151/2007

Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 39 §:n 2 momentin, 94 §:n 2 momentin ja 96 §:n 3 momentin, sellaisina kuin ne ovat 39 §:n 2 momentti laissa (134/2007) sekä 94 §:n 2 momentti ja 96 §:n 3 momentti laissa 224/2004, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Sijoitusrahastolaissa (48/1999, jäljempänä laki) tarkoitetun rahastoyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus sekä laissa tarkoitetun sijoitusrahaston ja lain 12 luvussa tarkoitetun erikoissijoitusrahaston tilinpäätös, toimintakertomus ja puolivuotiskatsaus laaditaan tämän asetuksen mukaisesti. Rahastoyhtiön tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sovelletaan lisäksi, mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 146 ja 148― 155 §:ssä säädetään, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.

Sijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan tämän asetuksen mukaisesti riippumatta siitä, laatiko sijoitusrahastoa hallinnoiva rahastoyhtiö tilinpäätöksensä kirjanpitolain 7 a luvussa tarkoitettujen kansainvälisten tilinpäätösstandardien mukaisesti.

Mitä tässä asetuksessa säädetään tilinpäätöksestä, sovelletaan vastaavasti konsernitilinpäätökseen, jollei toisin erikseen sanota.

2 §
Tarkemmat määräykset

Rahoitustarkastus antaa lain 39 §:n 3 momentin nojalla tarkemmat määräykset tässä asetuksessa tarkoitettujen tietojen esittämisestä.

2 luku

Rahastoyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus

3 §
Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase

Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase laaditaan tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

Palkkioihin merkityistä hallinnointipalkkioista esitetään tuloslaskelmassa erikseen niiden bruttomäärä ja sijoittajille palautettu määrä. Palkkioista eritellään lain 5 §:n 2 momentin mukaisesta toiminnasta saadut palkkiot. Palkkioiden erittely voidaan tehdä joko tuloslaskelmassa tai liitetiedoissa.

4 §
Rahoitusvälineiden, muussa kuin omassa käytössä olevan kiinteistöomaisuuden ja rahoitusleasingsopimusten merkitseminen tilinpäätökseen ja konsernitilinpäätökseen

Rahastoyhtiön tilinpäätökseen sovelletaan, mitä luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtionvarainministeriön asetuksen (150/2007) 2 ja 3 sekä 5―8 §:ssä säädetään.

Rahoitusleasingsopimusten merkitsemisen konsernitilinpäätökseen sovelletaan 1 momentissa mainitun asetuksen 4 §:ää.

5 §
Rahoituslaskelma ja liitetietojen sisältö

Rahastoyhtiön tilinpäätöksen liitetietoihin ja rahoituslaskelmaan sovelletaan, mitä luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä, konsernitilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta annetun valtionvarainministeriön asetuksen (150/2007) 4 luvussa säädetään.

6 §
Toimintakertomuksen sisältö

Toimintakertomuksessa on esitettävä rahastoyhtiön toiminnan kehittymistä koskevina tärkeinä seikkoina ainakin:

1) selostus, joka antaa oikean ja riittävän kuvan rahastoyhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä rahastoyhtiön tilasta, mukaan luettuna kuvaus sen merkittävimmistä tulevista riskeistä ja epävarmuustekijöistä;

2) tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen päättymisen jälkeen;

3) arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä;

4) tiedot rahoitusvälineisiin liittyvistä riskeistä ja selostus niiden hallinnan tavoitteista ja periaatteista erikseen luotto-, markkina-, likviditeetti- ja kassavirtariskien osalta, mukaan lukien periaatteet, joiden mukaisesti suojataan kutakin sellaista ennakoitujen liiketoimien päätyyppiä, johon sovelletaan suojauslaskentaa.

Toimintakertomuksessa on annettava selostus, jos rahastoyhtiöstä on tullut emoyritys, se on ollut vastaanottavana yrityksenä sulautumisessa tai jakautumisessa taikka se on jakautunut. Toimintakertomuksessa on ilmoitettava ulkomaiset sivukonttorit ja edustustot.

