momentissa tarkoitetut tiedot.

Jos 1 momentissa tarkoitetut tiedot on esitetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan viitata toimintakertomuksessa.

9 §
Osavuosikatsaus

Mitä 2 §:ssä säädetään osavuosikatsauksen selostusosasta, koskee vastaavasti 8 §:ssä tarkoitetun liikkeeseenlaskijan osavuosikatsausta.

4 luku

Muun arvopaperin liikkeeseenlaskija

10 §
Muiden oman pääoman ehtoisten arvopaperien ja niihin liittyvien oikeuksien sekä oman ja vieraan pääoman ehtoisten arvopaperien yhdistelmien liikkeeseenlaskija

Arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun muun arvopaperin kuin osakkeen tai siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavan arvopaperin taikka osuuden tai siihen osuuskuntalain mukaan oikeuttavan arvopaperin liikkeeseenlaskijan on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa, kirjanpitoasetuksessa ja asianomaisessa yhteisölainsäädännössä säädetään, esitettävä toimintakertomuksessaan ainakin soveltuvin osin 5 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 5 kohdassa sekä 5 §:n 2―5 momentissa tarkoitetut tiedot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen selostusosaan sovelletaan 2 §:ssä ja taulukko-osaan 3 §:ssä säädettyä.

Mitä 2―7 §:ssä säädetään osakkeen tai siihen osakeyhtiölain mukaan oikeuttavan arvopaperin taikka osuuden tai siihen osuuskuntalain mukaan oikeuttavan arvopaperin liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksesta, johdon osavuotisesta selvityksestä, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä tilinpäätöstiedotteesta, koskee soveltuvin osin myös muun arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijan osavuosikatsausta, johdon osavuotista selvitystä, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä tilinpäätöstiedotetta.

Jos 1 ja 3 momentissa tarkoitetut tiedot on esitetty tilinpäätöksessä, niihin voidaan viitata toimintakertomuksessa.

11 §
Muiden vieraan pääoman ehtoisten arvopaperien ja eräiden muiden arvopaperien liikkeeseenlaskija

Mitä 8 ja 9 §:ssä säädetään joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskijan osavuosikatsauksesta, tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta, koskee soveltuvin osin myös muun arvopaperimarkkinalain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 2, 4 ja 6 momentissa tarkoitetun arvopaperin liikkeeseenlaskijan osavuosikatsausta, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

5 luku

Erinäisiä määräyksiä

12 §
Julkistaminen ja siinä käytettävä kieli

Liikkeeseenlaskijan on julkistettava osavuosikatsaus, johdon osavuotinen selvitys, tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilinpäätöstiedote suomen tai ruotsin kielellä. Liikkeeseenlaskija voi Rahoitustarkastuksen luvalla kuitenkin käyttää julkistamisessa muuta kieltä kuin suomea tai ruotsia.

Jos julkisen kaupankäynnin kohteena oleva arvopaperi on otettu julkista kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi myös yhdessä tai useammassa muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, 1 momentin mukaiset tiedot on annettava myös vastaanottavan valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kielellä tai kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä kielellä.

Jos suomalaisen liikkeeseenlaskijan arvopaperi on otettu kaupankäynnin kohteeksi yhdessä tai useammassa valtiossa Euroopan talousalueella, muttei Suomessa, 1 momentin mukaiset tiedot on annettava vastaanottavan valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kielellä tai kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä kielellä. Lisäksi, jos suomalaisen liikkeeseenlaskijan arvopaperi on otettu kaupankäynnin kohteeksi ainoastaan yhdessä Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, muttei Suomessa, 1 momentin mukaisten tietojen julkistamisessa on noudatettava vastaanottavan valtion säännöksiä.

Liikkeeseenlaskija, jonka arvopapereista julkisen kaupankäynnin kohteena on vain sellaisia muun kuin oman pääoman ehtoisia arvopapereita, joiden yksikkökohtainen nimellisarvo tai kirjanpidollinen vasta-arvo on vähintään 50 000 euroa tai tätä liikkeeseenlaskupäivänä vastaava määrä muussa valuutassa, voi antaa 1 momentissa tarkoitetut tiedot:

1) suomen tai ruotsin kielellä ja vastaanottavan valtion toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä kielellä; tai

2) kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla yleisesti käytetyllä kielellä.

13 §
Sääntelyn vastaavuuden arviointi

Rahoitustarkastuksen on myönnettävä liikkeeseenlaskijalle, jonka kotivaltio on muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa, poikkeus julkistaa Suomessa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 §:n mukaisen osavuosikatsauksen, 5 c §:n mukaisen johdon osavuotisen selvityksen, 6 §:n mukaisen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä 6 a §:n mukaisen tilinpäätöstiedotteen sijaan tiedot liikkeeseenlaskijan kotivaltion sääntelyn mukaisesti. Poikkeus myönnetään, jos Rahoitustarkastus arvioi liikkeeseenlaskijan kotivaltion lainsäädännön vaatimukset Suomen lainsäädäntöä vastaaviksi. Vastaavuutta arvioitaessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

1) liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen yhteydessä julkistettavan toimintakertomuksen on annettava todenmukainen kuva liikkeeseenlaskijan liiketoiminnan kehityksestä, tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, kuvaus merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, tiedot tilikauden päättymisen jälkeisistä merkittävistä tapahtumista sekä arvio liikkeeseenlaskijan todennäköisestä tulevasta kehityksestä;

2) liikkeeseenlaskijan tilikauden kuudelta ensimmäiseltä kuukaudelta laadittavan osavuosikatsauksen on sisällettävä taulukko-osa sekä selostusosa, joka sisältää katsauksen kyseiseltä ajanjaksolta, arvion liikkeeseenlaskijan seuraavien kuuden kuukauden kehityksestä ja tärkeimmät lähipiirin liiketoimet;

3) liikkeeseenlaskijan toiminnasta vastaavien henkilöiden on oltava vastuussa puolivuosittain ja vuosittain annettavista tilinpäätöstiedoista;

4) liikkeeseenlaskijan on oltava velvollinen julkistamaan vähintään arvopaperimarkkinalain 2 luvun 5 c §:ssä tarkoitettua johdon osavuotista selvitystä vastaavat tiedot tilikauden ensimmäisen ja toisen puolivuotiskauden aikana;

5) liikkeeseenlaskijalta, joka laatii konsernitilinpäätöksen, ei ole edellytettävä yksittäisten tytäryhteisöjen tilinpäätöksiä. Tilinpäätöksen on sisällettävä tiedot soveltuvin osin omaa pääomaa koskevasta vähimmäisvaatimuksesta sekä maksuvalmiudesta. Osakkeiden liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksessä on oltava lisäksi tiedot osingoista ja osingonmaksukyvystä. Liikkeeseenlaskijan on toimitettava Rahoitustarkastukselle pyynnöstä lisätietoja yksittäisten tytäryhteisöjen tilinpäätöksistä edellä mainittujen tietojen osalta.

6 luku

Voimaantulo

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan valtiovarainministeriön arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta 19 päivänä kesäkuuta 2002 annettu asetus (538/2002) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Hallitussihteeri
Sirkku Soini

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.