Toimintakertomuksessa on oltava hallituksen esitys rahastoyhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi sekä esitys mahdollisesta muusta vapaan oman pääoman jakamisesta.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun selostuksen on oltava tasapuolinen ja kattava analyysi rahastoyhtiön liiketoiminnan kehittymisestä ja tuloksesta sekä rahastoyhtiön tilasta ja sen on vastattava rahastoyhtiön toiminnan laajuutta ja monimuotoisuutta.

Lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun rahastoyhtiön toimintakertomuksessa on esitettävä vakavaraisuuslaskelma, jossa annetaan tiedot rahastoyhtiön omien varojen määrästä ja omien varojen vähimmäismäärästä.

Tunnusluvuista ja keskeisistä tuloslaskelma- ja tase-eristä on toimintakertomukseen sisällytettävä vähintään kolme viimeistä tilikautta käsittävä taulukko. Myös muista mahdollisista rahastoyhtiön liiketoiminnassa merkityksellisistä seikoista, kuten henkilöstöstä, on esitettävä niitä kuvaavia tunnuslukuja ja muita tietoja.

3 luku

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston tilinpäätös

7 §
Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston tilinpäätöksen laatimiseen sovellettavat yleiset periaatteet

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston tilinpäätös laaditaan noudattaen sijoitusrahaston sääntöjen arvon laskemista koskevia määräyksiä.

Mitä tässä asetuksessa säädetään arvopaperista, sovelletaan myös lain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitettuun rahamarkkinavälineeseen.

8 §
Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston tuloslaskelma ja tase

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston tuloslaskelma ja tase laaditaan tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

Mikäli erikoissijoitusrahasto on sijoittanut varojaan kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin, niistä aiheutuvat arvonmuutokset, tuotot ja kulut esitetään tuloslaskelmassa kummankin osalta erikseen omalla rivillään nettomääräisinä ennen korkotuottoja.

Mikäli erikoissijoitusrahasto on ottanut pitkäaikaista velkaa, tulee se esittää taseen vieraan pääoman ryhmässä ensimmäisenä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetut kiinteistöt ja kiinteistöarvopaperit esitetään kummankin erän osalta erikseen markkina-arvoon arvostettuina taseen vastaavissa ensimmäisenä eränä ennen arvopapereita.

9 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietoina on esitettävä ainakin kirjanpitoasetuksen (1339/1997) 2 luvun 2 §:n 1 momentin mukaiset liitetiedot.

Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston on lisäksi esitettävä liitetietona tiedot kiinteistöjen arviointimenetelmistä ja niiden mahdollisista muutoksista.

10 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietoina on esitettävä tuloslaskelman erät "Arvopaperien nettotuotot" ja "Johdannaissopimusten nettotuotot" eriteltyinä seuraavasti:

Arvopaperien nettotuotot:

Osakesidonnaiset erät

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Korkosidonnaiset erät

Luovutusvoitot

Luovutustappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Yhteensä

Johdannaissopimusten nettotuotot:

Osakesidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Korkosidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Muut kuin osake- tai korkosidonnaiset erät

Voitot

Tappiot

Realisoitumattomat arvonmuutokset, netto

Yhteensä

Kiinteistöjen ja kiinteistöarvopapereiden nettotuotoista tulee eritellä vuokratulot, vastikkeet, realisoituneet ja realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä muut tuotot ja kulut asianmukaisesti eriteltyinä.

11 §
Tasetta koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona on esitettävä:

1) Rahaston arvonmuutos tilikauden aikana eriteltynä seuraavasti:

Rahaston arvo 1.1.

Rahasto-osuuksien merkinnät

Rahasto-osuuksien lunastukset

Tuotonjako

Tilikauden voitto/tappio

Rahaston arvo 31.12.

2) Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista 31.12.

3) Arvopaperisijoitukset lajeittain sekä johdannaissopimukset ryhmiteltyinä tämän asetuksen liitteen III mukaisesti ja täsmäytettyinä rahaston arvoon 31.12. Erikoissijoitusrahaston on lisäksi esitettävä kiinteistöarvopaperisijoitukset ja kiinteistösijoitukset ryhmiteltynä mainitun liitteen mukaisesti ja täsmäytettyinä rahaston arvoon 31.12.

4) Velat ja muut vastuut, joista erikoissijoitusrahasto on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi omaisuuttaan, vakuuslajeittain eriteltyinä.

4 luku

Sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston toimintakertomus ja puolivuotiskatsaus

12 §
Toimintakertomuksen sisältö

Sen lisäksi, mitä lain 29 §:ssä säädetään, sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston toimintakertomuksessa on edellisen tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen ohella esitettävä ainakin:

1) selvitys sijoitusten jakautumisesta rahaston sijoituspolitiikka huomioon ottaen toimialoittain, maantieteellisten markkina-alueiden mukaisesti tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja sijoitusten koostumusta havainnollistavilla perusteilla prosenttiosuutena rahaston arvosta;

2) selvitys sijoitusten jakautumisesta eri osuussarjojen perusteella prosenttiosuutena rahaston arvosta;

3) selvitys sijoitusten koostumuksessa katsauskauden aikana tapahtuneista muutoksista;

4) selvitys, missä laajuudessa rahasto on käyttänyt toiminnassaan erilaisia johdannais-, lainaus- ja takaisinostosopimuksia sekä näiden sopimusten lukumääristä vuoden lopussa jaoteltuna erikseen sijoitustoimintaan liittyvien riskien torjumiseksi ja muutoin osana sen tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa tehtyihin sopimuksiin;

5) rahaston arvo ja rahasto-osuuden arvo viimeiseltä tilikaudelta ja kahdelta sitä edeltäneeltä tilikaudelta;

6) selvitys rahastoyhtiölle ja säilytysyhteisölle maksettujen palkkioiden jakautumisesta rahaston varojen hoidosta ja säilytyksestä aiheutuneisiin palkkioihin sekä rahaston sijoituskohteena olleiden sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten vastaaviin kuluihin, mikäli rahasto voi sääntöjensä mukaan sijoittaa varojaan toisten sijoitusrahastojen tai yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

Pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston on annettava toimintakertomuksessaan kiinteistöistään kiinteistörahastolain nojalla annetun asetuksen (135/1998) 3 §:n vähimmäisvaatimusten mukaiset tiedot.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut selvitykset voidaan esittää joko toimintakertomukseen sisältyvinä erillisinä selvityksinä tai tilinpäätöstietojen yhteydessä.

13 §
Puolivuotiskatsauksen sisältö

Sen lisäksi, mitä lain 29 §:ssä säädetään, sijoitusrahaston ja erikoissijoitusrahaston puolivuotiskatsauksessa on esitettävä ainakin katsauskautta koskeva 11 §:n 3 kohdassa tarkoitettu selvitys arvopaperisijoituksista ryhmiteltynä liitteen III mukaisesti sekä 12 §:n 1 momentin 1, 3 ja 6 kohdassa tarkoitetut selvitykset.

5 luku

Voimaantulo

14 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta sekä rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön tilinpäätöksestä 17 päivänä kesäkuuta 2004 annettu valtiovarainministeriön asetus (515/2004).

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran asetuksen voimaan tulon jälkeen lähinnä päättyvältä tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen, kuitenkin siten, että mainitulta tilikaudelta laadittavat rahastoyhtiön ja sijoitusrahaston tuloslaskelma ja tase saadaan tämän asetuksen liitteissä olevien tuloslaskelma- ja tasekaavojen sijasta laatia tällä asetuksella kumotun asetuksen mukaisesti.

Poiketen siitä, mitä 3 momentissa säädetään, asetusta sovelletaan pääasiallisesti kiinteistöihin tai kiinteistöarvopapereihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston kirjanpitoon lain voimaantuloa lähinnä seuraavan tilikauden alusta lukien.

Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2007

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Lainsäädäntöneuvos
Erkki Sarsa

Liitteet I-III

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.